Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

RAZLOŽI FILOZOFSKA STALIŠČA O ZNANOSTI:

racionalizem:

 • Zagovarjanje, da je znanstveno samo tisto, kar je razumljivo in logično dokazljivo (neprotislovno, ponovljivo)
 • Ravnanje po razumu (razum je najvišji kriterij spoznanja; izkušenj ne cenijo)

 

EMPIRIZEM:

 • Zavzemanje za stališče, da je vse znanstvene izjave možno skrčiti na konkretne izkušnje pri opazovanjih ali eksperimentih
 • Filozofija izkušnje (izkušnja je edini vir človeškega spoznanja; logične analize in teoretičnih posploševanj ne cenijo)

 

MODERNI EMPIRIZEM:

 • Sinteza obeh prejšnjih (racionalizem + empirizem)
 • Zahteva:
 • neprotislovnost
 • izkustveno in/ali umsko dokazljivost
 • intersubjektivnost
 • časovno in prostorsko univerzalnost

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

raziskovanje-v-zdravstveni-negi1. OPIŠI HIRARHIJO DOKAZOV V ZN ?

Nivo 1 – sistematični pregled randomiziranih in nerandomenziranih kliničnih študij

Nivo 2 – posamezne randomizirane klinične študije

Nivo 3 – sistematični pregled študij s korelacijami/ opazovanji

Nivo 4 – posamezne študije s korelacijami/ opazovanji

Nivo 5 – sistematični pregled opisanih/ kvalitativnih / psiholoških študij

Nivo 6 – posamične opisne / kvalitativne/ psihološke študije

Nivo 7 – mnenja avtorjev, ekspertnih komisij

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 2.del

raziskovanje-zdravstvena-negaKaj je pilotna študija, opiši kdaj jo uporabljamo.

Pilotna študija: “If only if I had!”

 • Je študija na manjšem vzorcu, ko želimo preveriti metode, ki jih bomo uporabili pri dejansko načrtovani raziskavi.
 • Ne odgovarja na raziskovalna vprašanja, odgovarja pa na vprašanje izvedljivosti R
 • Uporaba pilotne študije:

– Ustreznost R metod in procedur

– Uspeh pri vključevanju anketirancev

– Ustreznost in kakovost inštrumentarija

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 2.del

Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

medicinske-sestre-nursingNatančno razloži osnovna filozofska stališča o znanosti: racionalizem, empirizem in moderni empirizem

1.Racionalisti so trdili, da je znanstveno samo nekaj, kar je razumljivo in logično dokazljivo ( neprotislovno, precizno, ponovljivo )

Racionalizem: ravnanje po razumu, razum je najvišji kriterij spoznanja, ne ceni izkušnje (slovar tujk)

2. Empiristi so se zavzemali za to, da je možno vse znanstvene izjave reducirati na konkretna izkustva pri opazovanjih ali eksperimentih.

Empirizem: filozofija izkušnje, izkušnja je edini vir človeškega spoznanja, empirizem ne ceni logične analize in teoretičnih posploševanj (slovar tujk)

3. Moderni empirizem je sinteza obeh. Zahteva

a) neprotislovnost,

b) izkustveno ali/in umsko dokazljivost,

Preberi več o Izpitna vprašanja Uvod v raziskovanje v ZN 1.del

Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,

medicinske-sestre.jpgThurstonova lestvica za merjenje stališč
– raziskovalci najprej zberejo večje število pozitivnih in negativnih trditev, ki izražajo stališča do tistega družbenega pojava, za katerega bi radi ugotovili stališče ljudi.
– Nato dajo trditve velikemu številu ocenjevalcev. Vsak  ocenjevalec razporedi vsako trditev v enega izmed predalčkov, pri čemer naj bi bile v predalčku številka 1 trditve, ki po mnenju ocenjevalca izražajo najbolj pozitivno stališče, ostale trditve pa v vmesne predalčke.
– Za vsako trditev posebej zapišejo vrednosti teh predalčkov. Tiste trditve, pri katerih so bile velike razlike med ocenjevalci se izločijo. Za vsako preostalo trditev pa nato izračunajo mediano njenih vmesnih vrednosti in mero razpršenosti).
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi: Formuliranje teorije, delovna dokumentacija, reliabilnost, poročanje, vrste intervjujev, intervju, raziskovalec, kvalitativno, kvantitativno, odnosi med spremenljivkami…

raziskava.jpgFORMULIRANJE TEORIJE
“Povemo zgodbo” o tem, kar smo spoznali. Oporne točke za pisanje zgodbe:

– Izreci osnovno misel. Povej zgodbo: izreci osnovno misel teorije, ne da bi zašel v podrobnosti. Izreci jo v vsakdanjem jeziku. Nato jo povej tako, da uporabiš teoretične pojme (konceptualno).
– Razdelaj osnovno misel. Odloči se za eno samo osrednjo  kategorijo, specificiraj njene dimenzije, stanja, vrednosti, lastnosti. Izdelaj osni paradigmatični model za to kategorijo in ostale  kontekstualne kategorije.
– Povej podrobno zgodbo. Povej zgodbo še enkrat, tokrat bolj  podrobno. Specificiraj vpliv različnih pogojev, spreminjanja pogojev. Sistematiziraj, utrdi zveze.
– Preveri na podatkih. Preveri teorijo na podatkih. Dodaj preveritve (sklicevanja na empirično gradivo) v besedilo teorije.
– Zapiši in objavi teorijo.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi: Formuliranje teorije, delovna dokumentacija, reliabilnost, poročanje, vrste intervjujev, intervju, raziskovalec, kvalitativno, kvantitativno, odnosi med spremenljivkami…

Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza

raziskave-v-zdravstveni-negi.jpgHIPOTEZA  je predvidevanje odnosov  med dvema ali več spremenljivkami

HIPOTEZE V KVNR IN KVLR

– KVNR: raziskava se začne s hipotezo, ki  predvideva (napoveduje) pričakovane rezultate raziskave
– KVLR: raziskava se lahko začne
– s hipotezo, ki predvideva pričakovane rezultate
– brez hipoteze, raziskavo “vodijo” izkušnje udeležencev in na začetku je še premalo znano o raziskovalnem problemu, zato se hipoteza ne postavi pred pričetkom raziskave
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza