alkoholizem-alkoholZloraba psihoaktivnih snovi pomeni dolgotrajnejše tvegano uživanje te snovi in škodljivega načina njene rabe. Tvegano uživanje alkohola se pojavi tedaj, ko način uživanja alkohola lahko privede do škodljivih učinkov, škodljiv način rabe pa, ko se pitje nadaljuje ob že prisotnih okvarah zdravja.

Posledice pretiranega pitja alkoholnih pijač prinašajo zdravstvena, ekonomska in socialna bremena za posameznike, družine in družbo.

Država lahko vzdržuje ali spreminja pravila v zvezi z rabo alkohola, vendar pa Slovenija na državni ravni še nima alkoholne politike, ki bi delovala s pomočjo ukrepov, kot so izobraževanje, strategije za zmanjševanje porabe alkohola, nadzor nad izvajanjem zakonov in podobno.

Strokovnjaki prištevajo Slovenijo med »mokre kulture« – »wet cultures«, ki imajo do alkohola izrazito pozitiven odnos, predvsem pa zelo malo omejitev glede njegove rabe.

Informacije o blagodejnih učinkih alkohola, o tako imenovanem »zdravem pitju«, razširjajo predvsem tisti, ki si prizadevajo povečati porabo alkoholnih pijač; zaenkrat strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije odsvetujejo uživanje alkoholnih pijač z namenom izboljšati svoje zdravje.

Odnos do alkohola je odraz prepričanj in stališč kulturnega okolja, ki jih sprejema posameznik: v Sloveniji je pitje alkohola družbeno spodbujana dejavnost.

Alkoholizem kot vrsta odvisnosti postaja nemoderna tema in se v javnih razpravah umika drugim vrstam odvisnosti, kot bi bil problem prekomerne rabe alkohola že rešen.

Glede na to, da se starostna meja ljudi, ki uživajo alkohol na tvegan način, niža, pa postaja alkoholizem dejansko vse večji razlog za zaskrbljenost in iskanje različnih pristopov in metod za reševanje te problematike.

PREKOMERNO UŽIVANJE ALKOHOLA

Vodi v sindrom odvisnosti – ADS (alcoholic dependance syndrom), pri čemer bolnika z ADS imenujemo odvisnik; lahko pa povzroča težave povezane z alkoholom, vendar brez odvisnosti – ARD (alcohol related disabilities) in bolnik z ARD je prekomerni pivec, lahko istočasno tudi odvisnik, ni pa nujno.

Prekomerni pivci predstavljajo velik medicinski in ekonomski problem. Prezgodnja umrljivost povezana z alkoholom je zelo velika, pogoste so žrtve prometnih nesreč, povzročenih pod vplivom vinjenosti, in družinskega nasilja zaradi alkohola. Poleg tega so problem prekomernih pivcev številne poškodbe na delovnem mestu in počasi razvijajoče se kronične bolezni, ki zahtevajo veliko število hospitalizacij, posledično pa prihaja do povečane odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža. Najpogostejše kronične bolezni so jetrne bolezni (steatoza, ciroza), nevrološke bolezni (nevrodegenerativne bolezni in polinevropatije), gastrointestinalne motnje (pankreatitis, gastritis), kardiovaskularne motnje (kardiomiopatije), hematološke motnje (megaloblastna anemija), motnje spolnih hormonov (atrofija testisov, ginekomastija) in fetalni alkoholni sindrom.

ODVISNOST OD ALKOHOLA IN TERAPIJA ODVISNOSTI

Ni znano, koliko Slovencev je od alkohola odvisnih, še teže je ocenjevati razporeditev pivcev po starosti, spolu in poklicu. V drugih državah z visoko letno porabo alkohola na prebivalca ocenjujejo, da je 20 – 35% odraslih moških problematičnih pivcev ali alkoholikov, medtem ko je za ženske prevalenca pol tolikšna. Razmerje med odvisnostjo od alkohola in njegovo zlorabo je 1:25, 40% alkoholikov pa svoje prve simptome razvije med 15. in 19. letom starosti.

ODVISNOST OD ALKOHOLA JE BOLEZEN

Prepoznamo jo po njenih najbolj izrazitih znakih:
•    nepremagljiva želja oziroma hrepenenje po alkoholu;
•    oslabljen nadzor nad količino zaužitega alkohola (oseba ne more prenehati s pitjem);
•    uživanje alkohola kljub že prisotnim negativnim posledicam
•    povečana toleranca za alkohol (za enak učinek je potrebna vedno večja količina);
•    telesna odvisnost od alkohola (odtegnitveni sindrom)
•    telesni znaki: slabost, bruhanje, tahikardija, anksioznost, glavobol, nespečnost ipd.
•    socioekonomske in družinske težave.

Večje tveganje za pojav odvisnosti je ugotovljeno pri ljudeh z nizkim samospoštovanjem, tistih z anksioznimi in afektivnimi motnjami, antisocialnimi osebnostnimi motnjami ter pri članih družin, kjer se je bolezen odvisnosti že izrazila (dovzetnost za razvoj bolezni odvisnosti se deduje v 40 – 60%)

Bolezen je kronična, doživljenjska, z značilnimi relapsi in remisijami; vendar pa je preprečljiva s popolno abstinenco. Terapija alkoholizma sestoji iz številnih psihosocialnih metod, ki odpravljajo tri ključne težave: znake in simptome telesne odvisnosti (detoksifikacija), duševne odvisnosti ter navado piti alkohol (vedenjsko-kognitivna, družinska, motivacijska psihoterapija ipd.).

V pomoč pri zdravljenju je lahko tudi farmakoterapija za: preprečevanje znakov in simptomov odtegnitvenega sindroma (benzodiazepini), odpravljanje hrepenenja po alkoholu (opioidni antagonisti in glutamatni agonisti), averzivno učinkovanje (disulfiram) in terapijo komorbidninih stanj (antidepresivi in anksiolitiki)

REŠEVANJE ALKOHOLNE PROBLEMATIKE

Državna alkoholna politika
Glavna naloga je omejiti dostop do alkoholnih pijač; regulacija cen, restrikcija oglaševanja, prepoved prodajanja mladostnikom,….

Izobraževanje o zdravju
K temu lahko največ prispevajo javno zdravstvo, šole in mediji; fiziološke in sociološke posledice, nevarnost pitja alkohola v nosečnosti, na delovnem mestu,….

Zgodnje prepoznavanje uživalcev alkohola

Tukaj glavno vlogo nosijo osebni zdravniki, ki naj bodo »prijateljsko« naravnani, postavljajo naj le vprašanja povezana z diagnozo in pacientu naj zagotovijo, da je pogovor zaupen. V skrajnih primerih se uporabljajo tudi krvni in drugi testi za ugotavljanje odvisnosti.

Kratke intervencije na primarni ravni

Naloga osebnega zdravnika je tudi svetovanje, izobraževanje in spremljanje  pacienta, pri katerem je dokazana zloraba alkohola.

Osebni zdravnik naj bi v kratkem pogovoru:
•    poskušal odkriti možne vzroke pitja alkohola
•    prepričal pacienta, da bi se zavedal grozečih posledic pitja
•    spodbujal pacienta k omejevanju pitja
•    pomagal vzpostaviti pri pacientu pripravljenost za spremembo
•    izbral skupaj s pacientom pravo strategijo zdravljenja glede na njegovo motivacijo
•    pomagal pacientu pri sprejemanju odločitev

Vsekakor je tukaj izredno pomembno sodelovanje pacienta.
Preprečevanje tveganih pivskih navad in zgodnje prepoznavanje problematičnih pivcev

Tvegano uživanje alkohola predstavlja velik medicinski problem, pri katerem je ključnega pomena njegovo zgodnje odkrivanje. Prav zato naj bi družinski zdravnik dobro poznal pivske navade svojih pacientov, saj je to nenazadnje eden od osnovnih podatkov, primerljiv s podatkom o telesni teži ali vrednosti krvnega tlaka5. Vprašanja o pitju alkohola lahko zdravnik sistematično vključi k ostalim vprašanjem o življenjskem slogu.
Za zgodnje odkrivanje alkoholizma se uporabljajo tudi številni vprašalniki, t.i. presejalni (screening) testi.

Ti se nanašajo na sam vzorec pitja alkohola ter na posledice uživanja alkohola, ki se odražajo pri pacientu samem in v njegovi širši okolici. Za pridobivanje kvalitetnih informacij je zdravnik močno odvisen od sodelovanja pacienta, zato je pomembno vzpostaviti takšen odnos, v katerem pacientu ni neprijetno, je z zdravnikom odkrit in mu zaupa.

Pomembno je vedeti za razlike med ženskami in moškimi v zvezi s pitjem alkohola. Ženske povečini uživajo žgane pijače s prijetnim vonjem, manj pa vino ali pivo, zato je verjetnost, da bo njihovo razvado izdajal vonj po alkoholu, veliko manjša. Poleg tega ženske svojo razvado pogosteje skrivajo v javnosti in jo teže priznajo kot moški.

Včasih so tudi posledice uživanja alkohola pri ženskah dosti hujše kot pri moških, vsekakor pa je najbolj problematično uživanje alkohola med nosečnostjo, ker na plodu povzroča fetalni alkoholni sindrom.

TVEGANO UŽIVANJE ALKOHOLA
Je pomemben medicinski in ekonomski problem. Naloga medicine je zato predvsem razvijati učinkovite metode preventive pred pretirano uporabo alkohola, seveda pa tudi odpravljanje posledic zlorabe alkohola.
Družinski zdravnik ima dostop do velikega števila ljudi in tako lahko z razmeroma preprostimi preventivnimi ukrepi zmanjšuje težave, ki jih povzroča alkohol. Pri svojem delu se znajde v treh vlogah: v primarni preventivni dejavnosti vzgaja ljudi za bolj zdravo življenje in preprečuje tvegano vedenje, v sekundarni preventivi dovolj zgodaj prepozna tvegano in škodljivo pitje alkohola, v terciarni preventivni dejavnosti pa ponudi učinkovito pomoč pri zdravljenju ter bolnika kasneje podpira pri vzdrževanju abstinence.

Pomembno je pravočasno odkrivanje ljudi z boleznimi odvisnosti ter čim prejšnje ukrepanje; ta bolezen je kronična, a preprečljiva.

Prav tako je pomembna vloga države pri omejevanju zlorabe alkohola. V zadnjih letih so se že predlagali in sprejemali določeni protialkoholni zakoni, ki omejujejo prodajo alkohola in ostreje kaznujejo voznike motornih vozil, ki vozijo pod njegovim vplivom; vendar pa je nadzor nad spoštovanjem teh zakonov pomanjkljiv.

UGOTAVLJANJE TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA TER ODVISNOSTI OD ALKOHOLA PRI POSAMEZNIKU


AUDIT C – kratek vprašalnik o pitju alkohola

Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih pili pijače, ki vsebujejo alkohol (pivo, vino, žgane pijače, mešanice z alkoholom?)

0 – nikoli

1 – enkrat na mesec ali manj

2 – dva do štirikrat na mesec

3 – dva do trikrat na teden

4 – štiri ali večkrat na teden

Koliko meric pijače, ki vsebuje alkohol, ste v zadnjih dvanajstih mesecih popili na tisti dan, ko ste pili alkoholne pijače?

0 – eno merico ali manj

1 – dve merici

2 – tri ali štiri merice

3 – pet ali šest meric

4 – sedem meric ali več


Kako pogosto se je v preteklih dvanajstih mesecih zgodilo, da ste ob eni priložnosti popili šest meric ali več (moški) oziroma štiri merice ali več (ženska)?

0 – nikoli

1 – manj kot enkrat na mesec

2 – enkrat do trikrat na mesec

3 – enkrat do trikrat na teden

4 – vsak dan ali skoraj vsak dan

Rezultat: Seštevek števil pred izbranimi odgovori izraža vrednost skrajšanega testa AUDIT. Vrednost 6 točk ali več za moške oziroma 5 točk ali več za ženske kaže na osebo, ki pije tvegano ali škodljivo ali pa je odvisna od alkohola. Potrebna je dodatna diagnostika.

Vprašalnik CAGE

Iskreno odgovorite na naslednja vprašanja


Ali ste že kdaj sklenili, da boste pili manj?

DA      NE

Ali vam gredo vprašanja v zvezi z vašim pitjem na živce?

DA      NE

Ali ste zaradi pitja že kdaj imeli občutke krivde?

DA      NE

Ali spijete kdaj alkoholno pijačo že zjutraj, da se umirite in lahko začnete misliti?

DA      NE

Rezultat:

Enkrat DA pomeni, da so težave z alkoholom že tu, dva DA pa pomenita, da so težave z alkoholom resne. Pogovorite se s svojim zdravnikom.

Viri:

Radešček D, Šelb-Šemerl J. Ocena škodljivih posledic pitja alkohola na Dolenjskem in v ostali Sloveniji. Zdravstveni vestnik 2002; 71: 77-82.

Enoch MA, Goldman D. Problem drinking and alcoholism: Diagnosis and treatment. American Family Physician 2002.

Tomori M, Ziherl S. Psihiatrija. Ljubljana: Litterapicta: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1999: 137-168.