Zdravstvena nega žensk pri obolenju spolnih organov

1. UVOD

GINEKOLOGIJA: (gineko – gr. gyne, gynaikos = ženska)
– nauk o ženskih boleznih in njih zdravljenju

– bolnišnica ali oddelek za ženske bolezni

1.1 POGOSTOST OBOLENJ:

– V OBDOBJU OTROŠTVA

– V OBDOBJU PUBERTETE

– V OBDOBJU RODNOSTI

– V OBDOBJU STAROSTNICE

1.2 VLOGA BOLNICE – ŽENSKE IN MEDICINSKE SESTRE /BABICE V

ZDRAVSTVENI NEGI / BABIŠTVU

– KLJUČNI FAKTORJI VPLIVA NA ODNOS MED MS IN B

– ZDRAVJE (spremenjen odnos do zdravja)

– VLOGA ŽENSKE V DRUŽBI (enakopraven položaj,zaposlitev,…)

– TEORETIČNA IZHODIŠČA ZN (PZN, teoretični modeli,….)

»ŠTUDIJ ŽENSKE«
1.2.1 TRADICIONALNI ODNOS

B MS

– pasivna , neodločna – nadrejena vloga

– podrejena zdrav. delavcem – izkoriščanje prof. pol.

– skrb za zdravje ni njena odg.
1.2.2 SODOBNI (PROCESNI) ODNOS

B MS

– aktivna v ZN – partnerska vloga

– sodeluje in odloča o svojem – vključuje bolnico v

zdravju izvajanje življenjskih a.

– odgovornost za zdravje

VLOGA VZGOJITELJICE IN NEGOVALKZA SO LJUDI (primarna družina,razširjena

družina,…)
1. 3 ZNAČILNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI OBOLENJU ŽENSKIH SPOLNIH

ORGANOV

– SORAZMERNO KRATKA LEŽALNA DOBA

– UPORABA ENOSTAVNIH TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV (i.v. sistem, kateter,

monitor,.. )

– DOSLEDNOST V UPORABI ASEPTIČNE TEHNIKE(uropoetski trakt – možen

infekt B:B ali (in) MS

– REDKE SO RAZBURLJIVE, DRAMATIČNE SITUACIJE(intubacija, oživljanje,

smrt)

– INDIVIDUALNOST ZDRAVSTVENE NEGE (zasebnost, intimnost, diskretnost; bolj

občutljive ženske)

– UPOŠTEVANJE BOLNICE KOT SPOLNEGA BITJA (nedopustno sojenje)
1.4 POGOSTE SITUACIJE V ZDRAVSTVENI NEGI BOLNIC Z OBOLENJEM

SPOLNIH ORGANOV

– MOČNE ČUSTVENE REAKCIJE (prisotnost v vseh starostnih obdobjih, večja

občutljivost bolnic s spremenjeno telesno podobo, spolno funkcijo, sposobnostjo

rojevanja)

– TABU TEME (prisotnost vzorca pogovorov o spolnosti; neverbalna komunikacija,

dotik)

– KAZEN ZA GREH (občutek krivde; pridobivanje samospoštovanja, zaupanja v sebe

in svojce)

– SLABO RAZUMEVANJE BOLEZNI (popačene informacije, nepoznavanje svojega

stanja; prepoznavanje in razlaga)

– ZAVRAČANJE BOLEZNI(rakava obolenja; pomen »uglašenosti zdravstvenega

tima«)

VZOREC VEDENJA PO ELKIND KUBLER ROSSOVI:

– FAZA ZANIKANJA

– FAZA NAPADALNOSTI

– FAZA POGAJANJA

– FAZA DEPRESIJE

– FAZA SPREJETJA
2. ZDRAVSTVENA NEGA PRI OPERATIVNO ZDRAVLJENIH GINEKOLOŠKIH

OBOLENJIH

GINEKOLOŠKA OPERACIJA – postopki za ocenitev ali zdravljenje sprememb na ženskih

spolnih organih
2.1.1. NEKATERI VEČJI KIRURŠKI POSTOPKI V GINEKOLOGIJI:

– ODSTRANITEV MATERNICE: (histerektomija, uterektomija)

– abdominalna

– vaginalna

– laparoskopska

– ODSTRANITEV JAJČNIKOV, JAJCEVODOV:(ovariektomija, tubektomija ali

salpingektomija)

– enostranska

– obojestranska

– ODSTRANITEV ZUNANJEGA SPOLOVILA : (vulvektomija)

– enostavna (simplex)

– razširjena (radicalis)

– PELVIČNA EXENTERACIJA
2.1.2. NEKATERI MANJŠI KIRURŠKI POSTOPKI V GINEKOLOGIJI:

– LAPAROSKOPIJA:

– diagnostična

– terapevtska

– KONIZACIJA:

– diagnostična

– terapevtska

– DILATACIJA IN KIRETAŽA: (širjenje cervikalnega kanala in abrazija-izpraskanje

maternice)

– diagnostična

– terapevtska

– TUBARNA STERILIZACIJA :

– SPREDNJA ALI ZADNJA PLASTIKA:(colporrhaphia anterior,colporrhaphia posterior)

– SERKLAŽA(cerclage)
2.1.3. DELITEV OPERATIVNIH POSTOPKOV GLEDE NA VZROK TEŽAV:

– URGENTNE OPERACIJE

– OPERACIJE RAZVOJNIH ANOMALIJ (NEPRAVILNOSTI)

– OPERACIJE NOVOTVORB (BENIGNE, MALIGNE)

– OPERACIJE URODINAMSKIH MOTENJ
2.1.4. PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED KIRURŠKIMI POSTOPKI V

GINEKOLOGIJI IN OSTALIH VEJAH MEDICINE

– PODOBNOSTI:

– Splošna priprava na operativni poseg

– Operativna rana

– Anestezija

– RAZLIKE :

– Možna izguba reproduktivne sposobnosti

– Psihične težave
2.2. ZDRAVSTVENA NEGA PRI GINEKOLOŠLIH BOLNICAH, KI POTREBUJEJO

OPERATIVNI POSTOPEK

Skupna obravnava

Upoštevanje procesne metode dela v zdravstveni negi

Upoštevanje teoretičnega modela Virginije Henderson in Nancy Roper
2.2.1. ZDRAVSTVENA NEGA V PREDOPERATIVNEM OBDOBJU (I)

2.2.1.1. OCENITEV IN DOKUMENTIRANJE FIZIČNEGA STANJA

– Simptomi, ki se nanašajo na obstoječi bolezenski proces

bolečina ( lokacija, trajanje, jakost )

izcedek (barva, količina, vonj)

krvavitve (trajanje in ritem, jakost)

inkontinentne težave (stopnja, ritem)

– Znaki in simptomi napredujoče bolezni(inkontinenca, karcinom,..)

– Znaki sprememb na

koži

sluznicah

laseh

– Znaki in simptomi sprememb trebuha(velikost, oblika, meteorizem)

– Rizični faktorji, ki lahko vplivajo na operacijo

– Ostali problemi

omejeno gibanje,……
2.2.1.2. OCENITEV IN DOKUMENTIRANJE ZDRAVSTVENIH NAVAD PRED

SPREJEMOM V BOLNICO

– Nivo samooskrbe, vir pomoči

– samostojna,odvisna; svojci, sosedska pomoč,…

– Način prehranjevanja

– vrsta hrane,diete, režim prehranjevanja,…

– Razvade

– alkohol, tobak, kava, »pomirjevala«

– Skrb za lastno zdravje

– prisotnost, odsotnost in razlogi
2.2.1.3. OCENITEV IN DOKUMENTIRANJE ŽIVLJENJSKEGA STILA

– Fizične razmere

– poklic, izobrazba, gospodinjstvo, rekreacija, gibanje

TT,….

– Socialne razmere

– otroci, sindrom praznega gnezda, status: zakonski stan, partnerstvo
2.2.1.4. OCENITEV IN DOKUMENTIRANJE PSIHIČNEGA STANJA

– Nivo vidne zaskrbljenosti

– Bolničina lastna ocena :

– svojih sposobnosti za spoprijemanje z boleznijo,

– podpore drugih (svojci,duhovnik, prijateljice,..)
2.2.1.5. OCENITEV IN DOKUMENTIRANJE RAZUMEVANJA BOLEZNI

– Bolezenskega procesa

– Zdravljenja

– Operativnega postopka

– Po operativnih pričakovanj
NA OSNOVI DOBLJENIH INFORMACIJ TER NEGOVALNE ANAMNEZE

OBLIKUJEMO NEGOVALNE DIAGNOZE. NA OSNOVI POSTAVLJENIH CILJEV

SLEDIJO INTERVENCIJE (UKREPI) ZDRAVSTVENE NEGE.

– UTRDITE RAZUMEVANJE BOLNICE IN NJENE DRUŽINE, BOLEZENSKEGA
PROCESA IN ZDRAVLJENJA

spodbujanje pogovora o operativnem posegu

seznanitev bolnice o posegu:

zmanjševanje anksioznosti :

⇒ lokacija na delu telesa,

⇒ verjetna velikost operativnega reza,

⇒ predviden čas in trajanje operacije,

⇒ spremembe v funkciji op. organa,

⇒ spremembe zunanje podobe,

⇒ ped-operativni prostor.

⇒ določite vzrok zaskrbljenosti

⇒ pokličite psihologa,duhovnika, psihiatra,..

⇒ zagotovite aplikacijo medik.terapije po zdr. nar.

⇒ zagotovite bolnici in družini potrebne informacije

– SEZNANITE BOLNICO S PREDOPERATIVNIMI PREISKAVAMI IN ZAGOTOVITE
ZDRAVSTVENO NEGO V SKALADU S STROKO IN BOLNIŠNIČNO RUTINO

Krvne preiskave : KG, Rh, hemogram,elektroliti

Urinske preiskave : albumen, sediment,sladkor

Elektrokardiogram

RTG pljuč in srca (45let)

Meritve telesne teže, višine

Mnenje internista

Poleg navedenih standardnih-splošnih preiskav, so za določena stanja predvidene dodatne

preiskave.

– SEZNANITE BOLNICO S PRIČAKOVANJI PO OPERACIJI

Namestitev v prebujevalnico in kasnejše premeščanje

Seznanitev s prevezo

Možnost vaginalne tamponade

Možnost drenažnega sistema

Možnost trajnega urinskega katetra

Spremembe v dieti vključno z i.v. prehrano

Spremembe v funkciji črevesja

Pomen obračanja in izkašljevanja

Pomen mobilizacije (prvo vstajanje in hoja ob pomoči)

Predvidena dolžina hospitalizacije
Obiski

– ORGANIZIRAJTE NEPOSREDNO PRIPRAVO BOLNICE NA OPERATIVNI POSEG

Izvajanje zdravnikovih navodil glede medikamentozne terapije

Vzdrževanje stanja ničesar per os (NPO)

Izpraznitev prebavnega trakta

Izpraznitev mehurja

Higienska oskrba bolnice

Higienska priprava operativnega polja

Shranjevanje dragocenosti, protez,..

Preverjanje bolničine privolitve v operativni poseg

Identifikacija bolnice

Omejitev aktivnosti z varnostnega vidika

Spremstvo bolnice v operacijsko sobo
2.2.2. ZDRAVSTVENA NEGA V NEPOSREDNEM POOPERATIVNEM OBDOBJU

(II)

Obdobje (II) je čas od namestitve do odpustitve iz prebujevalnice.

TRAJANJE: (od 15 min. do par ur)

– ogroženost bolnic pred posegom

– vrsta operativnega posega in trajanje

– medoperativni zapleti
2.2.2.1. OCENITEV IN DOKUMENTIRANJE STANJA BOLNICE

ocena stanja po življenjskih aktivnostih V.Henderson
2.2.2.2. POZORNOST MEDICINSKE SESTRE JE USMERJENA NA:

Stabilnost vitalnih znakov (dihalna funkcija, cirkulatorna funkcija, telesna temperatura)

Odsotnost kirurških in anestezijskih zapletov

Minimalno bolečino

Nadzorovan izcedek
2.2.3. ZDRAVSTVENA NEGA V OBDOBJU POOPERATIVNEGA OKREVANJA (III)

Obdobje III je čas od premestitve bolnice iz prebujevalnice na enega izmed oddelkov.

TRAJANJE OBDOBJA (od 1 do 7dni )

– vrsta operativnega posega

– po-operativni zapleti
2.2.3.1. OCENITEV IN DOKUMENTIRANJE STANJA BOLNICE

Glej obdobje (I) !
2.2.3.2. UKREPI ZDRAVSTVENE NEGE

– ZAGOTOVITE INTERVENCIJE V KRITIČNIH ELEMENTIH PO GINEKOLOŠKI

OPERACIJI

Ob znakih bolezenskega dogajanja – poročanje

⇒ neznosna bolečina v spodnjem delu trebuha

⇒ krvavitev….

– ZAGOTOVITE ZDRAVSTVENO NEGO ZA PRVIH 24 UR IN NAPREJ
Zmanjšana možnost uroinfekcij

⇒ 2500ml tekočin (kontraindikacije)

⇒ urinski kateter (sterilni poseg, položaj in oskrba katetra,)

⇒ tehnika samostojnega-spontanega uriniranja

⇒ aseptična ano-genitalna nega

Skrb za dobro predihanost pljuč

⇒ dihalne vaje

⇒ kašljanje

⇒ obračanje v postelji
Zmanjšana možnost za nastanek venskih tromboz

⇒ položaj nog v postelji (zravnane) in ob sedenju (podložene)

⇒ zgodnje vstajanje – prvo vstajanje (vrsta posega, fizična kondicija)

⇒ hoja (vsaj 4X -1pooperativni dan, nato več)

⇒ fizioterapevtske vaje za noge

⇒ antitrombotične nogavice ali povoj
Skrb za peristaltiko in nego prebavnega sistema

⇒ NPO na op.dan

⇒ pitje toplih (ne-sladkih) tekočin

⇒ pomoč pri slabosti in bruhanju

⇒ ustna nega

⇒ hoja

⇒ potreba po č.c. in odvajalih
Zagotovitev bolnici varnega okolja

⇒ varna postelja

⇒ izolacija bolnice (infekt ali drugi razlogi)

⇒ klicne naprave in dostopnost MS

⇒ strokovna zdravstvena nega
Skrb za spanje in počitek

⇒ dolga perioda spanja po noči, čez dan počivanje

⇒ upoštevanje bolečine

⇒ primerno okolje za spanje
Pomoč bolnici, da bo obdržala smisel za lastno identiteto

⇒ možnost vprašanj

⇒ razlaga postopkov

⇒ pomoč bolnici, ki trpi zaradi spremenjene telesne podobe
2.2.4. ZDRAVSTVENA NEGA OB ODPUSTU BOLNICE (IV)

Pričetek priprav na odpust je možen v fazi III.

– Navodila:

– pisna in ustna

– pravočasna
2.2.4.1. VSEBINA NAVODIL

Nega kirurške rane

– zaceljena, preveze

Spremembe v dieti

– lahka hrana, izločitev živil, ki napenjajo

Zdravila, ki jih bo bolnica uporabljala

– natančna navodila o načinu jemanja

Prvi in nadaljnji ginekološki pregledi

– datum prvega pregleda pri ginekologu-operaterju

Fizična aktivnost

– dvigovanje bremen, težka fizična dela, športne aktivnosti

Osebna higiena

– tuširanje

Spolna aktivnost

– vzdržanost pri spolnih odnosih 6 tednov po večjih op.

Možna pomoč patronažne službe

Zdravilišče (Dobrna)

Primer raziskave: JAN 1992

ANALIZA STANJA ŽENSK PO GINEKOLOŠKIH OPERACIJAH

Interdisciplinarni pristop : medicinska sestra, socialni delavec, klinični psiholog

Namen raziskave : Izdelava programa pomoči ženskam, ki so imele po-operativne težave

Vzorec: ženske, ki so utrpele veliko ginekološko operacijo v zadnji petih letih

Metoda in raziskovalna tehnika : deskriptivna raziskovalna metoda in anketni vprašalnik

Količina informacij o zdravljenju in bolezni

Obdobje največjih stisk

Največje skrbi

Korelacija med stopnjo zaskrbljenosti in časovno komponento

Rezultati:

– depresije

– anksioznost

– spolne težave

– Želijo več informacij o po-operativnih učinkih (fizični, psihični, spolni vidik)

– Mlajše so želele, da se partner vključi v razgovor

– Obdobje največjih stisk je sovpadalo z obdobjem negotovosti (39% je doživljalo stisko

med prvo inf. in potrjeno diagnozo, 37% med diagnozo in op.,18.% po-operativno)

– Najbolj jih je skrbelo:

– da imajo raka 48%

– skrb za družino 11%

– brez skrbi 11%

– skrb o smrti 7%

– iti v bolnico,strah pred op.,po-o

– učinek, spremembe telesa

– Stopnja zaskrbljenosti v odvisnosti od časa:

– 60% – ima sedaj iste skrbi, kot prej;

– 13% – skrbi se s časom še povečujejo

– 27% – skrbi se s časom zmanjšujejo
3. ZDRAVSTVENA NEGA PO (ODSTRANITVI) IZREZANJU MATERNICE

– Pogostost pojava
3.1. HISTEREKTOMIJA

HISTEREKTOMIJA IZREZANA MATERNICA

ali = V CELOTI ali

UTEREKTOMIJA DELNO
3.1.1. TIPI HISTEREKTOMIJ

Totalna jajčniki +

Subtotalna (rutinska) jajcevodi +

Wertheim-ova (radikalna) jajčniki –

jajcevodi –
3.1.2. RAZLOGI ZA IZREZANJE MATERNICE

MALIGNA IN BENIGNA OBOLENJA
3.1.2.1.MALIGNA OBOLENJA

Maligna obolenja medeničnih organov- ne glede na primarno prizadetost maternice

Rakave celice sluznice (telo maternice, vrat maternice)

Invazivni Ca materničnega vratu in nožnice
3.1.2.2. BENIGNA OBOLENJA

Miomi uterusa

Disfunkcijske krvavitve

Endometrioza

Pelvično vnetje

Prolaps uterusa in descensus

Premaligne lezije

Travma uterusa (porod)

Histerektomija po carskem rezu
3.1.3. Poznani načini (»poti«) odstranitve maternice
– Abdominalni

– Vaginalni

– Laparoskopski

– Laparoskopska histerektomija

–cenejša –večja verjetnost krvavitev

–manj boleča — uretralna obstrukcija

–lepši estetski izgled

–krajša ležalna doba

– Vaginalna histerektonija

–manjša sprememba v izgledu –večja po-operativna

–nižji nivo težav po OP bolečina prvih 24 ur

–krajša rehabilitacija — težje nadz. krvavitev

–ni draženja peritoneja med OP

— možnost hematomov

– na vaginalni steni

–popolna preglednost med op. –velikost rane

(maternice in drugih spolnih organov –možnost hernie

preglednost mar. vezi, Douglasovega pr -možnost brazgotin

pečice, črevesja in drugih abd. org.) –težji po-operativni potek
3.1.4. POSLEDICE HISTEREKTOMIJE

Klimakterične težave

Velike spremembe na kosteh

Večja verjetnost nastanka kardiovaskularnih zapletov

Pomanjkanje spolnosti

Depresije
3.2. ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIC

Abdominalna histerektomija
3.2.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA

Primer:

Bolnica v pogovoru izrazi zadovoljstvo s svojim stanjem, meni, da je zdravnik za njo vse

naredil, izraža navdušenje nad izgledom op. rane. V bolnikovi dokumentaciji zasledimo dobro

fizično stanje – izvidi krvi, urina,ipd.

Naenkrat-običajno popoldan ali zvečer MS opazi,da bolnica joka.

MS razmišlja . : Kako maternica vpliva na spolno funkcijo?

Kakšen je odziv bolnice na izgubo

reproduktivne funkcije?

Znaki depresije?!
3.2.3 NAČRT ZDRAVSTVENE NEGE

Bolnica potrebuje: izobraževanje, vzgojo, čustveno podporo.Profesionalna ZN pozna nove

poti obravnavanja in vodenja bolnic.

Glej program !

PROGRAM PODPORE IN POMOČI PO DULANEY

Obseg programa: Pred zdravljenjem (I)

Med hospitalizacijo (II)

Po odpustu (III)

Pred-operativno izobraževanje v skupinah
Sodelujoči : – bolnice,

– medicinske sestre različnih specialnosti,

– drugi profili delavcev v zdravstvu.

Srečanja : 2X mesečno
Vsebina srečanj :

– anatomija in fiziologija žen.rodil,

– razlaga terminologije in opis op. postop.,

– informacije o učinkih histerektomije,

– posamezni načini histerektomije,

– odpravljanje »mitov« ženskosti,

– pred-sprejemna in sprejemna rutina,

– navodila o potrebščinah za sprejem,

– čas obiskov,

– predstavitev tipičnega po-operativnega

– poteka,

– pomen posameznikove aktivnosti v

– procesu zdravljenja,

– preprečevanje neumestnih pogovorov,

– oz. prevladi enega mnenja med udel.,

– individualna obravnava posameznic.
II.Kontinuiteta zdravstvene nege v času hospitalizacije

Sodelujoči: – bolnice,

– medicinske sestre,

– drugi delavci v zdravstvu.
Vsebina :

– Preiskave,

– negovalna ocena,

– pomoč bolnici v pripravi (fizični) na poseg,

– pred-operativno učenje (videokasete),

– predstavitev bolnice osebju,

– prepoznavanje rizičnih primerov.
III.Pomoč po-operativni podporni skupini

Sodelujoči: – ženske po odstranitvi maternice

(nestalna sestava skupine)

– medicinska sestra

Srečanja: – 1x mesečno

– 1 udeležba ali več (2 leti)
[wp_ad_camp_1]
Vsebina:

– prepuščena izbiri udeleženk (neformalna)

– pogoste teme so bile :

– telesna in čustvena izčrpanost,

– zavore v spolnosti,

– telesne spremembe,

– nadomestna hormonska terapija.

Vrednotenje programa:

– pozitivne ocene po vseh fazah programa,

– izraženo navdušenje bolnic s priporočili za udeležbo prijateljicam,

– primerjava s skupino žensk neudeleženih v programu – značilne razlike.
3.3.1 VPLIV FIZIOLOŠKIH SPREMEMB NA SPOLNO FUNKCIJO PO

HISTEREKTOMIJI

-Spremembe v anatomski legi organov male medenice

-Spremembe v inervaciji

-Vpliv pritiska na cervikalni kanal pri spolnem odnosu

-Odsotnost intrauterinih kontrakcij

-Znižan nivo estrogena in testosterona ( – jajčniki)
3.3.2 MEDICINSKE SESTRE , BABICE IN ŽIVLJENSKA

AKTIVNOST SPOLNOST

izhodišče za delo je v teoretičnih modelih (R-L-T)

NI enakovrednega upoštevanja te življenjske aktivnosti !

Zakaj?

Odsotnost stalnega izobraževanja in svetovanja bolnicam

Čakanje na iniciativo bolnic

Mnenje, da bolnice ne pričakujejo od MS, babic tovrstne pomoči

Vdor v intimnost ženske

Občutek neustrezne usposobljenosti

Ženske: – bolj zaupajo tovrstne informacije zdravnikom

(nezadovoljne s presplošnimi inf.

– rajši se o spolnosti pogovarjajo z MS, babico

(večja sproščenost)

Priporočena literatura:

M. Žohar. Svetovanje medicinskih sester v zvezi s spolnostjo pacientkam, ki jim je bila

odstranjena maternica v Splošni bolnišnici Celje.Obzor Zdr N 2004:38;229-34.

Katz A. Sexuality after hysterectomy: a review of the literature and discussion of nusres role.

Journal of Advanced Nursing 2003:42;297-303.
4. ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSKE PRI GINEKOLOŠKEM PREGLEDU
4.1 UVOD

ocena udeležbe žensk na ginekoloških pregledih

nepristranskost vseh udeleženih:

– zdravnik ………..vrši,

– ženska (B/V)……aktivno sodeluje,

– MS, babica………dopolnilna vloga (pomoč)
4.2 RAZLOGI ZA UDELEŽBO NA GINEKOLOŠKEM PREGLEDU

Delitev ginekoloških pregledov : – preventivni

– diagnostični

– terapevtski
4.2.1 SKUPNI RAZLOGI ZA GINEKOLOŠKI PREGLED

nosečnostna diagnoza in poporodna preiskava

kontracepcijsko svetovanje

regulatorni skrining (izklj. raka materničnega vratu)

predzakonski pregled
4.2.2 OSTALI RAZLOGI ZA GINEKOLOŠKI PREGLED

menstrualne nepravilnosti

problemi inkontinence

vaginalne spremembe

neobičajne krvavitve

ne-pojasnjene bolečine v spodnjem delu trebuha

dispareunija

neplodnost
4.3 Razlogi za odlašanje (NEUDELEŽBA) ginekološkega pregleda

V literaturi so opisani (raziskani) številni razlogi. Pomen poznavanja za preventivno

dejavnost.
4.3.1 DRUŽBENI RAZLOGI

kulturno vedenje
4.3.2 OSEBNOSTNI RAZLOGI

zadrega (vzgoja,sramežljivost,krivda,molčečnost,spolna aktivnost..)

izpostavljenost (intimnost,patološki procesi,estetske napake)

strah pred rakom

osebno poznanstvo

negativne predhodne izkušnje

strah pred bolečino
4.3.3 STRANSKI RAZLOGI

izhod iz delovnega mesta

varstvo otrok

nezaupanje zdravniku

nepoznavanje postopkov

finančne težave….
4.4. GINEKOLOŠKI PREGLED

Kdaj ?

– polovica menstrualnega ciklusa

– datum zadnje menstruacije
4.4.1 ANAMNEZA

-starost, poklic, izobrazba

-zakonski stan

-spolna aktivnost

-porodi, št. otrok

-splavi

-menstruacijski ciklus, menarha, menopavza

-splošna medicinska (internistična) anamneza

-osebnostni znaki

-simptomi
4.4.2 FIZIČNA PRIPRAVA

Material :

⇒ rokavice

⇒ ženska halja

⇒ mazilo

⇒ spekula, kolposkop

⇒ steklo za razmaz

⇒ Ayreva lopatica

⇒ fiksacijska raztopina

⇒ sterilni bombažni zloženci, tamponi

⇒ nalepke, napotnice

⇒ papirnate brisače

⇒ podloga ( papir)

oprema sobe:

⇒ preiskovalna miza ali postelja,

⇒ mizica z preiskovalnimi instrumenti

⇒ luč ( usmeritev na preisk. polje)

⇒ pručka

⇒ pisalna miza

⇒ ločen prostor za slačenje ženske

Položaji pri ginekološkem pregledu:

⇒ dorzalni

⇒ Simsov

⇒ Litotomijski
4.4.3. POTEK GINEKOLOŠKEGA PREGLEDA

INSPEKCIJA IN PALPACIJA TREBUHA

INSPEKCIJA VULVE

INSPEKCIJA VAGINE (SPEKULA)

ODVZEM BRISA

BIMANUALNI PALPATORNI PREGLED

REKTALNI PREGLED (NE VEDNO)

PREGLED DOJK (?)
4.5. Naloge medicinske sestre, babice

VLOGA JE ODVISNA OD RUTINE ZDRAVNIKA ALI KLINIKE!

SODELOVANJE PRI (MED) PREGLEDOM

NALOGE PO GINEKOLOŠKEM PREGLEDU
5. ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK V PERIMENOPAVZALNEM OBDOBJU

Menopavza je prehodno obdobje v življenju ženske, je povezana z staranjem a ne pomeni

začetka staranja.
5.1 UVOD

Značilnost obdobja so spremembe, ki predstavljajo prehod iz rodnega obdobja v obdobje

nerodnosti. (menarha/ menopavza)

Terminologija:

– Neenotna in nejasna uporaba izrazov

– zastarelost izraza klimakterij

climacterium (gr.) climax= lestev

climacter= zadnji klin na lestvi

menopausis (gr.) = men(mesec) + pausis(prekinitev)

MENOPAVZA je zadnja spontana menstruacija.
KDAJ nastopi?

– povprečje med 45. in 55. letom starosti (zgodovinski pogled, razlike razviti

– prezgodnja – menopausis praecox

– pozna – menopausis tarda
5.2 DEJAVNIKI, ki vplivajo na pojav menopavze:

– je genetsko določena (malenkostno naraščanje starosti pri zadnji menstruaciji),

– dednost (v manjši meri),

– življenjske razmere,

– prehranjenost,

– kajenje,

– število umetnih prekinitev nosečnosti,

– večplodna nosečnost,

– zadnji porod pred 28.letom,

– vnetna in imunska obolenja,

– miomi,

– sladkorna bolezen,

– debelost

nerazviti narodi)

– (možen vpliv socialnih, ekonomskih, psihičnih dejavnikov)
NE vpliva pa :

– zgodnja menarha,

– število porodov,

– oralna hormonska kontracepcija
5.3.1 Dogajanje v perimenopavzi :

– spremembe v menstruaciji (pogostost, trajanje, jakost

– rezistentnost folikla,

– FSH,LH

– prolaktin,

– estradiol,

– progesteron,

– fertilnost,

– palpitacije, močno bitje srca

– znojenje,

– mrazenje

– navali vročine v glavo (valunge)

– vrtoglavice,

– mravljinčenje,

– glavoboli,

– nespečnost,

– bolečine v mišicah in sklepih,

– depresije,

– spolno poželenje,
5.3.2 Spremembe v zgodnji pomenopavzi:

– estrogen (se še tvori),

– koža,

– lasje,

– nohti,

– atrofične spremembe na dojki, spolovilu,

– urološke težave,

– suha nožnica,

– dispareunije.
5.3.3 Spremembe v pozni pomenopavzi:

– sprememba metabolizma maščob,

– bolezni srca in ožilja,

– debelost

– osteoporoza
Socialno ozadje :

– upokojitev

– sindrom praznega gnezda
5.4 KONTRACEPCIJA V PERIMENOPAVZALNEM OBDOBJU

– omejen izbor
5.5 LAJŠANJE MENOPAVZALNIH TEŽAV IN VLOGA MEDICINSKE SESTRE

– IZOBRAŽEVANJE, OSVEŠČANJE IN VZGAJANJE O UČINKIH ZDRAVEGA

NAČINA ŽIVLJENJA (razvade, zdrava prehrana, gibanje, sproščanje, oblačenje)

– HORMONSKO NADOMESTNO ZDRAVLJENJE(odnos MS do tovrstne terapije)

– PARTNERSKI ODNOS (strokovno znanje in pripravlj. pomagati, odnos do tega

življenjskega obdobja, odpravljanje predsodkov, pomoč pri sprejemanju spremenjene

telesne podobe)
5.5.1 KOMPLEMENTARNI PRISTOPI PRI LAJŠANJU TEŽAV

Kdaj?

Kaj?
6. ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK Z OBOLENJEM DOJK
6.1 Uvod

– JE DRUGI NAJPOGOSTEJŠI VZROK SMRTI ZARADI RAKA

– JE NAJPOGOSTEJŠI MED »GINEKOLOŠKIMI RAKI2

– ZGODNJE ODKRIVANJE JE IZJEMNEGA POMENA ZA OHRANITEV
ŽIVLJENJA

– zgradba dojke (INFORMATIVNO IN OSVEŽITEV ZNANJA; PARNA ŽLEZA,

TUBULARNO-ALVEOLARNA ZGRADBA, REŽNJI, ACINUSI, MLEKOVOD-
DUKTUS LACTIFERUS, AREOLA MAMMAE,…)

– razvoj dojke-POSAMEZNA ŽIVLJENJSKA OBDOBJA- SPREMEMBA VELIKOSTI
IN OBLIKE :

– EMBRIONALNA ZASNOVA- MLEČNA GUBA,

– PET PUBERTETNIH STADIJEV V RAZVOJU DOJKE,

– SPREMEMBE V ČASU NOSEČNOSTI,

– SPREMEMBE V OBDOBJU DOJENJA,

– SPREMEMBE V PO-MENOPAVZALNEM OBDOBJU.
6.2 Nepravilnosti in bolezni dojk
6.2.1 Razvojne nepravilnosti

-AMASTIA – ODSOTNOST DOJKE

-ATHELIO – ODSOTNOST BRADAVICE

-POLYMASTIA – NADŠTEVILNE DOJKE

-POLYTHELIO – NADŠTEVILNE BRADAVICE

-MIKROMASTIA – MAJHNE OZ. PREMAJHNE DOJKE

-MAKROMASTIA – PREVELIKE DOJKE
6.2.2 Poškodbe dojk

-TRAVMATSKA MAŠČOBNA NEKROZA

-HEMATOM
6.2.3 Nazadujoči procesi dojk

-ATROFIJA
6.2.4 Vnetja dojk

-GLEDE NA POTEK: AKUTNO, SUBAKUTNO, KRONIČNO

-GLEDE NA LOKACIJO: THELITIS, MASTITIS,..

-GLEDE NA POT OKUŽBE: EKSOGENO, ENDOGENO
6.2.5 Napredujoči procesi

– FIBROCISTIČNA BOLEZEN

– TUMORJI DOJKE:

– BENIGNI (FIBROADENOMI, LIPOMI, MIOMI, HONDROMI,..)

– MALIGNI – CA DOJKE
6.3 Epidemiologija ca dojk

– RAZLIKE MED RAZVITIM IN NERAZVITIMI DEŽELAMI, ETNIČNI FAKTOR

JE POMEMBEN

– POGOSTOST V SLOVENIJI (CCA 21% VSEH RAKOV PRI ŽENSKAH)

– INCIDENCA NARAŠČA PO 35. LETU, NAJVEČJA INCIDENCA JE PRI

STAROSTI 60- 65 LET
6.4 Rizični dejavniki za dojke

– DEDNA OBREMENJENOST

– REPRODUKTIVNA ZGODOVINA

– ZGODNJA MENARHA

– KASNA MENOPAVZA

– NULIPARNOST

– KASNORODNOST

– STAROST

– BENIGNA PROLIFERATIVNA BOLEZEN DOJK

– UPORABA ORALNIH KONTRACEPTIVOV

– PREKOMERNA TELESNA TEŽA

– DEJAVNIKI ZA OSTALE RAKE

– KAJENJE

– IZPOSTAVLJENOST SEVANJU

– UŽIVANJE ALKOHOLA
6.5 Stadiji CA dojk in preživetje

IZHODIŠČE ZA PRIMERJAVO JE TNM KLASIFIKACIJA:

– T- VELIKOST TUMORJA,RAZŠIRITEV (T0, T1, T2, T3, T4 )

– N- PRIZADETOST REGIONALNIH BEZGAVK (N0, N1, N2, N3, N4)

– M- PRISOTNOST/ODSOTNOST ODDALJENE METASTAZE (M0, M1)

OPAŽEN IN SITU (INTRAEPITELIJSKI) JE PREŽIVETJE VEČ KOT 95% .
6.6 Znaki Ca dojk in odkrivanje
6.6.1 Znaki

– ZGODNJI :

– ZATRDLINA (NEBOLEČA OSTRO OMEJENA, NAJVEČKRAT V

ZGORNJEM KVADRANTU DOJKE);

– IZCEDEK IZ BRADAVICE (SPONTAN, KRVAVKAST);

– RDEČINA (SINDROM POMARANČNE LUPINE);

– TRDOVRATNI EKCEM BRADAVICE

– POZNI:

– UGREZNINA KOŽE;

– UGREZNJENA BRADAVICA;

– POVEČANE BEZGAVKE ( V PAZDUHI IN SUPRACL. L., LIMFOGENI

RAZSOJ)
6.6.2 NAJPOGOSTEJŠA LOKALIZACIJA

lateralno medialno
6.6.3 Poznane diagnostične metode

NOBENA DIAGNOSTIČNA METODA NI 100%, UPORABLJA SE KOMBINACIJA VEČ

DIAGN. METOD.

LE 10% VSEH ODKRITIH RAKOV JE V ZGODNJI FAZI.

ČIMBOLJ ZGODAJ ODKRITI RAKA !
6.7 Samo pregledovanje

(NATANČEN OPIS, VIDEO, SKICE, MODELI-DEMONSTRACIJA,VAJA)

DOJKE SI JE POTREBNO PREGLEDATI 1X MESEČNO; V RODNEM OBDOBJU MED

10-16 DNEM MENSTRUALNGA CIKLUSA, OSTALE PA KADARKOLI.

ZNAČILNOSTI METODE:

– JE NAJCENEJŠA MED VSEMI

– PREPROSTA

– DOSTOPNA VSAK TRENUTEK

– NEINVAZIVNA

– NEŠKODLJIVA
ŽENSKE SI NE PREGLEDUJEJO DOJK V ZADOSTNI MERI KER:

– SE NE ZNAJO SAMOPREGLEDOVATI;

– NE ZAUPAJO SVOJIM ROKAM;

– SO ZDRAVSTVENO NEVZGOJENE;

– JIH JE STRAH PRED »ZATIPANJEM«;

– MISLIJO , DA SO PREMLADE;
POLOŽAJI PRI SAMOPREGLEDOVANJU:

– PRED OGLEDALOM :

– OPAZOVANJE OBLIKE, VELIKOSTI, POLOŽAJA, SPREMEMB NA KOŽI IN

– TIPANJE NEŽNO V SMERI URINEGA KAZALCA KROŽNO DRSI S PRSTI

– LEŽEČI POLOŽAJ :

– PODLOŽI SI RAME NA STRANI KJER TIPA DOJKO

– V MISLIH RAZDELI DOJKO NA 4 KVADRANTE

– TIPA NAJPREJ ZGORNJI NOTRANJI KVADRANT OD PRSNICE PROTI
BRADAVICI, IZCEDEKA,GIBANJA DOJK

PO DOJKI

BRADAVICI, NADALJUJE S SPODNJIM NOTRANJIM,SPODNJIM

ZUNANJIM IN ZAKLJUČI Z ZGORNJIM ZUNANJIM.SAMOPREGLED

ZAKLJUČI, KO OTIPLJE PODROČNE BEZGAVKE VRATNE, NAD IN

PODKLJUČNIČNE IN PAZDUŠNE.

– ISTO PONOVI NA DRUGI DOJKI.

– POD TUŠEM: PRINCIP JE ISTI KOT V LEŽEČEM POLOŽAJU. PRIPOROČA SE

PREGLED Z NAMILJENIMI ROKAMI.
6.6.1 ANAMNEZA

– UGOTOVITI ALI IMA ŽENSKA RIZIČNE DEJAVNIKE ZA NASTANEK RAKA

DOJKE

– VKLJUČEVANJE SIMPTOMOV, KI SO ZNAČILNI ZA BOLEZEN
6.6.2 KLINIČNI PREGLED

– JE NAJBOLJ OSNOVNA METODA (OB VSAKEM GINEKOLOŠKEM

PREGLEDU!)

– POSTOPEK JE PODOBEN KOT PRI SAMOPREGLEDU.

– POMEMBNO JE, DA JE ZAGOTOVLJEN NATANČEN PREGLED DOJK IN

REGIONALNIH BEZGAVK NEODVISNO OD UPORABLJENE TEHNIKE

– MAMOGRAFIJA

– RENTGENSKO SLIKANJE DOJK PRI NAVIDEZNO ZDRAVIH

– OSNOVNI MAMOGRAM ( PRED 50.LETOM, )

– POGOSTOST MAMORAFIJ (ŽENSKE Z DEJAVNIKI TVEGANJA,

– ODKRIJE TUMOR VELIKOSTI 1⁄2 CM

– GALAKTOGRAFIJA

– RENTGENSKO SLIKANJE, MLEČNA IZVODILA NAPOLNIJO Z

ŽENSKAH

OSTALE)

KONTRAST.

– BIOPSIJA

– ASPIRACIJSKA (CITOLOGIJA, HISTOLOGIJA)

– EKSCIZIJSKA

– TERMOGRAFIJA
VNETNO TKIVO JE DOBRO PREKRVLJENO IN TOPLEJŠE OD OKOLNEGA.

SE OPUŠČA, MAJHNA ZANESLJIVOST.

– ULTRAZVOK

– DOPOLNILNA METODA KLINIČNEMU PREGLEDU IN MAMOGRAFIJI

– NE ODKRIJE ZGODNJIH STADIJEV,UPORABEN ZA DOLOČITEV
STADIJA

– MAGNETNA RESONANCA

– SODOBNA METODA, NI IZPOSTAVLJENOSTI SEVANJU,

– DRAGA, DOLGOTRAJAJOČA PREISKAVA,

– LOČI FIBROZE OD CA,

– NAJVEČ SE UPORABLJA PRI BOLNICAH PO OP, KI IMAJO OHRANJENO

– PRIČAKUJE SE RAZVOJ TE TEHNIKE V SMISLU LOČEVANJA BENIGNIH

DOJKO

OD MALIGNIH TUMORJEV DOJKE
6.7 Zdravljenje in rehabilitacija

ODVISNO JE OD RAZŠIRJENOSTI BOLEZNI.

– načini zdravljenja

– KIRURŠKO – MASTEKTOMIJA, LUMPEKTOMIJA

– Z OBSEVANJEM (RADIOTERAPIJA)

– S CITOSTATIKI (KEMOTERAPIJA)

– S HORMONI

– Z MODULATORJI IMUNSKEGA SISTEMA (IMUNOTER.)

– OBIČAJNO JE ZDRAVLJENJE KOMBINIRANO.

– rehabilitacija (KOT SESTAVNI DEL ZDRAVLJENJA)

– LOGOTERAPIJA (SE UPORABLJA V SKUPINAH ZA SAMOPOMOČ, POT

– REKONSTRUKCJIA DOJKE – IZBOLJŠATI KVALITETO ŽIVLJENJA

(NAČINI REKONSTRUKCIJE)

K OKREVANJU)

– VKLJUČEVANJE PROSTOVOLJK (DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV

SLOVENIJE)

EUROPA DONNA

⇒EVROPSKA ZVEZA (1992) ZA BOJ PROTI RAKU

⇒SLOVENSKO NACIONALNO ZDRUŽENJE (1997)
DESET CILJEV:

1. Pospeševati širjenje in izmenjavo informacij o raku dojke povsod po Evropi.

2. Krepiti zavedanje o obolenju dojk.

3. Poudarjati potrebo o ustreznem pregledovanju dojkin zgodnjem odkrivanju

ikaz aktivnosti zn v okviRu tm virginije hendereson pri ženski po mastektomiji

bolezni.

4. Propagirati dostopnost optimalnega zdravljenja za vse bolnice.

5. Zagotoviti dostopnost kakovostne celostne oskrbe med zdravljenjem in po njem.

APLIKACIJA TM D.OREM PO MASTEKTOMIJI

6. Zagovarjati ustrezno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov.

7. Poudarjati kakovostno strokovno obravnavo in pospeševati njen razvoj.

8. Zahtevati redno kakovostno dopolnjevanje medicinske opreme.

9. Zagotoviti, da ženske popolnoma razumejo vse predlagane možnosti zdravljenja,

kot tudi vključitev v klinične študije in da imajo pravico poiskati še drugo

strokovno mnenje.

10. Podpirati napredek raziskav na področju raka dojke.
Tipične negovalne diagnoze po mastektomiji

FLORENTINSKA IZJAVA (1998 v Firencah) 1.konferenca, kjer so sodelovali

strokovnjaki in znanstveniki s predstavnicami žensk. Sprejeli so sklepe znane pod

imenom Florence statement- Florentinska izjava.

– Ugotavljanje psihosocialnega stanja bolnic mora biti sestavni del zdravljenja vseh bolnic,

ne le tistih, ki so vključene v klinične raziskovalne študije.

– Vsi, ki skrbijo za organizacijo in financiranje zdravljenja raka dojk morajo vsem bolnicam

zagotoviti zdravljenje v ustrezno opremljenih centrih z multidisciplinarno in multi

profesionalno obravnavo.

– Kakovost zdravljenja odločilno poteka na potek bolezni, zato morajo programi za

ugotavljanje kakovosti dela postati obvezni.

– Klinične študije so potrebne, zato naj bo vanje vključenih čim več bolnic. Vse bolnice

morajo biti podrobno poučene o namenih študij.

– Raziskavam o raku dojk je potrebno nameniti več sredstev.

– Genetski testi se naj opravljajo le v okviru kliničnih raziskav.
6.8. AKTIVNOSTI MEDICINSKE SETRE:

– POGOSTI NEGOVALNI PROBLEMI

– nezmožnost zadovoljevanja pos. Ž.A

– spremenjena samopodoba

– pomanjkanje samooskrbe zaradi delne imobilnosti zgornje okončine,

– občutek neudobja zaradi bolečine, preiskovalnih postopkov,

– možnost seksualne disfunkcije zaradi izgube dela telesa in partnerjevo reakcijo na

– strah pred diagnozo,…

– NEGOVALNE INTERVENCIJE

– pomoč pri izvajanju življenjskih aktivnost

– (izhod. Teoretični model V. Henderson ,

– R-L-T, in D. Orem)

– psihična podpora ženskam z Ca dojke

– POMEMBNA NAVODILA BOLNICAM

– TEŽKIH BREMEN NAJ NE NOSIJO IN NE DVIGUJEJO

– PRIPOROČLJIVO JE OB VRNITVI DOMOV OPRAVLJATI OBIČAJNA

to izgubo

VSAKODNEVNA OPRAVILA VENDAR JE POTREBNA PREVIDNOST

(ZAŠČITNE ROKAVICE ZA DELO NA VRTU, NAPRSTNIK PRI ŠIVANJU,
ZAŠČITA PRED PIKI INSEKTOV,

– POTREBNO SI JE ORGANIZIRATI POČITEK

– PRIMERNOST BIVANJA V TOPLICAH

– SAMOPREGLEDOVANJE DRUGE DOJKE

– SKRBETI ZA SVOJO ZUNANJOST

– NE REZATI KOŽICE NA NOHTIH

– PAZLJIVO OSKRBETI OPEKLINE, ODRGNINE

– KOŽO NA OPERIRANEM DELU JE POTREBO VAROVATI PRED

DRAŽENJEM, PRETIRANIM SONČENJEM, MASŽO

– ODVZEM KRVI IN APLIKACIJA TERAPIJE NAJ BO (ČE JE LE MOŽNO)

NA NEPRIZADETI ROKI, PRAV TAKO MERJENJE RR

– IZOGIBATI SE TESNIH PASOV, ZAPESTNIC, ROČNIH UR IPD.

– PAZITI NA TELESNO TEŽO

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja