Arhiv za ‘Zdravstvena in socialna zakonodaja’
1 decembra, 2015Plonk zakonodaja

PACIENTOVE PRAVICE

do drugega mnenja, do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda; do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, oziroma da zahteva konziliarni pregled; izvedeti za diagnozo svoje bolezni in za obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja; dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg in da je predhodno obveščen o vseh možnih metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih; odkloniti predlagane medicinske posege; do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje, razen če zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje; zahtevati, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci brez njegove izrecne privolitve nikomur ne posredujejo podatkov o njegovem zdravstvenem stanju; zahtevati premestitev v drug zdravstveni zavod; do ugovora na pristojni organ nadzora, če meni, da niso bila uporabljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje ali da so bila kršena etična načela; da se seznani s stroški zdravljenja in da zahteva obrazložitev računa za zdravstvene storitve; do povračila škode zaradi neustreznega zdravljenja.

Preberi več…


13 januarja, 2015Zdravstvena in socialna zakonodaja – odgovori na vprašanja

Ekonomske in socialne pravice: so pravice pozitivnega statusa, začele z Weimarsko ustavo

  • ekonomske: pravica do zasebne lastnine in dedovanja, svoboda dela (prosta izbira zaposlitve,dostopnost del.mesta pod enakimi pogoji,prepoved prisilnega dela),
  • socialne pravice: socialno varstvo, zdr.zavarovanje, pravice invalidov(usposabljanje za delo,izobraževanje iz javnih sredstev),
  • družinske pravice: zakonska zveza in dužina, pravice in dolžnost staršev-vzdrževati,izobraž.,vzgajati,omogočiti zdravo rast, svobodno odločanje orojstvu otrok, pravice otrok: pred-soc., ekon., teles., dušev. izkoriščanjem,
  • pravice v zvezi z izobraževanjem, znanostjo in umetnostjo (izobraževanje in šolanje-svobodna izbira, OŠ je obvezna in se financ. iz javnih sredstev; avtonomnost univerze in drugih visokih šol,svoboda znanosti in umetnosti-vsakomur svoboda do znanst.in umetniš.ustvarjanja) .

 

Sodstvo, drž tožilstvo, odvetniki, notarji in sodni svet.

Sodnike voli DZ na predlog sodnega sveta – 11 članov (5 jih voli DZ, 6 pa sodniki sami med seboj). Sodni svet strokovno oceni kandidate. Preberi več…


13 januarja, 2015Vaja za zakonodajo v zdravstvu

SISTEM PRAVNE UREDITVE ZDR.VARSTVA, ZAVAROVANJA, DEJAVNOSTI

ZDR.VARSTVO = urejeno z zakonom o zdr.varstvu  in zavarovanju,
ZAVAROVANJE= urejeno z zakonom o zdr.varstvu in zavarovanju, poleg tega pa še s splošnimi akti ki jih sprejme ZZZS>najp. so »Pravila obveznega zdr.zavarovanja«,
ZDR.DEJAVNOST= urejena z zakonom o zdr. dejavnosti,
ZDR.SLUŽBA ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV= urejena z zakonom o zdravstveni službi;

Vse naštete zakone dopolnjujejo št. podzakonski akti ali pravila in pravilniki ki jih izdaja MZZ.
Lekarniška dejavnost = urejena z zakonom o lekarniški dejavnosti; Preberi več…


13 januarja, 2015Pravice v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zdravstvenega varstva
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva. To zagotavlja država z mrežo javne zdravstvene dejavnosti ter prek zdravnikov zasebnikov s koncesijo.
Zdravstveno osebje je zavezano k spoštovanju ustavnih in zakonskih pravic posameznika ter nediskriminatornemu obravnavanju pacientov. Edino merilo prednosti pri obravnavanju mora biti nujnost zdravstvenega posega. Pacient ima zato tudi pravico do vpogleda v knjigo čakajočih, katero mora voditi izvajalec zdravstvenih storitev.

Država mora zagotavljati tudi stalno dostopno nujno medicinsko pomoč. Zdravnik ne sme odkloniti nujne medicinske pomoči (ustrezne njegovi strokovni usposobljenosti), ne glede na to ali je na delovni dolžnosti ali ne in ne glede na to ali je za pomoč izrecno zaprošen. V primerih urgentne medicine, ko gre za posege pri poškodbah in boleznih, ki neposredno ogrožajo življenje pacienta, je zdravnik izjemoma upravičen začeti tudi s postopki, za katere nima ustreznih izkušenj. Preberi več…


13 januarja, 2015Plonk iz zakonodaje

PACIENTOVE PRAVICE

do drugega mnenja, do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda; do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, oziroma da zahteva konziliarni pregled; izvedeti za diagnozo svoje bolezni in za obseg, način, kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja; dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg in da je predhodno obveščen o vseh možnih metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih; odkloniti predlagane medicinske posege; do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje, razen če zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje; zahtevati, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci brez njegove izrecne privolitve nikomur ne posredujejo podatkov o njegovem zdravstvenem stanju; zahtevati premestitev v drug zdravstveni zavod; do ugovora na pristojni organ nadzora, če meni, da niso bila uporabljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje ali da so bila kršena etična načela; da se seznani s stroški zdravljenja in da zahteva obrazložitev računa za zdravstvene storitve; do povračila škode zaradi neustreznega zdravljenja.

 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE je samostojna pravna disciplina, ki pa se zaradi socialne naravnanosti k posamezniku šteje kot del socialnega zavarovanja.

Predmet zdravstvenega zavarovanja so: Preberi več…


8 julija, 201410 vprašanj in odgovorov za zakonodajo

1. Opišite pomen prava v sodobni družbi
Pravo je eden od najpomembnejših instrumentov in sredstev razvoja zdravstvene in socialne varnosti v sodobni družbi.

2. Opredelite odnos med pravom in politiko
 Tako kot pravo, je nedvomno tudi politika objektivno determinirana z obstoječimi razmerami določene družbene skupnosti. Gre za zavestno človekovo dejavnost, zato je v njej vedno določena mera svobodnega delovanja subjektivnih dejavnikov, ki naj bi zlasti veljalo za posamezne politične odločitve oziroma za politiko v krajših razdobjih.
 Pravo daje politiki s splošnostjo (in abstraktnostjo) obstojnost in trdnost, hkrati jo omejuje, saj terja, da je tedaj, ko jo zajema pravo, dolgoročna, vnaprej določena in za vse enaka v enaki situaciji.
 Zapleten odnos med pravom in politiko ne prihaja do izraza le pri oblikovanju prava, temveč tudi pri njegovem uporabljanju. Preberi več…


13 januarja, 2014Zdravstvena zakonodaja 2014

1. VLOGA ZDRAVSTVENEGA PRAVA

Pravi in zdravstvo=sta humani vedi. Je veja prava, ki obravnava temeljna vprašanja iz področja

zdravstva. Je pravna disciplina, ki uravnava področje zdravstva. Obravnava vse akterje: Organiziranost

sistema zdravstvenega varstva v RS; pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene

dejavnosti; Primarna, sekundarna in terciarna zdravstvena dejavnost; Izvajalci zdravstvene

dejavnosti; Razmerje med javnimi in zasebnimi socialnimi in zdravstvenimi zavodi; ter pacienta Preberi več…