Uvod v raziskovanje ZN odgovori in vprašanja vaja

1.  S ČIM SE BOMO UKVARJALI V 3 TISOČLETJU. S KATERIM PODROČJEM?

–         obdobje širše politike 2000

–          usmerjeno k ljudem

–         skrb za širšo družbeno skupnost

2. POTREBE LJUDI PO ZN – članek?

–         prvi raziskovalni članek na področju ZN

–         CILJ; ZN ne potrebujejo samo bolni ampak tudi zdravi ljudje

–         POPULACIJA V RAZISKAVI: kirurški bolniki ki so se pripravljali na programsko operacijo in starostniki nad 65 let

3. KAJ JE INFORMACIJA?

–         je urejen in obdelan podatek

9. KDO JE NOSILEC RAZVOJA?

–         znanje

10. S KATERO METODO POTRDIMO HIPOTEZO?

–         s kvantitativno metodo

11. KAJ JE BOLJ SPLOŠNO PRI RAZISKOVALNEM DELU – NAMEN ALI CILJ?

–         namen

12. CITIRANJE LITERATURE?

–         vankoverski stil – 1978

–         način citiranja literature

–         kompleksna navodila za pisanje v biomedicinskih  časopisih

–         hardvarski stil

13. KOLIKO RAZLIČNIH POKLICEV JE DRUŽENIH V INFORMACIJE?

–         vkjučenih je 180 različnih poklicev

14. KAKO SE DELI ZNANOST?

–         temeljno – dolgoročni cilj

–         uporabno – kratkoročni cilj

15. NAŠTEJ VRSTE ZNANOSTI – UDELEŽENCI SO?

–         aktivna – raziskovalec- na svojem področju pridobiva nova znanja

–         pasivna- strokovnjak – na svojem področju obvladuje znanje

16. KAJ OPISUJEJO KLJUČNE BESEDE?

–         ključne besede ali deskriptorji – so standardizirane vnaprej določene ključne besedes katerimi označujemo vsebino dokumenta, umeten jezik

–         deskriptor 1 – glavne teme

–         deskriptor 2 – manj pomembne vsebine

17. KDO JE BIL PRVI FILOZOF?

–         prvi je bil Pitagora – 6 st. pr. N. št.

–         Znanost antičnega sveta je temeljila na opazovanju religije in filozofije

18. TEORIJA V GRČIJI?

–         skepticizem – osnovno načelo je dvom

–         stoicizem – vse se zgodi po nujnosti in vse je že vnaprej določeno

–         epikurcizem – ugodje v duhovnem in telesnem smislu je pogoj srečnega življenja

–         platonizem – vplivem sistem žlahtnih misli

19. SMERI V 20 STOL.?

–         markcizem – človek je najvišja vrednota

–         scientizem – filozofija znanosti

–         voluntarizem – volja je osnovna funkcija človekovega moralnega in duševnega življenja

–         eksistencializem- temeljno vprašanje je eksistenca

–         strukturalizem – znanstveno raziskovanje strukture objekta

20. KVALITATIVNE IN KVANTITATIVNE METODE ?

–         kvalitativne metode – ustvarjamo hipotezo – vnaprej raziskuješ šele nato dobiš idejo

–         kvantitativne metode – preverjamo hipotezo – idejo že imaš šele nato greš preverit

21. KAJ JE MULTIVARIANTNA ANALIZA?

–         je statistična analiza, podatke ki jih dobiš statistično obdeluješ

22. KDO JE PRVI RAZVIL ZNANSTVENO HIPOTEZO?

–         Tales

–         prvi je ločil filozofijo od mitologije in meni da je filozofija naravni fenomen

23. KAJ JE SHOLASTIKA?

–         17 stol. Resonanca

–         propad rimskega cesarstvain razpad antične civilizacije.

Nastopi mračno obdobje. Teologija prevzame mesto antične znanosti in filozofije.

Krščanska filozofija: opazovanje in brezpogojno verovanje v izjave cerkvenih dostojanstvenikov – doba sholastike.

24. NAPIŠI OSNOVNE FILOZOFSKE SMERI V GRČIJI?

–         ONTOLOGIJA – nauk o biti

–         GNOSEOLOGIJA – spoznajna teorija

–         Druge filozofske smeri: ESTETIKA, ETIKA, LOGIKA

25. DEFINIRAJ ZNANOST?

–         znanost je sistem znanjas katero človek dobi prevlado nad okoljem

26. DEFINIRAJ FILOZOFIJO?

–         je veda ki skuša ogovoriti na temeljna vprašanja človeka in sveta vprašanja družbe in posameznika

27. NAŠTEJ ZUNANJE DEJAVNIKE KI  VPLIVAJO NA RAZVOJ ZN?

–         ekonomski resursi

–         politično socialni in kulturni dejavniki

–         stopnja izobrazbe

–         etične vrednote

–         demografska situacija

–         epidemiologija okolja

28. NAŠTEJ NOTRANJE DEJAVNIKE KI VPLIVAJO NA RAZVOJ ZN?

–         delovni pogoji

–         standard ( prostor, kader, tim, izobrazba, materiali, pripomočki za nego, dokumentacija )

–         zakon, izobraževanje

–         vodenje in management

29. RAZISKOVALNO DELO V 19. STOL. – ZGODOVINSKI POMEN?

–         obdobje EPIRIJE – 1850 –usmerjeno s simptomi, obravnava simptomov

–         obdobje TEMELJINH VED – 1900 usmerjeno k bolezni in obravnava bolezni

30. RAZISKOVALNO DELO V 20 STOL.?

–         klinično obdobje 1950 – usmerjeno k boleznim, obravnava posameznika

–         obdobje javnega zdravstva 1979- usmerjeno v lokalno skupnost – obravnava skupino

31. KAKŠNE MORAJO BITI INFORMACIJE?

–         dora informacija je dobra, izčrpna, ažurna

–         ne sme biti obsežna

–         posredovanje dobre informacije je osnovni namen delovanja sodobne knjižnice

–         da se informacija lahko obvladuje je potreben dobro organiziran informacijski sistem

32. KDAJ SE PRVIČ POJAVI BIBLIOGRAFSKI ZAPIS?

–         prvič leta 1960 – prve računalniške zbirke, bibliografske podatkovne zbirke

–         razvoj – magnetni mediji, on – line, informacijski sistem, kompaktni diski

33. KDAJ SE JE RAZBOHOTILO ZNANSTVENO RAZISKOVANJE?

–         20 stol. Napredek znanosti in tehnologije

–         2 industrijska revolucija – avtomatizacija, uporaba računalniov, informacijski sistem

34. ELEMENTI RAZISKOVALNEGA DELA SO ?

–         spremljanje tujih znanstvenih dosežkov

–         širjenje lastnih raziskovalnih dosežkov

35. KAJ SPADA K METODAM IN MATERIALOM?

–         vzorčenje

–         reprezentativnost

–         popis ankete

–         statistična metodologija

–         sodelovci

–         čas in kraj

36. KDO JE IZGRADIL BIOMEDICINO SLOVENIKO?

–         IBMI – institut za biomedicinsko informatiko

37. ALI LAHKO S POMOČJO BOOLOVIH LOGIČNIH OPERATERJEV IŠČEMO PODATKE?

–         DA – medline

–         IN – množenje množic

–         ALI – seštevanje množic

–         NE – odštevanje množic

38. KAJ JE ULTRANET?

–         je omrežje ki omogoča sočasen dostop dp CD-ROM zbirk podatkov v UKM

–         program je napisan za okolje WIN 95

–         namenjen je študentom profesorjem, raziskovalcem UM

39. KOLIKO KNJIŽNIC SPADA OZIROMA JE VKLJUČENO V COBISS?

–         200 največjih slovenskih knjižnic vseh vrst

40. KAKO SE REČE ZBIRKI PODATKOV – ANGLEŠKO?

–         data base

–         so podatki zbrani za zadovoljitev po informacijah določene skupine uporabnikov

–         vsako enoto informacije shranjeno v zbirki podatkov gradijo podatkovni elementi

41. KATERI ELEMENTI SO NUUJNI V RAZISKOVALNI NALOGI?

–         uvod

–         metode in preiskovalci

–         diskusije

–         sklepi, predlogi

–         zahvala

–         literatura

42. KDO IMA NJAVEČJO VLOGO OBVEŠČANJA?

–         revije

43. WHO / SZO DOKUMENTACIJSKI CENTER?

–         inštitut za raziskovanje zdravja RS

44. KAJ JE VEDA?

–         opredeljuje pretežno opisno znanje

45. KAJ JE TEMELJNA ZNANOST?

–         poučuje procese na osnovnih nivojih zlasti na molekulski in celični ravni

46. FAZE RAZISKOVALNEGA DELA?

–         pripravljalna

–         razvojna

–         izvršilna

47. KAJ JE DOPRINESLO NAJVEČ V INTERNETU?

–         WWW od leta 1992

48. KAJ ZAPIŠEMO V UVODU?

–         zakaj sem šel to delat

49. KAJ SPADA POD UVOD?

–         namen

–         cilji

–         delovne hipoteze

50. KAJ VSEBUJE ZAHVALA?

–         mentorjem

–         vsem ki so pomagali

51. KAJ ZAPIŠEMO V SKLEPU?

–         uvod

–         rezultati

–         zaključek

52. KAJ JE NAJBLJŠA METODOLOGIJA ZA OCENO PODATKOVNIH ZBIRK?

–         citiranje literature

53. KAJ JE HIPOTEZA?

–         je domneva o povezanosti dogodkov

–         naš predlog za razumevanje pojava

–         opredeljen raziskovalni problem

54. KAJ JE PODATEK?

–         je dejstvo o zapisu

55. KAJ MORA ZAGOTOVITI DRŽAVA?

–         dostop do lastnih informacij domačim uporabnikom

–         jih ponuditi v mednarodno izmenjavo

–         dotok znanstvenih informacij in literature iz mednarodnih virov

56. NAŠTEJ KATERE VRSTE KNJIŽNIC POZNAŠ?

–         splošni – izobraževalno

–         šolske

–         univerzitetne

–         specialne

–         NUK

–         visokošolske

57. KAJ JE BIBLIOGRAFSKI ZAPIS?

–         je zbirka informacij ki opredeljuje en sam dokument

–         vključuje opis dokumenta in opis vsebine dokumenta

58. OD KDAJ DELUJE BIOMEDICINA?

–         od leta 1976

59. KAJ VKJUČUJE INTRNET?

–         oblike izdelave informacij

–         notranjo mrežo v organizaciji

60. KAJ JE ČLANEK?

–         primarni dokument

61. KAJ GRADI IZUM?

–         COBISS

62. KATERA JE NAJPOMAMBNEJŠA PODATKOVNA ZBIRKA V SLOVENIJI?

–         v Sloveniji: biomedicina slovenika

–         v tujini: medline

63. KATERE KNJIŽNICE VKLJUČUJE VIRTUALNA KNJIŽNICA?

–         splošno – izobraževalno

–         šolsko

–         univerzitetne

–         specialne

–         NUK

–         Visokošolske

64. KAJ SESTAVLJA VIRTUALNO KNJIŽNICO?

–         on – line

–         CD – ROMI

–         posredovanje dokumenta

–         poročilo za članke

65. NAŠTEJ OBLIKE IZMENJAVE INFORMACIJ?

–         internet

–         intranet

–         elektronska pošta

–         on – line brez podatkov

–         elektronske revije

–         elektronska konferenca

66. NAŠTEJ VRSTE ELEKTRONSKIH INFORMACIJ?

–         GLED NA NOSILEC INFORMACIJ:

–     publikacija na CD-ROM

–         magnetnem traku

–         disketi

–         on – line dostopne zbirke

–         drugi elektronski viri

–         GLEDE NA NAMEN:

–         elektronske knjige in revije

–         računalniški programi

–         podatkovne zbirke

–         domače spletne strani / blogi

67. VRSTE DOKUMENTOV?

–         primarni dokument: članki, knjige, zborniki, doktorati, magisteriji, patenti, standardi

–         sekundarni: bibliografske baze, indeks, publikacije, časopisi z izvlečki, bibliografije

68. NAŠTEJ BAZE PODATKOV?

–         biomedicina slovenica

–         medline

–         cobiss

–         cinahi direct

–         medline plus

–         pub med cetnral

–         cancerlit, ard sline

69. KAJ JE MEDLINE?

–         je najpomembnejša in najkvalitetnejša mednarodna bibliografska zbirka za področje biomedicine

–         sistematično obdeluje 3500 revij, preko 10 milijonov zapiskov

70. ALI SO V BIOMEDICINI POMEMBNEJŠE TUJE ALI DOMAČE ZNANSTVENE INFORMACIJE?

–         domače znanstvene informacije

71. ČE PRIMERJAMO TEŽO DELKET PO STAROSTI, KATERO STATISTIČNO METODO UPORABLJAMO?

–         pristop korelacije

72. BIOOMEDICINA SLOVENIKA?

–         starejši segment 1976 – 1985

–         od leta 1986 dalje na internetu

–         je slovenska nacionalna bibliografskazbirka za področje biomedicine

–         od leta 1976 jo gradi IBMI

–         na leto 15.000 knjig, 25.000 revij, 500.000 člankov

–         najpomembnejša zbirka na mednarodnem področju je medline

–         najpomembnejša knjižnica za področje biomedicine je CMK – centralna medicinska knjižnica

73. KATERI SO NAJPOMEMBNEJŠI INFORMACIJSKI SISTEMI ZA ZN?

–         CMK – baze podatkov, ZN

–         Klinični center LJ – klinika Trnovo

–         World Wide Nurse

–         Nursing and health care resurces on the act.

74. KAJ JE COBISS IN KAJ VKLJUČUJE?

–         je virtualna knjižnica Slovenije

–         je kooperativni on-line bibliografski sistem in servis

–         baze podatkov in in-line katalogi od leta 1992

–         sistem cobiss je razvil IZUM

–         vsebuje 200 največjih knjižnic vseh vrst

–         sem spada: COBISS, COLIB, INFORS, OCKC, SWETS

75. KATERI ISTEM IMAJO VSE KNJIŽNICE?

–         cobiss- OPAC

76. KAJ JE NUK IN KAJ UKM?

–         IKM – univerzitetna knjižnica Maribor

–         NUK – narodna univerzitetna knjižnica ki spada v cobiss mrežo in opravlja potrebne naloge: izobraževanje knjižničarjev, podeljevanje licenc, nadzoruje kvaliteto obdelave podatkov

77. KDAJ SE JE POJAVILA PRVA PRIMARNA ZNANSTVENA REVIJA?

–         pojavila se je v drugi polovici 17 st. – kasneje čez 200 let se je pojavila sekundarna znanstvena revija

78. KOLIO REVIJ, KNJIG NA LETO IZDA BIOMEDICINA, KOLIKO POKLICEV SODELUJE V NJEN?

–         25.000 revij

–         15.000 knjig

–         180 poklicev

79. INTERNET?

–         je sodobna virtualna knjižnica

–         svetovna univerza brez meja

–         integracija različnih medijskih oblik z internetom do videz – virtualne realnosti

–         prva delujoča virtualna knjižnica

–         komunikacijske vloge; e – mail

–         informacijske vloge; WWW / world wide web / indeed

80. BREZ TEORIJE NI ZNANOSTI?

–         teorija omogoča primerjavo rezultatov različnih opazovanj

–         primerjava je mogoča le na podlagi teoretičnih konceptov

–         novo znanje pomeni prispevek k teoriji

81. KAJ SESTAVLJA ZDRAVSTVENI SISTEM?

–         organizacija

–         tehnologija

–         financiranje

82. WWW?

–         world wide web

–         omogoča dostop do različnih knjigarn

–         ima informacijsko vlogo

83. KAJ JE EUPRENT CONTENTER?

–         bibliografska zbirka za spremljanje najnovejše literature

–         za iskanje najnovejših bibliografskih podatkov

–         vključuje vse revije iz SCI

84. ISKAJNE INFORMACIJ V BIBLIOGRAFSKIH ZBIRKAH?

–         naravni jezik

–         deskriptorji – ključne besede

–         logično Boolovi operaterji

85. ZNAČILNOSTI SLOVARJA MESH- medical subject beadings?

–         zbirka gesel s področja biomedicine

–         18.000 glavnih gesel – major beadings

–         skupno 80.000 gesel

–         gesla nižje ravni – subheadings

86. NAŠTEJ ISKALNIKE PO INTERNETU?

–         alta vista

–         lycos

–         yahoo

–         excite

–         najdi.si

–         hotbot

–         google

87. STOPNJE REŠEVANJA PROBLEMOV?
1. opredelitev problema
2. določitev cilja
3. določitev in izbor različice
4. preizkus različice
5. ovrednotenje učinkovitosti
6. ponovitev procesa, če rešitev ni bila učinkovita

88. FAZE RAZISKOVALNEGA DELA?
1. opredelitev problema
2. pregled literature
3. opredelitev hipoteze
4. izbor metode
5. zbiranje podatkov
6. analiza podatkov
7. sklepi

89. RAZISKOVALNA METODA?

–         metoda akcijskega raziskovanja

–          anonimni vprašalnik za MS in B

89. KATERE RAZISKAVE SO POGOSTE?

–         kvantitativne

90. PUBLIKACIJE?

–         so kot nosilke novih spoznanj temeljni rezultati raziskovalnega dela

91. SCIENCE CITATION INDEX ( SCI ) ?

–         podatke o priimku in začetnici imena avtorja urejene po prvem avtorju in podatke o organizaciji in državi

92. POMEMBNA RAZLIKA ZNANSTVENIH INFORMACIJ JE?

–         strokovna in znanstvena literatura

93. CINAHL DIREKT?

–         on – line indeks za ZN in sorodno zdravstveno literaturo

–         od leta 1982 tiskano leta 1956

94. SLOVENSKI ISKALNIKI?

–         Matkurja

–         www.zabavno.eu

–         Slowwenia.com

–         Najdi.si

95. TUJI ISKALNIKI?

–         Yahoo

–         Alta vista

–         Hot Bot

–         Excite

–         Google

96. KAKŠNO VLOGO PO WHO IMA KOLOBORATIVNI CENTER MB?

–         za primarno nego

–         za rehabilitacijo

–         za splošno medicino

–         za reprodukcijo

97. NAMEN ZNANSTVENEGA RAZISKOVANJA JE?

–         opazovanje

–         pojasnjevanje

–         napovedovanje

–         vplivanje in spreminjanje

98. POZNAMO 2 VRSTI NALOG?

–         koretična

–         empirična

99. ZNANSTVENO RAZISKOVANJE JE?

–         je iskanje znanja in razumevanja z znanstveno metodo

100.    LOČIMO RAZLIČNE ZBIRKE PODATKOV?

–         fotografske

–         numerične

–         alfanumerične

–         full – text

101.     GRADIJO JO PODATKOVNI ELEMENTI ( DATA BASE )?

–         avtor

–         naslov

–         abstrakt

–         ključne besede…

102.  ISKANJE INFORMACIJ?

–         naravni jezik

–         deskriptorji ali ključne besede

–         slovar MeSH

–         Boolovi logični operaterji

102.    PRISTOP K RAZISKOVALNEMU DELU JE LAHKO?

–         zgodovinski

–         deskriptiven

–         razvojni

–         študijski premer

–         pristop korelacije

–         raziskava vzrokov in posledic

–         eksperimentalni pristop

–         pristop z aktivnostjo

103.    SPORUM?

–         sistem za podporo pri ocenjevanju

–         raziskovalne uspešnostti medicine

–         v analizi zajeli 22.796 publikacij od leta 1986 – 1995

104.    PRIPADNOST BIOMEDICINE SE NANAŠA NA DELA, OBJAVLJENA V SLO KOT SO?

–         članki v slovenskih revijah

–         prispevki v zbornikih Kongresov ki so potekali v SLO

–         različne monografije

–         siva literatura; diplomske naloge, magisteriji

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja