Sinteza proteinov

Proteini so končni produkt izražanja informacije DNA v celici.  Celotno množico različnih proteinov imenujemo proteom.

Informacija v DNA se prepiše v enoverižno mRNA , ki nato prenese informacijo celičnemu ustroju za sintezo proteinov. Tako je mRNA nekakšen vezni člen med DNA in proteini.
Proteini so sestavljeni iz linearnega zaporedja aminokislin, njihova zgradba se razlikuje on nukleotidov.
Obstajata dva različna jezika , jezik nukleotidov v DNA in RNA, ter jezik aminokislin v proteinih. Informacijo je treba prevesti iz prvega v drugi jezik. Ta proces imenujemo prevajanje oz. translacija.

GENETSKI KOD

genskikod.jpg

Najpomembnejše značilnosti koda so:
•    Trije nukleotidi določajo eno aminokislino, ki se vključi v protein; kod je torej tripleten in zaporedje teh treh nukleotidov imenujemo kodon.
•    Posamezen kodon sestavljajo tri sosednje bazena mRNA , ki jih lahko obravnavamo kot zaključeno skupino, ki se uporabi le enkrat v procesu prevajanja.
•    Skupine po treh nukleotidov se berejo zaporedoma, brez presledkov
•    Za določeno aminokislino imamo lahko več tripletnih kodonov, kar poneni, da je genetski kod degeneriran
•    Genetski kod vsebuje signale stop in start Preberi več o Sinteza proteinov