- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Vaja za zakonodajo v zdravstvu

SISTEM PRAVNE UREDITVE ZDR.VARSTVA, ZAVAROVANJA, DEJAVNOSTI

ZDR.VARSTVO = urejeno z zakonom o zdr.varstvu  in zavarovanju,
ZAVAROVANJE= urejeno z zakonom o zdr.varstvu in zavarovanju, poleg tega pa še s splošnimi akti ki jih sprejme ZZZS>najp. so »Pravila obveznega zdr.zavarovanja«,
ZDR.DEJAVNOST= urejena z zakonom o zdr. dejavnosti,
ZDR.SLUŽBA ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV= urejena z zakonom o zdravstveni službi;

Vse naštete zakone dopolnjujejo št. podzakonski akti ali pravila in pravilniki ki jih izdaja MZZ.
Lekarniška dejavnost = urejena z zakonom o lekarniški dejavnosti;

KAJ OBSEGA ZDRAV.VARSTVO? Sistem aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje bolezni, pravočasno zdravljenje, nego in rehalibitacijo obolelih in poškodovanih, sistem zdrav. Zavarovanja ;

KATERE OBVEZNOSTI IMA DRŽAVA NA PODROČJU ZDRAV. VARSTVA?
(DRŽAVA= dr.zbor, vlada, ministrstvo, upravni organi, sodstvo) –sprejema plan zdrav. varstva v SLO (zakon določa obseg plana-1.naloga je planiranje zdrav.varstva-država predlaga- sprejme državni zbor) -organizira javno mrežo zdr. službe ( mreža iz vrst tistih, ki jih  ustanovi država ali občina), -zagotavlja sredstva iz proračuna za določene dejavnosti;

Dejavnosti delimo na : Dejavnosti splošnega pomena za državo –programi spremljanja zdrav. stanja  preb., programi za krepitev zdravja, epidemiološko-higiensko, spremljanje in preprečevanje b., soc.-med. dejavnost – financiranje iz proračuna, aktivnosti humanitarnih dej., zbiranje krvi in izmenjava organov za presajanje;  To se financira iz državnih proračunskih sredstev !  Država financira tudi nujno zdrav. varstvo ( za ljudi ki niso zavarovani in nimajo sredstev)!

Financiranje s strani države:
– v nepremičnine in določeno opremo za zdr. ustanove, ki jih je sama ustanovila( sekundarna in terciarna raven )

s strani občine:
– v zdravstvene domove-  ki jih ustanavlja in financira -primarna raven;
financiranje primarne zdrav. dejavnosti,   programov za promocijo zdravja,  financiranje soc. med dejavnosti,  zagotavlja zdrav. varstvo civilne zaščite,    zagotavlja mrliško pregledno službo;

Stopnja prispevkov:
Predlog za višino prispevkov da ZZZS, zakonsko določi država! Stopnja prispevkov za zdr. varstvo je 13% od bruto plače ( 6,5% plača oseba 6,5% delodajalec)

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE : V ustavi je določeno da je država dolžna urediti in poskrbeti za obvezno zdrav. zavarovanje, invalidsko in druga zdr. zavarovanja.Država zagotavlja ureditev in zagotovitev sistema obveznega zdr.zavarovanja.

DOLOČBA O ZAKONU O ZAVAROVANJU- določa kdo je obvezno zavarovan! Nosilec je ZZZS, ki deluje preko 10 območnih enot in obsega 2 vrsti rizikov ( 1. Bolezni in poškodbe izven dela in 2. Bolezni in poškodbe pri delu )

Kdo je zavarovan po zakonu?
Zavarovanci in nj.druž.člani
(vse zaposlene in samozaposlene osebe na območju Slo.),

Prejemniki določenih soc.dajatev
( upokojenci in drugi prejemniki soc.dajatev in pomoči- pogoj je stalno prebivališče v Slo.),

Osebe s stalnim preb. v Slo. in imajo druge prihodke in niso zavarovani na drugi podlagi,

Državljani Slo. s stalnim preb.v SLO in niso zav.na drgi podlagi
(klošarji)

Drugi zavarovanci
(otroci, zakonski in izvenzak.partnerji, svojci, posvojenci, če jih preživljajo pa tudi člani širše družine- bratje,sestre in drugi otroci.

Prispevki so: resnično absolutni in vse zavarovane osebe imajo enake pravice ne glede na št.članov in koliko so dejansko plačale v sistem zavarovanja!
Plačevanje prispevkov je glavna obveznost zavarovancev- upošteva se ekonomska moč in dohodki ! V Slo.= 97 % obvezno zavarovanih !

