Zdravstvena in socialna zakonodaja – odgovori na vprašanja

Ekonomske in socialne pravice: so pravice pozitivnega statusa, začele z Weimarsko ustavo

  • ekonomske: pravica do zasebne lastnine in dedovanja, svoboda dela (prosta izbira zaposlitve,dostopnost del.mesta pod enakimi pogoji,prepoved prisilnega dela),
  • socialne pravice: socialno varstvo, zdr.zavarovanje, pravice invalidov(usposabljanje za delo,izobraževanje iz javnih sredstev),
  • družinske pravice: zakonska zveza in dužina, pravice in dolžnost staršev-vzdrževati,izobraž.,vzgajati,omogočiti zdravo rast, svobodno odločanje orojstvu otrok, pravice otrok: pred-soc., ekon., teles., dušev. izkoriščanjem,
  • pravice v zvezi z izobraževanjem, znanostjo in umetnostjo (izobraževanje in šolanje-svobodna izbira, OŠ je obvezna in se financ. iz javnih sredstev; avtonomnost univerze in drugih visokih šol,svoboda znanosti in umetnosti-vsakomur svoboda do znanst.in umetniš.ustvarjanja) .

 

Sodstvo, drž tožilstvo, odvetniki, notarji in sodni svet.

Sodnike voli DZ na predlog sodnega sveta – 11 članov (5 jih voli DZ, 6 pa sodniki sami med seboj). Sodni svet strokovno oceni kandidate. Preberi več o Zdravstvena in socialna zakonodaja – odgovori na vprašanja

Vaja za zakonodajo v zdravstvu

SISTEM PRAVNE UREDITVE ZDR.VARSTVA, ZAVAROVANJA, DEJAVNOSTI

ZDR.VARSTVO = urejeno z zakonom o zdr.varstvu  in zavarovanju,
ZAVAROVANJE= urejeno z zakonom o zdr.varstvu in zavarovanju, poleg tega pa še s splošnimi akti ki jih sprejme ZZZS>najp. so »Pravila obveznega zdr.zavarovanja«,
ZDR.DEJAVNOST= urejena z zakonom o zdr. dejavnosti,
ZDR.SLUŽBA ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV= urejena z zakonom o zdravstveni službi;

Vse naštete zakone dopolnjujejo št. podzakonski akti ali pravila in pravilniki ki jih izdaja MZZ.
Lekarniška dejavnost = urejena z zakonom o lekarniški dejavnosti; Preberi več o Vaja za zakonodajo v zdravstvu

Zdravstvena zakonodaja 2014

1. VLOGA ZDRAVSTVENEGA PRAVA

Pravi in zdravstvo=sta humani vedi. Je veja prava, ki obravnava temeljna vprašanja iz področja

zdravstva. Je pravna disciplina, ki uravnava področje zdravstva. Obravnava vse akterje: Organiziranost

sistema zdravstvenega varstva v RS; pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene

dejavnosti; Primarna, sekundarna in terciarna zdravstvena dejavnost; Izvajalci zdravstvene

dejavnosti; Razmerje med javnimi in zasebnimi socialnimi in zdravstvenimi zavodi; ter pacienta Preberi več o Zdravstvena zakonodaja 2014

Etika in filozofija v zdravstveni negi z zdravstveno zakonodajo

1. Opišite razliko med pojmoma »etika« in »morala« (primerjajte ju, navedite, kateri pojem je širši in zakaj, navedite primera za oba pojma).

MORALA
moralnost se nanaša na način vedenja določene skupine, posameznika, institucije in poudarja vidik dolžnosti, zapovedi, norm.

Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi z zdravstveno zakonodajo

Zdravstvena in socialna zakonodaja vaja

Naštej in opiši državne simbole? Opisani v 6. členu ustave
Grb Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen.
Preberi več o Zdravstvena in socialna zakonodaja vaja

Zakonodaja v zdravstvu vprašanja za izpit

zakonodaja-v-zdravstvu-zdravstvo1. IZPITNI ROK

Državni simboli, naštej in opiši

Načelo delitve oblasti

Pristojnosti ali pa funkcije predsednika RS

Pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi

Preberi več o Zakonodaja v zdravstvu vprašanja za izpit

ZZZS, Obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje

kartica-zdravstveno-zavarovanje-novaZZZS – ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

http://www.zzzs.si

Avtomatski telefonski odzivnik  (01) 30-77-300

Služba za poslovanje s kartico (01) 30-77-466

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) je bil ustanovljen 1. marca 1992 na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Danes deluje kot javni zavod za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj je izvajanje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj Zavod na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 1. novembra 1999 prenesel na Vzajemno zdravstveno zavarovalnico d.v.z..

Preberi več o ZZZS, Obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje