Psihologija 81-188

izgorevanje

Vrste sporočil

Besedna (verbalna) sporočila, so sestavljena iz simbolov, umetnih, dogovorjenih besednih znakov, ki predstavljajo stvari, procese, ideje, dogodke… To je jezik.

Nebesedna (neverbalna) sporočila predstavljajo slike, kretnje oz. geste, mimika, položaj telesa, ton glasu in drugi telesni izrazi. Izraz je del vedenja, s katerim zavestno ali izvenzavestno sporočamo neko svoje notranje stanje.

Skladnost sporočil

Učinkovita komunikacija pomeni skladnost verbalnih in neverbalnih sporočil.

Verbalno sporočilo pri medosebni komunikaciji vselej spremlja neko neverbalno vedenje.

Neverbalna sporočila niso enostavno zamenjava za jezik, saj imajo samostojno, nezamenljivo komunikacijsko vlogo in pogosto celo večjo moč kot verbalna sporočila.

Neverbalna komunikacija ojačuje verbalni govor, dopolnjuje pomen verbalnih izrazov, daje povratne informacije o vedenju in vodi sinhronizacijo komunikacije v govoru.

Infantilizacija bolnika

Infantilizacija bolnika (otroški govor), preveč prilagojen govor, predstavlja ponižanje za bolnika. Z njim poudarimo svoj močnejši položaj

Tabu teme in komunikacija

Tabu teme zavirajo učinkovito komuniciranje (smrt in seksualnost).

Bolniki želijo od svojih terapevtov ob strokovnosti predvsem človeško pristen odnos in zmožnost komunikacije.

Odzivi na problem: nasvet, interpretacija, analiziranje, podpora, povpraševanje, parafraziranje

Neverbalna komunikacija

Hoteni ali nehoteni telesni gibi

Izraz obraza

Glas

Prostorski položaj

Telesna drža

Telesne spremembe

Pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi

Fizična, psihična in terapevtska prisotnost

Razumevanje psihološkega pomena telesa in bolnišnična nega

Bolnišnična nega zahteva podrobno socialno razumevanje telesa (Lawler, 1991)

Pacienti so v zdravstveni obravnavi v specifični situaciji, ki lahko zelo vpliva na njihovo (telesno) doživljanje sebe:

Problem telesne spremenjenosti kot posledica bolezni

Problem vdora v osebni fizični prostor, pogledi in dotiki

Problem uniformiranosti (izguba identitetnih, statusnih simbolov)

Izraz

Izraz emocij. To so telesne spremembe kot so zardevanje, smejanje, širjenje zenic itd. V tem smislu je izraz nehotena spremljava emocionalnih reakcij;

Izraz kot način oz. stil vedenja, ki pomeni posreden način izražanja osebnostnih potez.

Učinek prve in zadnje informacije: najbolj pozabljamo tiste podatke, ki so posredovane na sredini.

Enostransko in dvostransko sporočilo

Dvostransko sporočilo bolj vpliva na izobražene posameznike, enostransko pa na manj izobražene.

Dvostransko sporočilo je bolj učinkovalo na tiste prejemnike, ki so na začetku nasprotovali predlagani tezi, enostranska informacija pa je bolj vplivala na tiste, ki so že na začetku zagovarjali predlagano tezo;

Učinki dvostranskih sporočil ostanejo bolj zasidrani pri prejemnikih kot učinki enostranskega prepričevanja;

Dvostranski argumenti pripravijo javnost na soočenje s protiargumenti;

Ljudje, ki bolje razumejo argumente in sporočilo, so bolj pripravljeni spremeniti svoja stališča v prid komunikatorja;

Zanemarjanje argumentov druge strani prav tako oslabi učinek komunikatorjevih zaključkov.

Mnenjsko voditeljstvo

Socialna moč

Oseba, ki ima socialno moč lahko določa vedenje in usodo drugih ljudi.

Drugi ji sledijo ker pričakujejo povračilo ali zaradi izogibanja kazni, ki jih lahko izvaja oseba z močjo.

Izvori socialne moči

Izvori socialne moči:

a.       prisila,

b.      poplačila

c.       legitimnost,

d.      strokovnost in

e.       referenčna moč.

Socialne norme

Komunikacija vselej poteka v nekem socialnem okviru in je določena z njim.

Za uspešno komunikacijo je potrebno razumevanje in zaupanje.

Komunikacija je uspešnejša, če upoštevamo jezikovne značilnosti socialne skupine.

Vsaka socialna skupina uporablja specifičen, shematiziran in skrajšan govor, ki mu pravimo žargon in je del identitete skupine. Ob nagovoru določene skupine je zato nujno poznavanje jezikovnih značilnosti in posebnosti te, saj drugače sporočilo ni razumljeno na želeni način in ne doseže svojega namena.

Teorija socialne primerjave (Festinger)

Konformiranje

Skupina vpliva, pritiska na svoje člane zaradi enotnosti, z namenom, da bi izražala in okrepila svoja grupna obeležja, npr. skupinsko pripadnost. Posamezne člane sili, da svoje vrednote, verovanja, norme, vedenje poenotijo s stališči, vrednotami in  normami skupine.

V kolikor se posamezniki skupini ne prilagodijo, sledijo kazni v najrazličnejših oblikah, lahko tudi izključijo člana iz skupine.

Temu pritisku po enotnosti pravimo konformiranje.

Takšne skupine so npr. družina, vrstniške skupine pri mladostnikih, sodelavci v službi, partnerska skupnost…

Milgramov eksperiment, poslušnost in avtoriteta

Poslušnost avtoriteti: Milgramov eksperiment (1963)

n          Dejavniki poslušnosti:

 • status avtoritete,
 • bližina žrtve,
 • bližina avtoritete,
 • osebnostne značilnosti,
 • navada,
 • socialna pravila o obvezi.

Empatija

 • SPOSOBNOST PREDSTAVLJANJA OBČUTKOV, ČUSTEV, RAZMIŠLJANJA
 • VŽIVLJANJE V SOČLOVEKA
 • VSTOPITI V SOČLOVEKA
 • ISKRENO RAZUMETI SOLJUDI
 • NE DOŽIVLJAM ISTIH ČUSTEV
 • POSLUŠAM Z UŠESI IN OČMI
 • DOVOLJ, DA POMAGAMO
 • RAZUMEM, VERJAMEM,OPAŽAM,

VEM DA(KAKO), VIDIM…..

 • “EM PATIŠ TI, EM PATIM JA”(KOFOL)

Samoidentiteta

Izraz identiteta ima latinsko osnovo “identicus”, kar pomeni istoveten, eden in isti (Južnič, 1993).

Po Eriksonu je identiteta odgovor na vprašanje, “Kdo oz. kaj sem?”

Zajema občutje kontinuitete oz. istosti sebe skozi različna časovna obdobja in priznanje okolice, da doživlja posameznika kot istega v različnih življenjskih obdobjih in situacijah. Zaupanje v svojo identiteto se krepi le, če so posameznikove predstave o sebi in predstave o njem s strani drugih skladne.

Subjekt oblikuje individualno identiteto na podlagi integracij lastnih spoznanj, izkušenj in občutij sebe, ob opazovanju in primerjanju z “zunanjim svetom” ter doživljanjem (interpretiranjem) reakcij okolja nanj.

Identiteta je  produkt stalnih destrukturacij in restrukturacij.

Samopodoba

Je kognitivna komponenta doživljanja sebe (kaj si mislimo o sebi, kako se vidimo)

Je sestavljena: telesna, materialna, socialna, psihična, profesionalna, družinska, učna, partnerska, spolna, moralna itd.

Samopodobo pridobimo v odnosu z pomembnimi osebami, njihovim odzivom in s primerjavami z drugimi ljudmi.

Samozavedanje pomeni sposobnost, da v sebi prikličemo sklop določenih odzivov, ki so sicer odzivi drugih članov skupine.

Pomemben del samopodobe je določen s socialnimi vlogami.

Kognitivne sheme in skripti

Sheme so mentalne reprezentacije dogodkov, ki so povezane z določeno situacijo.

Shema jaza po Markusovi pomeni kognitivno posplošitev o samem sebi.

Jaz sestavlja sistem shem, ki vsebujejo informacije o preteklih izkušnjah, osebnih značilnostih in možnem prihodnjem vedenju

Skript je rutinski vzorec vedenj, ki ga posameznik glede na pričakovanja izpelje v določeni situaciji.

Pove kako naj ravnamo, kako naj se spoprimemo z ovirami v določeni situaciji.

Kompleksnost samopodobe in zdravje

To je lastnost oseb, da razmišljajo o sebi na različne načine.

Raziskave kažejo, da  ljudje, ki imajo kompleksno samopodobo (ki imajo zmožnost drugačnega dojemanja sebe v različnih situacijah), se lahko bolje prilagajajo v kriznih situcijah, manj burno reagirajo na pozitivne ali negativne dogodke in obratno.

Posamezniki, ki imajo izdelano shemo jaza na določenem področju, lažje sprejemajo odločitve, so bolj konsistentni in odporni na spremembe (informacije, ki se ne skladajo s predstavami o sebi).

S tem se poveča kontrola nad posameznikovim okoljem in lastnim vedenjem

Samospoštovanje

Se nanaša na vrednotenje samega sebe.

Je relativno, gre za razmerje med zaznanim realnim stanjem in normami.

Je odvisno od tega kako nas vrednotijo drugi in kakšen pomen dajemo njihovim sodbam.

Samospoštovanje je ob bolezni lahko bistveno prizadeto

Samospoštovanje je povezano s socialno oporo

Problem uniformiranja in samopodoba

Problem uniformiranosti (izguba identitetnih, statusnih simbolov)

Razmerje med idealnim in realnim jazom

Neskladnost realnega in idealnega jaza predstavlja glavno gonilo razvoja osebnosti, saj naj bi človek težil k popolnosti (Rogers).

Preveliko neskladje je povezano z depresivnimi in tesnobnimi občutji

Socialni in zasebni jaz

Socialni, javni jaz: Kar se nam zdi, da drugi mislijo o nas, kako samega sebe predstavimo in prikažemo pred drugimi ljudmi, Po Jamesu je toliko socialnih selfov, kolikor je ljudi in skupin.

Zasebni jaz: vidiki sebe, za katere nočemo, da izvedo drugi.

Ne-jaz

Ne-jaz: predstave o katerih nočemo nič vedeti, ki jih ne sprejemamo. Te vključujejo  tudi nezavedne vidike jaza v Freudovem smislu.

Mesto nadzora (zunanji, notranji) in uspeh pri zdravljenju

Pomeni stabilen način pripisovanja vzrokov za izide oz. kavzalne atribucije

Notranji dejavniki (lastne sposobnosti in dejanja)

Zunanji dejavniki (drugi ljudje, sreča, usoda, slučaj)

Pripisovanje krivde (pozunanjenje -ponotranjenje)

Realitetna kontrola

Navezanost (Bowlby)

Človek je socialno bitje in brez drugih ne more preživeti.

Večina psiholoških teorij poudarja pomen medosebnih odnosov in navezanosti pri razvoju človekove osebnosti.

Osebnost pomeni ponotranjenje svojih bližnjih in odnosa z njimi.

Človek v socialnem okolju zadovoljuje svoje psihološke potrebe.

Pri tem je najbolj pomemben zgodnji odnos z roditeljem (običajno je to mati).

Vsakršna (nasilna) prekinitev odnosa v tem obdobju je za otroka lahko travmatska in škoduje njegovemu zdravju.

Eksperimenti z opicami so pokazali, da so bile tiste opice, ki so bile v zgodnjem razvoju prikrajšane za kontakt z materjo in vrstniki, tudi kasneje svojim vrstnikom niso izkazovale nežnosti in naklonjenosti.

Razvojne faze (Hencke, Erikson)

Štiri osnovne človekove težnje:

Intencionalna

Posesivna

Agresivno-retentivna

Erotično – seksualna

Zadovoljenost/nezadovoljenost teh vpliva na razvoj osebnosti

Primarni narcisizem

Ob rojstvu je otrok v fazi primarnega narcisizma, ne zaveda se meje med sabo in objektom, njegovo zaznavanje je kinestetično, relacijsko, celostno.

Proces sprejemanja hrane, s katerim otrok uravnava homeostazo, predstavlja najzgodnejšo obliko ponotranjanja, ki ga spremljajo občutja ugodja ali neugodja. Te avtistične faze je konec okrog drugega meseca starosti.

Ob pomoči agresivnih impulzov, biološkega zorenja in seveda vpliva realnosti se zgodi “obrat navzven” (Praper, 1996), kar je Na ta način se strukturira psihični aparat, to je začetek jaza in simbioze.

Prvi socialni nasmeh je znak začetka prepoznavanja objekta.

Simbioza

Obdobje simbioze, ki poteka od drugega do šestega meseca starosti, označuje obdobje psihične zlitosti otroka z materjo ter “fizičnega” prepoznavanja.

To je stanje nediferenciacije jaza od ne-jaza, ko se “notranjost” in  “zunanjost” le počasi začneta ločevati (Mahler, 1986).

Zorenje zaznavnega aparata omogoča prehod iz fiziološke, taktilno kinestetične komunikacije v diakritično komunikacijo, govorico oči, ki dovoljuje večjo distanco in avtonomijo otroka.

Zrcaljenje in imitacija omogočata identifikacijo, v začetku samo s t. i. parcialnim objektom.

Separacija in individualizacija

Obdobje separacije in individualizacije (od šestega meseca do tretjega leta starosti),  je posebej razčlenila Mahlerjeva (1986), ki  ga deli na:

diferenciacijo (6 – 10 mesec),

prakticiranje (10 – 16 mesec),

približevanje (16 – 24 mesec) ter

približevanje konstantnosti objekta  (24 – 36 mesec).

Kognitivni razvoj (Piaget)

Senzomotorična faza (0-15 mesecev)

Preoperacionalna faza (15 mesecev – 6 let)

Faza konkretnih operacij (6-11 let)

Faza formalnih operacij (od 11 let)

Moralni razvoj (Kohlberg)

Predkonvencionalna stopnja (0-9 let): izogibanje kazni, nagrada – zadovoljitev potrebe.

Konvencionalna stopnja (9-15 let): potreba po socialnem sprejetju, spoštovanje pravil in dolžnosti.

Postkonvencionalna stopnja (po 15 letu):upoštevanje splošno veljavnih etičnih načel in vrednot, ki so ponotranjene

Stres

Je normalen pojav, ki človeka pripravlja na spoprijemanje z okolico.

Stres je potreben za preživetje

Naše telo je prilagojeno na akutni stres, ne pa na kroničnega

Prag bolečine

Toleranca za bolečino: zmožnost prenašati bolečino

Prag za bolečino: zmožnost ločevanja med bolečino in dražljajem

Ljudje različno interpretiramo, doživljamo, izražamo in se spoprijemamo z bolečino, kar je odvisno od  stopnje poškodbe, kulture, osebnosti in izkušenj posameznika.

Posameznikova presoja situacije, skupaj z zaznanimi ali resničnimi osebnimi in podpornimi viri, ki so na razpolago za spoprijemanje z bolečimi dogodki, z veliko verjetnostjo določa njegove odzive in rezultate.

Faktorji doživljanja bolečine

Osebnost in doživljanje bolečine

Anksiozni pacienti doživljajo večjo bolečino kot tisti z nižjo anksioznostjo

Občutek bolečine je povečan tudi z občuteno nemočjo.

Povezanost kronične bolečine v hrbtu in nevroticizma

Spomin na bolečino: realisti, zanikovalci, pretirano reaktivni, neznačilni

Psihološki faktorji, ki vplivajo na povečanje ali zmanjšanje bolečine

Bolezenski dobiček

Primarni  bolezenski dobiček: notranja razbremenitev, beg pred odgovornostmi, občutji krivde in bojaznimi

Sekundarni bolezenski dobiček: pritegnitev pozornosti, popustljivejši odnos okolja, možnost obvladovanja okolja

Oba delujeta kot ojačevalca bolečine – jo intenzivirata, utrjujeta in podaljšujeta.

Teorija vzorca in bolečina

Teorija vzorca: doživljanje bolečine je povezano s specifičnim vzorcem impulzov v živčnem sistemu (kvantitativna sprememba)

Teorija vrat in bolečina

Teorija vrat upošteva psihološke faktorje: ob stimulaciji internevronov se vrata za bolečino zaprejo.

Teorija vrat: Inhibicija lahko nastane, ko stimulacija perifernih živčnih vlaken A (velikih) prehiti bolečinske signale, ki se prenašajo po živčnih vlaknih C (majhnih) – npr. z masažo.

Dejavniki bolečine in teorija vrat

Placebo

Neprava intervencija oz. navidezno zdravilo

Učinek placeba je verjetno povezan s sproščanjem betaendorfina, ki je posledica psihološkega pričakovanja.

Če se bolečina po zaužitju placeba zmanjša ali preneha, to ne pomeni, da ni bila resnična in da je nastala zgolj v pacientovi glavi.

Placebo dokazuje kako velik pomen ima psihološki faktor pri doživljanju bolečine.

Zdravstveni strokovnjaki lahko uporabijo učinek placeba v terapevtske namene tako, da povečujejo učinke analgetikov in drugih postopkov zdravljenja s spodbujanjem pacientov, da zaupajo v zdravljenje.

Vendar morajo biti pričakovanja realistična, prav tako placebo ne more biti nadomestilo za prava zdravila, še posebej če gre za kronične bolečine.

Psihološka priprava na boleče posege

n  Informiranost o postopku zmanjša negotovost, nepredvidljivost, anksioznost in pomaga posamezniku, da se aktivira in pripravi. S tem poveča kontrolo:

Pacient mora biti seznanjen s tem kaj se bo zgodilo pred, med in po postopku (informacije o bolečini in občutjih, ki jih bo pacient verjetno doživel)

Pomembno je, da paciente informiramo, kako si lahko sami pomagajo, ko začutijo bolečino. Med uporabne strategije spadajo nadzorovano dihanje, sproščanje, preusmeritev pozornosti in vizualizacija.

Za paciente je pomembno, da vedo, da smo jim pripravljeni pomagati, kadar doživljajo bolečino.

Ocenjevanje bolečine

Je pomembno, saj se je izkazalo, da sestre niso dovolj pozorne na pacientovo poročanje o bolečini.

Analiza subjektivne teorije bolečine.

Metode ocenjevanja bolečine: samoocenjevanje, psihofiziološke meritve in vedenjsko ocenjevanje.

Bolečinski dnevniki

Bolečinski dnevnik (registracija dejavnikov, ki sprožajo bolečino in tistih, ki jo minimalizirajo

Psihološki vidiki dovzetnosti za bolečino

Kognitivna restrukturacija in bolečina

Način kako ljudje razmišljajo o bolečini, da bi zmanjšali boleče izkustvo le-te.

Informacijska kontrola: informacije o naravi, vzrokih in poteku bolečine povečujejo kontrolo.

Preusmeritev: aktivna preusmeritev olajšuje bolečino (če ta ni premočna)

Imaginacija: imaginiranje prijetnih mentalnih scen

Reinterpretacija bolečine (za hujše bolečine)

Psihološki pristopi pri zdravljenju bolečine

Poučevanje o  psihološkem pomenu bolečine in možnosti nadzorovanja.

Posredovanje informacij in razlag o bolečinskem stanju

Spodbujanje pisanja dnevnika za analizo sprožilnih dejavnikov in tistih, ki zmanjšujejo bolečino.

Podpora posameznikovi samostojnosti in aktivnemu pristopu k obvladovanju bolečine

Analiza konstruktivnih in nekonstruktivnih strategij spoprijemanja.

Analiza družinskih in drugih odnosov, ki sprožajo in podpirajo patologijo.

Učenje tehnik sproščanja, tehnik obvladovanja stresa, socialnih veščin in drugih tehnik za povečanje kontrole nad bolečino.

Kognitivna restrukturacija pomena bolečine

Učenje ustreznih vzorcev: instrumentalno pogojevanje (nagrajevanje), modeliranje

Vrste izgub

Izguba je ena najpogostejših in največjih stresnih dogodkov

Izguba je lahko dejanska (npr. bližnja oseba) ali simbolna (npr. načrtov, smisla)

Izgube in bolezen

Izgube so različne: v odnosih (smrt, ločitev, selitev otrok), na delovnem področju (brezposelnost, upokojitev, premestitev), v samopodobi (bolezen, invalidnost), na materialnem področju (izguba denarja, revščina), duhovnem področju (izguba upanja, smisla) itd

Bolezen in/ali omejitve, ki jih prinaša pogosto pomenijo izgubo (npr. aktivnosti, zaposlitve, ugleda), kar pomeni prizadeto samopodobo, izgubo ciljev, upanja…

Funkcija žalovanja

Običajna reakcija na izgubo je žalovanje

Žalovanje je boleče in prizadene skoraj vse vidike človekove osebnosti (čustvovanje, kognicije, vedenje, telo, odnos do sebe in drugih)

Zajema občutja depresivnosti, tesnobe, jeze, osamljenosti, občutij krivde, nizkega samospoštovanja, nemira, utrujenosti…

Ob izgubi je imunski sistem prizadet in posameznik je bolj dovzeten za okužbe.

Faze žalovanja

 1. Zanikanje
 2. Jeza
 3. Barantanje
 4. Depresivnost (občutja krivde, umik)
 5. Sprejemanje

n  Normalno žalovanje: 6 mesecev

Psihološki obrambni mehanizmi in žalovanje

Odzivi in obramba pred izgubo so lahko različni:

Zanikanje

Projekcija

Somatizacija

Kompenzacija

Acting-out

Introjekcija

Psihične značilnosti depresije

Je motnja razpoloženja

Deprimere = pritisniti, tlačiti navzdol (lat.)

Kriteriji DSM-IV

Kognitivne motnje in depresija

Motnje hranjenja

Avtoagresivno vedenje

Odvisnosti

Motnje navad (patološko nakupovanje, hazardiranje)

Somatizacija

Psihoza

Depresivna triada

Depresivna triada (Beck):

negativno vrednotenje sebe,

okolice in

prihodnosti (brezupnost)

Ruminacije

So vztrajna, ciklična negativna razmišljanja oz. premlevanja o neuspehih ali depresivnih simptomih.

Rumination (ang.) = prežvekovanje, tuhtanje, razglabljanje

So tipične za depresijo

Izrazi depresije

Dihotomno mišljenje: Če ne uspem, sem izguba

Pretirano posploševanje: Nič ne naredim prav

Minimaliziranje in povečevanje: Grozno je biti sam.

Napovedovanje: nikoli ne bo bolje

Personalizacija: moja depresija je povsem moja krivda.

63.  Odvisnosti

64.  Osebnostne značilnosti odvisnih od nedovoljenih drog

65.  Vrste suicidov: bilančni, težave v komunikaciji, izraz stiske, psihične bolezni

66.  Parasuicid

67.  Socialni in psihološki dejavniki tveganja za suicid

68.  Ocena tveganja za suicid

69.  Antisuicidalni dogovor

Funkcija strahu

Nas ščiti, omogoča prilagojeno delovanje

Doživljanje nevarnosti se odraža v:

vedenju

čustvovanju

kognicijah

telesu

Izrazi strahu v vedenju, mišljenju, čustvovanju in na telesni ravni

Strah in tesnoba

ANKSIOZNOST- objekt strahu

Fobije

Fobija…gr. Phobos….STRAH

onemogoča prilagojeno delovanje

Izredno močan, iracionalen strah (vezan na eno situacijo ali daljši čas),

ki se ga oseba zaveda

oseba se situacije/objekta IZOGIBA ali jih prenaša z GROZO

Različni simptomi

fiziološki (hitrejše bitje srca, znojenje…)

vedenjski (beg ali otrplost)

kognitivni (misli: to me bo ubilo…)

emocionalni (sram, zadrega..)

Panika

Ponavljajoči nepričakovani napadi panike, definirani kot diskretna obdobja intenzivnega strahu ali neprijetnosti tekom katerega se nenadoma razvijejo in dosežejo vrh v manj kot 10 minutah štirje (ali več) izmed naštetih simptomov:

Palpitacije, razbijanje srca

Potenje

Tresenje

Hitro dihanje ali dušenje

Občutki dušenja

Generalizirana anksioznost

A Pretirana anksioznost in zaskrbljenost (pričakovalna tesnoba/anticipatorna bojazen),

ki se pojavlja v več kot polovici dni

v obdobju najmanj 6 mesecev

v zvezi s številnimi dogodki ali aktivnostmi (delo, šola,…)

B Osebi se zdi zaskrbljenost težko obvladljiva

C Anksioznost in zaskrbljenost spremljajo najmanj trije od sledečih simptomov (pri otrocih le en):

nemirnost, živčnost, nesproščenost, velika čustvena napetost

hitra utrudljivost

težave s koncentracijo ali občutek prazne glave

razdražljivost

mišična napetost

motnje spanja -oseba težko zaspi/se zbuja/nemiren, nezadovoljujoč

Psihična travma

Travma je čustvena in fizična bolečina, ki preplavlja psiho in je tako močna, da je ni mogoče obvladovati in integrirati.

Kognitivni, čustveni, socialni, vedenjski in fiziološki učinki travme lahko vztrajajo dolga lerta ali pa tudi celo življenje, saj so deli možganov, na katere vpliva travmatski dogodek manj dostopni spremembam.

To so predvsem subkortikalni predeli, ki so povezani s čustvovanjem in fiziološkimi odgovori organizma- možgansko deblo, srednji možgani in limbični sistem.

Travmatski dogodki so lahko prezgodnja ločitev ali izguba primarnega objekta(starša), prestroga, zmedena ali preveč permisivna vzgoja, izrazito zanemarjenje ali zlorabe otroka.

Zlorabe:

spolna, fizična, psihična

Agresija in agresivnost

Agresivnost je vedenje, ki izhaja iz jeze, destruktivnost pa izhaja iz sovraštva

Funkcija agresivnosti oz jeze je sprememba vedenja objekta, posameznik z jezo želi spremeniti vedenje drugega, za razliko od destruktivnosti, sovraštva, ki cilja na uničenje objekta drugega.

Fizično nasilje je lahko izraz agresivnosti ali  destruktivnosti. Če izhaja iz jeze je omejeno, traja ker do tedaj, ko je dosežena želena sprememba v vedenju. V primeru sovraštva pa nasilje nima meja, saj je osovraženi objekt treba uničiti.

Vrste agresivnosti

INSTRUMENTALNA – pomaga doseči nek zunanji cilj

FRUSTRACIJSKA- sproščanje notranje napetosti

POSNEMOVALNA- občutek pripadnosti določeni skupini, istovetenje(identifikacija) z agresivnostjo vzornikov (Lamovec in Rojnik, 1978)

Usmerjenost agresivnosti

–          Navznoter: samomorilnost, rizično vedenje, občutja krivsde, somatizacije

–          Navzven: proti drugim ljudem, živalim ali stvarem

–          Neposredno ali posredno izražanje

–          Pasivna in aktivna oblika

–          Erbalna, čustvena in telesna agresivnost

Psihične posledice izkušnje nasilja

Depresija

Anksiozne motnje

Stresne in somatomorfne motnje

Zloraba ali odvisnost od alkohola ali drog

Motnje hranjenja

Motnje osebnosti

Suicidalnost

Psihične značilnosti agresivnih ljudi

Posttravmatska stresna motnja

Gre za sklop bolj ali manj specifičnih simptomov, ki se pojavljajo določen čas po preživeti težki travmi. Postravmatska motnja lahko pomeni nadaljevanje akutne stresne motnje. Značilni simptomi so različne oblike ponovnega podoživljanja travme, simptomi hiperaktivnega avtonomnega živčnega sistema, zožan obseg čustvovanja(otopelost) izogibanje situacijam, ki spominjajo na travmatski dogodek, spominske motnje in izkrivljanja realnosti v zvezi s to situacijo, tesnoba, občutja ogroženosti in razdražljivost. Pogosti so tudi simptomi depresije, kot so brezvoljnost, odtujenost, pesimizem, občutja krivde in nemoči.

Reviktimizacija

Za žrtve nasilja v družini je pogosto značilen neustrezen izbor partnerja, ki spominja na agresorja kar privede do t.i. reviktimizacije. To je neustrezen poskus razrešitve konflikta iz otroštva . Pri ženskah, ki so bile spolno zlorabljene v otroštvu je večja verjetnost posilstva v odrasli dobi (Fromuth, 1983, po Sanderson, 1995) kar je prav tako lahko rezultat nepredelane travme in z njo povezanega tveganega, avtoagresivnega vedenja)

85.  Zloraba in droga

V raziskavi Ballona in drugih v Kanadi (Ballon, Coubasson in Smith, 2001) je polovica deklet, ki zlorabljajo droge in alkohol oz. so isakle pomoč zaradi teh težav, poročala o spolni zlorabi, medtem ko je bil pri fantih takšen delež 10 %.

Polovica deklet in 26% fantov poroča tudi o fizični zlorabi. 64% deklet in 38% fantov, ki so potrdili spolno zlorabo, uporablja drogo kot poskus ublažitve travme.

Osebe odvisne od drog imajo specifično strukturo osebnosti (Benedik,2002, 2003) ki je lahko nastala tudi pod vplivom izpostavljenosti travmatskim dogodkom v otroštvu.

Motnje osebnosti: shizoidna, shizotipska, paranoidna, mejna, narcisistična, antisocialna, odvisna, depresivna, izogibajoča, anankastična

Bazična prepričanja

Oblike psihološke pomoči

Svetovanje

Čustvena podpora

Učenje socialnih veščin, spoprijemanja s problemi, asertivnosti, sprostitvenih tehnik….

Psihoterapija

Socialna mreža, vključenost

Verbalizacija in psihične težave

Verbaliziranje omogoča distanco do neprijetnih občutij.

Psihosocialna podpora

n  Pomoč, ki jo skupina (prijatelji, družina) nudijo (ali se zdi, da jo nudijo) v stresnih situacijah.

n  Sporočila, ki jih ogroženi oz. prizadeti posameznik dobiva iz svojega okolja:

 • da je ljubljen,
 • da se njegova čustva sprejemajo,
 • da je razumljen glede njegove volje, načina razmišljanja in ravnanja,
 • da pripada določeni socialni skupini in
 • da je v njej koristen član.

Čustvena podpora

Aktivno poslušanje

Izražanje razumevanja

Posredovanje informacij in nevsiljivih nasvetov

Čustvena toplina in empatija

Konkretne oblike pomoči

Svetovanje

Je organizirana oblika pomoči posamezniku -klientu

Svetovanje je praviloma usmerjeno na zdrave ljudi, ki imajo v življenju probleme vendar ne spadajo v psihopatologijo

Svetovalec je profesionalno usposobljena oseba

Pojavlja se v različnih dejavnostih ( socialno varstvo, šolstvo, zdravstvo…)

Svetovanje moramo ločiti od dajanja nasvetov

Aktivno poslušanje

Pazljivo in dobro poslušanje -aktivno poslušanje

a.       sposobnost vživljanja, pripravljenost da slišimo problem

b.      spremljanje in reflektiranje

c.       spremljanje lastnih reakcij in omejitev

Učenje spoprijemanja s stresom

Naučimo se lahko učinkovitih tehnik sproščanja

Spremenimo vedenje, vprašajmo se

–          ali moramo res vse nadzorovati

–          ali lahko preložimo del svojih nalog in odgovornosti na druge

–          ali mora biti vedno po vaše

–          ali znam reči ne

Lahko se bolje organiziramo

Učenje reševanja problemov

n  Pomagati pacientu, da zna identificirati in opredeliti

problem/e.

n  Pomagati pacientu, da prepozna svoje sposobnosti ter vire za reševanje težav.

n  Naučiti pacienta sistematičnih metod za reševanje

problemov ter ostalih problemov v prihodnosti –

generalizacija!

n  Povečati občutek kontrole nad problemi ter

obvladovanjem težav.

IDEAS

I – prepoznaj problem (Identify the problem)

D – poišči možne rešitve (Determine the

options)

E – oceni možnosti in izberi najboljšo (Evaluate

options and choose the best)

A – uresniči, udejanji možnost (Act)

S – preveri ali je delovalo (See if it worked) –

preverjanje izbire

Značilnosti medosebnih konfliktov

Medosebni konflikt pomeni situacijo, v kateri ena ali več oseb otežujejo ali ovirajo druge.

Konflikt lahko izvira iz razlik v ciljih posameznikov, načinih njihovega uresničevanja ali pa iz razlik med potrebami in pričakovanji posameznika v odnosu do druge osebe.

Strategije reševanja problemov: umik, prevlada, popuščanje, kompromis, soočanje

Umik (izogibanje konfliktu)

Prevlada (tekmovanje)

Zglajevanje (popuščanje)

Kompromis (delna odpoved ciljem)

Konfrontacija (pogajalski proces)

Obvladovanje agresivnosti

Prepoznajte jezo

Pazljivo, aktivno poslušajte

Zberite pomembne podrobnosti

Pazite na svoje vedenje: glejte sogovornika v oči, uporabljajte miren, trden in iskren glas, delajte počasne in odločne gibe, sedite vzravnano, dihajte pravilno, bodite neposredni in prijazni

Sprejmite odgovornost, ne prelagajte jo na drugega,

Ne opredelite problema kot nerešljivega

Priznajte napako in opravičite se, če ste jo napravili

Povejte česa ne morete narediti in zakaj ne

Trening socialnih veščin

Trening asertivnosti

Tehnika krepitve samopotrditve za submisivne in agresivne ljudi

Izražanje mišljenja, občutkov, brez, da bi kratili pravice drugih.

n  Pravica, da vprašamo, kaj želimo ( s tem, da ima drug človek pravico reči ne)

n  Pravica, da imamo svoje mnenje, občutke in čustva ter jih pokažemo na primeren način

n  Pravica, da so nekateri stavki brez logične utemeljitve (npr. intuitivne ideje in komentarji)

n  Pravica, da se sami odločamo in soočamo s posledicami.

n  Pravica, da sami odločamo, ali bomo vpleteni v probleme drugih.

n  Pravica, da česa ne vemo in ne razumemo.

n  Pravica, da delamo napake.

n  Pravica, da smo uspešni.

n  Pravica, da spremenimo svoje mnenje.

n  Pravica do zasebnosti.

n  Pravica da smo samostojni in neodvisni.

n  Pravica, da se spreminjamo in da smo asertivni ljudje.

Tehnike sproščanja

trebušno dihanje

progresivna mišična relaksacija

vizualizacija pomirjujočega dogodka (vidno predstavljanje)

meditacija

vodena imaginacija prijetne scene (vključuje vse senzorne modalitete: vid, sluh, vonj, občutek na obrazu, toplota) – močnejša, kot vizualizacija

avtogeni trening

biofeedback

senzorna deprivacija

joga

hipnoza

104.                Psihoterapija: suportivna, reedukativna, rekonstrukcijska

105.                Psihoterapija: individualna, partnerska, družinska, skupinska

106.                Terapevtski setting

107.                Transfer in kontratransfer v psihoterapiji

Izgorevanje

Pojav izgorevanja (sindrom burnout) je pogosto prisoten pri delu z ljudmi oz. za ljudi, še posebej če gre za ljudi s težavami ali boleznijo.

Gre za pojav telesne in čustvene izčrpanosti, ki vodi k negativnemu odnosu do sebe, lastnega poklica in izgubljene zmožnosti prisluhniti sočloveku.

Sindrom se razvija postopoma in neopazno.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja