Management v zdravstveni negi

1. Kaj je filozofija ZN, vizija, strategije službe, poslanstvo MS?
Filozofija ZN – temelji na vrednotah, prepričanjih, pravicah, spoštovanju B, odnosu so družine in ZN, stališčih, prepričanjih o vrednotah, pravicah zaposlenih, odgovornosti, napredovanjih o ZN, MS ter poznavanju, teorijah, raziskovanju, praksi ZN, izobraževanju, integraciji, stališčih o MN, vlogi ZN v organizaciji. Želimo dosegati čim višjo kakovost ZN, zato težimo k ustvarjanju takih razmer, ki omogočajo k B usmerjeno ZN. Želimo doseči sistematično in načrtovano obravnavo B po PZN, dokumentiranje, holistično obravnavo B, zagotoviti kontinuiteto obravnave, zadovoljstvo B in izvajalcev ZN, racionalno in učinkovito uporabo resursov, povezovanje z drugimi strokami. B je najpomembnejši subjekt in ima pravico do kakovostne ZN, do sodelovanja in soodločanja v zvezi z ZN, do spoštovanja zasebnosti, njegovih človeških in bolnikovih pravic in vrednot. MS — advokat B.
Vizija je konkretna slika prihodnosti. Biti mora realna in imeti motivacijsko moč za dosego novih izzivov, biti odprta za dojemanje novih izzivov v okolju. Postavlja temelje za strateški načrt org., zato vsebuje analizo bodočega okolja, resursov, vrednot, revizijo dosedanjega poslanstva, povezovanje s strateškimi usmeritvami in cilji ter preverjanje stanja.
Poslanstvo org. nam daje odgovor na vprašanje, zakaj obstaja. Vsebuje vrednote in norme, ki vplivajo na vedenje posameznika in odzivanje. Sestavine poslanstva so: področja delovanja, informacije o storitvah, struktura B, odnos do B (pravice), struktura zaposlenih in odnosi, tehnologija, lokacija organizacije ter image. Iz poslanstva izhajajo za MS naslednje naloge: 1 izvajanje in vodenje ZN (praksa), 2. poučevanje zdr. delavcev o bolezni, dejavnikih (izobraževanje), 3. učinkovito sodelovanje v negov. in zdr. timu, 4 razvoj prakse, stroke, MN na osnovi novih znanj (raziskovanje). Elementi poslanstva: izobraževanje, raziskovanje in praksa. Cilji poslanstva: KAJ moramo doseči? , DO KDAJ ? , ROK za dosego cilja, KDO mora doseči cilj?, KAKO meriti dosego. Preberi več o Management v zdravstveni negi

Vprašanja in odgovori za organizacijo in management v zdravstvu

1. Naštej 10 najpomembnjejših načel prave organizacije.

1. NAČELO HIERARHIJE: Organizacijska zgradba je pirimidalna, ki je sestavljena iz ravni katere so v odnosu nadrejenost – podrejenost. Oblast pripada zgornjemu, ki uporablja za komuniciranje in odločanje hierarhično verigo od vrha do dna.
2. ENOTNOST UKAZOVANJA: Vsak podrejeni sme dobivati ukaze le od enega nadrejenega, zato morajo biti pristojnosti natančno opredeljene.
3. POOBLASTILA IN ODGOVORNOST: Podrobno je treba določiti pravico ukazovanja in stalno kontrolirati natančnost pri izvajanju ukazov. Pristojnosti in odgovornosti morajo biti usklajene.
4. KONTROLNI RAZPON: Število podrejenih enemu vodji ne sme biti preveliko, da ne povzroča težav pri komuniciranju in koordinaciji. Kontrolni razpon je na najnižji ravni precej večji kakor na višjih ravneh.
5. ŠTABNE SLUŽBE IN LINIJSKI VODJE: Strokovnjaki v štabnih službah lahko koristno svetujejo, vendar je treba skrbno paziti, da ne zmanjšujejo avtoritete linijskih vodij.
6. DELITEV DELA: Vodstvo mora poskrbeti za tolikšno in takšno delitev dela, da organizacija kar najbolje dosega svoje cilje – odgovornost ima vodstvo podjetja.
7. DISCIPLINA: Posebej pri izvrševanju nalog so potrebne dosledna disciplina, ubogljivost in zavestno prizadevanje za uresničevanje ciljev v skladu z organizacijskimi pravili in običaji.
8. PRAVIČNOST: Temelji na sprejetih pravilih, ki veljajo za vse. Pravičnost spodbuja zaposlene k dobremu opravljanju dolžnosti. Tudi plačevanje dela mora biti pravično.
9. PODREJANJE POSAMEZNIH SPLOŠNEMU INTERESU: Prednost mora imeti splošni interes podjetja pred interesi posameznih zaposlenih.
10. MORALA ZAPOSLENIH: Ustrezna stališča zaposlenih do podjetja in njihove vrednote omogočajo enotnost v podjetju, kar je ena pomembnih podlag njegove moči. Preberi več o Vprašanja in odgovori za organizacijo in management v zdravstvu

Organizacija in management izpitna vprašanja

1. Če se v zdravstvu v zdravstveni organizaciji pojavi večja fluktacija kadra, kaj se dogaja z njeno entropijo? Razložite pojav.
Odhajanje in prihajanje osebja – potrebujejo nova znanja (entropija se poveča) – ko se novi kadri priučijo novih znanj se entropija zmanjša. Večja je urejenost kadra, manjša je entropija in obratno.

2. Ali je lahko birokratska organizacija tudi decentralizirana? Da/ne – zakaj?
NE. Strogo je strukturirana in hierarhično naravnana. To je krovni management. NE. Strogo je strukturirana in hierarhično naravnana. To je krovni management. Birokratska org. ima odločanje strogo skoncentrirano in hierarhično naravnano v eni poslovni funkciji. Decentralizirana org. ima funkcije razpršene na različne službe kot so kadrovska, prodajna,
finančna, računovodska…

3. Ali lahko srednji management prevzema funkcijo krovnega managementa? Ali so mu te funkcije lahko dodeljene?

Ne more prevzemati, lahko pa prevzame naloge, ki jih deligira krovni management in posledično so podeljene odgovornosti in s tem avtoriteta. Posledično pa srednji management odgovarja krovnemu managementu.

4. Spremembe v eksogenem okolju lahko vplivajo na endogeno okolje. Kateri podsistemi endogenega okolja organizacije so lahko najbolj izpostavljeni? Argumentirajte. Preberi več o Organizacija in management izpitna vprašanja