Management v zdravstveni negi

1. Kaj je filozofija ZN, vizija, strategije službe, poslanstvo MS?
Filozofija ZN – temelji na vrednotah, prepričanjih, pravicah, spoštovanju B, odnosu so družine in ZN, stališčih, prepričanjih o vrednotah, pravicah zaposlenih, odgovornosti, napredovanjih o ZN, MS ter poznavanju, teorijah, raziskovanju, praksi ZN, izobraževanju, integraciji, stališčih o MN, vlogi ZN v organizaciji. Želimo dosegati čim višjo kakovost ZN, zato težimo k ustvarjanju takih razmer, ki omogočajo k B usmerjeno ZN. Želimo doseči sistematično in načrtovano obravnavo B po PZN, dokumentiranje, holistično obravnavo B, zagotoviti kontinuiteto obravnave, zadovoljstvo B in izvajalcev ZN, racionalno in učinkovito uporabo resursov, povezovanje z drugimi strokami. B je najpomembnejši subjekt in ima pravico do kakovostne ZN, do sodelovanja in soodločanja v zvezi z ZN, do spoštovanja zasebnosti, njegovih človeških in bolnikovih pravic in vrednot. MS — advokat B.
Vizija je konkretna slika prihodnosti. Biti mora realna in imeti motivacijsko moč za dosego novih izzivov, biti odprta za dojemanje novih izzivov v okolju. Postavlja temelje za strateški načrt org., zato vsebuje analizo bodočega okolja, resursov, vrednot, revizijo dosedanjega poslanstva, povezovanje s strateškimi usmeritvami in cilji ter preverjanje stanja.
Poslanstvo org. nam daje odgovor na vprašanje, zakaj obstaja. Vsebuje vrednote in norme, ki vplivajo na vedenje posameznika in odzivanje. Sestavine poslanstva so: področja delovanja, informacije o storitvah, struktura B, odnos do B (pravice), struktura zaposlenih in odnosi, tehnologija, lokacija organizacije ter image. Iz poslanstva izhajajo za MS naslednje naloge: 1 izvajanje in vodenje ZN (praksa), 2. poučevanje zdr. delavcev o bolezni, dejavnikih (izobraževanje), 3. učinkovito sodelovanje v negov. in zdr. timu, 4 razvoj prakse, stroke, MN na osnovi novih znanj (raziskovanje). Elementi poslanstva: izobraževanje, raziskovanje in praksa. Cilji poslanstva: KAJ moramo doseči? , DO KDAJ ? , ROK za dosego cilja, KDO mora doseči cilj?, KAKO meriti dosego. Preberi več o Management v zdravstveni negi

Organizacija in management v zdravstveni negi zapiski 1.del

management-v-zdravstvu-1

Motivacijska teorija

  • Maslowova teorija potreb je pomagala managerjem prepoznati, da so posamezniki kompleksna bitja z mnogimi potrebami, ki jih motivirajo v določenem času. Postalo je tudi jasno, da je motivacija notranja in, če je potrebno povečati produktivnost, mora management pomagati zaposlenim zadovoljiti potrebe na najnižjem nivoju.

Herzbergova motivacijsko higienska teorija

  • Dvofaktorska teorija – higieniki , motivatorji
  • Higieniki so dejavniki okolja, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso prisotni, a ne povzročajo zadovoljstva, če so prisotni – denar, položaj, varnost, politika, delovne razmere, organizacija

Preberi več o Organizacija in management v zdravstveni negi zapiski 1.del