Komunikacija v ZN teamu s supervizijo vaja 2013

Dejavniki tveganja za predoziranje pri uživanju prepovedanih drog:

 • Čistost substance
 • Predoziranje v preteklosti
 • Hospitalizacija
 • Samomorilne misli

Nujna stanja pri uživalcih prepovedanih drog v psihiatriji:

 • Intoksikacija
 • Predoziranje
 • AMI
 • Abstinenčna kriza z znižanim pragom bolečine
 • Težnja po samomoru
 • Alergijske reakcije

 

Kateri antidote se najbolj pogosto uporablja pri predoziranju s heroinom.

 • Solu-medrol
 • Naloxon
 • Apaurin
 • Anexate

 

 

Ali bi se povečala verjetnost za preživetje, če bi pri predoziranju nudili masažo srca z umetnim dihanjem ?

 • DA
 • NE

 

Učinek Naloxona je učinkovitejši ob:

 • Intranasalni aplikaciji
 • Intramuskularni aplikaciji
 • Subkutani aplikaciji

 

Nujna telesna bolezenska stanja, ki so pogosto povezana z dolgoletno intravenozno uporabo drog:

 • Venska tromboza
 • Okužba s hepatitisom B, C
 • Lokalne nekroze in sepsa
 • Okužba s HIV-om
 • Pljučna embolija

 

Kakšni ne smemo  biti v komunikaciji z odvisnikom

 • Dramatizirajoči
 • Sugestibilni
 • pokroviteljski
 • pozitivni
 • lahko dajemo ukaze in rešitve
 • lahko mu vzbudimo  občutk krivde in neustreznosti
 • sarkastični ali preroški
 • brez predsodkov

 

Kako vzpodbujamo samostojnost pri odvisniku?

 • damo mu možnost izbire, kjerkoli želi
 • pokažemo, da cenimo njegov trud
 • čim več sprašujemo
 • ne hitimo z odgovori
 • ne vzamemo upanja
 • z njim komuniciramo kot z odraslo, odgovorno in samostojno osebo

 

Katere lastnosti zdravstvenega osebja negativno vplivajo na odvisnika in njegov odnos do zd. osebja?

 • Dostopnost
 • Togost
 • Odprtost
 • Prezir
 • Simpatičnost
 • intravertnost
 • Profesionalnost in zanje
 • Empatičnost
 • Distanca
 • Ignoranca

 

 

Kaj je del  bazične varnosti?

 • Občutek varnost
 • Postavljanje meja
 • Zaščita
 • Prisotnost
 • Dostopnost
 • Konsistenca v obravnavi

 

 

 

Kateri so cilji supervizije?

 • Širjenje in poglabljanje znanj, metod in tehnik strokovnega dela
 • Krepitev strokovne odvisnosti
 • Integracija teorije v prakso
 • Ukinjanje procesa poklicne refleksije

 

Kaj velja za supervizijo?

 • Proces razvoja strokovnjaka kot praktika, ki neprestano reflektira svoje izkušnje
 • Je način iskanja uspešnih načinov soočanja s stresom,spoznavanje situacije

uporabnika in njegovih virov, misli občutji,odnosov

 • Samostojna znanstveno-strokovna disciplina, ki se ukvarja z zdravljenjem psihičnih težav.
 • spremeni vedenje, dosega se globlje spremembe v posameznikovi strukturi osebnosti.

 

Kateri pogoji so pomembni za supervizijo?

 • Usposobljen supervizor
 • Varna klima
 • Primeren prostor
 • Potrebna finančna sredstva

 

Kaj je značilno za uvodno fazo supervizorskega procesa

 • določanje cilja skupine,supervizorja in supervizanta
 • medsebojno spoznavanje in začetek sodelovnaja
 • intenzivno učenje
 • Zagotovitev ustreznih pogojev za učenje(varnaost,odkritost,stvarnost,primeren

prostor)

 • izdelava poglobljenih pisnih poročil

 

Na katerem nivoju čutijo posledice odvisniki od nedovoljenih drog?

 • Telesni nivo
 • Nivo razmišljanja
 • Nivo vedenja
 • Nivo zavesti
 • Čustveni nivo

 

Faze bolezni odvisnosti od prepovedanih drog (označi po vrsti od 1 do 6):

Faza socialne rabe 2
Instrumentalna faza 3
Habitualna faza 4
Kompulzivna faza 5
Faza eksperimentiranja 1
Odvisnost 6

 

Značilnosti visoko pražnega programa so:

 • Lažji vstop v program
 • Usmerjeni v abstinenco
 • Usmerjen k zmanjševanju škode
 • Obvezno svetovanje in psihoterapijo
 • Širok spekter načinov zdravljenja
 • Vsebuje stalne kontrole urina

 

Glavni vzroki za nastanek bolezni odvisnosti od nedovoljenih drog:

 • Pozitivna samopodoba
 • Nezaposlenost, slabi materialni pogoji
 • Pritisk vrstnikov
 • Številčne družine
 • Alkoholizem v družini

 

Vrste zdravljenja bolezni odvisnosti od prepovedanih drog:

 • Skupinsko zdravljenje z individualno oporo
 • substitucijska zdravila
 • toksikacija
 • socializacija

 

osnovna načela motivacijskega intervjuja:

 • izražanje empatije
 • argumentiranje
 • obvladovanje odpora
 • neskladje s pacientom
 • spodbujanje samoučinkovitosti

 

tehnike motivacijskega intervjuja:

 • postavljanje zaprtih vprašanj
 • poslušanje z refleksijo
 • afirmacije
 • napeljevanje
 • preokvirjanje

 

opis stanja – dopiši pravilno fazo:

Saj jaz nisem odvisna, samo kdaj pa kdaj kakšna doza, to lahko takoj neham. Faza preudarjanja
Vem da je to že hudo in je šlo predaleč in moram to nekako popraviti. Faza sprejemanja
Ah, saj jaz sem že zdrav, dosti sem se zdravil, če pa kdaj kakšno dozico uzamem ni pa nič narobe. Faza spodrsljaja, faza preudarjanja
Mislil sem da sem že vredu, toda spet me je zaneslo, sedaj sem pa čisto na dnu. Faza spodrsljaja

 

K čemu je usmerjena skupinska in individualna zdravstvena vzgoja?

Usmerjena je v zdrav način življenja: brez kajenja in alkohola; zdrava prehrana, sproščanje, obvladovanje stresa,telesna aktivnost, koristno preživljanje prostega časa.

Opiši nizkopražni program ter kje se izvaja.

Omogočen je lahek dostop do programov, usmerjen k zmanjševanju škode, širok spekter načinov zdravljenja, osnovni cilj je pomoč pri obvladovanju odtegnitvenega stanja, želje po drogi in izboljšanje kakovosti življenja. Izvaja se v zdravstvenih domovih, v metadonskih ambulantah, razni centri za preživljanje prostega časa, nudijo tudi hrano, preničišča, čiste pripomočke..

 

UPORABNOST MOTIVACIJSKEGA INTERVJUJA

 • Pri zlorabi PAS
 • Pri HIV pozitivnih pacientih
 • Pri sladkornih bolnikih
 • Pri nasilnih pacientih
 • Pri motnjah hranjenja

 

KAJ JE MOTIVACIJSKI INTERVJU?

 • Je posredna metoda, usmerjen v klienta.
 • Je neposredna metoda, neusmerjen v klienta.
 • Je neposredna metoda, usmerjen v klienta.
 • Je posredna metoda, neusmerjen v klienta.

 

ZNAČILNI DEJAVNIKI MOTIVACIJSKEGA INTERVJUJA?

 • Sodelovanje in avtonomnost
 • Samo sodelovanje
 • Samo avtonomnost
 • Strokovno ravnanje

 

28.  FAZE SPREMINJANJA (označi od 1-6)

3 Faza sprejemanja odločitve

1 Faza pred preudarjanjem

5 Faza udejanjanja spremembe

2 Faza preudarjanja

6 Faza spodrsljaja/recidiva

4 Faza udejanjanja odločitve

 

KAJ NI DOVOLJENO PRI MOTIVACIJSKEM INTERVJUJU?

 • Ne prepiramo se z bolnikom
 • Bolniku ne vsiljujemo terapevtskih etiket
 • Bolniku ne govorimo kaj mora narediti
 • Ne postavljamo prevelikega števila vprašanj
 • Iskanje krivca za težave
 • Naša prevelika ekspertnost ni problem

 

OBKROŽITE PRAVILNO SESTAVLJENO VPRAŠANJE?

 • Kakšen je vaš problem? Kaj vas je pripeljalo k meni?
 • Glede na to ,da ste tukaj, predvidevam, da vas skrbi vaše uživanje drog. Mi lahko kaj več poveste o tem?

Kaj je najbolj pomembno pri odnosu s pacientom?

 • Da je posameznik v središču zanimanja
 • Se pacient počuti varno in nam zaupa
 • Da v nas vidi avtoriteto in posledično sledi našim navodilom
 • Neverbalna komunikacija

 

Kaj so »spirits« of MI?

 • Enosmerna komunikacija
 • Odprta vprašanja
 • Sugeriranje
 • Afirmacije

 

Kaj je ključno za uspešne spremembe?

 • Notranja motivacija
 • Vpliv socialnega okolja
 • Materialne dobrine

 

Kaj je značilno za fazo pred preudarjanjem?

 • Posameznik se zaveda svojih težav
 • Posameznik se zaveda svojih težav
 • Lahko je prisiljen v obravnavo
 • Ima željo po dodatnih informacijah

 

 

Kakšna je problematika pri zagotavljanju kakovosti pri fizičnem omejevanju pacientov v klinični praksi:

 • gre za poseg v odvzem človekove osebne svobode
 • nezadovoljstvo pacientov
 • pacient je po omejevanju psihično bolj stabilen
 • pri nepravilnem izvedenem PVU lahko pride tudi do smrti pacienta
 • po izvajanju omejevanja je pacient fizično močnejši

 

Odgovori z da ali ne!

 

Agitacija ali nemir sta najbolj pogost problem ob zmanševanju sedacije v enotah intezivne terapije DA

 

Incidenca pada z bolj pogostim zdravljenjem zelo zahtevnih pacientov in s staranjem populacije. NE

 

Posledice agitacije v enotah intenzivne terapije so lahko življensko ogrožujoče v primeru odstranitve samoekstubacije. DA

 

Razlog za agitacijo v somatskih bolnišnicah ni bolečina in hrup. NE v splošnih bolnišnicah se pri agitiranih pacientih uporablja samo medikamentozno oviranje in ne fizično oviranje. NE

 

Medikamentozno oviranje je na pogled prijaznejše in sprejemljivejše. Negovaln osebje se raje odloči za to oviranje. DA

 

Za izvedbo fizičnega oviranja se najbolj pogosto uporabljajo „boksarske rokavice“ in fiksacija rok na posteljni oviri. DA

 

Problematika v splošnih bolnišnicah pri zagotavljanju varnosti in kakovosti pri fizičnem omejevanju pacientov v klinični praksi.

 • neurejena zakonodaja
 • enotna uporaba fizičnih ovirnic
 • neenotna dokumentacija o FO in poročanje
 • pomankanje znanja osebja o uporabi FO

 

Ukrepi ki pripomorejo k zmanjšanju fizičnega omejevanja pacientov:

 • gibanje s pacientom
 • povečanje kakovosti medosebnega odnosa med zaposlenimi in pacientom.
 • Strategija vodstva bolnišnice ni ključna
 • čim manjše vključevanje svojcev, ker jih vznemirjajo

 

Na čem temeljijo človekove pravice ?

 • Varnost, dostojanstvo, ljubezen in poštenost
 • Varnost, spoštovanje, poštenost, zasebnost in neodvisnost
 • Neodvisnost, varnost, enakopravnost
 • Spoštovanje, neodvisnost, poštenost, dostojanstvo in enakost

 

Posebne metode zdravljenja, ki so dovoljene v RS:

 • zdravljenje z elektrokonvulzivno terapijo,
 • hormonsko zdravljenje,
  • psihokirurško zdravljenje
  • uporaba psihotropnih zdravil v vrednostih, ki presegajo največji predpisani odmerek.

 

Kdaj je dovoljeno zdravljenje brez privolitve na oddelku pod posebnim nadzorom ?

 • Na podlagi sodišča
 • Kadar je pacient nevaren sebi ali okolici
 • Kadar se neprimerno obnaša in žali zdr. delavce

 

Kako stopnjujemo PVU (označi s številko)

 • _1_ Odvzem svobodnega gibanja –oddelek pod posebnim nadzorom, varovan oddelek
 • _3_ Fizično oviranje – vezanje s pasovi
 • _2_ Odvzem svobodnega gibanja v posebnem prostoru – izolacijska soba

 

Kakšne so lahko posledice uporabe PVU ?

 • RZP
 • Depresija
 • Alergija
 • Smrt
 • Zlom desne noge
 • Hematom
 • Edem

 

Alternativne metode PVU-ja :

 • Kroženje kadra
 • Izobraževanje kadra
 • Svetlobna terapija
 • Pogovor in obravnava posameznih primerov
 • Skupinska hipnoza

 

Vpliv na medicinske sestre med izvajanjem PVU :

 • Fizične poškodbe
 • Jeza
 • Stres
 • Tesnoba

 

Vpliv PVU na pacienta

 • Prisila
 • Zastrašujoče
 • Vdor v njihovo zasebnost
 • Zadovoljstvo
 • Agresivno vedenje

 

Kateri so dejavniki tveganja za nastanek fizičnih poškodb med PVU ?

 • Kardio-respiratorne bolezni pacienta
 • Nepravilna izvedba
 • Nepravilen položaj pri ovireranju
 • Osteoporoza
 • Debelost
 • Pielonefritis
 • Obseg glave

 

V katerih primerih se lahko v somatskih bolnišnicah uporablja PVU ?

 • Nemir
 • Nesodelovanje
 • Žaljenje zdr. osebja
 • Nasilje
 • Neorientiranost pacienta

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja