- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Etika s filozofijo v zdravstveni negi tipična vprašanja za vajo

Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy, str. 37-56.
Teorije etike (str. 37-56):

 

Tschudin, V., 2004. Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi. Ljubljana: Educy, str. 85-97.
Sprejemanje etičnih odločitev (85-97):

 

Urh Grošelj: Etika v medicini: Od Hipokrata do bioetike. Dnevi Medicinskih razgledov Simpozij Etika v medicini.

 

NAKA, Sandra, OVIJAČ, Darja. Odgovornost v zdravstveni negi. V: VELEPIČ, Marija (ur.), SIMA, Đurđa (ur.). Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege : obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2012, str. 10-6.

Etična odgovornost.

Odgovornost samemu sebi.

Osebna narava odgovornosti.

NAKA, Sandra, OVIJAČ, Darja. Ustvarjanje etičnega okolja. V: VELEPIČ, Marija (ur.), SIMA, Đurđa (ur.). Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege : obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2012, str. 17-25, graf. Prikazi.

Ustvarjanje etičnega okolja- koraki.

Teorije etike.

Zlato pravilo.

Poslušnost v zdravstvu.

Konformnost.

Vrednote v zdravstveni negi.

OVIJAČ, Darja. Etični vidiki sodelovanja v zdravstvu. V: KVAS, Andreja (ur.). Pravno-etične dileme – izziv za profesijo zdravstvene nege : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2009, str. 35-42.

Konformizem.

Poslušnost.

»Autos efa«

Brezbrižnost opazovalca.

Morala odgovornosti po c. Gilligan- na kateri stopnji menite, da se že nahajamo/nahajate?

OVIJAČ, Darja. Med resnico in negotovostjo : etična razmišljanja ob sporočanju slabe novice. V: ŽONTAR, Tanja (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Paliativna oskrba srčno-žilnega bolnika : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2011, str. 61-68.

 

 

TRONTELJ, Jože. Bolnikove pravice v zadnjem obdobju življenja. V: Klemenc, D., Kvas, A., Pahor, M., Šmitek, J. ur., 2003. Zdravstvena nega v luči etike. Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, str. 175–87.

 

Miha Grošelj U, Oražem M, Trontelj J, Grosek Š (2013): Etične dileme ob koncu življenja v intenzivni medicini. Zdrav Vestn 589-601.

 

 

Abraham Verghese: A doctors touch

 

 

Človekove pravice v zvezi s biomedicino; Ovidska konvencija in dodatni protokoli.

»Koristi in skrb za človeka morajo prevladovati nad izključno koristjo družbe ali znanosti.«

Privolitev.

Zasebnost in pravica do obveščenosti.

Človeški genom.

Znanstveno raziskovanje-varstvo oseb.

Biomedicinske raziskave- informacije  in privolitev, odbor za etiko,

Odvzem organov.

Prepoved kloniranja človeških bitij.

 

 

Jože Trontelj Etika Žlahtnenja človeka, Dnevi Medicinskih razgledov Simpozij Etika v medicini.

Žlahtnenje človeka (human enhancement).

 

 

Rudel, Ovijač: Virtualni obiski na domu z videokonferenčno povezavo preko tabličnega računalnika – novapriložnost tudi za zaposlene v zdravstveni negi.

Argumenti za in proti zlasti v kontekstu odnosa zdravstvenih delavcev s pacientom.

 

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

-temeljne vsebine

Katero načelo menite, da je v sedanjem času še premalo upoštevano?

Za katero načelo se boste v svoji profesionalni praksi še posebej zavzeto trudili?

 

Zakon o pacientovih pravicah.

-temeljne vsebine.