Uvod v raziskovanje v zdravstveni negi 2016

RAZLOŽI FILOZOFSKA STALIŠČA O ZNANOSTI:

racionalizem:

 • Zagovarjanje, da je znanstveno samo tisto, kar je razumljivo in logično dokazljivo (neprotislovno, ponovljivo)
 • Ravnanje po razumu (razum je najvišji kriterij spoznanja; izkušenj ne cenijo)

 

EMPIRIZEM:

 • Zavzemanje za stališče, da je vse znanstvene izjave možno skrčiti na konkretne izkušnje pri opazovanjih ali eksperimentih
 • Filozofija izkušnje (izkušnja je edini vir človeškega spoznanja; logične analize in teoretičnih posploševanj ne cenijo)

 

MODERNI EMPIRIZEM:

 • Sinteza obeh prejšnjih (racionalizem + empirizem)
 • Zahteva:
 • neprotislovnost
 • izkustveno in/ali umsko dokazljivost
 • intersubjektivnost
 • časovno in prostorsko univerzalnost

RAZLOŽI NASLEDNJE POJME: (znanstvena disciplina, znanstvena področja, znanstvene vede):

ZNANSTVENA DISCIPLINA: (ima svoje)

 • področje raziskovanja
 • Metodiko dela
 • Specifične merske enote
 • Način vrednotenja in komparacije pojmov
 • Strokovni kader
 • Lastno teorijo

 

Znanstvene discipline à povezujejo se v znanstvena področja

Znanstvena področja à povezujejo se v znanstvene vede

 

KAJ JE KVANTITATIVNO IN KVALITATIVNO RAZISKOVANJE:

KVANTITATIVNO:

 • Deduktivno sklepanje pri oblikovanju vprašanja
 • Strogi kontrolni mehanizmi
 • Izkustveni dokazi zbrani le iz objektivne realnosti (sluh, vid, okus…)
 • Ugotovitve bazirajo na realnosti, ne na osebnem prepričanju raziskovalca
 • Kritike:
 • Problem numeričnega merjenja pojavov
 • Osredotočenost na majhen del človeškega doživljanja v eni študiji
 • Omejenosti in nefleksibilnost v viziji

 

KVALITATIVNO:

 • Pomembna kompleksnost človeka in njegove izkušnje
 • Pomembna dinamika, celovitost in pričakovanja posameznika
 • Zbiranje in analiza kvalitativnih materialov, ki so pripovedne narave in subjektivni
 • Terensko raziskovanje
 • Več raziskovalcev, daljši čas
 • Zbiranje in obdelava podatkov poteka sočasno
 • Pojav novih raziskovalnih vprašanj v fazi poteka raziskave
 • Rezultati temeljijo na osnovi dejanskih izkušenj vključenih ljudi
 • Kritike:
 • Ljudje so občutljivi in zmotljivi
 • Subjektivnost raziskovalca lahko poseže na analitično raven razumevanja rezultatov
 • Vključeno majhno število ljudi

 

NAŠTEJTE NAJMANJ 5 ZNAČILNOSTI KVANTITATIVNE RAZISKAVE IN JIH NA KRATKO OPIŠITE:

 • Ekonomično zbiranje večjih količin podatkov
 • Jasen raziskovalni cilj
 • Večja možnost kontrole raziskovalnega procesa
 • Enostavno primerljivi podatki
 • Neprilagodljiv (ko se zbiranje podatkov začne, je sprememba skoraj nemogoča)
 • Šibak v razumevanju družbenih procesov

 

NAŠTEJTE 5 ZNAČILNOSTI KVALITATIVNE RAZISKAVE:

 • Raziskovalni dizajn se razvija tekom raziskave
 • Raziskovalec ustvarja dizajn glede na to, kaj se je naučil tekom raziskave
 • Vključenih več strategij zbiranja podatkov
 • Celovitost pristopa in razumevanje celote
 • Raziskovalec intenzivno vključen v potek raziskave
 • Cilj je razvoj razumevanja proučenega pojava v realnem svetu

 

OPIŠI MESTO IN VLOGO HIPOTEZE PRI KVANTITATIVNEM IN KVALITATIVNEM RAZISKOVANJU:

KVANTITATIVNA RAZISKAVA:

 • Hipoteza je začetek raziskave
 • Predvideva (napoveduje) pričakovane rezultate raziskave

 

KVALITATIVNA RAZISKAVA: (začne se lahko)

 • Z hipotezo, ki predvideva pričakovane rezultate
 • Brez hipoteze à raziskavo »vodijo« izkušnje udeležencev (na začetku je premalo znano o problemu, zato se hipoteze ne postavi pred pričetkom raziskave)

 

Kako poteka kvalitativna analiza in interpretacija:

 • Analiza naj bi pripeljala do oblikovanja konceptov, hipotez in teoretičnih formulacij
 • Utemeljena teorija (3 elementi):
 • Pojmi
 • Kategorije (oblikujemo iz pojmov)
 • Propozicije (oblikujemo iz med seboj povezanih kategorij in jo uredimo v kolikor je mogoče sistematično in povezano teorijo)
 • Prepise dokumentov najprej razčlenimo in določimo enote kodiranja
 • Nato jim pripišemo izraze za pojme, ki jim po našem ustrezajo
 • Analiziramo značilnost teh pojmov
 • Izberemo najbolj relevantne pojme
 • Te pojme definiramo, iščemo ali konstruiramo odnose med njimi
 • Formuliramo pravilnosti, obrazce in teoretične razlage ter pojasnitve
 • Vsak korak dokumentiramo s formalnimi zapisi in seznami (jasno mora biti razvidna pot urejanja gradiva in oblikovanja pojmov in odnosov med njimi iz empiričnega gradiva)

NAŠTEJTE IN KRATKO OPIŠITE POMEMBNE KORAKE V KVANTITATIVNI RAZISKAVI: (18)

1.FAZA: koncept raziskave (5)

 • Oblikovanje in omejitev problema
 • Pregled obstoječe literature
 • Prevzem kliničnega dela
 • Definiranje strukture koncepta definicije
 • Formuliranje hipotez

2.FAZA: dizajn in planiranje raziskave (7)

 • Izbor raziskovalnega dizajna
 • Razvoj protokola intervencij
 • Identifikacija populacije
 • Oblikovanje plana vzorčenja
 • Specifikacija metod za merjenje spremenljivk
 • Razvoj metod za zaščito subjektov raziskave
 • Dokončanje raziskovalnega projekta

3.FAZA: empirična faza (2)

 • Zbiranje podatkov
 • Priprava podatkov za analizo

4.FAZA: analitična faza (2)

 • Analiza podatkov
 • Interpretacija rezultatov

5.FAZA: faza razširitve podatkov (2)

 • Razpravljanje in komunikacija o dobljenih rezultatih
 • Prenos spoznanj v prakso

 

KAKO MORA BITI PRIPRAVLJEN PREDLOG KVANTITATIVNE RAZISKAVE:

 • Pregled znanega
 • Namen raziskave
 • Cilji raziskave
 • Hipoteze
 • Metodologija
 • Vzorčenje
 • Metode
 • Viri

 

Opiši, kako je potekal razvoj raziskovanja v zdravstveni negi skozi zgodovino:

OBDOBJE FLORENCE NIGHTINGALE:

 • Opisuje svoj interes v ugotavljanju pomembnih faktorjev okolja, ki pospešujejo fizično in psihično dobro počutje pacienta
 • Proučevanje vplivnih dejavnikov na smrtnost vojakov v bolnišnicah v času Krimske vojne
 • Dala je pomemben prispevek k izboljšanju javnega zdravja
 • Ne kaže se veliko literature raziskovanja
 • Razvoj medicine in vpliv na razvoj ZN

 

OBDOBJE PO FN, DO 1950:

 • Raziskovanje do leta 1950 ni bilo klinično usmerjeno
 • MS so raziskovale predvsem sebe

 

OBDOBJE PO 1950: (sindrom FN – vpliv na izobraževanje)

 • Pokaže se zaskrbljenost menedžmenta ZN zaradi pomanjkanja raziskav v sami klinični praksi à vzpodbuda za razvoj kliničnega raziskovanja

 

OBDOBJE PO 1970:

 • Razmah raziskovanja v ZN predvsem v ZDA
 • Usmeritev ZN v izboljševanje klinične prakse
 • Evropa à organizirana skupina MS v raziskovanju, ki je povezala 25 držav
 • Prve revije na področju raziskovanja

 

OBDOBJE PO 1980:

 • Poveča se število MS, ki so imele znanje za raziskovanje
 • Povečala se dostopnost do informacijske tehnologije
 • Poveča se število revij na področju raziskovanja
 • Postalo je jasno, da je raziskovanje ključno za razvoj profesije

 

OBDOBJE PO 1990:

 • 1900 à v ZDA ustanovijo Nacionalni inštitut za raziskave na področju ZN

 

 

razloži pojem temeljna raziskava:

 • Je eksperimentalno ali teoretično delo
 • Pridobiti želimo predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavah dejstev, ne da bi predvidevali kako posebno obravnavo
 • 2 vrsti:
 • Čista temeljna raziskava (namen je napredek znanja)
 • Usmerjevalna temeljna raziskava (namen je ustvarjanje novega znanja)

 

NAŠTEJ OVIRE ZA RAZISKOVANJE V ZN IN PRENOS DOKAZOV V PRAKSO ZN:

KAKOVOST IN NARAVA RAZISKAV:

 • Težave pri izvajanju kakovostnih raziskav v kliničnem okolju
 • Premalo sodelovanja med raziskovalci in kliniki
 • Način komuniciranja raziskovalcev s praktiki o možnostih implementiranja dobljenih rezultatov v neposredno prakso
 • Predstavitev rezultatov za uporabnost v širših dimenzijah – meta analiza

ZNAČILNOSTI MS:

 • Znanje, drža, vedenje, odpor do sprememb
 • Premalo znanja za implementacijo dokazov
 • Problem razumevanja pri MS, ki ne govorijo angleško

ORGANIZACIJSKI DEJAVNIKI:

 • Organizacijska kultura
 • Administrativne in organizacijske ovire za realizacijo dokazov v praksi
 • Slaba podpora vodstva

 

NAŠTEJ POGOSTE VIRE DOKAZOV ZA PRAKSO ZN PO AVTORICI POLIT ET. AL:

 • Tradicija in moč (temelj na tem, bolj kot na podlagi dokazov)
 • Oseba z avtoriteto (oseba z veliko znanja in izkušenj, okolje ji prepušča strokovno presojo)
 • Klinične izkušnje (vezane na delo nekega oddelka)
 • Preizkušanje in napake (preizkušanje različnih možnih rešitev, dokler se ne reši)
 • Intuicija (znanje, ki ga ne moremo razložiti na podlagi argumentov)
 • Logično razmišljanje (na problem osredotočena metodologija reševanja)
 • Zbiranje informacij (zanašanje na namensko zbrane informacije)
 • Raziskovanje stroke (dokazi iz raziskav – omogoča napredek v stroki in širše)

Opiši hierarhijo dokazov v raziskovanju:

NIVO 1:

 • Sistematični pregled randomiziranih kliničnih študij
 • Sistematični pregled nerandomiziraniih kliničnih študij

NIVO 2:

 • Posamezne randomizirane klinične študije

NIVO 3:

 • Sistematični pregled študij s korelacijami/opazovanji

NIVO 4:

 • Posamezne študije s korelacijami/opazovanji

NIVO 5:

 • Sistematični pregled opisnih/kvalitativnih/psiholoških študij

NIVO 6:

 • Posamične opisne/kvalitativne/psihološke študije

NIVO 7:

 • Mnenja avtorjev in ekspertnih komisij

 

KAJ SO SISTEMATIČNI PREGLEDI DOKAZOV, OPIŠI:

 • Združevanje in sistematično povezovanje posameznih dokazov na določenem raziskovalnem vprašanju

Oblike:

 • Meta sinteza – kvalitativna sinteza (širša razlaga in interpretacija rezultatov raziskav na skupni specifični točki)
 • Meta analiza – kvantitativna integracija (vsaka raziskava je sestavni del statistične obdelave)

 

KAJ JE META ANALIZA:

 • Kvantitativna integracija
 • Sekundarni dokument, po strukturi podobna primarnemu
 • Analiza podatkov iz že objavljenih člankov in njihova skupna obdelava
 • Zelo natančen protokol
 • Rezultat = odločitev o tem, ali je določen ukrep koristen

 

 

 

Težave (slabosti) meta analize:

 • Ni protokola analize
 • Pomanjkljiv opis izbora literature
 • Homogenost rezultatov ni prikazana s testi
 • Neustrezne statistične analize
 • Ni razlage možnosti pristranosti različnih objav (v primeru statistično pomembnih razlik)
 • Ni jasnih sklepov in predlogov za nadaljnje raziskave

 

RAZLOŽI KAJ JE PARADIGMA IN KAJ JE PARADIGMA V ZN:

PARADIGMA:

 • Niz medsebojno povezanih predpostavk, ki dajejo okvir za preučevanje
 • Predpostavka ali domneva neke znanstvene skupine
 • Ne zahteva nikakršnega preverjanja
 • Služi kot primer oz. vzorec pri postavljanju znanstvenih vprašanj o realnem svetu ter iskanje odgovorov na ta vprašanja
 • Vsebovana je v teoretičnem izhodišču raziskovanja

 

PARADIGMA V ZN:

 • Je del kompleksnosti realnega sveta
 • Pogosto terminsko opredeljena kot filozofska vprašanja:
 • Kakšna je naravna realnost
 • Kakšen je odnos raziskovalec – raziskovano
 • Kakšna je vloga vrednot v raziskavi
 • Kako je najbolje pridobiti dokaz
 • Pozitivizem = kvantitativno raziskovanje (cilj je meriti)
 • Naturalizem = kvalitativno raziskovanje (cilj je opisati)

 

OPIŠI POZITIVISTIČNO PARADIGMO V RAZISKOVANJU:

Gre za kvantitativno raziskovanje:

 • Empirizem à kar lahko zaznamo s človeškim umom in kvantificiramo (dejstva)
 • Determinizem à vzrok in posledica, razlaga je v empiričnih podatkih
 • Hipotetično deduktivni pristop
 • Logični pozitivizem à interpretacija podatkov s pomočjo matematike, logike

 

KAJ JE SPREMENLJIVKA, NAŠTEJ VRSTE IN ODNOSE MED NJIMI:

 • Nekaj, kar varira (se spreminja)
 • Poznamo neodvisne (vzrok) in odvisne (posledica)
 • Odnosi: več kot; manj kot; različen od; v zvezi z; pozitivno ali negativno povezan

 

ODVISNE IN NEODVISNE SPREMENLJIVKE:

ODVISNA: (y)

 • Spremenljiv izsledek, ki nas zanima
 • Spremenljivka, ki je hipotetično odvisna od neodvisne spremenljivke oz. je z njo povzročena
 • (posledica)

 

NEODVISNA: (x)

 • Spremenljivka, za katero predpostavimo, da povzroči odvisno spremenljivko oz. nanjo vpliva
 • (vzrok)

 

DOLOČI SPREMENLJIVKE IN OPIŠI ODNOSE MED NJIMI PRI HIPOTEZI:

»Noseče ženske, ki dobijo navodila v zvezi s potekom poroda in poporodnim obdobjem, redkeje izražajo poporodno depresijo, kot ženske, ki teh navodil niso prejele«.

 

 • Neodvisna spremenljivka (vzrok) à navodila v zvezi potekom poroda in popor. obd.
 • Odvisna spremenljivka (posledica) à izražanje poporodne depresije

 

DOLOČI SPREMENLJIVKE IN OPIŠI ODNOSE MED NJIMI PRI HIPOTEZI:

»Otroci, katerih matere so sodelovale v programu negovalnih intervencij za matere izpostavljene nasilju partnerja (X), bodo imeli manj vedenjskih problemov (Y), kot otroci, katerih matere so imele samo rutinsko obravnavo«.

 

 • Neodvisna spremenljivka (vzrok) à izpostavljenost mater nasilju partnerja (x)
 • Odvisna spremenljivka (posledica) à vedenjski problemi otrok (y)
 • X povzroči Y

 

 

 

OPIŠI KORELACIJSKE RAZISKAVE:

 • Iščemo povezave med dvema variablama
 • Raziskovanec ne more kontrolirati neodvisne spremenljivke
 • Verodostojne kot eksperimentalne v pojasnjevanju vzorčnih in posledičnih odnosov med variablama
 • Imajo manj podpornih dokazov

 

RETROSPEKTIVNI DIZAJN:

 • Pojav v sedanjosti povezan s pojavom v preteklosti še preden se je raziskava začela
 • Potekajo na več lokacijah
 • Primer: povezava med rakom na pljučih in kajenjem

 

PROSPEKTIVNI (NEEKSPERIMENTALNI) DIZAJN:

 • Kohortni dizajn (začnemo s proučevanjem domnevnih vzrokov in nadaljujemo z domnevnimi učinki)
 • Dražje kot retrospektivne
 • Potrebujemo velik vzorec
 • Bolj raziskovalno zanesljive kot retrospektivne

 

RAZLOŽI RAZLIKO MED RETROSPEKTIVNIMI IN PROSPEKTIVNIMI RAZISKAVAMI:

RETROSPEKTIVNE:

 • Zbiranje podatkov iz sedanjosti
 • Primerjava s podatki iz preteklosti
 • Najpogosteje enkratno zbiranje podatkov (lahko problematično)

 

PROSPEKTIVNE:

 • Podatki se zberejo glede na predpostavljanje situacije
 • Merijo se kasnejši izidi (intervencija + predpostavljanje učinka)

 

RAZLOŽI KAJ JE SEKVENCA PRI KVALITATIVNEM RAZISKOVANJU:

 • Vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov ali zaporedij
 • Ko delamo take kroge utrjujemo in razširjamo znanje o pojavu, ki ga raziskujemo
 • Vsaka sekvenca je v osnovi, po sosledju podobna celotni običajni raziskavi
 • Upoštevamo v prejšnjih korakih pridobljeno znanje pri načrtovanju naslednjega koraka à širimo krog spoznanj o vprašanju

RAZLOŽI POJEM HERMENEVTIČNI KROG V RAZISKOVANJU:

 • Postopno širjenje spoznavanja
 • Spirala ali krog širjenja razumevanja

 

OPIŠITE SESTAVINE IN POMEN UVODA KOT ELEMENTA ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA ČLANKA:

 • Bistvo problema, jasnost, informativnost
 • Kaj je o problemu znanega in kaj ne
 • Citiramo najpomembnejša dela
 • Teoretična izhodišča problema
 • Pisanje v smislu lijaka (od širšega-bolj znanega, do ožjega-manj znanega)
 • Natančno oblikovano vprašanje raziskave (formuliran problem, hipoteze)

 

KAJ JE RAZPRAVA V ČLANKU, OPIŠI NJENE ZNAČILNOSTI:

 • Odgovarja na vprašanja v uvodu
 • Pojasni kako rezultati podpirajo odgovore in koliko se odgovori ujemajo z                                              obstoječim  znanjem
 • Nikoli ne mešamo rezultatov in diskusije v istem poglavju
 • V diskusiji rezultatov ne ponavljamo
 • Pišemo v sedanjiku
 • Poudarimo omejitve naših ugotovitev in nasprotujoče si rezultate v raziskavi
 • Navedemo kako nas odgovor podpirajo rezultati drugih raziskav enako kadar drugi  avtorji odkrijejo nasprotno, pojasnimo razhajanja
 • Na koncu pokažemo pomen nase raziskave, njeno aplikativnost, sklepe ki jih je    potrebno se nadalje raziskovati

 

KAJ JE BRANJE LITERATURE IN ZAKAJ JE POMEMBNO:

 • Ni enkratno dejanje
 • 1/3 časa raziskave je uvodni pregled literature (sledijo občasni pregledi)
 • Izvemo, kaj so drugi že odkrili in napisali o raziskovalnem vprašanju
 • Dokončno oblikovanje konkretnih ciljev, raziskovalnih vprašanj/hipotez
 • Dobimo podatke, ki vplivajo na:
 • Načrt in potrebnost raziskave
 • Izbor inštrumenta
 • Umestitev raziskave v kontekst znanja

KAJ JE PREGLED LITERATURE IN ZAKAJ JE POMEMBEN:

KVALITATIVNA RAZISKAVA:

PRISTOP 1: TEMELJNE TEORIJE:

 • Zbiranje podatkov
 • Analiza podatkov
 • Oblikovanje teorije
 • Pregled literature
 • Iskanje povezav s prejšnjimi dokazi v teorijo
 • Kako prejšnji dokazi potrdijo ali razširijo razvito teorijo te raziskave

 

PRISTOP 2: TEORIJA POJAVOV:

 • Pregled relevantnih podatkov pred začetkom študije
 • Praktičen opis raziskav drugih pojavov
 • Razumevanje pojava skozi več perspektiv

 

PRISTOP 3: ETNOGRAFSKE TEORIJE:

 • Pregled literature pred zbiranjem podatkov
 • Pregled literature ob analizi podatkov raziskave

 

KVANTITATIVNA RAZISKAVA:

 • Pregled literature ni enkratno dejanje
 • 1/3 vsega časa je uvodni pregled literature
 • Sledijo še občasni pregledi (teoretična ali metodološka vprašanja)
 • Izvemo, kaj so drugi o našem raziskovalnem vprašanju že odkrili in napisali
 • Dobimo podatke, ki vplivajo na:
 • Načrt raziskave
 • Potrebnost raziskave
 • Raziskovalne metode
 • Izbiro merskega inštrumenta
 • Opredelitev pojmov, konceptov in spremenljivk
 • Seznanitev s prevladujočimi teorijami in njihovo veljavnostjo
 • Primerjavo teoretičnih okvirjev, kjer bo raziskava umeščena
 • Umestitev naše raziskave v kontekst znanja

 

 

VIRI ZA PREGLED LITERATURE:

PREGLEDI, VKLJUČENI V RAZISKOVALNA POROČILA:

 • Natančen pregled obstoječih dokazov
 • Razvoj argumentov za novo raziskavo
 • Obseg: 2-4 strani
 • Citirane samo ključne raziskave
 • Ni kritične evalvacije posamezne raziskave
 • Poudarek na evalvaciji celotnega konteksta raziskave

 

PREGLEDI VKLJUČENI V NAČRT RAZISKAVE:

 • Prepriča financerje o pomembnosti raziskave
 • Podan je kontekst znanja in potreba po novi raziskavi
 • Lasten odnos raziskovalca do literature
 • Obsega do 10 strani, glavna izhodišča in ni kritika posameznih raziskav

 

PREGLEDI TEZ ALI DOKTORSKIH DIZERTACIJ:

 • Kritičen pregled raziskave na problemskem področju in kritika posameznih študij
 • Obseg: 20-25 strani ali več

 

PROSTO DOPSTOPNI PREGLEDI LITERATURE:

 • Ni nujno direktno usmerjena v naš raziskovalni problem
 • Najpogosteje v revijah

 

KRITIČNI POGLED NA PREGLEDEANE DOKAZE:

 • Obseg: 15-20 strani

 

Kaj je primarni dokument v raziskovanju in v kakšnih oblikah ga najdemo:

 • Pisno delo, ki prikazuje izvirni raziskovalni prispevek
 • (raziskovalna poročila, diplomska, specialistična, magistrska dela, doktorske disertacije, strokovni in znanstveni članki )
 • Pojavlja se pri objavi rezultatov

 

[wp_ad_camp_1]

Kaj so primarni, sekundarni in izkustveni viri pri pregledu literature:

PRIMARNI VIRI:

 • Pisno delo, ki prikazuje izvirni raziskovalni prispevek
 • (raziskovalna poročila, diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije, strokovni članki)

 

SEKUNDARNI VIRI:

 • Opisi raziskav, ki jih je pripravil nekdo, ki ni avtor raziskave (pregled literature)
 • Dober začetek – omogočajo hiter pregled in aktualno literaturo
 • Ne smejo biti nadomestilo za primarne vire (ne dajejo podrobnosti posamezne raziskave in so redko popolnoma objektivni)

 

IZKUSTVENI VIRI:

 • Omogočajo širše razumevanje raziskovalnega problema
 • Ilustrirajo izhodišča
 • Demonstrirajo potrebo po raziskovanju
 • Opišejo vidik določene klinične prakse
 • Vplivajo lahko na oblikovanje raziskovalne ideje
 • So omejeni v pisnih dokazih (najpogosteje so subjektivni)
 • (mnenjski članki, študije primera, anekdote, klinični primeri)

 

KAJ JE IZVLEČEK IN KAJ VSE MORA VSEBOVATI:

 • Kratek opis študije
 • Približno 100-200 besed
 • Vsebina:
 • Bistveni podatki raziskovalnega dokumenta
 • Vprašanja na katera raziskava odgovarja
 • Materiali in metode
 • Rezultati
 • Odgovori na vprašanja in pomen le teh
 • Omejen besedno
 • Polni stavki
 • Ne citiramo literature in opustimo podrobnosti
 • Tretja oseba ednine ali množine
 • Napisan v slovenščini in angleščini

Kaj je študija primera, katere podatke uporabljamo pri tej študiji:

 • Pristop pri raziskovanju pojavov in procesov ter postopkov s pomočjo proučevanja posameznih primerov (posameznik, družinam skupina, skupnost…)
 • Temelji na deskriptivnih (opisnih) informacijah, proučevanju odnosov med pojavi, trendov skozi obdobje…
 • Podatki so vezani na sedanjost in preteklost
 • Uporabljamo:
 • Primarne podatke (izključno gradivno, ki ga dobimo z opazovanjem)
 • Sekundarne podatke (dokumenti, ki so zbrani v dosjejih o primeru ali v anamnestičnih zapisih)
 • Kombinirane podatke (gradivo iz primarnih in sekundarnih virov hkrati)

 

RAZLOŽI KAJ JE TO STRATIFICIRAN VZOREC IN NAPIŠI PRIMER:

 • Stratificiran (slojevit) vzorec je slučajnostni vzorec
 • Populacijo razdelimo na sloje
 • Sestavimo sezname enot po slojih
 • Izračunamo vzročno razmerje
 • Določimo velikost vzorca
 • Iz vsakega sloja izberemo enako število enot (sistematični ali enostavni izbor)

Uporaba à ko je več kot 500 anketirancev in vzorec znaša 20% ali manj

Primer à žrebanje

 • Vzorčenje s ponavljanjem (izžrebano enoto vrnemo v boben – vsaka enota ima ves čas enako možnost, da bo izbrana)
 • Vzorčenje brez ponavljanja (izžrebane enote ne vrnemo v boben – vsaka enota ima večjo verjetnost, da bo izbrana)

 

Kaj je eksperiment, pri katerem raziskovanju ga uporabljamo in kaKšne so njegove omejitve:

 • Poskus (umetno ustvarjena raziskovalna situacija)
 • Eden najučinkovitejših pristopov v raziskovanju
 • Iščemo vzročne povezave med pojavi
 • Bolj v naravoslovju, manj družboslovje
 • Omogoča največjo kontrolo nad spremenljivkami (najbolj zanesljivi zaključki)
 • 2 identični skupini (v eno vnesemo nek vpliv, v drugo ne) à merjenje razlik
 • Strogo določene in kontrolirane razmere

KAJ JE PILOTNA ŠTUDIJA, OPIŠI KDAJ JO UPORABLJAMO:

 • Študija na manjšem vzorcu
 • Ko želimo preveriti metode, ki jih bomo uporabili pri dejanski raziskavi
 • Ne odgovarja na raziskovalna vprašanja, odgovarja na vprašanje izvedljivosti raziskave
 • Uporaba:

– Ustreznost R metod in procedur

– Uspeh pri vključevanju anketirancev

– Moč odnosov med spremenljivkami

– Število potrebnih raziskovancev

– Identifikacija spremenljivk, ki jih je potrebno pozorno spremljati

– Ugotavljanje potencialnih problemov v študiji

 

KAJ JE TO LIKERTOVA LESTVICA, OPIŠI POSTOPKE PRIPRAVE TE LESTVICE:

 • Lestvica, ki jo sestavlja vrsta trditev, ki izražajo stališče do določenega pojava
 • Pri vsaki trditvi mora oseba navesti, v kolikšni meri se strinja z njo oziroma se ne

 

Priprava Likertove lestvice:

 • Zbere se večje število trditev
 • Z njimi se anketira vzorec iste populacije, na kateri nameravamo izvesti pravo raziskavo
 • Na osnovi rezultatov se oblikuje 2 skupini (z nizkimi in z visokimi rezultati)
 • Izloči se vse trditve, kjer so tisti z nizkimi rezultati odgovorili podobno kot tisti z visokimi
 • Zadrži se trditve, kjer se rezultati med skupinama razlikujejo

 

RAZLOŽI KAJ PRI KVALITATIVNEM RAZISKOVANJU POMENI RAZISKOVATI DRUŽBENO CELOTO V KONTEKSTU: (3 sestavna načela)

 • Raziskujemo posameznika ali družbeno enoto (družino) kot celoto, ne le posameznih vidikov à holistično gledanje na človeka (npr. ankete)
 • Upoštevamo tudi informacije o naravnem in družbenem okolju ali kontekstu in ga podrobno opišemo à posameznik neločljivo vezan z okoljem, kar vpliva na vedenje
 • Raziskovati pojave v kontekstu pomeni tudi raziskovati v vsakdanjih okoljih à tam, kjer delajo, živijo

 

RAZLOŽI RECEPTIVNO DRŽO PRI KVALITATIVNEM RAZISKOVANJU:

 • Drža pozornega poslušalca in opazovalca
 • Pozornost je enakomerno porazdeljena na različne ravni in vidike
 • Raziskovalec naj bo pozoren na vsako dogajanje s strani udeležencev
 • Domneva à ljudje, katerih probleme raziskuje, imajo drugačno, podrobno in poglobljeno vednost o svojem položaju

 

RAZLOŽI LONGITUDINALNI DIZAJN V OKVIRU ČASOVNE DIMENZIJE RAZISKOVANJA:

 • Večkratno zbiranje podatkov v daljšem časovnem obdobju
 • Raziskovanje dolgotrajnih pojavov (dinamika pojava v obdobju, nenehno spremljanje primerov – cepljenje, rast…)
 • Določljiv časovni okvir in število zbiranja podatkov
 • Večkratno zbiranje podatkov iste populacije à študije trendov
 • Večkratno raziskovanje iste populacije à panelna študija
 • Spremljanje iste populacije po izvedeni specifični intervenciji à follow up študija

 

KAJ JE FENOMENOLOGIJA, OPIŠI DESKRIPTIVNO IN INTERPRETATIVNO FENOMENOLOGIJO:

 • Individualna interpretacija izkušenj in poti razlaganja le teh (vedenje posameznika)
 • Nauk o pojavih in njihovih oblikah
 • Služi za razumevanje vsakodnevnega življenja ljudi

DESKRIPTIVNA (OPISNA):

 • Mnenja o pojavu
 • Ponavljajoči se procesi skozi celotno raziskavo

 

INTERPRETATIVNA (RAZLAGALNA):

 • Interpretacija in razumevanje

 

KAJ SO KLINIČNE SMERNICE, OPIŠI:

 • Pomembne za ZN
 • Delajo jo učinkovito
 • Izboljšujejo procese in izide ZN
 • Združevanje različnih dokazov, ki temeljijo na sistematičnih raziskavah
 • Narejene iz potrebe po ureditvi in vodenju procesov
 • Lahko različne smernice za isti problem

OPIŠI INDUKTIVNO POT OBLIKOVANJA TEORIJE:

 • Pot od posamičnega k splošnemu
 • Opazovanje dejstev v realnem svetu, posamična izkustvena posplošitev
 • Išče se vzorce oz. pravilnosti, ki opozarjajo na obstoj zakonitosti
 • Empirizem
 • Vpliv okoliščin na oblikovanje teorije in problem posploševanja na vse  okoliščine
 • Terensko raziskovanje
 • Teorije, definicije, koncepti so posledica empiričnih posplošitev na podlagi konkretnih izkustvenih podatkov

 

INDUKCIJA: (kvalitativne metode)

 • Opazovanje
 • Opis večih opazovanj
 • Odnosi med različnimi opazovanji
 • Oblikovanje raziskovalnih vprašanj/hipotez
 • Oblikovanje teorije
 • Generalizacija

 

Opiši deduktivno pot oblikovanja teorije:

 • Logična pravila in sklepanje iz splošnega na posamično
 • Izhodišče je trdna predpostavka ali aksiom, ki ne potrebuje dokazovanja
 • Racionalizem

 

OBLIKOVANJE TEORIJE PO DEDUKTIVNI POTI:

 • Izbor in opredelitev področja realnosti, ki naj bi ga teorija pojasnjevala
 • Oblikovanje izhodiščnih predpostavk (aksiomi, splošni zakoni)
 • Logična izpeljava konkretnih izjav (teoremov) o tistem delu realnosti, na katerega se nanaša teorija

 

DEDUKCIJA: (kvantitativne metode)

 • Preverjanje teorije
 • Izbor spremenljivk
 • Vzročni odnos med spremenljivkami – hipoteza
 • Kontrolirano področje opazovanja odnosov
 • Vpliv na teorijo

KAJ JE INVERZNA DEDUKCIJA, OPIŠI:

 • Enakovredno in smiselno sta zastopana dva temeljna elementa znanstvenega raziskovanja: LOGIKA (razum) + OPAZOVANJE (izkustvo)
 • Gradi se skozi vzpostavitev povezave med izkustvenimi posplošitvami in splošnimi teoretičnimi trditvami
 • Kombinacija razuma in intuicije
 • Terensko raziskovanje à zbiranje rezultatov à analiza empiričnih podatkov à izkustvene posplošitve umestimo v obstoječi teoretični okvir

 

KAJ JE NIČELNA HIPOTEZA:

 • Negacija delovne hipoteze
 • Izraža, da med spremenljivkami ni povezav
 • Povezana je z izhodiščem
 • Dokler ne dokažemo povezav med spremenljivkami, le teh ni

 

NAPIŠI PRIMER USMERJEVALNE HIPOTEZE:

 • Ko teorija razloži pojav
 • »pri starejših pacientih je tveganje za padec večje kot pri mlajših«
 • »starejši kot je pacient, večje je tveganje za padec«
 • »tveganje za padec narašča s starostjo pacienta«

 

Napiši primer neusmerjevalne hipoteze:

 • Kadar ni teorije
 • Kontradiktornost raziskave
 • Protislovnost izkušenj raziskovalca
 • »Obstaja povezava med starostjo pacientov in tveganje za padec«

 

KODIRANJE – KAKO IN ZAKAJ:

 • Proces spreminjanja neobdelanih podatkov v standardizirano obliko za obdelavo in analizo
 • Kvantitativno raziskovanje à proces, pri katerem so pridobljene kategorije številk
 • Kvalitativno raziskovanje à proces istovetnosti večkrat se ponavljajočih besed, tem ali pojmov znotraj podatkov

 

 

 

OPIŠI POSTOPKE IN TEHNIKE PRI KODIRANJU:

NEPOSREDNO POIMENOVANJE:

 • Določen opis poimenujemo z določenim nazivom ali kodo neposredno (ne da bi ga primerjali z drugimi opisi)
 • (npr. »preobrat«, »uvid«, »omejevanje«, »odrekanje«)

 

ISKANJE SINONIMOV:

 • Skušamo se spomniti drugih besed za isti pojem
 • Primerjamo te izraze in opišemo razlike med njimi
 • (npr. »nasilje«, »trpinčenje«)

 

ISKANJE NASPROTIJ:

 • Ob danem pojmu se spomnimo njegovega nasprotja
 • »Ženska je po vsaki sceni nasilja vedno znova pričakovala, da se nasilje ne bo več ponovilo«
 • (npr. »upanje« – »brezup« in »varnost« – »razsipnost«)

 

ISKANJE NENAVADNIH, ODDALJENIH ASOCIACIJ:

 • Glede na prejšnji primer, npr. Kako je z nasiljem v živalskem vrtu..ali tam samec napade samico..kdaj..pod kakšnimi pogoji…

 

RAZLOŽITE KRATICO IMRAD IN EBP:

IMRAD:

 • Uporaba pri zgradbi primarnega dokumenta
 • I = INTRODUCTION uvod (kaj je vprašanje, na katero želimo odgovoriti)
 • M = METHODS materiali in metode (opišemo način iskanja odgovora)
 • R = RESULTS rezultati (navedemo, kaj smo našli z raziskavo)
 • D = DISCUSSION razprava (na začetku povemo odgovor do katerega smo prišli z raziskavo in o tem razpravljamo)

 

EBP: (evidence based practice)

 • Na dokazih podprta praksa (delovanje)

 

 

 

 

KAJ JE RANDOMIZACIJA:

 • Slučajno izbor dveh skupin iz iste osnovne populacije (žrebanje, kovanec…)
 • Vsak udeleženec ima enake možnosti, da je izbran v skupino z eksperimentom ali skupino brez eksperimenta

 

ZNAČILNOSTI POZITIVIZMA IN NATURALIZMA:

POZITIVIZEM:

 • Ostaja realnost
 • Rraziskovalec je neodvisen od tistega kar raziskuje
 • Odkritja niso pod vplivom preiskovalca
 • Vrednote in usmeritve so pod kontrolo
 • Išče se objektivnost
 • Je deduktivni proces (kvantitativno raziskovanje)

 

NATURALIZEM:

 • Realni svet je mnogovrsten in subjektiven, sestavljen iz posameznikov
 • Raziskovalec je v kontaktu s tistim kar raziskuje
 • Subjektivnost in vrednote so neizogibne in umestne
 • Je induktivni proces (kvalitativno raziskovanje)

 

MERSKI INŠTRUMENTI:

INTERVJU:

 • Vprašanja zahtevajo natančne odgovore ali pa vsaj opredelitev med odgovori
 • Številčno kodiranje ogovorov

VPRAŠALNIK:

 • vprašanja zahtevajo natančne odgovore ali opredelitev med ponujenimi odgovori

 

TESTIRANJE/MERJENJE:

 • merjenje človeških značilnosti

 

 

 

 

 

 

Značilnosti merskih inštrumentov:

VELJAVNOST:

 • Inštrument meri res tisto značilnost, ki mislimo da jo meri
 • 2 načina za ugotavljanje:
 • Večja je skladnost, tem bolj je test veljaven
 • Na osnovi skladnosti med meritvami testa, katerega veljavnost preizkušamo in meritvami drugih testov, ki so sestavljeni za merjenje iste lastnosti

 

OBJEKTIVNOST:

 • Rezultat merjenja je odvisen le od lastnosti, ki jo merimo, ne pa od lastnosti tistega, ki merjenje izvaja

 

ZANESLJIVOST:

 • Od enega merjenja do drugega merjenja se ne spreminja

 

Zanesljivost in veljavnost

 • Razvidna veljavnost
 • Konvergentna veljavnost
 • Veljavnost, zanesljivost znane skupine

 

KAJ JE STRUKTUIRAN INTERVJU:

 • Postopek zbiranja podatkov, pri katerem so vnaprej točno določena vprašanja, postavljena po vnaprej točno določenem vrstnem redu
 • Vprašanja običajno tvorijo tematsko zaokroženo celoto

 

OPIŠI NESTRUKTURIRAN INTERVJU:

 • Nejasno definiran raziskovalni problem
 • Ne vemo, kaj bi vprašali in kje bi začeli
 • Raziskovanec govori svojo zgodbo (raziskovalec ga minimalno usmerja)
 • Uporaben pri študija pojavov, utemeljenih teorijah in etnografskih študijah

 

 

 

 

 

OPIŠI INTERVJU FOKUSNIH SKUPIN:

 • Intervjuvanci se med seboj ne poznajo
 • Skupinsko anketiranje
 • Pripravljene izhodiščne točke in vprašanja
 • 6-12 anketirancev
 • Prednost à v kratkem času spoznamo več anketirancev in njihovih mnenj
 • Nevarnost à pojav skupinskega mišljenja
 • Uporaba à študije vključevanja, feministične študije

 

Naštej splošna načela pri pripravi vprašalnika:

 • Vprašanje zastavljeno jasno
 • Izogibanje žargonu ali strokovnim izrazom
 • Izogibanje negativni obliki
 • Izogibanje osebnim vprašanjem
 • Ne postavljamo dveh vprašanj v eni postavki
 • Izogibanje vprašanjem, ki neposredno nakazujejo, kakšen bi bil lahko odgovor (sugestivna vprašanja)
 • Anonimnost, intimnost glede na življenjski nazor
 • Spoštljivost, občutljivost pri oblikovanju vprašanj

 

PRAVILA SESTAVLJANJA VPRAŠALNIKA:

 • Preprosti za izpolnjevanje
 • Priložimo kratko spremno pismo (namen vprašalnika)
 • Na začetku kratka navodila
 • Podobni tipi vprašanj skupaj po skupinah
 • Začetek – enostavna, dejanska vprašanja; kasneje – postavke o mnenjih in vrednotah
 • Ločimo obliko pisave med navodili in vprašanji
 • Vprašalnik preizkusimo na manjši skupini

 

 

 

 

 

 

KAJ MORA VSEBOVATI INFORMIRAN PRISTANEK O SODELOVANJU V RAZISKAVI:

 • Razumevanje razlik med utečenim postopkom in postopkom raziskave
 • Cilj študije
 • Vrste podatkov, ki se zbirajo
 • Opis vseh postopkov v raziskavi v kateri sodeluje raziskovanec
 • Število srečanj z raziskovalcem
 • Sponzorje raziskave
 • Zasebnost obravnave
 • Izbor udeležencev raziskave
 • Potencialna nevarnost raziskave in koristi raziskave
 • Zasebnost obravnave
 • Prostovoljni pristop za sodelovanje
 • Izstop iz raziskave med potekom le te
 • Kontaktna oseba

 

ETIČNI PROBLEMI NA PODROČJU RAZISKOVANJA:

 • Potvarjanje ali prirejanje rezultatov
 • Kraja rezultatov in dela
 • Nemarno delo
 • Pristranska interpretacija rezultatov
 • Apriorno odbijanje drugačnih teoretičnih izsledkov
 • Nepravično razporejanje sredstev
 • Pristranska uredniška politika
 • Vzpostavljanje neformalnih koalicij

Ignoriranje znanstvenih izsledkov

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja