Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,

medicinske-sestre.jpgThurstonova lestvica za merjenje stališč
– raziskovalci najprej zberejo večje število pozitivnih in negativnih trditev, ki izražajo stališča do tistega družbenega pojava, za katerega bi radi ugotovili stališče ljudi.
– Nato dajo trditve velikemu številu ocenjevalcev. Vsak  ocenjevalec razporedi vsako trditev v enega izmed predalčkov, pri čemer naj bi bile v predalčku številka 1 trditve, ki po mnenju ocenjevalca izražajo najbolj pozitivno stališče, ostale trditve pa v vmesne predalčke.
– Za vsako trditev posebej zapišejo vrednosti teh predalčkov. Tiste trditve, pri katerih so bile velike razlike med ocenjevalci se izločijo. Za vsako preostalo trditev pa nato izračunajo mediano njenih vmesnih vrednosti in mero razpršenosti).
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,