Etični vidiki sodelovanja v zdravstvu

Uspešnost sodelovanja med zaposlenimi vpliva na izzide zdravljenja (Baggs, 1994, Baggs, 1995, Larson, 1999, Kramer in Schmalenberg, 2003, Kaissi in sod. 2003, Zwarenstein in Bryant, 2004). Zaradi te, dokaj pozne, a izjemno pomembne ugotovitve, je dandanes posameznik v zdravstvenem timu  postavljen pred moralno zahtevo, da  kar najbolje sodeluje s prav vsemi svojimi sodelavci.

 

Premik (2006) postavlja sodelovanje v zdravstvenem timu v kontekst etike, ko pravi: »Prepričan sem, da se bo razvoj etike v prihodnje dopolnjeval z načeli o medsebojnih odnosih med zdravniki in drugimi poklici v zdravstvu, zlasti s pozitivnega vidika timskega dela kot delovne in etične vrednote (spoštovanje, priznanje, upoštevanje, naklonjenost, zaupanje, podpora, strpnost, usklajenost, sodelovanje, inovativnost ipd.). Vsekakor je temeljna premisa vseh teh odnosov v tem, da potrebujemo več etike kot etičnih kodeksov.«

 

A v vsakodnevni delovni praksi je harmonično ter učinkovito sodelovanje med zaposlenimi, tudi v zdravstvenem timu, pogosto izjemno težko doseči in vzdrževati. Realnost je  vseprevečkrat daleč od idealov, ujetih v definicije eminentnih avtorjev. Sodelavcev si večina ne more izbrati sama. Zaradi osebnostnih razlik ter različnih interesov, včasih pa tudi okostenelih organizacijskih struktur, je sodelovanje z določenimi sodelavci, tudi v zdravstvenem timu, lahko izjemno zahtevno, nikoli pa ne smemo pristati na to, da ni mogoče.

 

V nadaljevanju želim predstaviti in poglobiti razumevanje kompleksnega področja  sodelovanja med zaposlenimi v zdravstvu v kontekstu etike. Predstavila bom etično sporne stile vedenja ter komunikacije, ki se lahko pojavijo v zdravstvem timu ter nakazala smeri potrebnega razvoja na tem področju.

 

ETIČNO SPORNI STILI VEDENJA  V V ZDRAVSTVENEM TIMU

Konformizem: Z  besedo konformizem označujemo prilagajanje osebe določeni družbeni skupini, družbeni situaciji, kulturi, družbi. Asheva (1952 cit po Rungapadiachy, 2003: 199) kot vzrok za konformnost navaja, da ljudje čutijo potrebo, da se v danih situacijah ne razlikujejo od večine.

 

Pogosto se ne zavedamo, kako zelo je konformno vedenje pomembno za (ne)uspeh organizacije. Več kot zamislimo se lahko ob primeru, ki ga navaja in komentira Reason (1987 cit. po Payne in Walker, 2002): »Ugotovili so, da je nesposobnost ljudi, da ravnajo v skladu s svojimi prepričanji, ker verjamejo, da vedo drugi bolje od njih  ali pa da nadzorujejo situacijo, pomemben vzrok za mnoge velike nesreče, tudi Černobilsko, kjer je lokalna skupina vzdrževalcev domnevala, da ekipa  vzdrževalcev iz Moskve ve, kaj dela in da ima stvari pod nadzorom, čeprav so videli, da števci jasno kažejo zaznavne nevarne stopnje sevanja.«  Ob tej  nesreči izjemnih razsežnosti lahko vidimo, da besede o konformizmu v naši družbi, tudi zdravstvu, niso le stvar akademskega razpravljanja. Posledice konformnega vedenja, kadar se pojavi, bolniki občutijo skoraj dobesedno na lastni koži.

 

Sruk (1999: 248) dokončno poveže konformnost s moralno držo posameznika, ko pravi:  »Ko tehtamo konformizem s stališča morale, moramo upoštevati, da pomeni vedno določeno mero individuovega odstopanja od njegove lastne individualnosti, hkrati pa gre seveda  tudi za sprejemanje  določenih form in vsebin  kolektivnega ravnanja in socialnega zavedanja tistih, ki jih forsirajo, narekujejo ali subtilno prišepetavajo različni družbeni dejavniki, med njimi tudi javno mnenje  s svojimi stereotipi. Nravstvene koncepcije, ki dajejo prednost človekovi dejavnosti, pobudi, samostojnosti, svobodi, ustvarjalnosti, odločno zavračajo konformizem. Pojmovanja, ki temu nasprotujejo,  zlahka najdejo besede hvale tudi za podrejanje, neopaznost, vdanost v usodo.»

 

Poslušnost: Rungapadiachy (2003: 195) poslušnost  definira kot izvajanje nekega dejanja pod ukazom, ki ga izda oseba, ki predstavlja avtoriteto. Poslušnost, še posebej zdravnikom, je bila medicinskim sestram tradicionalno predstavljena kot pomembna vrednota in jo je v tem odnosu še danes težko preseči. Vendar je poslušnost etično sporna drža!  Rungapadiachy (2003: 197) trdi, da  skoraj vsakega lahko pripravimo, da uboga, četudi poslušnost pomeni celo, da mora moriti. Nacistično iztrebljanje milijonov Židov je žalosten opomin na to, do kakšne mere so ljudje pripravljeni izkazovati svojo poslušnost! Zato je izjemno pomembno, da se sodelavci na področju ZN bolj zavedajo teh učinkov ter si upajo spraševati  in dvomiti ter še posebej, da niso le slepi izvrševalci danih navodil, ampak jih ovrednotijo tako s strokovnega, kot tudi z etičnega vidika.

 

“Poslušni ljudje prično sebe dojemati kot nekoga, ki ni odgovoren za svoja dejanja. Sklicuje se na zunanje avtoritete in ukaze. Razbremeni se odgovornosti  na ta način, da prenese vso iniciativo na legitimno avtoriteto. V lastnih očeh ni več moralno odgovoren za svoja dejanja, ampak postane le orodje v rokah zunanje avtoritete. To je stara zgodba o ljudeh, ki so “le izpolnjevali svojo dolžnost”. Izguba občutka odgovornosti je torej najusodnejša posledica poslušnosti. Na lastna dejanja človek ne reagira več z moralnimi občutki. Njegov moralni občutek je odvisen od tega, kako uspešno izpolnjuje zahteve avtoritet. Tako se vojak ne sprašuje več, ali je bombardiranje neke vasi sprejemljivo ali ne, in je po akciji ponosen, da je dobro opravil nalogo, ki mu je bila ukazana.” (Ule, 2005/b; 318).

 

Payne in Walker (2002: 198) opisujeta sledeča eksperimenta, ki nazorno priobčita neustreznost slepe poslušnosti. Ker je bil eksperiment izveden že leta 1966, smo vendarle lahko optimistični, da bi bili danes rezultati drugačni:

  • Eksperimentator, ki se je pretvarjal, da je psihiater, je po telefonu naročil medicinski sestri, da naj da bolniku 20 mg zdravila (na steklenički je pisalo, da je maksimalni dnevni odmerek 10 mg. 21 od 22 medicinskih sester je navodilo izpolnilo, čeprav ga niso dobile pisno, čeprav je zdravilo preseglo varni odmerek in čeprav še niso slišale niti za zdravnika niti za zdravilo.
  • V Veliki Britaniji so leta 1994 tri najstnice iz srednje šole preživljale svoj prvi dan obvezne prakse na poškodbenem oddelku. Zdravnik, ki je domneval, da so medicinske sestre, jim je naročil, naj zašijejo rano pacientu. In dekleta so mu jo tudi zašila!

 

Ljudje že od nekdaj radi izkoriščajo avtoriteto  kot izgovor tudi za moralno neodgovornost, opozarja Sruk in dodaja (1999: 53): »Že stari Grki so poznali frazo “Autos efa”-“on je rekel”; On z veliko začetnico-nezmotljiva avtoriteta, za katero se lahko skrijejo  pritlikavci, ki ne znajo, nočejo ali  si ne upajo misliti z lastno glavo. Ali pa ubogljivi hlapci vseh  mogočih avtoritet tega sveta. Ne, oni ne morejo odgovarjati za svoja nehumana, škodljiva, neumna dejanja, ne, njim so tako ukazali. Oni so samo vestno opravili tisto, kar so jim naročili, veleli, zaupali njihovi predstojniki.«

 

Nasproti poslušnosti stoji odpornost na socialni vpliv, ki pomeni  sposobnost avtonomnega delovanja ljudi, njihovega obnašanja, razmišljanja in predstav – navkljub socialnemu vplivu. Tudi zdravstveni delavci morajo čim prej prerasti spone poslušnosti, kar istočasno pomeni, da morajo prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Brez prevzemanja odgovornosti ni smiselno govoriti o samostojnosti, niti o partnerskem odnosu. Prevzeti odgovornost za vsa, velika in mala dejanja, se prične že pri vsakdanjih stvareh. Ni lahko, lažje se je skriti za avtoritetami, a vendar je to izjemen vir moči in samozavesti.

 

Popuščanje: Rungapadiachy (2003: 201) definira popuščanje kot katerokoli vedenje, ki je odziv na direktno prošnjo ali željo osebe, ki za posameznika predstavlja vplivno osebo.  Kelman in Hamilton (1989 cit po Rungapadiachy, 2003: 201) pravita, da do popuščanja pride, ko posameznik sprejme vpliv druge osebe ali skupine ljudi, v upanju, da bo s tem dosegel želen odziv ali se izognil nezaželenemu odzivu drugih. Popuščanje je del  posameznikovega medosebnega vedenja in nanj lahko gledamo kot na način življenja.

 

Naučena nemoč in odvisnost: Seligmanov (1975 cit po Rungapadiachy, 2003: 203) definira naučeno nemoč kot psihološko stanje, ki pogosto nastopi v primerih, ko nad dogodki nimamo nadzora. Ehrhardt (1996, 95) trdi, da je nemoč priučeno prepričanje in da nikakor ne nastane sama po sebi. Ljudje se odzovejo z nemočjo samo takrat, ko verjamejo, da niso dorasli življenjskim okoliščinam. Pri tem ni pomembno dejansko stanje, ampak lastna ocena.

 

Ehrhardt (1996, 95) pravi, da se tega vedenja še posebej pogosto oklenejo ženske in slikovito opisuje: »Nebogljeni ne zaupajo svojemu znanju  in svojim sposobnostim in se bojijo, da so uspehi odvisni od sreče in naključja.  Nemočni bolehajo za lenobnostjo, stalno utrujenostjo, sindromom izgorevanja, nespečnostjo in brezciljno dejavnostjo. Vkleščeni so v prepričanje, da ne morejo ničesar spremeniti. Mislijo, da so izročeni življenju na milost in nemilost, toda pojem nemočnosti  uporabijo le v zvezi z drugimi osebami, na primer, ko prijatelji in sorodniki v brezizhodnem položaju potrebujejo tolažbo. Kdor sam od sebe ničesar ne pričakuje, je navezan na druge. Zato svojo energijo usmerijo v oporo drugim.«  Določene elemente teh opisov žal lahko občasno  še vedno zasledimo v besedah ter vedenju nekaterih zdravstvenih delavcev tudi dandanes.

 

Brezbrižnost opazovalca: Medicinske sestre od vseh poklicnih skupin daleč največ časa prebijemo v neposredni bližini bolnikov. Ker se zgodi, da ni zaželeno, da bi izražale svoje mnenje, obstaja dokaj veliko tveganje, da postanemo »neme opazovalke«, ne posežemo v dogajanje, čeprav bi to bilo v korist bolnikov in tudi ustanove. »To ni moje delo«, se sliši občasno. Sodelavec hote ali nehote ne gre v pravo smer, lahko je spregledal pomembna dejstva. Ne vtikujemo se in ga pustimo, da gre dalje po svoji zgrešeni poti. Lahko gre za enkraten dogodek ali za ravnanje, ki se ponavlja leta in leta. Ve se, da določene osebe na domačem ali na sosednjem  oddelku, morebiti pa v tuji  zdravstveni ustanovi, ne delajo čisto tako, kot bi bilo za bolnika najbolje. Kaj storiti, oziroma ali sploh kaj storiti? Zgodi se, da se zdravstveni delavci celo pohvalijo: »Pri nas vam bomo naredili tako, kot je treba, ne tako kot tam in tam  in razložijo, kaj vse je tam narobe. Ja, kje so vam pa tako oskrbeli to rano?«

 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRI KOMUNICIRANJU V KONTEKSTU ETIKE

Zdravstveni delavci si včasih težko priznajo, da so tudi oni  sami ter enako njihovi  sodelavci samo ljudje, ujeti v čisto običajne človeške dileme in omejitve. Od sebe pogosto zahtevajo preveč in so obremenjeni z likom popolnega zdravstvenega delavca, ki ga seveda nikoli ni mogoče v polnosti doseči. S tem, da si  priznajo  lastno ranljivost in nepopolnost, tudi zmotljivost, je vse lažje. Začno lahko delovati v konkretnem okolju na realnih temeljih in brez iluzornih pričakovanj, tako do sebe, kot do svojih sodelavcev. Samo tako se začnejo graditi organizacijski sistemi, ki bodo v realnosti tudi delovali. Na področju komunikacije se mi zdi v tem kontekstu pomembno, da začnejo tudi zdravstveni delavci na začetku, tako da izhajajo iz temeljnih  pravic in dolžnosti pri komuniciranju, ki jih imamo kot človeška bitja prav vsi ljudje, ne glede na socialni ali hierarhični položaj.

 

Kar nekako tuje nam deluje misel, da ima vsak zdravstveni delavec, tudi (celo!!) medicinske sestre pravico reči NE in pravico reči NE RAZUMEM. Pomislimo samo, kako zelo nevarno je biti pacient v okolju, kjer si osebje ne upa reči preprosti NE RAZUMEM. Ne razumeti, a kljub temu nekako izvesti proceduro v tehnološko tako zahtevnem okolju, kot je današnje zdravstvo, predstavlja za sistem veliko tveganje. Hkrati ne omogoča rasti, ne posameznika ne organizacije kot celote. In  daje podlago za eventualno realizacijo napačnih odločitev. Tako nas že kratko razmišljanje pripelje do sklepa, da so te pravice hkrati tudi dolžnosti. Da smo v zdravstvu dolžni razmišljati (delati z glavo) prav vsi vpleteni. In da smo se dolžni izpostaviti, ne le zaradi našega lastnega dostojanstva, ampak še bolj zaradi bolnikov, ki jih na ta način ščitimo.

 

Pravica in dolžnost imeti in izraziti  lastno mnenje:  Zdravstveni delavci nimajo le pravice, ampak tudi moralno dolžnost, da izrazijo svoje mnenje. Zgodi se, da medicinske sestre, ki že zaradi svoje nenehne prisotnosti opazijo marsikatero nepravilnost, a vendarle celo upravičene kritike dotični osebi ne izrečejo. Lahko ostanejo tiho ali pa o nepravilnosti neformalno razpravljajo le s kolegicami. Oba ravnanja izražata pasivnost in nemoč in sta etično sporna.  Tudi Makary s sodelavci (2006) pravi, da medicinske sestre pogosto ne spregovorijo o svojih dvomih v zvezi z varnostjo bolnikov, kar vpliva na varnost bolnikov, nezadovoljstvo pri delu in fluktuacijo ter navaja vzroke kot: hierarhijo, nesamozavest zaradi pomanjkanja izkušenj in socialne bariere (spol, rasa in socio-ekonomski status).

 

Gojiti moramo načine, kako izražati svoje mnenje, tudi nestrinjanje z drugimi na način, ki ne prizadene njihovega spoštovanja. Kneževič (2005: 134) pojasnjuje, da kadar izražamo odkrito, objektivno kritiko, na ta način izboljšujemo posameznike  in s tem posredno tudi skupino.  Če kritike ne izrečemo, pomeni, da pustimo, da se ljudje, ki delajo vsem vidne napake, še naprej smešijo ali so celo moteči za druge. Odklanjamo dolžnost, ki sodi k človečnosti, da pomagamo drugemu, in to prelagamo na druge, ki naj bi namesto nas  pokazali na nepravilna dejanja.

 

Pegan (2006) pripoveduje: »Izkušene medicinske sestre so včasih pogosto znale na nevsiljiv in do zdravnika spoštljiv način opozarjati na morebitne nepravilnosti, (…) zdravnik pa bi ravnal zelo nespametno, če dobronamernega nasveta ali pripombe medicinske sestre ne bi upošteval. (…) Najslabše je, če se zdravnik počuti ponižanega, kadar izvajalka zdravstvene nege podvomi v njegovo odločitev. Njena izobrazba ji ne samo dovoljuje izraziti dvom ali pomislek, temveč je to njena sveta dolžnost zaradi skupnega cilja, ki ga imata oba poklica. Tako medicinska sestra kot zdravnik sta odgovorna svojemu bolniku, ki ga morata z vsem znanjem in ravnanjem zaščititi pred  dogodki, ki bi lahko negativno vplivali na njegovo varnost.«

 

Za naš lasten osebnostni in strokovni razvoj je zelo pomembno, da znamo kritiko tudi sprejeti. Zavestno se moramo uriti tudi v sprejemanju mnenj drugih. Ne glede na to, ali jih bomo sprejeli ali zavrnili, je to edina pot, da v polnosti stopimo v proces učenja in prek njega do neslutene osebne in strokovne rasti.

 

V zdravstvenih ustanovah se marsikdaj zgodi, da sodelavec izreče kritiko medicinski sestri v prisotnosti bolnika in medicinske sestre so v takih primerih upravičeno prizadete. Prav pa bi bilo, da svojo prizadetost na spoštljiv način tudi verbalno izrazijo tistim, ki so jo povzročili. Če je bila kritika ob bolniku izrečena nehote, je že to dovolj, da bo drugič izrečena v primernejšem okolju. Če pa je sogovornik namenoma kritiziral sodelavce vpričo drugih, mu s povratno informacijo,  da se s tem ne strinjamo in da se to ne sklada z bontonom,  postavimo meje.

 

Pravica in dolžnost »reči NE«: Breitman in Hatch (2002)  trdita, da osebe, ki znajo  v primernem času reči ne, lahko prihranijo čas in energijo in ohranijo spoštovanje do sebe. Ženske, ki že po navadi prevzemajo večji del odgovornosti za uspešnost medčloveških odnosov, očitno še posebej težko rečejo NE.  Nekako menijo, da so dolžne poskrbeti, da so vsi okrog njih zadovoljni in pripominja,  da lahko brez občutka krivde rečemo ne, šele ko  razum prevlada nad ponižnostjo.

[wp_ad_camp_1]

Kako zelo pomembno je ob pravem času reči NE, nam s svojo življenjsko zgodbo pripoveduje prav utemeljiteljica sodobne zdravstvene nege  Florence  Nightingale. Kot ženska je v svojem času (nikoli ga ne izbiramo) potrebovala izjemno notranjo moč, da je rekla ne svoji družini. Odrekla se je tradicionalni vlogi sicer bogate in ugledne zakonske žene, ki ji jo je narekovala takratna družba. Tako si je izborila izobrazbo in pravico do dela, kar je bilo za bogato žensko takratnega obdobja izjemno. To ji je omogočilo, da je izrazila svoje nadpovprečne intelektualne sposobnosti in tako neizbrisen pečat  pustila ne le v zdravstveni negi, ampak tudi v statistiki.

 

Reči NE je torej dejanje, ki tradicionalno ne sodi v besednjak medicinskih sester. Pa vendar lahko povzamemo, da, čeprav imajo medicinske sestre dolžnost izvrševati navodila zdravnikov, da to nikoli ne velja v primeru, ko dvomijo o varnosti naročila za bolnika.

 

MORALA ODGOVORNOSTI

Carol Gilligan (cit. po Červ in Klančnik Gruden, 2003) opisuje moralo odgovornosti, ki temelji na konceptih harmonije in nenasilja in priznanju potrebe po sočutju in skrbi zase in za druge. Navaja tri stopnje in dve prehodni obdobji v razvoju etike skrbi, ki jih lahko apliciramo tudi na odnose s sodelavci:

 

»Prva stopnja: Oredotočenje na lastno preživetje. Oseba skrbi izključno zase. Najpomembnejše je preživetje. Moralna razmišljanja se pojavljajo le v primeru konfliktnosti lastnih potreb.

Prvi prehod: Od sebičnosti k odgovornosti. Ta prehod ponazarja opredelitev osebnosti znotraj navezanosti in povezave z drugimi. Razmerje med lastnimi željami in odgovornostjo  do drugega se kaže kot napetost med tem, kar si želimo storiti in tem, kar naj bi storili.

Druga stopnja: Dobrota kot samožrtvovanje. To je stopnja konvencionalnega pojmovanja žensk kot skrbnic in zaščitnic. Moralne sodbe izhajajo iz družbenih norm in konsenza. Najpomembnejša preokupacija na tej stopnji je skrb za druge in še posebej za njihova občutja in bojazen, da bi jih lahko ranili. Dobrota, združena z željo po skrbi za druge, se enači s samožrtvovanjem in hrepeni po priznanju.

Drugi prehod: Od dobrote k resnici. Oseba spozna, da morala skrbi vsebuje tako skrb zase kot za druge.  Bolj pomembne kot ocena drugih  so razmere, namen in posledice dejanj. Oseba se trudi upoštevati tako sebe kot druge. Skuša biti odgovorna do drugih in tako »dobra«  ter odgovorna do sebe in na ta način »poštena« in »resnična«.

Tretja stopnja: Morala nenasilja. Z načelom nenasilja je razrešen konflikt  med sebičnostjo in odgovornostjo zase. Moralna enakost med  seboj in drugim je dosežena  z upoštevanjem  prepovedi škodovanja in zadajanja bolečine. Skrb tako postane univerzalna obveza, etika, za katero se odločimo sami. Sprejeti odgovornost za lastno izbiro.«

 

Že dva tisoč let stari izrek pravi »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe«. »Nič več, nič manj«, dodajamo. Tudi Fromm (2002: 101-3),  poudarja, da  ljubezni in spoštovanja (skrbi) do sebe, do lastne osebnosti in edinstvenosti ne moremo ločevati od spoštovanja, ljubezni in razumevanja do drugega človeka. Vemo pa, da mnogi pogosto ne najdejo moči, da bi poskrbeli zase, za svoj prosti čas, za svoje duhovne in telesne potrebe, za svojo družino in so pogosto na meji izgorelosti, na kar so bili tradicionalno ponosni, danes pa je to znak, da posameznik slabo upravlja s svojim časom in da še ni razvil temeljne sposobnosti, ki jo potrebuje, bolj kot vse drugo, to je poskrbeti tudi zase. Podobe »Cankarjeve matere«, tako globoko ukoreninjene v podzavest slovenskih žensk,  niso več cilj in smisel bivanja in jih je potrebno preseči! Najti ravnotežje med skrbjo zase ter skrbjo za druge je v današnjem času ponovno aktualna vsakodnevna uganka. »Človek raste v osebnost, ko se razvija v ravnotežje. Najti pravo mero, pomeni veliko življensko modrost. Že od nekdaj (Platon, stoiki) so videli pravo krepost v zlati sredini med skrajnostmi. Vzdrževanje tega ravnotežja pa je neskončno utrudljivo, nikoli ne smeš prenehati, vedno znova se moraš postavljati na noge. To je izraz stare modrosti, ki pravi, kdor ne napreduje, nazaduje.«  so še vedno in vedno bolj aktualne besede Trstenjaka (1992).

 

 

Razprava

Torej, ne pasivnost, poslušnost, ubogljivost, tudi od zdravstvenih delavcev –prav vseh, se v današnjem času pričakuje aktivnost, ponos, odgovornost. Ne le izvrševanje različnih navodil in slepo sledenje protokolom,  ampak delovanje v tem prostoru in času s celotno svojo osebnostjo. Ni brezsmiselno, še posebej v današnjem času, razmišljati o vrednotah in etičnih normah, ki nas vodijo in usmerjajo pri vsakdanjih odločitvah.

 

Samospoznavanje vodi do tega, da se zavemo svojih spretnosti in tudi svojih pomanjkljivosti. Kajti, človeško je, da nismo popolni. Pogosto pričakujemo od sebe in tudi od sodelavcev preveč. Trenutek, ko si brez občutkov krivde priznamo, kje smo na določenem področju šibki, je izjemno pomemben. Saj vodi k načrtu, kako lahko ta področja popravimo. Na področju komunikacije je to zagotovo asertivna komunikacija. Asertivna komunikacija nas vleče ven iz pasivnosti k prevzemanju odgovornosti zase. Pomeni znati izražati svoje potrebe, želje, mnenja na način, ki ne prizadene dostojanstva sogovornika.  To je spretnost, ki se jo da in se jo tudi moramo naučiti.

 

Tudi odličnosti na področju komuniciranja se da naučiti. Mnogo so odkrili že v starih šolah diplomacije. Zato so izobraževanja in delavnice na področju komuniciranja zelo pomembne. Na področju komunikacije se učimo in napredujemo dobesedno »od zibelke do groba«. Popolnost je nedosegljiva, je pa odličnost na tem področju svojevrsten izziv ne le za posameznika, ampak tudi za organizacijo, za katero je v današnjem času nenehnih sprememb prav  učinkovita komunikacija njenih članov osnovni pogoj za preživetje in uspešno funkcioniranje. Za zdravstvo, kjer nad zaposlenimi kot Demoklejev meč nenehno bdi možnost škode za bolnika, je to še posebej pomembno.

 

Poredoš (2006) pritrjuje, da je za učinkovito delovanje zdr. tima  potrebno tesno sodelovanje in spoštovanje med vsemi profili, zlasti med medicinsko sestro in zdravnikom.  Ellis in Hartley (2004, cit. po Pajnkihar 2006) poudarjata, da mora vedenje medicinske sestre do zdravnika in do drugih, s katerimi je v interakciji, vsebovati spoštovanje. Hkrati je pomembno, da spoštovanje pričakuje tudi od zdravnika in drugih v timu. Od posameznikov v interakciji se zahteva senzitivno vedenje in upoštevanje pravila, da se vedemo do drugih tako, kot želimo, da se drugi vedejo do nas.

 

 

Zaključek

Uspešno poklicno sodelovanje je kompleksen pojem  in je rezultat zlitja cele vrste osebnostnih, kulturnih in vedenjskih dejavnikov, zato ga ni lahko doseči. Ker je popolnost vedno nedosegljiva, je cilj doseči  vsaj tako dobro sodelovanje, da bolniki, kot stranke v sistemu, ne bodo ogroženi, da bodo v čim večji meri izpolnjeni cilji organizacije in da ne bo ogroženo dostojanstvo zaposlenih.

 

Tenkočutna skrb za vrednote, ki nas vodijo v odnosu do sebe ter do svojih sodelavcev je torej tudi v današnjem tako imenovanem modernem svetu še vedno in vedno bolj aktualna. Ne le strokovno znanje, ampak tudi poglabljanje v filozofijo, psihologijo, sociologijo  in etiko lahko bistveno doprinese k osebni rasti posameznikov. In prav posamezniki, prav vsi, so tisti, ki zdravstvene time ustvarjajo ter jim dajejo življenski utrip ter polet. Ne smemo prehitro pričakovati preveč, vsak, še tako droben napredek šteje! Najpomembneje je, da se posamezniki ne predajo malodušju. Časi nikoli niso bili lahki. Še zlasti v različnih kriznih obdobjih, ko je vsakovrstnih resursov še manj, pa je moralna drža vsakega posameznika v zdravstvem timu-tudi v odnosu do svojih sodelavcev, neprecenljiva.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja