Rehabilitacija

Iz katere besede izvira pojem invalid in kaj pomeni?

 

 • invaliditas – nesposobnost (iz invalidus – slab, onemogel, bolehen)
 • invalidnost je
  • lastnost osebe, katere zmožnost za vključevanje v
  • usposabljanje, delo ali socialno dejavnost
  • je zmanjšana zaradi
  • fizične, umske ali duševne oviranosti

1.2.        Opredelitev pojma invalid po ZOI.

 

 • posameznik,
  • ki zaradi prirojenih ali pridobljenih okvar ali oviranosti,
  • ki jo pogojuje oz. ustvarja fizično okolje,
  • ne more sam, delno ali v celoti, zadovoljevati potreb
  • osebnega, družinskega in družabnega življenja v okolju, v katerem živi,
  • v skladu z mednarodno klasifikacijo

 

1.3.        Opredelitev pojma invalid po SZO.

 

 • človek,
  • ki ne more zadovoljevati (niti povsem niti delno) potreb po
  • normalnem, družbenem ali zasebnem, življenju,
  • zaradi prirojenih ali pridobljenih pomanjkljivosti v
  • fizičnih ali mentalnih sposobnostih
  • in zaradi nezagotovljenih nujnih družbenih pogojev

 

1.4.        Kaj je okvara?

 

 • vsaka izguba ali nenormalnost
  • psihološke
  • fiziološke
  • anatomske strukture ali funkcije
 • motnje na ravni organa

 

1.5.        Kaj je prizadetost?

 

 • vsaka omejitev ali pomanjkanje (kot posledica okvare) sposobnosti
  • izvajanja neke aktivnosti na način in v obsegu,
  • kot je normalna za človeka
 • motnja na ravni osebe
  • duševna
  • senzorna
  • telesna prizadetost

 

 

 

 

1.6.        Kaj je oviranost?

 

 • nanaša se na težave,
  • ki jih oseba doživlja zaradi okvare ali prizadetosti ter
  • omejuje možnosti za sodelovanje v življenju na enakopravni osnovi z drugimi ljudmi
 • odseva interakcijo osebe z okolico in prilagajanje nanjo

 

1.7.        Vrste invalidov oz. delitev invalidov.

 

 • po spolu
 • po starosti
  • otroci (predšolski, šolski, mladina)
  • odrasli
  • ostareli
 • po času nastanka
  • prirojene okvare
  • porodne okvare
  • pridobljene okvare
 • po trajanju bolezni
  • akutne bolezni
  • kronične bolezni
 • po medicinskih vzrokih nastanka
  • invalidi z mentalno prizadetostjo – duševni invalidi
  • invalidi z okvaro lokomotornega aparata
  • invalidi z okvaro čutil – senzorni invalidi
  • invalidi z okvarami notranjih organov – internistični invalidi (kardio-vaskularne bolezni, maligne bolezni, diabetes, revmatizem, KOPB…)
 • invalidi se delijo še na
  • delovne invalide
  • invalidne osebe
  • vojne invalide

 

1.8.        Kategorije invalidov.

 

 • kategorija
  • zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela oz.
  • je pri njem podana poklicna invalidnost, nima pa več preostale delovne zmožnosti
 • kategorija
  • zavarovančeva delovna zmožnost za njegov poklic je zmanjšana za 50 % ali več
 • kategorija
  • zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa oz.
  • zavarovančeva delovna zmožnost za njegov poklic je zmanjšana za manj kot 50 odstotkov oz.
  • zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen

 

 

1.9.        Iz katere besede izvira pojem rehabilitacija in kaj pomeni.

 

 • re – zopet, habilitatio – usposabljanje (iz habilitas – sposobnost)
 • vsota ukrepov, potrebnih, da se pac. povrne
  • telesno
  • duševno
  • socialno ravnovesje

 

1.10.    Definicija rehabilitacije po Kessler-ju, po SZO.

 

 • Kessler
  • usposabljanje onesposobljenega, da doseže najvišjo možno
   • mentalno
   • socialno
   • profesionalno
   • ekonomsko samostojnost

glede na njegove možnosti.

 • Definicija rehabilitacije po SZO
  • multidisciplinarni pristop k invalidni osebi s ciljem, da se zadovoljijo
   • fizične
   • psihične
   • izobraževalne
   • profesionalne potrebe,
  • ki ji bodo omogočile
   • čimbolj samostojno življenje v okviru invalidnosti
   • izrabo preostalih sposobnosti

 

1.11.    Kaj omogoča sodobna rehabilitacija?

 

 • ustrezno medicinsko rehabilitacijo z doseganjem najvišje možne stopnje zdravja in usposobljenosti
 • psiho-socialno integracijo v družino in družbo
 • profesionalno rehabilitacijo, ki vključuje usposabljanje in zaposlovanje → finančna samostojnost

 

1.12.    Navedite cilje rehabilitacije.

 

 • preprečevanje poslabšanja invalidnosti (okvare, prizadetosti, oviranosti)
 • usposabljanje za neodvisnost v vsakdanjem življenju
 • zaposlovanje
 • socialna reintegracija

 

1.13.    Vrste rehabilitacije.

 

 • medicinska
 • psiho-socialna
 • poklicna

 

 

 

 

1.14.    Kaj je medicinska, socialna, psihična in poklicna rehabilitacija?

 

 • medicinska rehabilitacija
  • prva faza procesa rehabilitacije
  • izvaja v zdravstvenih ustanovah
   • od začetka bolezni ali poškodbe
   • do maksimalnega funkcionalnega izboljšanja
  • psihosocialna rehabilitacija
   • prizadevanje za
    • psihosocialno ravnovesje
    • ponovno prevzemanje želenih in pričakovanih socialnih vlog
   • poklicna rehabilitacija
    • predstavlja ponovno možnost zaposlitve invalida na delovnem mestu

 

1.15.    Kaj obsega medicinska rehabilitacija?

 

 • obsega
  • zdravljenje
  • razvijanje vseh preostalih fizičnih in psihičnih sposobnosti
 • s pomočjo
  • medikamentno zdravljenje
  • kirurški posegi
  • zdravstvena nega
  • fizioterapija (elektro-terapija, kinezi-terapija, termo-terapija, hidro-terapija…)
  • delovna terapija
  • ortopedska pomagala (ortoze, proteze)
  • zdravstvena vzgoja
  • druge metode

 

1.16.    Faze medicinske rehabilitacije.

 

 • faza zgodnje rehabilitacije
  • v ustanovi, kjer se je zdravljenje začelo
 • faza podaljšane rehabilitacije
  • nadaljuje v specializiranih ustanovah

 

1.17.    Naštejte individualne in skupinske oblike socioterapije.

 

 • individualne oblike
  • reševanje aktualnih in življenjskih problemov invalida
  • socialno vodenje in usmerjanje
  • socioterapijska podpora
  • svetovanje
 • skupinske oblike
  • skupinsko vodenje
  • skupinsko svetovanje
  • skupinska terapija
  • terapevtske skupnosti

 

 

1.18.    Naštejte načela, ki jih invalidske organizacije uresničujejo pri svojem delu.

 

 • humanitarnost
  • reševanje vseh zadev, ki se tičejo invalida kot posameznika in člana družbe
 • aktivizacija
  • vzpodbujanje in organiziranje aktivnosti svojih članov znotraj organizacije in v družbi
 • normalizacija
  • omogočanje takšnih življenjskih razmer, ki zagotavljajo čimbolj normalen življenjski stil njenim članom, upoštevajoč pri tem njihove sposobnosti in potrebe
 • integracija
  • prizadevanje za vključevanje svojih članov v družbeno dogajanje
  • pritegniti javnost v življenje invalidov

 

1.19.    Kaj vključuje zaposlitvena rehabilitacija in kateri zakon to ureja?

 

 • “Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov” – ureja
  • pravice zaposlitvene rehabilitacije
  • vprašanja zaposlovanja invalidov
  • način financiranja
 • namen zakona
  • povečati zaposlovanje invalidov
  • vzpostaviti pogoje za enakovredno udeležbo na trgu dela
 • zaposlitvena rehabilitacija
  • storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, v katerem lahko ustvari poklicno kariero
  • pravica invalida do posameznih storitev v obsegu, na način in trajanju, opredeljenem v rehabilitacijskem načrtu

 

 


2.       Motnje v duševnem razvoju

 

2.1.        Definicija SZO o motnji v duševnem razvoju.

 

 • splošno podpovprečno funkcioniranje, ki se je pričelo že v zgodnjem otroštvu in vključuje tudi motnjo posameznikovega prilagajanja

 

2.2.        Do česa privede motnja v duševnem razvoju?

 

 • pomanjkanje intelektualnih zmožnosti
  • zaostal razvoj inteligence
  • podnormalne zmožnosti učenja
  • neadekvatno prilagajanje
  • opazno omejene sposobnosti

 

2.3.        Navedite in opišite stopnje motenj v duševnem razvoju.

 

