Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

raziskovanje-v-zdravstveni-negi1. OPIŠI HIRARHIJO DOKAZOV V ZN ?

Nivo 1 – sistematični pregled randomiziranih in nerandomenziranih kliničnih študij

Nivo 2 – posamezne randomizirane klinične študije

Nivo 3 – sistematični pregled študij s korelacijami/ opazovanji

Nivo 4 – posamezne študije s korelacijami/ opazovanji

Nivo 5 – sistematični pregled opisanih/ kvalitativnih / psiholoških študij

Nivo 6 – posamične opisne / kvalitativne/ psihološke študije

Nivo 7 – mnenja avtorjev, ekspertnih komisij

Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2010

Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,

medicinske-sestre.jpgThurstonova lestvica za merjenje stališč
– raziskovalci najprej zberejo večje število pozitivnih in negativnih trditev, ki izražajo stališča do tistega družbenega pojava, za katerega bi radi ugotovili stališče ljudi.
– Nato dajo trditve velikemu številu ocenjevalcev. Vsak  ocenjevalec razporedi vsako trditev v enega izmed predalčkov, pri čemer naj bi bile v predalčku številka 1 trditve, ki po mnenju ocenjevalca izražajo najbolj pozitivno stališče, ostale trditve pa v vmesne predalčke.
– Za vsako trditev posebej zapišejo vrednosti teh predalčkov. Tiste trditve, pri katerih so bile velike razlike med ocenjevalci se izločijo. Za vsako preostalo trditev pa nato izračunajo mediano njenih vmesnih vrednosti in mero razpršenosti).
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: merski inštrumenti, zanesljivost, vprašalniki, vzorčenje, vzorec, rezultati raziskave, meta analiza, primarni dokument, naslov, avtor, izvleček, abstrakt, ključne besede, etika v raziskovanju,

Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza

raziskave-v-zdravstveni-negi.jpgHIPOTEZA  je predvidevanje odnosov  med dvema ali več spremenljivkami

HIPOTEZE V KVNR IN KVLR

– KVNR: raziskava se začne s hipotezo, ki  predvideva (napoveduje) pričakovane rezultate raziskave
– KVLR: raziskava se lahko začne
– s hipotezo, ki predvideva pričakovane rezultate
– brez hipoteze, raziskavo “vodijo” izkušnje udeležencev in na začetku je še premalo znano o raziskovalnem problemu, zato se hipoteza ne postavi pred pričetkom raziskave
Preberi več o Uvod v raziskovanje v ZN: pregled literature, hipoteze, viri, branje literature, teorija, primeri hipotez, induktivno, deduktivno, časovni okvir, pilotna študija, potek raziskave, analiza

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi : Zgodovina, razvoj, raziskovalni problemi, kvalitativne študije, kvantitativne raziskave, temeljni koncepti in terminologija, viri dokazov, prenos rezultatov…

raziskovanje-v-zdravstveni-negi.jpgZGODOVINA RAZISKOVANJA:

Obdobje Florence Nightingale (FN):

– publikacija Notes on Nursing (1859), opisuje svoj interes v ugotavljanju pomembnosti faktorjev okolja, ki pospešujejo fizično in psihično dobro počutje pacienta.

Ta interes je v raziskovanju MS prisoten še danes.
– Zelo znan je njen strokovni prispevek pri proučevanju vplivnih dejavnikov na smrtnost vojakov v bolnišnicah v času Krimske vojne. Dala je pomemben prispevek k izboljševanju javnega zdravja.
– Po obdobju FN literatura po 1890 ne kaže veliko raziskovanja v ZN. Večina študij je bilo osredotočenih na izobraževanje MS, kar je tudi spodbujalo nove izobraževalne programe za MS.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi : Zgodovina, razvoj, raziskovalni problemi, kvalitativne študije, kvantitativne raziskave, temeljni koncepti in terminologija, viri dokazov, prenos rezultatov…

Raziskovanje v ZN nekaj definicij in razjasnitev

raziskovanje.gif•    KAJ JE ZNANOST – potreba po spoznavanju, poimenovanju, razlaganju in nadzorovanju sveta vodi k produkciji znanja. Je sistem ugotovitev, pa je dejavnost oz. proces raziskovanja. Znanost ima spoznavno, praktično in kulturno funkcijo.

•    PRODUKCIJA ZNANJA – je poimenovanje in razlaganje pojavov, poteka na različne načine in izhaja iz različnih virov.

•    VIRI ZNANJA- tradicija, avtoriteta, intuicija, inspiracija, osebne in kolektivne izkušnje, logično sklepanje, znanstveno raziskovanje.
Preberi več o Raziskovanje v ZN nekaj definicij in razjasnitev

Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del

Znanost je sistematizirano znanje v času in prostoru – na začetku 21. stoletja dajo znanju
ogromen pomen – še nikoli tako velik kot do sedaj

je kompleksen produkt človeškega intelekta, ki mu omogoča bivanje v
njegovem okolju

delajo jo rezultati do katerih se pride z znanstveno raziskovalnim delom – ZRD
sistematiziran in argumentiran skupek znanja v določenem časovnem obdobju

– ne gre za neke domneve, temveč je to objektivna resničnost.

Do tega znanja je prišlo z natančno uporabo izbranih raziskovalnih metod.

Je urejeno, sistematizirano in zaupanja vredno znanje o nečem, kar je bilo doseženo z metodološko pravilnim raziskovanjem in proučevanjem.
Preberi več o Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 1. del