Vaja za biokemijo 2013

1.Nariši in opiši proces prenosa informacije iz DNK na mRNA!

 

Preden se lahko beljakovina sintetizira se morajo navodila zanjo prenesti iz DNK na ribosom. Tu nastopi obveščevalna RNK (mRNA – obveščevalna RNA). Obveščevalna RNA nastane tako, da se del vijačnice kjer so navodila za določeno beljakovino odvije. Na eni izmed molekul DNK nato začne nastajati molekula mRNK. Na molekulo DNK se vežejo ustrezni nukleotidi (po pravilu A-T, G-C), le da se namesto timina tokrat veže uracil. S pomočjo RNK polimeraze se novo vezane baze povežejo v enojno verigo RNK. Molekuli DNK se »zapreta« nazaj v dvojno vijačnico, mRNK pa skozi pore jedrne membrane odplava v ribosom. Tako dobimo molekulo RNK, ki nosi enake podatke kot del prvotne molekule DNK. Temu procesu rečemo prepisovanje ali transkripcija.

2.Nariši in opiši linerano strukturo proteinov!

 

Linearna struktura proteinov je določena z zaporedjem aminokislin – ostankov v proteinih.

 

3.Nariši shematsko proces aerobne glikolize!

Glikoliza je razgradnja glukoze. Je kataboličen proces, ki poteka v cizoplazmi. Je najpomembnejši ciklus presnove OH. Reakcija glikolize je fosforilacija, izomerizacija, mutarotacija.

 

4.Nariši mitohondrij in naštej procese, ki potekajo na njegovi membrani!

 

Zunanja membrana – prepušča majhne molekule

Notranja membrana – je propustna za H+, vsebuje prenašalce e, ATP-sintaza,…)

Matriks – razgradnja piruvata z PDH encimi citratnega ciklusa

 

5.Nariši prokariontsko in evkariontsko celico!

 

6.Naštej esencielne aminokisline!

Te so: fenilalanin, valin, treonin, triptofan, izolevcin, metionin, levcin, lizin, histidin

 

7.Neštej molekule, ki sestavljajo bioliške membrane!

To so: fosfolipidi in holeseterol

 

8.Naštej oblike transporta čez membrano celice!

PASIVNA oblika  – z difuzijo in AKTIVNA oblika – z ATP

 

9.Kateri presnovni ciklusi potekajo v citoplazmi celice, naštej najmanj dva!

Glikoliza in citratni ciklus

 

10.Kateri encim sodeluje pri razgradnji ogljikovih hidratov v tankem črevesu?

Sodeluje encim AMILAZA

 

11.Kateri encimi sodelujejo pri razgradnji proteinov  v tankem črevesu?

Alkalna fosfataza (?),

 

12.Kateri hormoni uravnavajo raven glukoze v krvi?

Raven glukoze v krvi uravnavajo hormoni glukagon, inzulin, adrenalin, rastni hormon, ACTH,..

 

13.Kaj je riboza?

Riboza je gradnik RNA, sladkor v ribonukleidu, nastaja v procesu glikolize

 

14.Obkroži pravilen odgovor:

telesne proteine sestavljajo L-aminokisline!  DA NE

 

15.Kdaj nastane v telesu laktat?

Končni produkt glikolize je piruvat. Če na razpolago NI dovolj kisika, se ta nadalje spremeni v mlečno kislino oz. sol mlečne kisline – LAKTAT, drugače pa v acetil koencim A, ki nato vstopi v proces, ki se imenuje Krebsov cikel. Včasih se je celotnemu procesu, va katerem nastane laktat reklo anaerobna glikoliza.

 

16.Katere molekule so viri energije za možgane, naštej dve!

To sta glukoza in kisik

 

17.Kaj je katabolizem?

Katabolizem je tazgradnja presnovnih produktov do enostavnejših molekul. Telo uporablja katabolne procese za razstrupljanje in pridobivanje energije.

 

18.Kaj je fiksacija dušika?

To je aktivacija,pretvorba dušika, za kar je potrebna energija (pretvorba N2 molekule v NH3 in vgraditev v AK).

 

19.Kakšen je biofizikalen princip slikanja z ultrazvokom?

S sondo pošiljamo v tkivo pulzna ultrazvočna valovanja, ki se odbija ob ovire oz. fazne meje. Sliko sestavi računalnik na osnovi UZ valovanja.

 

20.Kakšno je biokemijsko ozadje pri porfirijah in zakaj so te škodljive?

Pri porfirijah gre za motnje v sintezi hema.Spremenjena je lahko aktivnost različnih encimov. Kopičijo se spojine, ki so intermediati na sintezi poti hema. Intermediati, ki se kopičijo so običajno toksični.

 

21.Kaj je leptin?

Leptin je hormon v adipocitih. Leptin je pokazatelj količine maščob v telesu.

