Primer izpita za javno zdravje

1.3 FIZIOLOŠKI VPLIV ZRAKA NA ČLOVEKA

 • Suh zrak povzroča preveliko oddajanje vlage preko sluznic (ta se osuši).
 • VLAŽNI ZRAK POVZROČA: onemoglost, slabost, nespečnost
 • HipoksiJa zaradi prevelike prisotnosti CO (monoksid) POVZROČA: kronična pljučna obolenja, dražijo sluznice dihalnih poti, pljučne edeme.
 • ŽVEPLOV DIOKSID POVZROČA: draženje oči, sluznice, dihalnih poti, otežkočeno dihanje, dušenje, refleksno krčenje mišičja, dihalnih poti, nezavest.
 • prah lahko deluje dražilno, toksično, infekciozno, kancerogeno
 • co2: Koncentracija 4-6%povzroča intoksikacije, naporno dihanje, glavobol, vrtoglavico, šumenje v ušesih, depresijo, 15-20% je smrt.

Preberi več o Primer izpita za javno zdravje

Vprašanja in odgovori za higieno

 1. DEFINICIJA HIGIENE S KRATKIM KOMENTARJEM

Higiena je medicinska veda, ki ima svojo vsebino, pristop in metode dela.

Proučuje zdravstveno stanje prebivalstva, ter pojav in gibanje bolezni v posamezni populaciji in pri posamezniku v povezanosti z dejavniki življenjskega okolja.

Oblikuje navodila (splošna in specialna) za varovanje in krepitev zdravja in delovne sposobnosti posameznika in populacije.

Cilj je razvijanje najvišje možne oblike fizične, psihične in socialne blaginje človeka v danih razmerah.

Raziskuje vplive dejavnikov naravnega okolja na biološko vrednost in zdravje prebivalstva, na telesni, psihični in socialni razvoj človeka ter njegovo produktivnost zato, da oblikuje navodila za zdravo in varno življenje. Preberi več o Vprašanja in odgovori za higieno

Gradivo za higieno

 • Proučuje vplive na zdravje in
  daje napotke kako ravnati
 • Higiena ima vsebino, pristop, metodo dela
 • Proučuje: ZD stanje prebivalstva, pojav in gibanje bolezni v populaciji in pri posamezniku v povezavi z dejavniki okolja
 • Definicija zdravja:
  • Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega, socialnega blagostanja, ne le
   odsotnost bolezni in invalidnosti (WHO)
  • Zdravje je dinamično ravnovesje telesnih, duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin, ki se kaže v zmožnosti neprestanega opravljanja funkcij in prilagajanja okolju.(WHO)
 • V področje higiene vključujemo

Preberi več o Gradivo za higieno

Metodika – zdravstvena vzgoja in promocija zdravja gradivo

 1. KATERE ELEMENTE POUDARJA VEČINA DEFINICIJ ZDRAVSTVENE VZGOJE?

Poudarja telesne, duševne, čustvene, duhovne, družbene in osebne elemente. (izobraževalne, vzgojne, informiranje, širjenje inf.)

 

 1. OPREDELITE CILJE ZDRAVSTVENE VZGOJE!

Da so ljudje pravočasno, pravilno, popolno informirani za samostojno skrb za zdravje in da doživljajo vrednote zdravja

KOMADINA: spodbujati ljudi k doseganju dobrega zdravja, izvajati samopomoč, vzajemno pomoč in domačo oskrbo, poiskati zdravstveno pomoč kadar je potrebna

KOŠIR: miselnost – zdravje največja vrednota, posamezniki usposobljeni za skrb in odgovorni za zdravje, smotrno uporabljanje zdravstva Preberi več o Metodika – zdravstvena vzgoja in promocija zdravja gradivo

Vprašanja iz zdravstvene vzgoje

Kako definira WHO promocija zdravja? Promocija zdravja je proces, ki omogoča posamezniku (skupnosti), da vpliva na izboljšanje svojega zdravja ter, da poveča lasten nadzor nad dejavniki zdravja.

Ali obstajajo ljudje,ki uporabljajo samo en kanal?(da,ne.zakaj) Tudi če se še tako trudijo, morajo uporabljati samo enega, lahko prevladuje, a z lati osvojimo vse tri kanale, saj se moramo prilagajati različnim situacijam.

Ali v ZV uporabljamo javno komunikacijo? (da,ne zakaj) DA, saj uporablja javno komuniciranje preko medijev za obveščanje širše populacije ljudi, informiranju o problemih zdravja in bolezni, ker imajo javni mediji velik vpliv na večjo populacijo ljudi. Preberi več o Vprašanja iz zdravstvene vzgoje

Izpit iz epidemiologije – javnega zdravja

 1. Razvoj javnega zdravja : obdobje sanitarnega javnega zdravja (1840 – 1900)
 • P. Frank (1786):Medizinische Polizei: “Varovanje zdravja pomeni dolžnost države, ki mora urediti življenje tako, da to ne bi škodilo zdravju prebivalstva.”
 • Guerin (1848):“Socialna medicina se mora ukvarjati s problemi odnosa medicine in države (socialna fiziologija, socialna patologija, socialna higiena in socialna terapija).”
 • Virchow (1848):“Medicina je socialna znanost in politika ni nič drugega kot medicina velikih razsežnosti.”
 • Grotjahn:“Socialna medicina obstaja kot deskriptivna in normativna znanost o pogojih in ukrepih za posploševanje higienske kulture.”
 • Konkretni mejniki – Velika Britanija (1856):

Preberi več o Izpit iz epidemiologije – javnega zdravja

Javno zdravje – epidemiologija

Epidemiologija je samostojna znanstvena veja medicine, ki preučuje pogostnost in razporeditev zdravstvenih problemov pri človeški populaciji v določenem času in prostoru, ter določa vlogo dejavnikov, ki na te probleme vplivajo.

 

Epidemiologija v razmišljanju o boleznih – kam spada?

 • Ravni preučevanja bolezni:
  • submolekularna ali molekularna raven (celična biologija, biokemija, imunologija),
  • raven tkiv ali organov (anatomija, histologija, patologija),
  • raven individualnih bolnikov (klinična medicina),
  • raven populacij (epidemiologija, itd …).

Preberi več o Javno zdravje – epidemiologija