PRAVICE IZ OBVEZNEGA ZDRAV.ZAVAROVANJA

1.Plačilo zdravstvenih storitev

2. Nadomestilo plače za čas odsotnosti iz dela zaradi bolezni, poškodb, nege otroka in
druž.člana, primer darovanja organa, primer obvezne izolacije:

do 30 dni v primeru poškodb, bolezni nosi stroške delodajalec, nad 31 dni ZZZS, nego druž.člana, darovanje organov, primere izolacije krije ZZZS od prvega dneva; IZRAČUN= povprečna plača preteklega koledarskega leta in odmerni %- določen z kolektivnimi pogodbami. Če nosi stroške ZZZS je določeno z zakonom :  100% nadomestilo (poškodbe pri delu, poklicne bol.), 90% (bolezen ali darovanje organov),  80%( bolezen, nega otrok in druž. članov, poškodbe )

3. Pogrebnine:
samo ko so bili prejemki pokojnika pod določeno najnižjo ravnjo,
Posmrtnine:
1x pomoč ob smrti samo tistim druž.članom z nižjimi dohodki;
4. Povračilo potnih stroškov:
plačujejo se stroški od 2.potovanja dalje;

PLAČILO ZDRAVSTVENIH STORITEV:
Zakon določa samo za katere vrste storitev pokrije ZZZS v celoti  in za katere del stroškov!

V celoti krije :preventivne preglede, zdr. storitve za otroke, šolarje in ženske, Z.V. nalezljivih bolezni, za nekatere rehalibitacijo, NMP, določene vrste zdravil, patronažni obiski, določeni prevozi ;

Ostali del stroškov, ki jih ne krije v celoti ZZZS pokriva zavarovanec sam ali pa zavarovalnica pri kateri se dodatno zavaruje! Zavarovalnice ki dodatno krijejo morajo sprejeti vse ne glede na njih. ekonomsko stanje.

OBSEG ZDRAV.STORITEV PO ZAKONU:
Pravila natančno določajo posamezne storitve in kakšne pravice ima oseba! ZZZS ni popolnoma samostojna pri določanju pravil obveznega zdrav. zavarovanja, ampak pri tem sodeluje država!

Obseg :- preventivne storitve po republiškem programu, – storitve diagnostike zdravljenja in med. rehalibitacije, Poleg tega pa še: -nujne in druge prevoze,-zdravila, – ortopedske in druge tehnične pripomočke;

Storitve:- na različnih ravneh: -osnovno zdravstvo, lekarništvo, spec.ambulantne, spec.bolnišnične, klinične, zdraviliške in storitve na ravni zdrav. nege.

ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI :
ureja opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni dejavnosti;

določa pravni status izvajalcev zdrav. dejavnosti
(po zakonu so izvajalci lahko domače in tuje pravne fizične osebe ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti),

določa katere dejavnosti lahko opravlja izključno javna zdr. služba, pod kakšnimi pogoji lahko zdr. dejavnost opravljajo zasebniki
(imeti mora ustrezno izobrazbo, materialne možnosti, da ni v delovnem razmerju, ni v kazenskem postopku, pozitivno mnenje zbornice ),

določa pod kakšnimi pogoji se podeli koncesija, ureja tudi razmerja med zdrav. delavci in sodelavci ter pacijenti

Pravica izbire osebnega zdravnika!
Vsak zavarovanec ima po zakonu pravico izbrati spl.zdravnika in zobozdravnika, pediatra, ginekologa praviloma v kraju bivanja! Izven kraja bivanja ZZZS ne prizna potnih stroškov!

Ali ima zav.oseba prost dostop do osebnega zdravnika?
Osebni zdr. je dolžan osebo kadarkoli sprejeti, potek koordinacije in odločanje o zdravljenju je odvisen od os.zdravnika!

Ali zavarovanec lahko zahteva določeno vrsto zdr. storitev ?
Načeloma ne more, razen če je strokovno utemeljeno in v okviru danih standardov!

Ali je osebni zdravnik svoboden pri izbiri zdravljenja?
Omejuje ga zakon o zdravstveni dejavnosti, ki v 45 členu določa da zdrav.delavci in sodelavci opravljajo zdrav. dejavnost  in sicer:

1.S sprejeto zdravniško doktrino
( po zakonu jo opredeljuje zdrav.svet, med. fakulteta, bolnišnični konziliji, in drugi organi stroke)
2.S kodeksom med. deontologije in drugimi kodeksi,

3. Pod enakimi pogoji na enak način v enakih primerih,

4. Z dajanjem prednosti glede na nujnost zdrav.primera,

5. Ob spoštovanju človekovih in zakonskih pravic;

Zdravnik je omejen še strokovno, s programom ZZZS in s sredstvi za izvedbo programa;  Zdravstveni delavec mora delati v skladu z med.oz.. zdravstveno doktrino, ki jo oblikuje Zdravstveni svet ki je organ pri min.za zdravstvo, medicinska fakulteta, strokovni konziliji v bolnišnicah, klinikah in drugih  strokovnih organih. Zdravnik je omejen v javni mreži še z opremo in standardi!

Sistem pritožbe na izbrano metodo zdravljenja :
Zdravnik odloča o odsotnosti z dela do 30 dni in o tem ali so postopki opravljeni v skladu s standardi ZZZS, , ;

Komisija I stopnje po zakonu odloča o pravici do odsotnosti z dela in pritožbah delodajalcev in zavarovancev nad 31 dni, o balneoterapiji, zdravljenju v tujini, o zahtevnejših ortopedskih pripomočkih; Zoper odločitev I stopnje je možna pritožba v 3 dneh >

Komisija II stopnje obravnava pritožbe  zavarovancev na I stopnjo, vendar mora zavarovanec upoštevati najkasneje po 5 dneh odločitev zdravnika ali komisije II stopnje.;

Socialno sodišče- zavarovana oseba ni zadovoljna in zahteva od komisije II stopnje odločbo ( pravni akt),

Vrhovno sodišče- možno je tudi ustavna pritožba!

SISTEM FINANCIRANJA MREŽE ZDRAVSTVENE SLUŽBE – izhodišča za izvajanje zdravstvenega programa in oblikovanje cen sprejemajo in oblikujejo do konca decembra !

Sprejemajo predstavniki tripartitno-ZZZS, Zdravstveni izvajalci, Min.za zdravje;
Če do sporazuma ne pride slede arbitraža  če ni soglasja pa vlada.
Na podlagi izhodišč se objavi razpis ZZZS, na katerega se javijo ponudniki programov in zdrav.zavodi v tekočem koledarskem letu.ZZZS izbere najugodnejšega izvajalca lahko tudi zasebnika ki se mu dodeli koncesijo – stroške storitev krije ZZZS;

Oblikovanje cene: sestavljena iz plač(70%), materialnih stroškov, zakonsko določene amortizacije in drugih zakonskih obveznosti.

ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI :
ureja opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni dejavnosti;

določa pravni status izvajalcev zdrav. dejavnosti
(po zakonu so izvajalci lahko domače in tuje pravne fizične osebe ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti),

določa katere dejavnosti lahko opravlja izključno javna zdr. služba, pod kakšnimi pogoji lahko zdr. dejavnost opravljajo zasebniki
( imeti mora ustrezno izobrazbo, materialne možnosti, da ni v delovnem razmerju, ni v kazenskem postopku, pozitivno mnenje zbornice ),

določa pod kakšnimi pogoji se podeli koncesija, ureja tudi razmerja med zdrav. delavci in sodelavci ter pacienti

Kakšne so pravice bolnikov v razmerju do zdravstvenih delavcev?

Vsakdo ima pravico do:

•    izbire zdravnika in zdrav. zavoda,
•    do specialist.in konziliarnega pregleda če je med.indikacija,
•    zvedeti dg. svoje bolezni
•    obsega, načina in kakovosti zdravljenja,
•    soglasja za kakršnikoli med. poseg in biti obveščen o vseh novih metodah dg. in zdravljenja in njih učinkih in posledicah ( zavestna privolitev ),
•    odkloniti predlagane med. posege ( 51člen Ustave),
•    odkloniti prisilno hospitalizacijo
(razen v primerih če duševno bolni ogroža druge, najkasneje v 48h je potrebno obvestiti pristojno sodišče-sodnik  mora obiskati bolnika v 3 dneh  ),
•    vpogleda  v zdrav. dokumentacijo ki se nanaša na nj. zdrav. stanje,
•    premestitve v drug zavod če ni bilo učinkovito
•    ugovora proti zdravljenju,
•    zaupnosti o njegovem zdrav.stanju nad 15 let starosti
•    seznanitve s stroški zdravljenja
•    povračilo škode zaradi nepravilnega zdravljenja
DOLOČBE ZAKONA O NADZORU- 4 vrste

1. Interni strokovni nadzor- izvaja se znotraj zdrav. organizacije z samonadzorom v skladu s splošnimi akti.;

2. Strokovni nadzor s svetovanjem- ki ga izvaja  pristojna zbornica ali pristojna institucija;

3.Upravni nadzor- nadzor nad zakonitostjo ki ga izvaja min. za zdravje,

4. Nadzor ZZZS  ki nadzira izvajanje pogodb ki jih je sklenil z zdrav. zavodom;

Ukrepi v primeru kršitev ki jih odredi min. za zdravje so:

1. Odprava pomanjkljivosti v določenem roku,

2.Začasna prepoved opravljanja dejavnosti zdrav. zavoda,

3.Odreditev dodatnega izobraževanja zdrav. delavcev in sodelavcev