Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,

medicinske-sestre.jpgThurstonova lestvica za merjenje stališč
– raziskovalci najprej zberejo večje število pozitivnih in negativnih trditev, ki izražajo stališča do tistega družbenega pojava, za katerega bi radi ugotovili stališče ljudi.
– Nato dajo trditve velikemu številu ocenjevalcev. Vsak  ocenjevalec razporedi vsako trditev v enega izmed predalčkov, pri čemer naj bi bile v predalčku številka 1 trditve, ki po mnenju ocenjevalca izražajo najbolj pozitivno stališče, ostale trditve pa v vmesne predalčke.
– Za vsako trditev posebej zapišejo vrednosti teh predalčkov. Tiste trditve, pri katerih so bile velike razlike med ocenjevalci se izločijo. Za vsako preostalo trditev pa nato izračunajo mediano njenih vmesnih vrednosti in mero razpršenosti).
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi: Formuliranje teorije, delovna dokumentacija, reliabilnost, poročanje, vrste intervjujev, intervju, raziskovalec, kvalitativno, kvantitativno, odnosi med spremenljivkami…

raziskava.jpgFORMULIRANJE TEORIJE
“Povemo zgodbo” o tem, kar smo spoznali. Oporne točke za pisanje zgodbe:

– Izreci osnovno misel. Povej zgodbo: izreci osnovno misel teorije, ne da bi zašel v podrobnosti. Izreci jo v vsakdanjem jeziku. Nato jo povej tako, da uporabiš teoretične pojme (konceptualno).
– Razdelaj osnovno misel. Odloči se za eno samo osrednjo  kategorijo, specificiraj njene dimenzije, stanja, vrednosti, lastnosti. Izdelaj osni paradigmatični model za to kategorijo in ostale  kontekstualne kategorije.
– Povej podrobno zgodbo. Povej zgodbo še enkrat, tokrat bolj  podrobno. Specificiraj vpliv različnih pogojev, spreminjanja pogojev. Sistematiziraj, utrdi zveze.
– Preveri na podatkih. Preveri teorijo na podatkih. Dodaj preveritve (sklicevanja na empirično gradivo) v besedilo teorije.
– Zapiši in objavi teorijo.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi: Formuliranje teorije, delovna dokumentacija, reliabilnost, poročanje, vrste intervjujev, intervju, raziskovalec, kvalitativno, kvantitativno, odnosi med spremenljivkami…

Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza

raziskave-v-zdravstveni-negi.jpgHIPOTEZA  je predvidevanje odnosov  med dvema ali več spremenljivkami

HIPOTEZE V KVNR IN KVLR

– KVNR: raziskava se začne s hipotezo, ki  predvideva (napoveduje) pričakovane rezultate raziskave
– KVLR: raziskava se lahko začne
– s hipotezo, ki predvideva pričakovane rezultate
– brez hipoteze, raziskavo “vodijo” izkušnje udeležencev in na začetku je še premalo znano o raziskovalnem problemu, zato se hipoteza ne postavi pred pričetkom raziskave
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza

Uvod v raziskovanje

KAJ JE ZNANSTVENA DISCIPLINA, PODROČJE, VEDA?

Znanstvena disciplina ima svoje:
–    področje raziskovanja
–    metodiko dela
–    merske enote
–    način vrednotenja
–    strokovni kader
–    lastno teorijo

Znanstvene discipline se povezujejo v znanstvena področja. Znanstvena področja pa grupiramo v znanstvene vede.
Preberi več o Uvod v raziskovanje