 • “Pravilnik o kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v duševnem in telesnem razvoju” (1960) – klasični nazivi
  • debilnost
  • imbecilnost
  • idotija
 • “Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v duševnem razvoju” (1977) – termin duševna prizadetost
  • lažje
  • zmerno
  • težje
  • najtežje duševno prizadeti
 • lažje duševno prizadeti otroci
  • zmanjšane sposobnosti za umsko delo
   • ne morejo biti uspešni pri rednem vzgojno-izobraževalnem delu
   • potrebujejo posebne oblike usposabljanja
  • orientacijski IQ: 51 – 70
  • 85 % vseh z motnjo v duševnem razvoju
  • v odraslosti
   • običajno dosežejo socialna in poklicna znanja
   • ob pravilni podpori uspešno življenje v normalni sredini – samostojno ali pod nadzorovanimi pogoji
  • zmerno duševno prizadeti otroci
   • zmanjšane sposobnosti za samostojno delo – sposobni
    • vzdrževati kontakt z okolico
    • pridobiti navade
    • skrbeti za svoje osnovne potrebe
    • priučiti se preprostih opravil
   • orientacijski IQ: 36 – 50
   • 10 % vseh z motnjo v duševnem razvoju
   • v odraslosti
    • pod nadzorstvom sposobni preprostih in manj zahtevnih del
   • težje duševno prizadeti otroci
    • zelo zmanjšane sposobnosti
     • omejeni v gibanju
     • omejeni v govoru
     • omejeni v skrbi za svoje osnovne potrebe
     • nesamostojni za samostojno delo
     • lahko priučijo enostavnih opravil
    • orientacijski IQ: 21 – 35
    • 3 – 4 % vseh z motnjo v duševnem razvoju
    • v odraslosti
     • morda sposobni izvesti preproste naloge v skrbno vodenem okolju
     • mnogi dobro prilagodijo življenju v družbi, skupnih domovih ali družini
    • najtežje duševno prizadeti otroci
     • zelo slabo razvite umske sposobnosti
      • omejeni v gibanju
      • omejeni v govoru
      • omejeni v skrbi za svoje osnovne potrebe
      • potrebujejo stalno vartsvo, posebno oskrbo in ZN
     • orientacijski IQ: pod 20
     • 1 – 2 % vseh z motnjo v duševnem razvoju
     • v odraslosti
      • morda sposobni izvesti preproste naloge pod skrbnim nadzorstvom in v zaščitnih pogojih

 

2.4.        Trendi v rehabilitaciji.

 

 • utrditev socialnega okolja osebam z motnjo, da bi bilo čimbolj podobno tistemu, v katerem živijo njihovi vrstniki
  • deinstitucionalizacija
   • posamezniki zapuščajo velike zavode in se nameščajo v manjše enote v normalnem okolju
  • dehospitalizacija
   • ločevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju od psihiatričnih bolnikov, alkoholikov in drugih
  • stanovanjske skupnosti
   • ureditev razmer za življenje, ki temeljijo na človeškem in strokovnem spoštovanju njihovih potreb

 

2.5.        Medicinska in psihosocialna rehabilitacija posameznika in družine.

 

2.6.        Rojstvo otroka z motnjo v duševnem razvoju:

 

 • kritičen dogodek za družino
  • reakcija odvisna od
   • osebnostne lastnosti
   • dinamično ravnovesje med družinskimi člani
  • stalno vznemirjujoč dejavnik za družino
 • postavitev diagnoze
  • ob rojstvu, zaradi prisotnosti tipičnih znakov
  • v obdobju dojenčka ali malega otroka, ker otrok ne doseže pričakovanega napredka
  • pojav nenavadnega vedenja
  • huda bolezen ali nesreča → nepravilen razvoj
 • posredovanje novice
  • v prisotnosti obeh staršev in otroka
  • brez prič
  • neposredno in odkrito
  • možnost postavljanja vprašanj
  • potrebno omogočiti pomoč strokovnjakov
 • model prilagoditve – stopenjska
  • nesprejemanje realnosti – šok
  • iskanje vzroka – reakcija
  • spreminjanje vlog – prilagoditev
  • spreminjanje odnosov izven družine – prilagoditev
  • realno soočanje s problemom – usmeritev

 

2.6.1.          Zdravstvena nega družine – opis stanja.

 

 • stres
  • fizične in psihične reakcije
  • takojšnje ali zapoznele
  • odvisen od stopnje in oblike otrokove motnje
 • znaki
  • zakonski problemi
  • starševske skrbi
  • družinski problemi
 • kritična obdobja
  • ko starši prvič slišijo za diagnozo
  • ko se sprejema odločitev, ali bo otrok lahko obiskoval normalno šolo
  • ko otrok ni več šoloobvezen
  • ko starši ostarijo in niso več sposobni skrbeti za svojega otroka
 • stališča staršev do otroka – 15 latentnih dimenzij
  • precenjevanje otrokovih sposobnosti
  • podcenjevanje
  • agresivnost do otroka
  • beg od otroka
  • prezaščitenost otroka
  • samoobtoževanje
  • obtoževanje drugih
  • sram
  • potiskanje
  • skrb za prihodnost otroka
  • socialna izolacija

 

2.6.2.          Kaj vpliva na reakcijo staršev, kako sprejema stanje ožja in širša okolica (sorojenci, oče, mati, stari starši)?

 

 • na reakcijo vplivajo
  • stabilnost partnerskega razmerja pred rojstvom
  • struktura družine
  • vrednote in prepričanja
  • značilnosti in zadržanje okolja do motnje
  • lokalne možnosti pomoči družinam
 • matere
  • doživljajo višji nivo stresa kot očetje
  • se lažje in bolje prilagodijo kot očetje ob učinkoviti javni mreži pomoči
  • lahko se zaprejo v svoj dom, ves čas prevzete z mislijo na otroka – s tem lahko izgubijo družino in prijatelje
 • očetje
  • se umaknejo pri otrocih s posebnimi potrebami
  • ohranijo normalne odnose z ostalimi otroci
  • “izključijo” se iz dogajanja – kako ubežati resnici
  • so manj zadovoljni s podporo družbenih služb
  • večje težave pri vzpostavljanju čustvene prilagoditve otroku
 • sorojenci
  • poudarjena ljubosumnost
  • porušenje dinamičnega ravnovesja v družini
 • stari starši
  • lahko škodljivo vplivajo (40 % družin ima težave z njimi)
   • “v naši družini še ni bilo česa podobnega”
   • “zdravniki se motijo”
   • “prerasel bo te težave”
   • “našli bodo zdravilo za to”
   • vsem prinašajo darila razen vnuku z motnjo
  • lahko pomagajo
   • zagotavljajo udobje
   • so v podporo
   • so razumevajoči
   • nudijo praktično pomoč

 

2.7.        Zdravstvena nega – opis zdravstvenega stanja pacienta, za katerega je odgovorna MS, za posamezno TŽA ali dejavnik univerzalne samooskrbe – npr. otrok z motnjami v duševnem razvoju:

 

2.7.1.          TM ZN Dorothee Orem – dejavniki univerzalne samooskrbe: opišite zdravstveno stanje otroka (za katerega je kompetentna medicinska sestra) s težjo obliko duševne prizadetosti v okviru dejavnika univerzalne samooskrbe “zrak, voda, hrana”.

 

 • zadovoljivo spremljanje zraka, tekočine in hrane
  • dovzetnejši za okužbe dihal
   • preventiva zapletov na dihalih
   • vzdrževati normalen ritem in frekvenco dihanja
   • čiste dihalne poti
   • zagotoviti ustrezno mikroklimo
   • spreminjati lego in nameščati v ustrezne položaje
  • oslabljen ali ugasel požiralni refleks, hrane ne žvečijo
   • potrebno hranjenje in “pitje”
   • prilagoditi količino, konsistenco in ritem individualnim potrebam otroka
   • prilagoditi žlico in kozarec
   • namestitev v ustrezen položaj
   • hranjenje preko sonde

 

 • zadovoljivo izločanje blata
  • kronično zaprtje
   • imobilnost trebušne stene
   • pomanjkanje žvečenja hrane
   • nevrotična obolenja
   • spremenjen kemizem prebavnih sokov

 

2.7.2.          TM ZN Virginie Henderson: opišite zdravstveno stanje otroka (za katerega je kompetentna medicinska sestra) s težjo obliko duševne prizadetosti za TŽA “Gibanje in ustrezna lega” (priložena hierarhična struktura kriterijev).

 

 • vzdrževanje ravnotežja med počitkom in aktivnostjo
  • značilnosti otrok
   • slabo razvita kontrola gibov glave in telesa
   • motnje v koordinaciji gibov
   • motnje ravnotežja v sedečem položaju
   • zvišan tonus mišičja
   • kontrakture
   • deformacija sklepov
   • motnje percepcije
  • MS mora
   • obvladati kontrolo glave, hrbtenice in medenice – preprečevanje patološkega vzorca giba otroka
   • spreminjati položaj telesa – preprečevanje RZP
  • pripomočki
   • individualno prilagojeni vozički
   • blazine
   • vese
   • vizioforme…

 

 • vzdrževanje ravnotežja med samoto in socialno interakcijo
  • vzdrževanje ravnotežja otrokovega časa
   • čas, ki ga ima otrok zase
   • čas, ki ga preživi z drugimi
  • nadzor, vendar nevsiljiv
 • skrb za varnost
  • varnost odvisna od MS
   • temepraturno ugodje – mikroklima, ustrezna oblačila, oblačenje
   • stalna prisotnost – ukrepanje v primeru epileptičnega napada
   • nevarnost aspiracije sline, hrane, manjših predmetov
   • večja ogroženost zaradi nalezljivih bolezni
  • pospeševanje človeškega funkcioniranja znotraj socialnih skupin
   • pravica do družine
   • vzdrževanje stikov s starši in sorojenci

 

 


3.       Cerebralna paraliza

 

3.1.        Opredelite pojem “cerebralna paraliza” po avtorjih: Nelson-Ellenberg, Deaver, Turk in sod.

 

 • Nelson-Ellenberg (1978)
  • ni bolezen, ampak je sindorm, motnja
  • ni dedna, ni napredujoča in ni posledica okvare hrbtenjače
 • Deaver (1955)
  • živčno-mišična nezmožnost, povzročena zaradi poškodbe motoričnih centrov v možganih
  • pred rojstvom, ob rojstvu ali v prvih letih življenja oz. otroštva
 • Turk in sod. (1995)
  • trajna motnja motorike, ki je posledica okvare nezrelih možganov
  • zaradi okvare možganov je centralni nadzor mišične funkcije na različne načine spremenjen vse življenje
  • možganska okvara je
   • nenapredujoča
   • ni nespreminjajoča

 

3.2.        Vzroki za nastanek cerebralne paralize.

 

 • različni dejavniki pred porodom
  • hipoksija zaradi bolezni matere (težje pljučne, srčne in ledvične bolezni, povišan RR, prenošenost, predporodna krvavitev)
  • nekatera zdravila (narkotiki, citostatiki, pomirjevala)
  • droge, strupi, cigareti
  • neskladnost krvnih skupin
  • prometne nesreče
  • mehanične poškodbe
  • bolezen matere (diabetes, povišan RR…)
  • pomanjkanje hrane (stradanje matere)
  • starost matere (pod 18 ali nad 44 let)
 • različni dejavniki ob porodu
  • zapleti zaradi nedonošenosti ali nizke porodne teže
  • motnje dihanja zaradi nezrelosti pljuč in dihalnih centrov
  • povečana nevarnost možganske krvavitve
  • nezrelost jeter – hujše oblike zlatenice
  • izpad ali ovita popkovnica med porajanjem otroka
  • poškodbe otrokove glave in materine krvavitve
  • dolgotrajen porod (zastoj poroda zaradi slabih popadkov, slabega odpiranja in širjenja porodnih poti)
  • aspiracija plodovnice in dušenje med porajanjem s posledično otrokovo hipoksijo
 • različni dejavniki po porodu in v prvih letih življenja
  • udarci v glavo (padci z višine, prometne nesreče)
  • zastoj dihanja in srčne akcije ob težkih boleznih
  • utopitve
  • bakterijske in virusne bolezni, ki poškodujejo CŽS
  • podhladitve (prvih 14 dni – težave v razvoju)

 

3.3.        Zdravstvena nega družine – opis stanja.

 

 • dinamično ravnovesje v družini
  • lažja oblika prizadetosti – ni bistvenih sprememb
   • povečini so otroci dobro integrirani
   • z ljudmi imajo dobre odnose
   • s svojim življenjem so zadovoljni
  • težja oblika prizadetosti – lahko omejujejo družino
   • večja izoliranost
   • več obveznosti
   • težje odhajajo v družbo in sodelujejo v aktivnostih v okolju
  • zdravstvena vzgoja
   • zgodnje in sprotno informiranje o otrokovi diagnozi in prognozi
   • seznanitev staršev s problemi, ki se pri takih otrocih pojavljajo pogosteje (okvare vida in sluha, epilepsija, učne in govorne težave)
   • praktična pomoč (demostracija) pri dnevnih aktivnostih (hranjenje, oblačenje…)
   • nudenje čustvene opore
   • seznanitev z ustanovami oz. organizacijami, društvi
   • seznanitev o pripomočkih…
  • najpogostejši neg. problemi
   • prisotnost strahu v družini
   • žalost staršev
   • nesoglasja v družini
   • možnost nezdravega načina življenja
   • socialna izolacija
   • pomanjkljivo znanje

 

3.4.        Kaj vpliva na reakcijo staršev, kako sprejema stanje ožja in širša okolica?

 

 • faza stresa
  • odrevenijo, so zmedeni in nestvarni
 • faza reakcije
  • obrambni mehanizmi – žalovanje, umik, občutki krivde, iskanje krive pri drugih, samoobtoževanje
  • negotovost glede prihodnosti
 • faza prilagoditve
  • opomorejo od najhujšega stresa
  • problem stvarnejše uvidijo
  • zmožni kaj storiti za otroka
 • faza orientacije
  • prilagodijo novim okoliščinam
  • obvladujejo čustva
  • se na novo organizirajo
 • nekateri starši zastanejo – strokovnjaku in otroku niso v pomoč

 

3.5.        Medicinska in psihosocialna rehabilitacija otroka in družine.

 

 • načelo, da naj otrok ostane v naravnem okolju (izjema najhuje prizadeti otroci)
 • ko otrok ustrezno dozori, individualna obravnava ni dovolj
 • potrebno omogočiti vključitev v skupinsko obravnavo in intenzivnejšo socializacijo
 • potrebujejo vrtec – praviloma v sestavi normalnih vrtcev, s pogojem, da je zagotovljen ustrezno šolan kader, primerna oprema in njihovi prizadetosti prilagojen program
 • potek zdravljenja in usposabljanja poteka vse leto – potrebno občasno omogočiti odmor v naravi (najprimernejša oblika so poletne in zimske zdravstveno-terapevtske kolonije)
 • društva za cerebralno paralizo združena v Sonček – Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije

 

3.6.        Zdravstvena nega – opis zdravstvenega stanja pacienta, za katerega je odgovorna MS, za posamezno TŽA ali dejavnik univerzalne samooskrbe – npr. otrok s cerebralno paralizo:

 

3.6.1.          TM ZN Dorothee Orem – dejavniki univerzalne samooskrbe: opišite zdravstveno stanje otroka (za katerega je kompetentna medicinska sestra) s cerebralno paralizo v okviru dejavnika univerzalne samooskrbe “zrak, voda, hrana”.

 

 • dihanje
  • značilnosti, problemi
   • hitro in plitvo
   • večja dovzetnost za infekcije
   • oslabljen refleks za izkašljevanje
  • intervencije ZN
   • pomoč pri izločanju sluzi oz. izmečka (masaža, vibracije, aspiracija)
   • aplikacija predpisane terapije
  • preventivni ukrepi
   • izvajanje dihalnih vaj (oslabljene mišice, ki sodelujejo pri dihanju)
   • izbira primernih oblačil
   • ustrezna mikroklima (temperatura, vlaga, gibanje zraka)
   • ustrezna prehrana in pitje (izogibanje živilom, ki povečujejo tvorbo sluzi)
  • prehranjevanje in pitje
   • značilnosti, problemi
    • različno izražene težave s požiranjem, žvečenjem in / ali zaletavanjem
    • možnost aspiracije hrane in tekočine
    • delna ali popolna nesamostojnost pri hranjenju in pitju
   • intervencije ZN
    • izbira hrane, ki vpliva na prehranjenost, telesno težo in splošno zdravstveno stanje
    • položaj pri hranjenju – zagotoviti varno in udobno hranjenje
    • namestitev v ustrezen položaj, če je le mogoče v sedeč položaj
    • ustrezna zaščita pac. (s slinčki, servietami ali brisačami)
    • po potrebi servirati hrano izven dosega rok
    • ves čas hranjenja zagotoviti ustrezno temperaturo hrane
    • pomoč pri hranjenju (samo pri stvareh, ki jih sam ne zmore – razrezi)
    • olajšati samostojno hranjenje z uporabo raznih pripomočkov (prirejen pribor, skodelice, slamice)
    • pomoč pri ureditvi pac. po hranjenju

 

 

3.6.2.          TM ZN Virginie Henderson: opišite zdravstveno stanje otroka (za katerega je kompetentna medicinska sestra) s cerebralno paralizo za TŽA “Gibanje in ustrezna lega” (priložena hierarhična struktura kriterijev).

 

 • gibanje in ustrezna lega
  • značilnosti, problemi
   • zmanjšana sposobnost gibanja
   • zmanjšana sposobnost spreminjanja lege
   • nepokretnost (v ožjem in / ali širšem okolju)
   • zmanjšana sposobnost opravljanja ostalih aktivnosti, za katere je potrebno gibanje (premeščanje, osebna higiena, oblačenje, odvajanje, hranjenje)
   • možnost sprememb v fleksibilnosti mišic
   • možnost zmanjšanja moči mišic
   • možnost zmanjšanja vzdržljivosti mišic
   • možnost nastanka kontraktur zaradi skrajšanja mišic in vezi, zmanjšanja sklepnih ovojnic
  • intervencije ZN
   • nadzor pri gibanju (možnost nudenja pomoči ob zdrsih, padcih)
   • pomoč pri gibanju (hoji, premeščanju)
   • pomoč pri spreminjanju lege oz. namestitev v ustrezno lego
   • učenje in razvijanje načinov vstopanja in izstopanja iz avta, kopalne kadi…
   • nameščanje sklepov v fiziološki položaj
   • pomoč pri izvajanju vaj za razgibavanje…

 


4.       ZN in rehabilitacija oseb po amputaciji spodnje ekstremitete

 

4.1.        Vzroki in indikacije za amputacijo spodnjih ekstremitet.

 

 • vzroki
  • v 90 % zaradi motnje arterijske prekrvavitve oz. žilnih bolezni
   • akutna zapora arterij spodnjih udov (embolija)
   • kronična zapora arterij spodnjih udov (ishemična gangrena)
   • motnje venske prekrvavitve (redko) – pri dolgotrajni venski razjedi
  • v 10 % zaradi
   • poškodbe
   • onkološka obolenja – tumorji (mehkotkivni ali kostni)
   • ozebilne
   • prirojene nepravilnosti udov
  • indikacije
   • ohranitev življenja
   • odstranitev bolečin
   • izboljšanje funkcije uda (proteza je boljša kot nefunkcionalen ud)
   • izboljšanje higienskih razmer (trofični ulkusi – prisotno vnetje, ki se lahko razširi v podkožje, zajame kost ali pride do osteomielitisa)

 

4.2.        Vrste amputacij spodnjih ekstremitet.

 

 • glede na višino odstranitve
  • enega ali več prstov
  • dela stopala ali transmetatarzalna amp.
   • po Chopart-u – ostane petnica
   • po Pirogoff-u – spodnji del pete se pritrdi na golen
   • po Syem-u – ostane spodnji del goleni
  • podkolenska amp.
  • čezkolenska amp.
  • nadkolenska amp.
  • v kolku
  • dela medenice
 • glede na operativni poseg
  • giljotinska
  • odprta
  • zaprta

 

4.3.        S kakšnimi težavami se soočajo pacienti po amputaciji spodnje ekstremitete?

 

 • bolečine na amp. krnu – posledica prerezanja živca v času op. posega
  • fantomske bolečine v predelu, kjer je bil amputiran ud – postopoma izzvenijo ali se zmanjšajo
  • fantomske senzacije v predelu, kjer je bil amputiran ud – ostanejo doživljenjsko
 • kontrakture v sklepih, predvsem v
  • kolčnem
  • kolenskem sklepu
 • spremembe na koži zaradi
  • višja temperatura v ležišču proteze
  • odsotnost izhlapevanja
 • pojavi se lahko
  • reaktivna hiperemija
  • epidermoidne ciste
  • alergični kontaktni dermatitis
  • gnojne in glivične infekcije
  • hiperkeratoze

 

4.4.        Medicinska rehabilitacija po amp. enega ali več prstov, amp. dela stopala, po podkolenski amp., čezkolenski amp., nadkolenski amp., po amp. v kolku, po amp. dela medenice.

 

 • po amputaciji prstov ali dela stopala
  • potrebujejo za hojo posebej izdelane ortopedske čevlje s polnilom za manjkajoči del stopala
  • praviloma ne potrebujejo pomagal pri hoji (sprehajalna palica, bergle)
  • se hitro in dobro naučijo hoje v prilagojenih čevljih
 • po podkolenski amputaciji
  • namestitev podkolenske proteze
  • samostojna hoja – odvisna od starosti in fizične kondicije
  • mlajši obvladujejo hojo brez pomagal
  • starejši uporabljajo sprehajalno palico, eno ali dve podlaketni bergli
 • po nadkolenski amputaciji
  • namestitev nadkolenske proteze
  • hoja za pac. zahtevno opravilo – porabi do 100 % več energije
  • starejši pac. hoje ne obvladajo samostojno – odvisni od svojcev
  • pri hoji (tudi na zelo kratke razdalje) uporabljajo bergle ali hodulje
  • za gibanje na daljše razdalje vezani na invalidski voziček
 • po amputaciji v predelu kolka in medenice
  • namestitev nadkolenske proteze z medenično košaro
  • težko obvladajo hojo in nameščanje proteze
  • pri hoji potrebujejo pomagala – hoduljo
  • starejši potrebujejo pomoč svojcev
  • večinoma vezani na invalidski voziček
 • po dvojni podkolenski amputaciji
  • namestitev podkolenske proteze na oba krna
  • naučijo obvladati hojo s pomočjo dveh bergel ali hodulje
  • hojo obvladajo le na krajše razdalje, po stanovanju
  • za gibanje na daljše razdalje potrebujejo invalidski voziček
  • ohranjena kolenska sklepa imata velik pomen pri ugodnejšem izidu rehabilitacije
 • po dvojni nadkolenski amputaciji
  • v večini primerov namestitev obeh nadkolenskih protez ni možna
  • vezan na invalidski voziček, ki je posebej prilagojen za pac. po dvojni nadkolenski amputaciji (težišče pomaknjeno nazaj, varovalna kolesa)
  • se mora naučiti posebne tehnike presedanja
  • povečini se ne more vrniti v domače okolje – premeščen v DSO
  • arhitektonske ovire v ožjem in širšem okolju otežujejo gibanje z invalidskim vozičkom

4.5.        Psihosocialna rehabilitacija pacientov po amputaciji spodnjih ekstremitet.

 

 • uspešnost rehabilitacije odvisna od
  • osebnosti
  • starosti
  • telesne prizadetosti, ki prinaša s seboj vrsto omejitev in vpliva na kakovost življenja
  • stanovanjskih razmer
  • ekonomskega statusa
  • ožjega in širšega okolja
 • subjektivni dejavniki, ki predstavljajo največjo pac. oviro
  • nesprejemanje stanja
  • zavračanje pomoči partnerja in svojcev
  • zavračanje pomoči širšega okolja
 • cilji
  • da se oseba s telesno prizadetostjo nauči aktivno, odgovorno in samozavestno spopadati z življenjskimi izzivi
  • da spozna, da je kljub telesni prizadetosti življenje kvalitetno in smiselno
  • in družina vključena v socialno okolje

 

4.6.        Opišite zdravstveno stanje (za katerega je kompetentna MS) za naslednje TŽA:

 

4.6.1.          Gibanje in ustrezna lega

 

 • vzpodbujanje pac. k vstajanju in hoji – preprečevanje šibkosti mišičja in razvoja depresije
 • nameščanje v ustrezno lego in pravilen položaj krna v postelji in pri sedenju – preprečevanje kontraktur
 • namestitev proteze
 • samostojna hoja s protezo ali z uporabo pomagal (bergle, sprehajalna palica, hodulja, invalidski voziček)
 • obvladovanje premeščanja (transfer)

 

4.6.2.          Osebna higiena in urejenost

 

 • higiena in urejenost celega telesa
 • higiena krna
  • umivanje z mlačno vodo in nevtralnim milom
  • tuširanje
  • dobro obrisati
  • mazanje z mastno kremo
  • pregledovanje krna z ogledalom – predeli, ki niso dostopni očem
 • higiena navleke za krn
 • higiena proteze
 • skrb za preostalo nogo
 • ustrezna obutev in nogavice

 

 

 

 

4.6.3.          Odnosi z ljudmi, komunikacija, izražanje čustev, občutkov, doživljanje duševne, duhovne, socialne in seksualne potrebe.

 

 • bolečina, fantomske bolečine in fantomske senzacije
 • komunikacija – verbalna, neverbalna, predvsem govorica telesa
 • čustvovanje – kako oseba ocenjuje in doživlja svojo izgubo in kako jo sprejema okolica
  • prisotni so dvomi, duševne stiske, omahovanje, sprejemanje spremenjene telesne podobe, ki je povezana s procesom sprejemanja izgube
  • zanikanje, jeza, pogajanje, depresivnost, sprejemanje novega stanja
 • socialni stiki v družini in širši okolici, tudi vključevanje v profesionalno in družbeno okolje

 

 


5.       ZN in rehabilitacija oseb po poškodbi glave

 

5.1.        Kaj je poškodba glave (definirajte zaporedje okvar) in kaj je okvara?

 

 • poškodba glave
  • poškodba žive možganovine, ki jo izzove zunanja mehanska sila – označuje jo
   • obdobje spremenjene zavesti (do kome)
   • obdobje amnezije
  • poškodba je zaporedje več okvar
   • prva se zgodi v trenutku udarca – neposredna poškodba možgan
   • druga sledi nekaj minut kasneje – zaradi pomanjkanja kisika v možganih
   • tretja sledi v naslednjih dneh po poškodbi – je posledica
    • zmečkanin
    • krvavitve – hematoma
    • nabrekanja – edema
   • okvara
    • posledica dogodkov znotraj organizma
     • CVI
     • tumorji
     • vnetja (virusna, bakterijska)

 

5.2.        Navedite vzroke, rizične skupine, pojavnost.

 

 • “civilizacijski davek”
  • razvoj tehnike, prometa
  • spremenjen način življenja
  • ekstremni športi
  • nasilje
 • vzroki
  • prometne nesreče z motorjem
  • slučajni padci
  • druge prometne nesreče
  • nezgode
 • rizične skupine (Slovenija)
  • samski
  • študentje
  • osebe z nižjo izobrazbo
  • osebe v starosti od 15 – 25 – 40 let (neuresničitev ciljev)
  • osebe v starosti 60 – 65 let (večja smrtnost)
 • epidemiologija
  • incidenca: 175 – 200 / 100.000 / leto ali 3500 / leto
  • 2 – 3 x pogostejše pri moških

 


5.3.        Kaj ocenjujemo po Glasgowski ocenjevalni lestvic – GCS?

 

Odpiranje oči: spontano 4 točke
  na nagovor 3 točke
  na bolečino 2 točki
  ni odziva 1 točka
Govorni odziv: orientiran 5 točk
  zmeden 4 točke
  nepravilen 3 točke
  nerazumljiv 2 točki
  ni odziva 1 točka
Motorični odziv: sledi ukazu 6 točk
  lokalizira bolečino 5 točk
  umik na bolečino 4 točke
  fleksija na bolečino 3 točke
  ekstenzija na bolečino 2 točki
  ni odziva 1 točka

 

5.4.        Delitev poškodb glave.

 

 • glede na na način nastanka in sočasno prizadetost lobanje
  • odpre
  • zaprte
 • glede na parafiziološka dogajanja v možganih po poškodbi
  • primarne
  • sekundarne
 • klinično po stopnji prizadetosti
  • blage
  • zmerne
  • hude
 • glede na patoanatomska vzorca dogajanja, ki se razvijata v določenih biomehanskih pogojih pod vplivom delujoče travmatizarujoče sile
  • zunanje
  • notranje

 

5.5.        Posledice poškodb glave.

 

 • zaznavne funkcije
  • motnje vida (okvare vidnega polja, dvojni vid)
  • motnje taktilnih občutkov (pre- ali neobčutljivost za bolečino, temperaturo)
  • propriocepcije (nezmožnost zaznavanja lege v prostoru)
  • motnje sluha, vonja, okusa
 • gibanje
  • šibkost ali ohromitve ene ali obeh strani telesa
  • motnje ravnotežja
  • znižana fizična vzdržljivost
  • gibalna prizadetost govornih organov
   • otežkočena izgovorjava
   • motnje požiranja
  • sporazumevanje
   • težave pri razumevanju
   • težave pri izražanju misli
   • afazija
   • preskakovanje med različnimi vsebinami
   • težje najdejo ustrezen izraz
  • spoznavne funkcije
   • motnje pozornosti
   • težave na področju
    • učenja
    • sklepanja
    • načrtovanja
    • reševanja problemov
   • čustveno doživljanje
    • nihanje
    • otopelost
    • kaže se s povečano
     • vzburljivostjo
     • jezavostjo
     • anksioznostjo
     • depresijo…
    • vedenjske spremembe
     • slabša samokritičnost in samokontrola
     • upad iniciativnosti
     • slabša prilagoditev novim situacijam
     • motnje vzpostavljanja in ohranjanja stikov z drugimi v socialnem okolju
     • slabša presoja socialnih situacij…

 

5.6.        Potek rehabilitacije – opišite obdobja zdravljenja in rehabilitacije.

 

 • urgentno (nevrokirurško) obdobje
  • sabilizacija življenjskih funkcij
   • kontrola zavesti
   • preventiva sekundarnih poškodb zaradi hipoksije, hipotenzije, anemije
  • preprečevanje sekundarnih komplikacij
   • kontrakture
   • RZP
   • patološki vzorci na udih
  • senzorna stimulacija (prebujanje iz kome)
 • akutno obdobje (traja tedne in mesece)
  • pri ugodnem okrevanju nastopi restitucija posameznih funkcij (zavest, govor, gibalne kontrole, vzpostavitev funkcije sfinktrov)
  • izzveni učinek medikacije v urgentni fazi (sedacija, relaksacija)
  • odločitev o nadaljnjem poteku rehabilitacije (institucionalno, ambulantno, dnevno varstvo, DSO, doma, Zarja)
 • subakutno obdobje (traja 6 – 18 mesecev)
  • stanje stabilno
  • bolj ali manj znan nivo prizadetosti
  • rehabilitacijski program usmerjen na
   • specifične primanjkljaje: kongnitivni izpadi,vedenjske motnje, motnje komunikacije
   • zahtevnejše naloge
  • kronično obdobje
   • vedno v nevarnosti pred zapleti ob obstoječi trajni prizadetosti
    • višje psihične funkcije
    • vedenjsko-osebnostno področje
   • zato
    • vzdrževanje obstoječega funkcionalnega stanja in psihična podpora
    • vloga družine

 

5.7.        Kaj vključuje psihosocialna in poklicna rehabilitacija pacienta po poškodbi glave?

 

 • psihosocialna rehabilitacija
  • pomeni reintegracijo v družino in družbo
  • imajo ponavadi
   • manjvrednostne občutke
   • zapirajo se vase
   • ne želijo družbe
  • naloge
   • socializacija
   • pomoč pri urejanju socialnega statusa
   • pomoč pri urejanju ekonomskega statusa: stanovanjska problematika, finančna problematika
   • organizacija pomoči na domu
   • pomoč pri urejanju skrbstvenih vprašanj
  • poklicna rehabilitacija
   • vključuje usposabljanje in zaposlovanje ter s tem finančno samostojnost
   • potrebna je
    • dokončna ocena telesne invalidnosti
    • ocena preostalih sposobnosti
   • tim
    • zdravnik – spec. medicine dela
    • psiholog
    • socialni delavec
    • delovni terapevt
    • ocenjevalec delazmožnosti

 

5.8.        ZN v celotnem procesu rehabilitacije in pri katerih TŽA lahko pričakujemo negovalne probleme?

 

 • ZN poteka
  • na kraju nesreče
  • v reševalnem vozilu
  • ob sprejemu v bolnišnico
  • v procesu rehabilitacije (med hospitalizacijo, IRRS, zdravilišče, doma, zavodi…)
 • pozornost na
  • vitalni znaki
  • spremembe, ki kažejo na zvišanje intrakranialnega pritiska
   • nemir
   • glavobol
   • hemipareza na nasprotni strani
   • razširjenost zenice na nasprotni strani
   • zamegljenost vida
   • zmanjšana ostrina vida
   • bruhanje
  • [wp_ad_camp_1]

  • zavest
  • proste dihalne poti
 • TŽA, pri katerih lahko pričakujemo negovalne probleme
  • dihanje in krvni obtok
   • čiščenje dihalnih poti
   • funkcija krvnega obtoka – krvavitev
  • prehranjevanje in pitje
  • izločanje in odvajanje – bruhanje
  • vzdrževanje norm.telesne temp
  • gibanje in ustrezna lega
   • mobilnost telesa, gibljivost telesa
   • samooskrba
   • telesna aktivnost (motnje ravnotežja)
   • gibljivost sklepov (kontrakture sklepov)
  • osebna higiena in urejenost
  • izogibanje nevarnostim v okolju
   • fizična varnost
   • socialna varnost – ekonomsko stanje, bivalne razmere
  • odnosi z ljudmi, izražanje čustev, občutkov, doživljanje – duševne,socialne in seksualne potrebe
  • koristno delo
  • razvedrilo in rekreacija
  • učenje in pridobivanje znanja

 


6.       ZN in rehabilitacija slabovidnih in slepih oseb

 

6.1.        Kaj je slabovidnost in slepota?

 

 • slabovidnost in slepota je okvara vida, očesa ali vidnega polja
 • stopnjo okvare vida narekuje ostanek vida, ki se določi z ostrino vida in obsegom vidnega polja

 

Kategorija: Ostanek vida (na boljšem očesu, s korekcijo ali brez):
Slabovidnost:  
I. kategorija 30 % – 10 % (6 / 18 – 6 / 60)
II. kategorija 10 % – 5 % (6 / 60 – 3 / 60)
Slepota:  
III. kategorija 5 % – 2 % (3 / 60 – 1 / 60)

 

IV. kategorija 2 % – zaznava svetlobe
V. kategorija slepota (amaurosis)

 

6.2.        Vzroki.

 

 • organske bolezni
  • diabetes
  • arterioskleroza
  • pomanjkanje vitaminov v prehrani
  • krvne bolezni…
 • infekcijske bolezni
  • gonoreja
  • rdečke
  • trahom
  • sifilis
 • dedne bolezni
 • poškodbe očesa
  • mehanične
  • kemične
 • tumorji v različnih delih očesa in možganih
 • odstop mrežnice
 • obolenje vidnega živca
 • glavkom
 • katarakta
 • refrakcijske nepravilnosti
 • škiljenje

 

6.3.        Na katerih področjih človekovega delovanja se kaže oviranost?

 

 • izobraževalno
 • socialno
 • ekonomsko
 • zaposlitveno

 

6.4.        Rehabilitacija odraslih oseb.

 

 • cilj
  • integracija
  • asimilacija slepe in slabovidne populacije z okoljem
 • poudarek na razvoju delovanja drugih čutil z morebitnim ostankom vida
  • naučiti se opirati na slušne podatke – to jim zagotovi stik z oddaljenimi predmeti, ki jim z vidom niso dostopni
  • prek tipa vzpostaviti stik z okoljem – povečati nivo, natančnost in jasnost informacij
 • temelji na
  • reorganizaciji
  • reorientaciji
 • programi rehabilitacije vključujejo
  • učenje novih veščin in navad
  • psihoterapevtska in psihosocialna pomoč

 

6.5.        Kaj je reorganizacija in reorientacija posameznika in družine?

 

 • reorganizacija
  • sprememba, ki omogoča drugačno sprejemanje
   • informacij
   • doživljanje sveta
   • funkcioniranje
  • reorientacija
   • poteka predvsem po poti iskanja
    • novih vrednot
    • življenjskih ciljev
    • smisla življenja
   • če do reorientacije ne pride, se posameznik počuti nemočnega in zavrženega

 

6.6.        Kako poteka učenje novih navad in veščin pri posamezniku in kako pri družini?

 

 • učenje novih veščin in navad pri posamezniku – poteka v šestih sklopih
  • reorganizacija zaznav
  • reorientacija
   • v sebi (o eksistenčnih vprašanjih)
   • na sebi
   • v času in prostoru
   • do drugih oseb
  • mobilnost
   • samostojno gibanje oslepelega
   • gibanje s spremljevalcem
   • gibanje z belo palico
   • gibanje s psom vodičem
  • učenje komunikacijskih veščin
   • reorganizacija verbalne komunikacije
   • naučiti se Braillove pisave
   • naučiti se strojepisja in računalniške tehnologije
  • spoznavanje pripomočkov za slepe
   • optični in neoptični pripomočki za slušno spremljanje
   • elektronski pripomočki
   • prilagojena računalniška oprema
  • svetovanje o
   • spoznavanju lastnega stanja
   • predpisih
   • socialni varnosti
  • pri družini
   • spremljanje slepega
   • reorganizacija navad v družini
    • zagotoviti varno samostojno gibanje in funkcioniranje – zato sistematičnost in doslednost
   • svetovanje (kot pri rehabilitantu)

 

6.7.        Kaj vključuje psihoterapevtska in psihosocialna pomoč?

 

 • psihoterapevtska in psihosocialna pomoč posamzeniku
  • podpora
   • sprejemanje in poslušanje stisk
   • sproščanje čustvenih napetosti
   • usmerjanje k pozitivnemu izhodu
  • spoznavanje in razumevanje
   • komunikacija in odnosi med rehabilitanti
  • odkrivanje in iskanje novih odnosnih vzorcev
  • oblikovanje možnih korakov v prihodnosti
 • v družini
  • odkrivanje in razumevanje medsebojnih odnosov
  • spremembe v skladu z realnostjo
  • iskanje poti iz situacije
  • spoznavanje s strokovnjaki v okolju, ki bi pomagali pri reorganizaciji in reorientaciji

 

6.8.        Rehabilitacija otrok.

 

 • slepota ali slabovidnost je lahko posledica
  • nepravilnosti v razvoju očesa
  • bolezni, ki jih je prebolel intrauterino
 • tak otrok ne ve, kaj pomeni beseda gledati
 • predšolsko obdobje poteka drugače kot pri otroku, ki si z opazovanjem okolice in prostim gibanjem pridobiva izkušnje v svojem razvoju
 • otroka se vključi v pripravljalni razred Zavoda za slepo mladino
 • prilagoditi se mora
  • navadam
  • okolju v katerem se bo šolal
 • vzgoja, izobraževanje in usposabljanje
 • učni programi za
  • predšolsko obdobje
  • osnovno šolo
  • poklicno usposabljanje

 

6.9.        Navedite specialne oblike usposabljanja.

 

 • programi za pridobitev sposobnosti
  • sposobnost izvajanja za življenje pomembnih opravil
   • orientacija v stanovanju
   • ureditev stanovanja
   • rokovanje z gospodinjskimi aparati
   • čiščenje
   • nakupovanje
   • kuhanje
   • ročna dela
  • orientacija in mobilnost
   • gibanje ob osebi, ki vidi
   • gibanje s palico
   • gibanje z ultrazvočno palico
   • uporaba javnih prevoznih sredstev
  • pisanje, branje Braillove pisave, strojepisje, uporaba optacon čitalca
 • informiranje
  • slepi in slabovidni dobivajo informacije s pomočjo zvoka in Braillove pisave – Braillovi časopisi
   • v zvočni tehniki
   • v povečanem črnem tisku
   • na računalniški disketi
  • pes vodič

 

6.10.    Navedite kazalce dobre in slabe rehabilitacije v družini.

 

 • kazalci dobre rehabilitacije
  • čim večja samostojnost slepega v
   • osebni higieni in urejenosti
   • gibanju v domačem in širšem okolju ter na delovnem mestu
  • dobri medsebojni odnosi v družini
  • enakomerno porazdeljene vloge in naloge
  • čim večja vključenost družine v širši socialni prostor
 • kazalci slabe rehabilitacije
  • večja zaprtost vase
  • pretirana odvisnost slepega od videčih družinskih članov
  • občutki ogroženosti in razočaranosti
  • nerazumevanje
  • zagrenjenost

 

6.11.    Opišite zdravstveno stanje (za katerega je kompetentna MS) pri naslednjih TŽA:

 

6.11.1.      Gibanje in ustrezna lega.

 

 • samooskrba (telesna aktivnost je vrsta samooskrbe) – pomeni
  • telesno aktivnost
  • zagotavljanje kraja
  • zagotavljanje možnosti za gibanje in telesno vadbo v vsakdanjem življenju

6.11.2.      Izogibanje nevarnostim v okolju.

 

 • nanaša se na fizično, psihično in socialno varnost
  • fizična varnost – vključuje
   • samozaščita
   • ohranjevanje varnosti telesa pred npr.fizičnimi poškodbami in boleznimi
  • psihična varnost – vključuje
   • psihično ugodje v družinskem okolju
   • psihično ugodje v zdravstvenih institucijah
   • pomen odnosov
    • ožje okolje – družina
    • širše okolje – preživljanje časa izven domačega okolja
   • socialna varnost – vključuje
    • prisotnost socialnih dejavnikov
     • ekonomsko stanje
     • bivalne razmere
     • družbene okolje
    • pomembna je tudi lastna in osebna varnost

 

6.11.3.      Odnosi z ljudmi, komunikacija, izražanje čustev, občutkov, doživljanje duševne, duhovne, socialne in seksualne potrebe.

 

 • učenje komunikacijskih veščin in spoznavanje pripomočkov za slepe
 • komunikacija in odnosi med rehabilitanti
 • odkrivanje in razumevanje medsebojnih odnosov
 • spremembe v skladu z realnostjo

 

 


7.       ZN in rehabilitacija naglušnih in gluhih oseb

 

7.1.        Opredelite gluhost in naglušnost.

 

 • gluhota – nevidna motnja, ki jo ljudje ne opazijo dokler ne pridejo v kontakt s človekom
 • gluh
  • ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja
  • lahko zazna le zelo močne zvoke in
  • to le nekatere ne pa vseh
  • ti močni zvoki v življenju redkeje nastopajo, posebno pa ne v govoru
 • naglušen
  • zvoke in glasove iz svojega okolja sprejema le delno
  • zazna zvoke in tudi govor, vendar ne vseh
  • zaznava jih kvalitativno drugače kot slišeč človek

 

7.2.        Vrste slušnih motenj in vzroki okvar sluha.

 

 • vrste slušnih motenj
  • izguba odvisna od mesta v slušnem sistemu, kjer je nastala motnja
  • stopnja je proporcionalna z obsegom okvare
  • ločimo
   • periferna okvara sluha – obolelo uho povzroči zmanjšano ali spremenjeno zvočno informacijo na poti do možganov
    • konduktivna (prevodna) naglušnost
    • zaznavna (perceptivna oz. senzorična) naglušnost
    • mešana ali kombinirana naglušnost
   • centralna okvaro sluha, navadno spremlja (ni pa nujno) senzorinevralna naglušnost
  • vzroki okvar sluha
   • glede na obdobje, v katerem se javljajo
    • predporodne
     • 50% prirojenih okvar je genetsko pogojenih
     • vzroki embriopatij so okužbe matere: paraziti (toksoplazmoza), bakterije (sifilis), virusi (rdečke, mumps, influenca, herpes)
     • hormonalne in metabolne disfunkcije med nosečnostjo
    • obporodne
     • vzroki nedonošenosti so sicer predporodni a se pokažejo v obporodnem obdobju
     • sama po sebi nedonošenost ne povzroča prizadetosti, nanjo vezani dejavniki pa lahko okvarijo sluh in ravnotežno čutilo (eklampsija, prehiter porod, imunološka nerazvitost)
    • poporodne
     • vnetja srednjega ušesa¸
     • bakterijski meningitis
     • virusne okužbe (ošpice, mumps)
     • ototoksična zdravila
     • poškodbe glave
     • akustična travma

 

7.3.        Opredelitev gluhosti, naglušnosti in prizadetosti po SZO – MKB 10.

 

 • gluha oseba
  • izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz povprečno na nivoju 80 dB ali več
 • naglušna oseba
  • povprečna izguba sluha na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz na nivoju 40 – 80 dB
 • stopnje
  • težka izguba sluha: 71 – 91 dB
  • zmerno težka izguba sluha: 56 – 70 dB
  • zmerna okvara sluha: 41 – 55 dB
  • blaga okvara sluha: 26 – 40 dB
 • te okvare so
  • biološke
  • fiziološke
  • nepovratne
 • prizadetost
  • posledica doživljanja te okvare na nivoju posameznika
  • zadeva eno ali več področij na različnih nivojih
   • sporazumevanje
   • vedenje
   • telesna zmogljivost
   • spretnost
   • prilagajanje okolju
  • po klasifikaciji SZO je gluhota ena najtežjih invalidnosti

 

7.4.        Na katerih področjih imajo gluhe in naglušne osebe največje težave?

 

 • sporazumevanje in komunikacija z okoljem (v katerem živijo, se izobražujejo, ustvarjajo, delajo ali preživljajo prosti čas)
 • komunikacijske ovire
 • nezmožnost interakcije z okoljem (zaradi okvare ali popolne izgube sluha)
 • so vzrok različnih oblik socialne izključenosti

 

7.5.        Zakaj je razvoj jezika in komunikacije pri otrocih z okvaro sluha slabši kot pri slišečih?

 

 • sluh je nujno potreben za razvoj govora
 • “normalen” otrok sčasoma začne
  • povezovati zvoke s predmeti
  • uči se ugotavljati, od kod zvoki prihajajo
  • začne posnemati govorne zvoke in izgovarjati prve besede
 • slušno prizadet otrok
  • ne more posnemati smiselnih govornih zvokov
  • trpi njegov duševni razvoj
  • gluhost zmanjša sposobnost komuniciranja z govorom (ena najpomembnejših vlog sluha)
  • vse to se pozna v razvoju in napredku otroka
 • razvoj jezika in komunikacije je pri otrocih z okvaro sluha slabši
  • ne razumejo dovolj zakonitosti sveta okoli sebe
  • primanjkuje jim informacij in razlag
  • njihovi socialni stiki so omejeni
  • možnost frustracij je večja

 

7.6.        Na katerih področjih je potrebna čim prejšnja rehabilitacija pri naglušnih in gluhih otrocih?

 

 • gluh otrok potrebuje čim bolj zgodnje usposabljanje
  • jezikovno
  • komunikacijsko
  • govorno področje

 

7.7.        Navedite posledice nerazvitosti ali slabo razvitega govora pri otrocih.

 

 • posledice v
  • mišljenju
  • kongnitivnem razvoju
  • na pridobivanju akademskih znanj
  • na socialnem področju
  • na emocionalnem področju
  • v motoričnem razvoju
  • v vedenju in osebnosti

 

7.8.        Kako še imenujemo odkrivanje in evidentiranje gluhote in naglušnosti, kaj to je in kdo to izvaja?

 

 • odkrivanje in evidentiranje gluhote in naglušnosti imenujemo kategorizacija ali razvrščanje
  • proces, ki nam omogoča
   • razvrstitev glede na vrsto in stopnjo motnje
   • predlaganje ustreznega programa nadaljnje obravnave
  • izvajajo ga strokovne komisije

 

 


8.       ZN in rehabilitacija oseb po poškodbi ali okvari hrbtenjače

 

8.1.        Naštejte vzroke in posledice okvare / poškodbe.

 

 • vzrok je spinalna lezija – neposredno / posredno oz. prirojeno / pridobljeno poškodovana hrbtenjača
  • poškodbe (fraktura, edem, hematom, deformacija, luksacija, subluksacija, ruptura ligamentov, sekvester)
  • nevrološka obolenja
  • tumorji
  • lezija poteka v hrbteničnem kanalu od možganske baze do zgornjih lumbalnih vretenc
 • posledice
  • lezija različno prizadene delovanje medularnih živčnih struktur – to se odraža v različnih kliničnih slikah
  • funkcionalna izguba delov telesa, oživčenih z živci, ki izhajajo iz spinalnega kanal pod mestom lezije
   • ohromelost skeletnega mišičja
   • izguba občutkov
   • sprememba dihanja in kapacitete pljuč
   • nenormalno delovanje avtonomnega živčevja – RR, pulz, peristaltika, diureza, mikcija, izločanje, delovanje endokrinih žlez, spolne funkcije

 

8.2.        Kaj je para / tetraplegija, para / tetrapareza?

 

 • paraplegija
  • pri kompletnih prečnih lezijah, nivojev pod vratnim (predel roke oživčujejo živci, ki izhajajo iz segmentov od C III do Th III)
  • funkcije zgornjih okončin in del telesa nad okvaro so nepoškodovane
  • paraliza obeh nog in včasih dela trupa, ki ju pogosto spremlja izguba občutka in možnost nadzorovanja izločanja
 • tetraplegija
  • pri popolni transverzalni leziji vratnih segmentov
  • motoričnih in senzoričnih funkcij pod nivojem okvare ni
  • pri leziji v višini C III je onemogočeno tudi samostojno dihanje (n. phrenicus izhaja iz C III)
 • parapareza
  • blaga oz.delna paraliza (ohromitev) spodnjih udov – nog
 • tetrapareza
  • mišična slabost oz. ohromitev zgornjih in spodnjih udov – rok in nog

 

8.3.        Opišite motorične, senzorične okvare.

 

 • motorične okvare
  • C III do Th VII
   • paraliza okončin – nog in / ali rok
   • paraliza trebušnih in / ali prsnih mišic
   • invalidski voziček – problem stabilnosti trupa
  • Th VIII do Th X
   • okvara kolkov
   • longete, bergle, invalidski voziček
  • Th XI do L II
   • funkcioanlna hoja
   • voziček za daljše razdalje
  • L II do L IV
   • hoja
   • voziček ni potreben
  • senzorične okvare
   • prekrivanje z motoričnimi
   • izguba občutka za dotik, toploto, bolečino, položaj → večja možnost nastanka poškodb, opeklin, oparin, ozeblin, RZP

 

8.4.        Opišite pričakovano zdravstveno stanje (za katerega je kompetentna MS) pri naslednjih TŽA:

 

8.4.1.          Dihanje.

 

 • paraliza mišic pod nivojem okvare
  • paraliza diafragme – n. phrenicus (C III)
  • paraliza interkostalnih mišic
  • paraliza abdominalnih mišic
  • paraliza ekspiratornih mišic
 • posledične težave z dihanjem
  • tetraplegikih – večje
  • paraplegiki – oslabelost ekspiratornih mišic
  • dihanje s pomočjo pomožne muskulature, ki se hitro utrudi
  • → moten vzorec dihanja zaradi oslabelosti dihalnih mišic, motena izmenjava plinov zaradi zmanjšane dihalne površine, manjša pljučna funkcija
 • zmanjšana učinkovita sekrecija iz dihal
  • neučinkovit kašelj → nezadostno čiščenje dihalnih poti → zastoj sluzi v pljučih → povečana možnost nastanka infekcij.

 

8.4.2.          Izločanje in odvajanje.

 

 • mikcija
  • pretrgana zveza med spinalnim refleksnim centrom in možgani
   • prekinjen zavestni nadzor mikcije
   • disinergija med detruzorjem in sfinktrom (nepopolne mikcije – urin zastaja v mehurju)
   • arefleksija detruzorja (urin nabira v mehurju, ni občutka tiščanja na vodo)
  • posledice
   • inkontinenca / retenca
   • pogost pojav nevrogenega mehurja (uroinfekt, bekteriourija, vezikoureteralni refluks, kamni)
  • defekacija
   • nepoškodovani živci med črevesjem in hrbtenjačo
    • znaki: krči v spodnjih okončinah
    • ne zavedajo se, kdaj je potrebno izprazniti črevo
    • črevo polni z blatom, dokler se stene ne raztegnejo preveč
    • → spazem (krč) črevesja in inkontinenca (nekontrolirano odvajanje)
   • poškodovani živci med črevesjem in hrbtenjačo
    • znaki: nimajo krčev, ohlapni udi
    • ohlapno črevo, črevo ne izprazni popolnoma
    • → huda obstipacija

 

8.4.3.          Vzdrževanje normalne telesne temperature.

 

 • od nivoja poškodbe navzdol ne čutijo toplote oz. mraza
 • visoka okvara
  • poikilotermija – temperatura telesa ravna po temperaturi okolja (pojav najbolj značilen za stanje takoj po poškodbi, a nikoli povsem ne izgine)
  • pogosto potenje od nivoja poškodbe navzgor

 

8.4.4.          Gibanje in ustrezna lega.

 

 • odvisno od mesta poškodbe
  • delna ali popolna odvisnost pri gibanju in spreminjanju položajev
 • posledice
  • zmanjšana sposobnost za opravljanje dnevnih dejavnosti, za katere je potrebno gibanje
  • povečana možnost nastanka RZP
  • motnje v izmenjavi plinov, motnje v odvajanju urina in blata
  • srčno žilni zapleti zaradi dolgotrajne negibljivosti
   • avtonomna disrefleksija – nenaden porast RR, navadno zaradi prepolnega mehurja → možganske krvavitve (znaki: glavobol, potenje, zamašen nos)
  • možnost zmanjšanja moči mišic
  • možnost nastanka kontraktur
   • pri nekaterih paraplegikih značilni pretirani somatski refleksi → povzročajo refleksno (nehotno) dejavnost
   • pri okvari torakalnih segmentov hrbtenjače pogosto pojavljajo občasni mišični spazmi
  • odvisnost v socialnih stikih

 

8.4.5.          Osebna higiena in urejenost.

 

 • vsakodnevna osebna higiena, poudarek na anogenitalni negi, ustni higieni, higieni rok
 • učenje aktivnosti – spodbujanje in vztrajanje, da sam opravi kar zmore
 • redni pregledi kože – RZP
 • obračanje, razbremenjevanje ogroženih delov telesa, masaža s primerno kremo
 • učenje, kako skrbeti za osebno higieno – preoblačenje mokrih oblačil, menjava plenic
 • samopregledovanja kože s pomočjo ogledala – RZP
 • učenje pravilnega ležanja (npr. ležanje na trebuhu ponoči – lahko reši obračanje in omogoči razbremenitev delov telesa, ki so čez dan bolj obremenjeni)
 • spodbujanje k osebni urejenosti

 

 

 

 

8.4.6.          Odnosi z ljudmi, komunikacija, izražanje čustev, občutkov, doživljanje duševne, duhovne, socialne in seksualne potrebe.

 

 • odnosi z ljudmi, komunikacija, izražanje čustev, občutkov, doživljanje duševne, duhovne, socialne potrebe
  • nihanje razpoloženja od depresije do jeze
  • zavračanje nasvetov in navodil MS
  • možnost izpostavljenosti nasilju (zanemarjanje, psihično nasilje)
  • možnost nerealnega pričakovanja glede svojega stanja
 • seksualne potrebe
  • prizadetost spolnih funkcij glede na višini in obseg okvare
  • razlike med spoloma
  • moški
   • odsotnost erekcije
   • odsotnost ejakulacije, okvarjena spermatogeneza → neplodnost
  • ženske
   • ohranjena sposobnost spolnega akta in plodnost
   • motnje senzibilitete – zmanjšano doživljanje zadovoljstva
   • ne doživi orgazma
   • takoj po poškodbi amenoreja, kasneje se menstrualni ciklus uredi
   • psihosocialni problem – problem spolne privlačnosti in samozaupanja

 

8.5.        Kdaj se začne in kje poteka rehabilitacija?

 

 • na kraju nesreče
  • rehabilitacija prične ob prvem nudenju prve pomoči in imobilizacije hrbtenice (posameznih delov oz.celega telesa)
 • kirurška oskrba
  • kirurg mora poškodovanega oskrbeti tako, da je mogoče uporabiti vse sodobne principe zgodnje rehabilitacije, vključno z zgodnjim postavljanjem pokonci (zgodnjo vertikalizacijo)
 • obsega
  • zgodnja medicinska rehabilitacija – travmatološki oddelek
  • zgodnja nadaljevalna rehabilitacija – travmatološki oddelek
  • kompleksna rehabilitacija – inšitut za rehabilitacijo
  • psihološka rehabilitacija
  • socialna rehabilitacija
  • poklicna rehabilitacija
 • cilj celovite rehabilitacije
  • naučiti polno živeti s tistim kar mu je ostalo, tako da zna uporabiti vse svoje funkcionalne rezerve

 

8.6.        Kaj obsega zgodnja medicinska rehabilitacija, zgodnja nadaljevalna rehabilitacija?

 

 • zgodnja medicinska rehabilitacija
  • čas neposredno po poškodbi
  • obsega obdobje v fazi spinalnega šoka in postopke fizikalne terapije neposredno po njem
  • čas hospitalizacije na travmatološkem oddelku
  • cilj
   • preprečiti zaplete na vseh organskih sistemih
   • nuditi psihološko pomoč v začetni fazi bolezni
   • kvalitetna zgodnja medicinska rehabilitacija postavi temelje za kompleksno rehabilitacijo na inštitutu.
  • obsega
   • preprečevanje zapletov (na dihalih in ožilju, na prebavilih, na sečilih, kontraktur, RZP, skrb za ustrezno telesno temperaturo)
   • zgodnja vertikalizacija
    • z njo začnemo 4 ali 5 dan po poškodbi
    • povijemo nogi z elastičnim povojem
    • čvrsto ga pritrdimo na nagibno mizo (tilt table)
    • postopno ga dvigujemo v pokončni položaj
    • opazujemo pac. vitalne funkcije
   • zgodnja nadaljevalna rehabilitacija
    • obdobje, ko
     • spinalni šok mine
     • operativna rana zaceljena
     • nima drenov
     • je imobiliziran
     • ima ustrezne ortoze
    • obsega
     • funkcionalna fizikalna terapija (pasivno razgibavanje, spodbujanje aktivnih gibov, izvajanje vaj za ravnotežje, intenzivne vaje za povečanje mišične moči zgornjih udov)
     • terapevtska električna stimulacija (zmanjšanje spastičnosti in olajšanje gibanja)
     • nadaljevanje z vertikalizacijo
     • 10 do 14 dan pac. že učimo prvih transferov na voziček
    • vertikalizacija
     • 5 – 7 dan po poškodbi stoji pokonci (pasivno)
     • 10 – 15 dan sedijo v vozičku
     • 15 – 18 dan stojijo v stojalu

 

8.7.        Psihološka rehabilitacija in kaj vključuje psihološka obravnava?

 

 • akutno obdobje
  • neposredno po poškodbi
  • običajno pac. nezavesten
  • ko se zbudi, nastopita bolečina in strah
  • navadno prevladuje mnenje, da je to stanje začasno in bo ponovno hodil (običajno pokažejo voljo in pripravljenost za sodelovanje v zgodnji medicinski rehabilitaciji)
  • iščejo potrditve za svoje odločitve, vendar mu nihče iz zdravstvenega tima ne sme vzbujati lažnega upanja
 • obdobje rehabilitacije
  • doživljanje strahu in negotovosti (tudi zaradi premestitve v drugo institucijo)
  • zanikanje nastale situacijo, depresija, anksioznost, agresija, suicidalnost
  • po nekaj tednih pride do spoznanja o trajnosti svoje izgube (obdobje, ko najpogosteje mislijo na samomor)
  • v tem obdobju prikrivanje žalosti in kazanje navideznega sprejetja bolezni
  • pomembno, da mu nudimo podporo in pomoč, razvijemo dobre terapevtske odnose in mu damo občutek, da ni sam
 • psihološka obravnava
  • vedenjsko kognitivna terapija
  • logoterapija
  • (telesno) usmerjena psihoterapija
 • namen psihološke rehabilitacije
  • motivacija
  • spodbujanje k razvijanju pozitivnih vzorcev vedenja
  • vzpostavitev novega miselnega in motivacijskega okvira
  • razvijanje pozitivnih čustev in vrednot
  • reševanje aktualnih problemov in nalog
  • izoblikovanje aktivnega odnosa do prizadetosti in rehabilitacije
  • postopno sprejemanje okvare, izgradnja načrta za čim boljši izid rehabilitacije
  • razvoj pozitivnih osebnostnih lastnosti in stabilne osebnosti
  • iskanje novih interesov in dosegljivih življenjskih ciljev
  • vključevanje svojcev in zanj pomembnih drugih

 

8.8.        Socialna in poklicna rehabilitacija.

 

 • namen socialne in poklicne rehabilitacije
  • učenje socialnih in komunikacijskih veščin
  • preprečevanje izolacije
  • vrnitev v vsakdanje življenje (družina, sorodniki, prijatelji in sodelavci)
  • vključevanje v družbo, skupnost, morda delo
  • aktivno socialno in delovno življenje
   • vrnitev na prejšnje delovno mesto
   • nadaljevanje študija
   • prostočasne aktivnosti
   • prekvalifikacija
   • veščin in s tem olajšajo življenje v družbi

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja