Napake pri ravnanju z zdravili in vloga medicinske sestre

Ravnanje z zdravili je sestavljeno iz različnih medsebojno odvisnih procesov. Pri ravnanju z zdravili MS sodeluje v različnih fazah, ena od teh je končni pristop oziroma aplikacija zdravil pacientu, kar pa ji omogoča, da preveri predhodne korake pred izvedbo aplikacije in prepreči morebitno napako (Davey et al., 2008).

Aplikacija zdravil je ena izmed glavnih nalog medicinskih sester (MS) in pomeni oskrbo pacientov s predpisanimi učinkovinami v diagnostične namene, za zdravljenje in/ali za preprečevanje bolezni oziroma bolezenskih stanj. Aplikacija zdravil v najožjem pomenu besede pomeni vnos zdravila v organizem pacienta. Izvedemo ga lahko na različne načine z različnimi postopki. Proces dajanja zdravil je urejen z zakoni, ki se med državami razlikujejo (Mavsar Najdenov, 2011).

Aplikacijo zdravil izvaja zdravstveno osebje oziroma mora potekati pod nadzorom – izključno na podlagi pisnega naročila lečečega zdravnika in v skladu s sprejetimi medicinskimi standardi in postopki. Zdravstvena organizacija mora imeti sprejete standarde, ki zagotavljajo varnost pacientov in kakovost zdravljenja z zdravili (National, 2009).

Napake pri zdravljenju z zdravili so definirane, kot napake, ki se pojavijo v kateri koli fazi procesa ravnanja z zdravil (Werner et al., 2012). Podatki kažejo, da je skoraj polovica vseh neželenih dogodkov, ki bi jih lahko preprečili, posledica napak pri ravnanju z zdravili (Luksemburška, 2005).

Napake pri ravnanju z zdravili so grožnja pred katero ni odporen sistem nobene bolnišnice. Podatki kažejo, da zaradi napak pri ravnanju z zdravili vsako leto umre 7000 pacientov, 1,3 milijona pa je zaradi teh napak poškodovanih (Committee, 2000, cit. po Werner et al., 2012). MS so odgovorne za 26 do 38 % napak pri aplikaciji zdravil (Bates, 2007; Leape et al., 2002) in igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti pacientov.

Preberi več o Napake pri ravnanju z zdravili in vloga medicinske sestre

Zdravstvena nega 2016 gradivo za izpit

 1. Faze PZN!
 1. Faza: ocenjevanje
 2. Faza: negovalna diagnoza
 3. Faza: postavitev ciljev
 4. Faza: načrtovanje
 5. Faza: izvajanje
 6. Faza: vrednotenje

 

 1. Kaj delamo v posamezni fazi?

Ocenjevanje – zbiramo in zabeležimo vse informacije, ki jih bomo potrebovali za predvidevanje, odkrivanje, obvladovanje ali reševanje zdravstvenih problemov, razjasnitev pričakovanih izidov (rezultatov, ciljev), razvijanje natančnega načrta.

Negovalna diagnoza – analiziramo zbrane podatke, naredimo zaključke in določimo aktualne in potencialne zdravstvene probleme in njihove vzroke, prisotnost dejavnikov tveganja, vire (resurse), prednosti, zdravo vedenje, zdravstvena stanja, ki so zadovoljiva, a bi jih lahko izboljšali.

Postavitev ciljev – razjasnimo pričakovane izide

Načrtovanje – postavimo prioritete in določimo intervencije. Z intervencijami odkrivamo, preprečujemo in obvladujemo zdravstvene probleme in dejavnike tveganja, pospešujemo optimalno delovanje, neodvisnost in dobro počutje, varno in učinkovito dosegamo pričakovane izide. Preberi več o Zdravstvena nega 2016 gradivo za izpit

Izpitna vprašanja za zdravstveno nego – kolokvij

 1. KAJ JE ENTERALNO HRANJENJE ?

Je dovajanje hranilnih snovi in tekočine direktno v gastroitestinalni trakt po različnih sondah oz. stomah. Je zagotavljanje hranilnih snovi preko gastroitestinalnega trakta v želodec ali tanko črevo. Za pacienta, ki ne morejo ali ne smejo uživati hrane preko ust v zadostni količini in so zato v nevarnosti zaradi podhranjenosti in njenih posledic.

 1. NAČINI PREVERJANJA NGS!
 • Inspekcija(ogledovanje): pogledamo v usta in grlo,ker je možno, da se sonda pri uvajanju ne pomakne po požiralniku, v želodec, ampak zavije v ustih.
 • Aspiracija želodčne vsebine (vsrkavanje): z brizgalko;s testnim lističem kontroliramo kislost
 • Avskultacija (prisluškovanje): v brizgalko;10ml zraka s stetoskopom poslušamo ali pride do poka/šuma
 • Rentgen :v izjemnih primerih

Preberi več o Izpitna vprašanja za zdravstveno nego – kolokvij

Zdravstvena nega zapiski 2016

Opišite timski model zdravstvene nege
– Tim majhna skupina ljudi pri kateri imajo skupni cilj. Usklajeno deluje, da bi uresničil zastavljene cilje. Je multidisciplinarna skupina strokovnjakov – medicina, ZN, fiziotreapija, delovna terapija,.. Tim ZN tehnik ZN, višja MS, MS univerzitetna izobrazba, MS s podiplomsko izobrazbo magisterij doktorat

Naštejte in časovno opredelite obdobje v razvoju poklica MS

 1. Intiutivno – empirična doba 6 stoletje, doba organiziranega priučevanja 500-1859, doba modernega sestrinstva 1860-1945, Sodobno obdobje 1945 ->

Preberi več o Zdravstvena nega zapiski 2016

Zdravstvena nega vaja 2015

1.TEORETIČNI MODEL ZN MYRE ESTRIN LEVINE

Katera izhodišča je upoštevala pri oblikovanju teoretičnega modela?

 • hierarhijo potreb po Maslow-u
 • teorijo stresa po Sely-jevi > bolezen je povzročitelj stresa
 • izhodišča Florence Nightingale > okolje – podporno negovalno okolje, ki vodi k zdravju in ozdravitvi

Časovno je Levine usmerjena na sedanjost.

Zdravstveno vzgojno delovanje usmerjeno v prihodnost nima pomena.

Pospeševanje zdravja je omejeno le na bolnikove probleme, ki so povezani z njegovo boleznijo in spremenjenim zdravjem.

Preberi več o Zdravstvena nega vaja 2015

Zdravstvena nega vaja 2015

 1. Subjektivno izražanje kakovosti!
 • Koncept kakovosti vedno izražamo subjektivno.
 • Sprejeti moramo dejstvo, da je nekdo s posameznim izdelkom ali opravljeno storitvijo zelo zadovoljen, medtem ko je istočasno nekdo drug zelo nezadovoljen.
 • Sodba o kakovosti je odvisna od posameznikove osveščenosti, izkušenj, pričakovanj in prepoznanih pravil kakovosti. Vendar pa takšna pavšalna subjektivna ocena ni dovolj.
 • Če medicinske sestre hočejo svoje delo opravljati res profesionalno, si morajo takšno vprašanje postavljati vedno znova v prizadevanju, da bi kakovost svojega dela nenehno izboljševale in tako prispevale po najboljših močeh k ohranjanju in izboljševanju zdravja bolnikov/varovancev.

 

 1. Zakonitosti, ki veljajo med zagotavljanjem kakovosti storitev, ki izhajajo iz storitvenih dejavnosti (kamor sodi tudi zdravstvo), v primerjavi s kakovostjo izdelkov materialne proizvodnje.

Kakovost izdelka ali storitve lahko opredelimo kot relativno popolnost.

Lahko vidimo, da tisti, ki nudi izdelek ali storitev, nima končne besede o kakovosti, temveč je kupec oziroma uporabnik izdelka ali storitve končni razsodnik o kakovosti izdelka ali storitve. Preberi več o Zdravstvena nega vaja 2015

Vprašanja in odgovori za zdravstveno nego vaja

 1. Kaj je profesionalizacija?

Je področje sociologije. Je strategija, cilj neke poklicne skupine, da si pridobi monopol nad določeno dejavnostjo v zameno za svojo nadzorno funkcijo nad določenimi oblikami družbene deviantnosti. Zagotovitev klientele poteka z eliminacijo podobnih poklicev.

Profesionalizacija je rezultat izobraževanje in družbenih odnosov. MS pojmujejo profesionalizacijo rigidno : vzpostavitev standardov, pravil in nadzor nad delom.

 

Profesionalizacija je kompleksen proces, ki vključuje soodvisno interakcijo med :

 • Viri znanja
 • Osebnim spreminjanjem in
 • Aktivnostjo

  Preberi več o Vprašanja in odgovori za zdravstveno nego vaja