- Portal za izobraževanje iz zdravstvene nege - https://www.zdravstvena.info/vsznj -

Varovanje pacientov pred padci

Padci se dogajajo vedno in povsod, ljudem katerekoli starosti, med hojo, na gladkih tleh kopalnice, ob spotikanju ob ovire….Poškodbe, ki pri tem nastanejo so lahko  resne, težke poškodbe glave, zlom zapestja, zlom kolka. Nekateri, ki so utrpeli poškodbo, nikoli ne okrevajo popolnoma. Padci pacientov v bolnišnici so pokazatelj kakovostne zdravstvene nege, kakovostna zdravstvena nega pa ni samoumevna, ampak je potrebno vložiti tudi nekaj truda. Padci niso nekaj slučajnega. So posledica patološkega dogajanja v in izven pacienta. Vzroki so v človeku samem in v njegovih omejenih zmogljivostih, da bi se gibal zanesljivo. Kdor se lahko giblje je neodvisen od pomoči drugih. Za vse, še posebej za starostnike je to pomemben aspekt njihovega zdravja. Strah  pred padcem še dodatno omeji njihove aktivnosti in sklene se začaran krog, ko zaradi zmanjšane telesne aktivnosti upade mišična moč, postanejo nezanesljivi  in nevarnost padca se poveča.  Nekateri ukrepi v preventivi padcev so lahko enostavni. Ne veljajo pa za vse paciente enako in tudi ne zagotavljajo uspešne preventive v vseh primerih.

Vzroke za padce razdelimo v dve skupini:

1.Ovire v okolici: pasti za spotikanje ( prag, stopnice, kabli, predolga obleka, gladka tla, hoja v nogavicah po gladkih tleh, čevlji niso prilagojeni velikosti in obliki noge, slaba razsvetljava, za gibanje, premalo prostora med pohištvom…)

2.Vzroki v bolnikovem zdravstvenem stanju, ki nimajo nujno povezave s starostjo

( slabovidnost,vrtoglavica, motnje krvnega obtoka, motnje ravnotežja, zdravila, ki jih uživa in vplivajo na pozornost, reflekse, inkontinenca, )

Padec povzroči veriga rizičnih vzrokov, redko en sam. Že z odstranitvijo enega ogrožujočega dejavnika tveganja lahko preprečimo, da bi bolnik padel.

Reševanje problema s področja ZN

Ocenjevanje tveganja

S kakovostno in učinkovito zdravstveno nego lahko preprečimo kar nekaj padcev. Potrebno je ocenjevati paciente glede tveganja za padec, saj le tako lahko izvajamo primerno preventivo za preprečevanje padcev pacientov. Za ocenjevanje je potrebno imeti ocenjevalne lestvice. Z ocenjevanjem se prikažejo pacienti, ki imajo majhno, zmerno in veliko tveganje za padec.

Načrtovanje aktivnosti zdravstvene nege

Na osnovi  ocene se  načrtujejo  preventivne  aktivnosti zdravstvene nege, srednja medicinska sestra, ki neguje  pacienta jih izvede. Rezultat je najboljši, kadar pri ocenjevanju sodelujeta tako medicinska sestra kot srednja medicinska sestra. Med obema se vzpostavi medsebojna komunikacija in prenos informacij. Dobra komunikacija lahko prepreči ponovni padec.

Komunikacija s pacientom

Ob sprejemu se opravi pogovor s pacientom o težavah, ki jih ima in bi lahko bile vzrok za padec. Izvede se pogovor s svojci, če so prisotni. Vedno je potrebno delovati v smislu spodbujanja funkcionalne neodvisnosti pacienta in jo spoštovati.

Protokol preprečevanja padcev

Vse aktivnosti v zvezi s preprečevanjem padcev so določene v protokolu. Ob padcu pacienta se oceni stanje pacienta in obvesti zdravnika. Nikakor se ne sme predvidevati, da do poškodbe ni prišlo. To bi bila usodna napaka. Poskuša se  pridobiti mnenje pacienta samega o vzroku za padec, koristno je tudi mnenje prič padca, ostalih pacientov v sobi. Zdravnik pacienta pregleda in predpiše ustrezne ukrepe. Padec se dokumentira, glede na spremembo ocene se spremeni negovalni načrt.

Poročanje o padcih

Za uspešnost pri  preprečevanju padcev pacientov je pomembna informiranost članov negovalnega in zdravstvenega tima. O vsakem padcu pacienta se v 24 urah pošlje obvestilo o padcu koordinatorici na posebnem obrazcu. Izvede se varnostni razgovor ali študija primera, kadar je pacient utrpel poškodbo. Vodi se tudi evidenca padcev.

Kritično mnenje:

Na oddelku OZZN sem opazoval medicinske sestre, študente ter delovne terapevte kako skrbijo za preprečevanje padcev. Najbolj sem opazoval študente, ki smo skupaj delali v sobi. Mislim da študentje skrbijo za varnost pred padci, saj redno dvigujejo ograjice, nameščajo fiksacijske pasove osebam, ki je to potrebno… Največji problem predstavlja tuširanje, tam nisem mogel nikogar opazovati kako dela ampak mislim,  da je pod tušem zaradi spolzkih tal ter ploščic še večja nevarnost za padec in je potrebna še toliko večja previdnost pri delu v kopalnici. Ob opazovanju medicinskih sester sem tudi opazil da zelo dobro skrbijo za varovanje pred padci.

Vsi pacienti, so imeli fiksacijske pasove (tisti ki so jih rabili), nepokretni so imeli dvignjene ograjice in postelje so bile vedno spuščene na najnižji nivo. Vsi pacienti so tudi uporabljali copate. Problem je tudi pri starejših pacientih ki sami hodijo s pripomočki( hodulje, palce, bergle) saj lahko s temi pripomočki zelo hitro padejo in se poškodujejo. Mislim da je na celotnem oddelku za varnost pred padci dobro poskrbljeno v casu nase prakse nisem nikjer zasledil da bi bil na oddelku kakšen padec. Ob prihodu na oddelek imajo tudi zgibanko na temo padcev v bolnišnici.

Mislim da je zelo pomembna varnost pred padci saj padec lahko podaljša čas ležalne dobe s tem pa tudi stroške zdravljenja. Mislim da se osebje dobro zaveda nevarnosti padcev in seveda tudi študentje, ki pridemo na klinične vaje se moramo držati vseh standardov ter preventivnih ukrepov za preprečevanje padcev.

 

VIRI IN LITERATURA:

Knjiga: Marinšek N,Kramar Z.Vloga medicinske sestre pri preprečevanju padcev bolnikov v splošni

bolnišnici. Jesenice. 6.mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege, Ljubljana, 2007.

Marinšek ,Kramar Z.  Pomen ocenjevanja bolnikov za preprečevanje padcev v bolnišnici.

Dnevi Angele. Boškin, Bled, 2008.

Spletni vir: http://www.zbornica-zveza.si/dokumenti/kongres_zbn/pdf/132D.pdf (dostopno dne 6.1.2013)