 

22.Nariši shematsko citratni ciklus in ga opiši!

V citratnem ciklusu vstopa acetil CoA, ki nastane iz piruvata.V nizu reakcij nastajajo različni intermediati (citrat, izocitrat,Ketoglutrat, oksalacetat, sukcinil CoA in koencimi NADH,

FADH2, ATP in CO2). Koencimi sodeliujejo pri prenosuElektronov v dihalni verigi.

 

23.Nariši proces sinteze proteinov na ribosomih!

 

24.Opiši peptidno vez!

Peptidna vez je kovalentna kemijska vez, ki nastane z vezavo karbokisline skupine ene in aminoskupine druge molekule, pri čemer se sprosti molekula vode(H2O). Največkrat taka reakcija poteče med aminokislinami, nastane molekula amid.

Nastanek peptiden vezi z odcepom vode:

 

 

 

27.Kakšne molekule so receptorji in kakšna je njihova funkcija?

Receptorji so glikoproteini v membrani celic. Nanje se vežejo hormoni in zdravila.

 

28.Kateri encim sodeluje pri razgradnji trigliceridov v tankem črevesu?

Pri razgradnji trigliceridov v tankem črevesu sodeluje encim LIPAZA.

 

29.Naštej ketonska telesca!

Aceton, acetonska kislina, beta-hidromaslena kislina

 

30.Naštej presnovne cikluse, najmanj pet!

Dušikov ciklus, glikoliza, glikogeneza, betaoksidacija maščobnih kislin, citratni ciklus, glikogenoliza

 

31.Likvor!

Likvor je bistra cerebrospinalna tekočina, ki ščiti možgane pred mehanskimi poškodbami.

 

32.Ascites!

Je nabiranje tekočine v peritonealni votlini. Velikokrat je vzrok jetrna ciroza.

 

33.Kakšna molekula je glutation?

Glutaton je tripeptid, ki vzdržuje železo v hemoglobinu  v dvovalentni obliki. (je peptid, ki je sestavljen iz aminokislin glutamina,cisteina in glicaina. Je antioksidant in reducent).

 

34.Opiši mlečnokislinsko vretje!

Gre za anaerobno metabolno pot, v kateri se enostavni sladkorji (glukoza) s pomočjo encimov razgrajujejo do mlečne kisline. Sprošča se energija in tvorijo se molekule ATP, ki jih celica potrebuje za svoje delovanje. Najprej se glukoza v reakcijah glikolize razgradi do piruvične kisline, ki deluje  kot sprejemnik elektronov in se protvori v mlečno kislino.

 

35.Formula etanola, amoniaka, žveplovega dioksida!

ETANOL: C2H5OH;   AMONIJAK: NH3;  Ž.DIOKSID: H2SO4

 

36.Naštej predhodnike krvnih celic v kostnem mozgu!

Predhodniki eritrocitov – eritroblasti; limfocitov – limfoblasti; nevrofilcev – mieloblasti; trombocitov – megakariociti.

 

37.V katere kategorije delimo ljudi po indeksu telesne teže?

Po WHO:

do 18.5 – podhranjenost

od 18.5 do 24.9 – normalna telesna teža

od 25 do 29.9 – prekomerna telesna teža

od 30 do 40 – debelost

nad 40 – huda debelost

 

38.Definicija gena!

Gen je zaporedje nukleotidov, ki nosi informacije o sintezi proteinov in drugih molekul.

 

39.Koliko kromosomov ima humana celica?

Humana celica ima 23 parov, 46 kromosomov

 

40.Naštej 5 koencimov!

Koencimi so NAD, NADH, FAD, FADH, COOA, acetil-koencim

 

41.Vzrok za nastanek beriberi je?

Pomankanje vitamina B.

 

42.Naštej obrambne proteine!

Obrambni proteini so imunoglobulini M,A,G,D,E

 

43.Kakšni so načini za regulacijo nastajanja in delovanja hormonov (naštej dva)?

-povratna zanka – specifičnost receptorjev za hormone

 

44.Kakšno je biokemijsko ozadje pri porfirijah in zakaj so te škodljive?

Porfirije so posledica motenj v sintezi hema, so bolezni, ki imajo biokemično ozadje. Spremenjena je lahko aktivnost različnih encimov. Kopičijo se spojine, ki so intermediati na sintezi poti hema. Nekatere so toksične. Simptomi porfirije so občutljivost na svetlobo, anemije(transfuzija), dlakavost, popačenje obraza.

 

45.Opišite princip doplerjevega učinka. Za kakšen namen izkoriščamo  ta učinek pri slikovni diagnostiki?

Ultrazvočno valovanje nam omogoča preiskovanje nekaterih deov telesa.Omogoča prikaz krvnega obtoka. Zvočni valovi, ki prahajajo od objekta premikanja se razlikujejo od objektov ki mirujejo, in sicer po višini tona. Objektom, ki se premikajo (krvne celice) se lahko izračuna smer in hitrost premikanja. Izmerjene vrednosti se lahko prikažejo barvno ali zvočno, in nam omogočajo odkrivanje napak pri pretoku krvi skozi žile.

 

26.Nariši dvojno vijačnico DNA!

 

 

Napiši strukturno formulo sečnine!

Sečnina: NH3 + NCOH (amoniak + cianovodikova kislina)

 

Kako se imenuje kemijska reakcija cepitve makromolekul?

Imenuje se GLIKOLIZA

 

Katere kemisjke vezi poznaš?

Vodikove, kovalentne, ionske

 

Katere med spojinami so monomeri (obkroži)

-DNA

 

Katere so funkcije jedra

Skaldiščenje genskega materiala

 

Nariši strukturno formulo GLICEROLA

H

H – C – OH

H – C – OH

H – C – OH

H

 

Kaj so nukleosomi?

-So DNA+histoni

-Stabilizacija z ionskimi vezmi

-1 kromosom~1milijon nukleosomov

 

Kaj so histoni?

So družina proteinov(lizin, arginin)

 

Kaj so kromosomi?

Genomska DNA in beljakovine.

 

Kje poteka glikoliza?

Poteka v citoplazmi.

 

V kaj se povezujejo makromolekule?

Makromolekule se povezujejo v kompleksne strukture:

celične  membrane (proteini, lipidi)

kromatin (DNA in proteini)

ribosomi (RNA in proteini)

citoskelet (proteini)

VIRUSI, CELICE

 

Kateri so celični organeli?

EUKARIONTSKI CELICI:

Jedro,endoplazemski retikulum,ribosomi,Golgijev aparat,mitohondriji,lizosomi in peroksisomi (imajo le živalske vrste),kloroplasti in glioksisomi (imajo le rastlinske vrste)

 

Kaj sestavlja citoskelet?

CITOSKELET sestavljajo proteini: mikrotubuli  (tubulin), mikrofilomenti  (aktin), filamenti  (keratin

 

Kaj je kondenzacija?

Povezava monomerov-H20.

 

Kaj je hidroliza

Je cepitev makromolekul.

 

Kateri so sestavni deli živih organizmov

Elementi: (100 k.e.)ogljik, vodik, kisik, dušik, fosfor in žveplo

železo, jod, cink, baker, magnezij, kalcij

Povezovanje elementov v molekule:

aminokisline,ogljikovi hidrati,lipidi,vitamini.

Povezovanje bioloških  molekul v makromolekule:

nukleinske kisline,proteini,polisaharidi.

 

Za kaj je ključen genetski kod?

Najpomembnejši je za sintezo proteinov.

 

ph

ph krvne plazme: 7.4

ph urina:5-8

ph želodčne tekočine:1.2-3.0

ph sline:6.4-6.9

 

Metode ločevanja aminokislin

kromatografija (HPLC) ločevanje po ionskem naboju AK

ninhidrinska metoda

flourescenčna metoda (fluoreskamin, danzilklorid)

 

Sinteza proteinov

aktivacija AK, termodinamsko neugodna reakcija, informacija zapisana v zaporedju nukleotidov DNA, proteini: encimi, strukturni proteini, obrambni proteini, transportni in skladiščni proteini, regulatorni in gibalni proteini.

 

Kaj so encimi?

ENCIMI so kompleksni proteini (beljakovine), ki v živih organizmih delujejo kot katalizatorji kemičnih reakcij.

 

 

Aktivni katalični center

Na aktivni center encima se veže substrat. Aktivni center ima v strukturi:

funkcionalne kem skupine

reagira z molekulami substrata

je specifčen za pos. E

 

Inhibicija

Inhibicija E je:

ireverzibilna: inhibitor se poveže z E s kov. vezjo (živčni bojni strupi)

reverzibilna: kompetitivna.Nekompetitivna,  akompetitivna

 

Kje se nahaja AST?

Srce,jetra,skeletna muskulatura, ledvica,pankreas,pljuča,eritrociti

 

Kaj so triacilgliceroli?

So hidrofobne spojine.

 

Kako se imenuje kemijska reakcija cepitve molekul?

Hidroliza.

 

Evkarionti so:

Živali in ribosomi.

 

Katere med spojinami so manomeri?(obkroži)

a.)glikoliza         b.)insulin         c.)DNA d.)alanin-AK

 

Med evkarionte uvrščamo: (obkroži)

a.)rastline    b.)mitohondrije c.)viruse   d.)RNA

 

Katere so funkcije jeter (jedra????)

Skladiščenje genskega materiala.

 

Navedi premer prokariontske celice?

Premer je od 1-10 µm.

 

Navedi vlogo informacijske RNA?

Nosi informacijo za sintezo proteinov.

 

Naštej 10 aminokislin in navedi njihove tri črkovne zapise?

Glicin(Gly), Alanin(Ala), Valin(Val), Levcin(Lev), Metionin(met), Fenilalanin(Phe), Prolin(Pro), Serin(Ser), Asparagin(Asn), Izelevcin(ILE)

 

Navedi najmanj tri nepolarne aminokisline?

Glicin(Gly), Alanin(Ala), Valin(Val), Levcin(Lev)

 

Naštej ribonukleotid-fosfate!adenozin 5′ monofosfat (AMP), gvanozin 5′ monofosfat (GMP), citidin 5′ monofosfat (CMP), uridin 5′ monofosfat (UMP)

Kaj je Michaelis Mentenova Konstanta?

 

KM =

 

KM je  tista koncentracija substrata, pri   kateri je začetna hitrost ½ Vmax.

 

Kaj je aktivno mesto encimske molekule?

To je AKTIVNI-KATALITIČNI CENTER encima na katerega se veže substrat.

 

Kateri substrat je pomemben za delovanje AST?

Piridoksal fosfat.

 

Kaj so glikolipidi?

So spojine pri katerih so ostanki monosaharidov  z glikozidno vezjo povezani z lipidnim delom.so vir energije celicam v telesu.

 

Kaj je LDL holesterol?

Je lipoprotein ,ki vsebuje holesterol,holesterol pa je steroid  in je sestavina bioloških membran. Je prekurzor za steroidne hormone, žolčno kislino in vitamin D.

 

Katere so izhodne molekule glukoneogeneze?

Piruvat-glukoza, Glicerol(v jetrih)–à prihaja iz m.k . iz TAG.

 

Kaj je škrob?

Je rezervni polisaharid in je sestavljen iz veliko molekul monosaharidov.

Formula(glukoza-amilaza+amilopektin)

 

Zakaj je pomembna vodikov vez?

H2  vezi utrjujejo(molekule,vezi,verige).

 

V katere cikluse vstopa glukoza?

Glikolizo, Glikogenezo, Fosfoglikonatni ciklus, Korijev ciklus, Glukoneogeneza

 

Napiši formulo amoniaka!

NH3

 

Kaj so kisline?

So spojine ,ki oddajajo protone.

 

Navedi normalno območje arterielne krvi?

7.35-7.45 ph krvi.

 

Purinske baze so:

Adenin in gvanin.

 

Piramidske baze so:

Timin,citozin,uracil.

V dušikovem ciklusu sodelujejo naslednje molekule:

N2, Elektroliti, Sečnina , NH3, Aminokisline , Sečna kislina

 

Katera ketonska telesa poznaš?

Acetoacetat, Hidroksibutinat, Aceton

 

Načini transporta preko membrane:

Aktivni in paivni.

 

Glavni deli mikroskopa:

Objektiv, Okolar(10x), Kondenzor(nastavljiva zaslonka za kontrast) , Svetilo, Pomična mizica, Akromatičen objektiv

 

Kakšne pomen ima barva zamaškov pri epruvetah za odvzem krvi?

Za vsako posamezno preiskavo uporabljamo določene epruvete z barvnimi zamaški.

 

Kateri elementi so sestavni deli živega sistema?

Elementi: (100 k.e.) – ogljik, vodik, kisik, dušik, fosfor in žveplo

železo, jod, cink, baker, magnezij, kalcij

 

Kemijska reakcija povezovanja monomerov je:

Kondenzacija.

 

Kaj so introni?

So nekodirajoči del gena oz.vrinjenja zaporedja.

 

KAJ SO LIPIDI?

To so hidrofobne spojine ,bolj topni v nepolarnih topilih.So organske molekule( C,H,O,N,P).DELIM JIH NA POLARNE IN NEPOLARNE àenergija pomembna sestavina bioloških membran.

 

Defincija ph!

Ph je merilo za koncentracijo hidronijevih ionov v rztopini in s tem posledično  za njeno kislost in alkalnost.

 

V kateri ciklus vstopa  acetil CoA?

BOMK, CAMP

 

Naštej telesne puferne sisteme in razloži pojem puferske kapacitete?

Bikarbonatni, hemoglobinski, plazemski, fosfatni

 

Katere so napogostejše predanalitske napake?

NAKLJUČNE – nenatančnost merilne metode;   SISTEMATIČNE – nenatančnost meritve

 

Strukturna  formula deoksiriboze!

 

Nariški strukturno formulo glicerola!

 

Nariši shematsko nekompetitivno inhibacijo encimov!

 

Nariši shemtsko sekundarno strukturo proteinov!

 

Replikacija DNA!

 

Primarna struktura proteinov(nariši) (linearna???(***

Kje poteka citratni ciklus?

Nariši shematsko BOMK?

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja