Organizacija in management 2012 vaja


Cilji organiziranja – da je vsak pacient obravnavan tako, da je čimprej dosežena njegova neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti; da so zadovoljene vse njegove psihične, fizične, socialne in duhovne potrebe; da je obravnavan sistematično in načrtovano po procesni metodi dela;

da so vse faze dela dokumentirane; -da zagotovimo kontinuiteto obravnave pacienta v zdravstveni negi v zavodu in izven njega;-da se finančna sredstva, namenjena za potrebe dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe, čimbolj racionalno in učinkovito razporejajo;-da se kadri za zdravstveno nego in oskrbo razporejajo glede na potrebe in zahteve pacienta po zdravstveni negi;-da je pacient zadovoljen z zdravstveno nego in z odnosom vseh članov negovalnega tima; -da se kader v zdravstveni negi glede na značaj svojih nalog povezuje s svojci pacienta in z drugimi, zanj pomembnimi osebami;-da so zadovoljene osebne in profesionalne potrebe izvajalcev zdravstvene nege.

Katere so značilnosti organizacije kot organizma?

Organizacija se primerja s človeškim  organizmom, ki funkcionira biološko  popolno in usklajeno. Elementi te organizacije so kakor organi človeškega telesa, ki avtomatično funkcionirajo, na prvi pogled skoraj medsebojno neodvisno. Vendar je to funkcioniranje pod popolno kontrolo in koordinacijo možganov in živčnega sistema.-Značilnosti: organizacija sama odloča o svojih ciljih, o načinih kako jih bo dosegla in s kakšnimi sredstvi; temelj organizacije je v odnosih med ljudmi; večja demokratičnost in fleksibilnost.

Kakšen je pomen delitve dela?

Delo je potrebno razdeliti enakomerno, pri tem pa je potrebno upoštevati stopnjo izobrazbe / kompetence. Z enakomerno porazdelitvijo dela dosežemo večjo učinkovitost in večjo kakovost dela.

Katere so naloge zdravstvene nege na pedagoškem področju? organiziranje,vodenje in izvajanje izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja;organiziranje, vodenje, izvajanje in nadziranje mentorstva pripravnikov, študentov in dijakov;organiziranje in izvajanje zdravstvene vzgoje pacientov in svojcev.

Organizacijska učinkovitost je: Je razmerje izidov delovanja organizacije in vložkov, ki jih prejema ter pove, ali dela organizacija prav po notranjih merilih. a) razmerje med inputom in outputomc) kvalitativni kriterij organizacijske učinkovitosti meri zadovoljstvo pacientov in zaposlenih.

Organigram je grafična ponazoritev organizacije iz vidika njene strukture, v kateri je predstavljena hierarhična razmestitev organizacijskih enot in posameznikov v organizaciji. Iz organizacijske sheme je razvidno, kdo je komu nadrejen in kdo komu podrejen, kot tudi, na kateri organizacijski ravni se kateri oddelek nahaja.

Razlike med divizijsko, funkcijsko in linijsko organizacijsko strukturo?
Organizacijska avtoriteta; -linijska ( nadziranje zaposlenih-ukazovanje)-funkcijska ( en vodja nadzira in koordinera)
Divizijska je določena organizacija dislocirane enote, sodelujejo pri odločitvah posameznih enot, odločitve iz različnih mest-sodelovanje.

Razlike med manageriranjem in vodenjem?

Vodja uporablja specifične spretnosti za vzpodbujanje ljudi pri delu. Manager koordinira delo drugih. Uspešen manager je tisti, ki se lahko nauči spretnosti vodenja.V večini primerov sta vodenje in management nujna za vse organizacije.Razumevanje vodenja in managementa znotraj organizacije zahteva poznavanje in razumevanje organizacijske strukture. Management je proces načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontrole ljudi ter vseh razpoložljivih resursov z namenom doseganja postavljenih ciljev.

Značilnosti strateškega načrtovanja?

Strateško načrtovanje opredeljuje prednostne in odločilne smeri razvoja organizacije. Določi namen organizacije, filozofijo ter politiko organizacije in  dolgoročne cilje.

Vpliv klasične teorije managementa na zdravstveno nego?

Večina zdravstvenih organizacij oz. njihovo delovanje temelji na načelih klasične organizacijske teorije. Zdravstvene organizacije imajo zelo specifično verigo komuniciranja, jasne nivoje avtoritete, predpisano politiko in postopke, specifična pravila in predpise za zaposlene. Zdravstvene organizacije poudarjajo izvajanje nalog, učinkovitost in produktivnost v izvajanju zdravstvenih storitev. Funkcionalni in timski način obravnave pacientov (delitev dela) temeljita na klasični organizacijski teoriji. Medicinske sestre in drugo osebje se usposablja za izvajanje svojega dela. Osebje v zdravstvenih organizacijah prejme za svoje delo nagrado (plača).

Pomen Hawthornovega eksperimenta?

Študija raziskuje povezanost med pogoji dela (osvetlitev delovnega mesta) in produktivnostjo zaposlenih. Ugotovitve študije:  različni psihološki in socialni faktorji bolj vplivajo na produktivnost kot pa fizični pogoji za delo. To se imenuje HAWTHORNOV EFEKT. Delovni pogoji zelo malo vplivajo na produktivnost dela, več vplivajo psihološki in socialni faktorji.

Katere so značilnosti neoklasične teorije managementa?

Osredotoča se na skupinsko produktivnost bolj kot na individualno in na faktorje, ki to povečujejo oz. jo zmanjšujejo.Poudarek je na proučevanju formalnih in neformalnih organizacijskih struktur in ljudi, ki delajo v organizaciji.Produktivnost se ne nanaša le na denarne nagrade ampak tudi na psihološke nagrade, kot so npr. skupinsko članstvo, občutek pripadnosti, pohvale, zanimivo delo, možnosti strokovnega izpopolnjevanja, dobri medosebni odnosi…

Motivacija Je zbir procesov, ki usmerjajo osebo k cilju. Je naraven proces, ki poteka v osebi in jo sili k dejavnosti. Označuje prizadevanje posameznika, da se izkaže z visoko stopnjo napora za doseganje organizacijskega cilja, ob istočasnem zadovoljevanju nekih individualnih potreb. Notranji motivi so v človeku samem ( želja po uspehu, dokončanje naloge) in zunanji ( plača, korist, večja avtonomija).

Katere so značilnosti motivacijsko – higienske teorije po Herzbergu?

Ugotavlja, da je karakteristika zadovoljstva pri delu ena vrsta karakteristik, medtem ko so karakteristike nezadovoljstva povsem druge vrste.
Človek se ne počuti zadovoljnega, če se odstranijo vzroki nezadovoljstva, počuti se samo manj nezadovoljnega.Če izginejo faktorji zadovoljstva, človek ne postane nezadovoljen, ampak občuti manj zadovoljstva.

Faktorji, ki ustvarjajo zadovoljstvo pri delu, Herzberg imenuje motivacijski faktorji (doseganje rezultatov, priznanje, delo, odgovornost) – notranji motivi
Faktorji, ki ustvarjajo nezadovoljstvo pri delu, Herzberg imenuje higienski faktorji (varnost, status, odnos s podrejenimi, plača) – zunanji faktorji.

Značilnosti teorije Y po McGregorju?

Teorija Y pravi, da je človeku delo vir zadovoljstva, prevzema odgovornost, izražene inovativne sposobnosti in predstavlja, da ljudi vodijo višji nivoji potreb po Maslowu.

Potrebna znanja in lastnosti MS-managerja;
Znanja organiziranja, managmenta, vodenja in ravnanja z ljudmi. Sposobnost strateškega razmišljanja. Razumevanje organizacije in razvoja. Sposobnost komuniciranja

Osebnostne lastnosti – empatija, spoštljivost, zaupanje, podjetniška žilica, sposobnost koordiniranja, reševanje konfliktov.

Značilnosti vertikalnega organizacijskega komuniciranja?
Organizacijsko komuniciranje – od zgoraj navzdol; Tradicionalna pot komuniciranja poteka od managerja navzdol skozi vse nivoje organizacijske strukture. Taka komunikacija omogoča prenos zahtev, navodil in informacij ter je v pomoč pri koordiniranju aktivnosti na različnih nivojih organizacijske hierarhije.

Organizacijsko komuniciranje – od spodaj navzgor; Sodobni načini vodenja vzpodbujajo osebno sodelovanje zaposlenih pri odločanju. Tak način komuniciranja pomeni motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih in sporočanje njihovih želj in potreb nadrejenim. Vodja zbira informacije in jih prenaša na naslednji višji nivo za uporabo in odločanje.

Prednosti elektronskega komuniciranja!

Je hitrejša od klasične pošte. Je zanesljiv način komuniciranja (elektronske povratnice, potrditev branja).
Je stalno dosegljiva tako pošiljatelju kot naslovniku. Enostavno jo je preusmerjati. Omogoča enostavno pošiljanje sporočila na več naslovov hkrati.

Vrste sestankov? Vrste glede na namen; informativni, posvetovalni ( konzilij), delovni (skupine za kakovost), ustvarjalni( ideje, spremembe).

Razlike med timskim in skupinskim delom!

Delovna skupina je določljiva, strukturirana, sorazmero trajna povezanost ljudi, ki imajo vloge v skladu s socialnimi normami, interesi in vrednotami, pri doseganju skupnih ciljev organizacije.
Skupina nastane ob notranji interakciji med člani; dinamika je odvisna od osebnosti članov.

Značilnosti skupine: člani razumejo kot formalnost-delajo neodvisno drug od drugega in so osredotočeni naše-svoje delo jemljejo kot dodeljeno nalogo, manj izražajo svoja mnenja-motivom drugih članov ne zaupajo, ker ne poznajo dobro njihove naloge so previdni, stopnja medosebnega zaupanja je manjša kot v timu- nestrinjanje je zanje škodljivo, konfliktov ne rešujejo, izogibajo se soočanju

Tim je skupina ljudi, ki imajo skupni cilj. Vloge v timu so porazdeljene med vse člane. Sestavljajo ga člani, ki imajo specifična znanja in med katerimi vsak odgovarja za svoje odločitve , te pa so podrejene skupnemu
cilju v okviru določene naloge. V timu nihče nikomur ni podrejen ali nadrejen , vsakega in vse pa povezuje delovna naloga. Medsebojni odnosi so horizontalno vzpostavljeni , temeljijo na jasni osebni in strokovni identiteti posameznika a hkrati tudi na zmožnosti razumevanja drugačnosti vseh ostalih.

Značilnosti tima: člani sprejemajo soodvisnost, se zavedajo, da bodo uspeli le ob vzajemni podpori-odložijo osebne koristi in so zavezani dogovorjenim ciljem-prispevajo k skupnemu cilju in zaupnosti-izražajo misli, stališča, čustva in nestrinjanje-trudijo se razumeti poglede drugih članov-dajejo in sprejemajo podporo, konflikt vidijo kot neizogiben in kot priložnost za razvoj novih idej-sodelujejo pri odločanju in se zavzemajo za rezultate in cilje

Člani tima morajo drug drugega upoštevati, drug drugemu priznavati nenadomestljivost in se med seboj poslušati, saj tako lahko dosežejo kakovostnejše medosebne odnose.
Vodja tima bo resnično učinkovit, če bo poleg svojega poklicnega znanja izkazoval tudi lastnosti in vedenje, ki se kaže v:

*ceniti posameznika *inovativnost *nadzorovanje dela *prožnosti v slogu delovanja (vedeti kdaj ukrepati in kdaj ne) *vzpostavljanju jasnih ciljev *izkazovanju pozornosti vsem članom tima *priznavanju odličnosti, odprtosti za nove ideje *ustrezni odnosi s svojim lastnim managerjem.

Ključna vloga vodja tima je spodbujati senergično sodelovanj članov, člani morajo poznati medsebojno odvisnost, saj bodo organizacijske cilje dosegle le z vzajemno pomočjo.
Prednosti timskega dela-večja motiviranost (z delovanjem v timu člani uspešneje zadovoljijo svoje osebne in skupne potrebe)-kohezija odnosov (posamezniki tima so v tesni povezanosti, visoka stopnja komunikacije)-sinergijski učinek (sistematično reševanje problemov,zbiranje zlatih idej, učenje na podlagi izkušenj)-boljša organizacija dela (v timu se organizacija delovnega procesa razvije precej višje kot pri klasičnem konceptu organizacije, s tem se delo obogati)-tim običajno ustvarja večje število in različne rešitve problemov-večja kreativnost (strokovnjaki v timu z različnim znanjem se dopolnjujejo)-posameznik v timu ni osamljen, deležen je podpore ostalih članov, deležen je čustvene sprejetosti in lažje najde svojo identiteto-osebno in skupinsko zadovoljstvo (skupna evalvacija doseženih ciljev in obenem kritična analiza omogočata reševanje nastajajočih težav, krepi samzavest)

Pomankljivosti timskega dela: nevarnost skupnega mišljenja, nevarnost prevlade posameznega člana, prelaganje odgovornosti na druge, pritiski za strinjanje, konkurenca med člani postaja pomembnejša od reševanja problemov, prekrivajoča komunikacija (medosebni problemi se pometajo pod preprogo), delo v timu zahteva več časa, za odločitev so potrebni kompromisi, ki lahko odločitve odmaknejo od optimalnih.

Kako uvajamo spremembe? Managment lahko predvideva le tiste spremembe, ki jih sam načrtuje. Narediti spremembe za izbojšanje kakovosti dela pomeni narediti razliko od transakcijskega k transformacijskemu vodenju.
Potrebno je izpostaviti kulturo nenehnega učenja.Za uspešno uvajanje sprememb v Slovenskem zdravstvu vplivajo naslednji dejavniki: kultura skupine, timsko delo in transformacijsko vodenje.
Vizija jo opredelimo kot želeno sliko oz. podobo organizacije v prihodnosti, kaj naj bi organizacija dosegla v neki točki.Vsaka vizija organizacije mora biti jasno, enostavno in realistično opredeljena.
Predstavljati mora izziv za zaposlene ter se osredotočiti na določen cilj in čas. Vizija usmerjena v prihodnost, mora biti časovni horizont zaposlenim še dovolj blizu.

Poslanstvo predstavlja opis neposredne prihodnosti z jasno navedbo področij delovanja, vrednot in vzorcev obnašanja, odnos organizacije do okolja, uporabniki storitev
Namen poslanstva je operacionalizacija vizije organizacije, postavitev temeljnih izhodišč za oblikovaje ciljev poslovanja, postavitev okvira vrednot in norm za delovanje zaposlenih in managmenta.
Politika je področje, znotraj katerega je potrebno sprejeti odločitve, katere bodo uresničevali daljše časovno obdobje.

Značilnosti organizacijske kulture hierarhije!

Povezujejo jo formalni predpisi in pravila. Organizacija je formalizirano in struktuirano okolje.
Kultura organizacije so značilne oblike obnašanja ljudi in izhaja iz vrednot, ki jih osvoji velik del ljudi v organizaciji. Za kulturo skupine je značilno timsko delovanje, sodelovanje in soglasje.
Pri kulturi adhokracije organizacije spodbuja dinamično in ustvarjalno delovno okolje.
Kulturo hierarhije povezujejo formalni predpisi in pravila. Organizacija je formalizirano in strukturirano okolje.Za organizacijo, ki je naravnana na izide je značilna kultura tržišča. Zaposleni tekmujejo ter se zavzemajo za uglednost in uspešnost organizacije.
Time management vključuje načrtovanje in programiranje predvidenih dogodkov v delovnem dnevu. Bistveno za učinkovit TM je postavljanje prioritet in delegiranje.

Značilnosti transakcijskega vodenja?

Transakcijsko vodenje je sporazumevanje med vodjo in zaposlenimi o materialnih, kadrovskih in drugih ugodnostih, ki jih zaposleni uživa, če dobro dela oziroma, če opravlja delo v skladu z dogovori. To vodenje je precej podobno klasičnemu načinu vodenja, v katerem je vodja nadrejeni, ki ureja stvari tako, kot so predpisane. Je bolj uspešno v stabilnem okolju.
Kaj je organizacijska  klima? je skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih odnosov v organizaciji in interakciji med posamezniki.
Značilnosti učeče se organizacije?

Je eden od načinov za soočanje organizacije s spremembami okolja, temelji na nenehnem izboljševanju sposobnosti organizacije skozi osebni razvoj in permanentno učenje vseh zaposlenih. Učeče se organizacije so organizacije, kjer ljudje neprestano razvijajo svoje zmožnosti, da bi ustvarili rezultate, ki si jih resnično želijo, novi vzorci mišljenja so zaželjeni,vzpostavljena timska aspiracija. Za učečo se organizacijo je značilen integriran in prilagodljiv sistem dela.
Bistvo učeče se organizacije je v zagotavljanju možnosti, da posamezniki lahko izmenjajo svoja mnenja in stališča ter zagotavljajo svojo rešitev v vseh korakih učenja oziroma reševanje problema.
Učeča se organizacija zahteva specifične spremembe na področju vodenja, managmenta, in organizacijske strukture, delegiranja moči zaposlenih, procesu komunikacije.

Organizacija je decentralizirana, spodbuja avtonomno delo skupin, daje večjo odgovornost posameznikom in razvija močan integriran sistem organizacijskih vrednot ter ustvarja močno organizacijsko strukturo.

Vrste notranje fluktuacije?

Napredovanje ali premestitev, vertikalno napredovanje, horizontalno napredovanje.
Vzroki absentizma?

Objektivni( ekonomski, pravni, geografski), subjektivni( psihični, socialni), psihosocialni aspekti, vzroke moramo iskati v sami organizaciji( oblika vodenja, odnosi med zaposlenimi, odnosi med zaposlenimi in vodjem).

Vrste učenja v organizaciji?

Individualno učenje (učenje vodij, učenje osebja)

Skupinsko učenje (učenje timov)

Organizacijsko učenje (učenje vseh zaposlenih) temeljni cilj: naučiti se temeljnih prvin učeče se organizacije
Pomen kompetenc v ZN

Zagotavljajo jasno sliko vloge in odgovornosti medicinske sestre.Vplivajo na proces zagotavljanja zaščite javnosti.Pospešujejo prosto globalno gibanje medicinskih sester.Zagotavljajo osnovo za določanje standardov.Prispevajo k individualni in kolektivni poklicni odgovornosti. Pojasnjujejo prispevek medicinske sestre v odnosu do prispevka drugih strokovnjakov v multidisciplinarnem timu.Zagotavljajo temelj za oblikovanje učnega programa za študij zdravstvene nege.

Pomagajo pri določanju poklicnih pričakovanj.Zagotavljajo osnovo za določitev kriterijev uspešnosti, ki so specifični za posamezno delo.

Naloge mentorja?

Skrbi za dosledno izvajanje usposabljanja (pripravništva). Usposablja, uvaja v delo, daje navodila in nasvete. Vzpodbuja za sodelovanje na strokovnih srečanjih. Nadzira usposobljenost. Skrbi za pravilno uporabo delovnih sredstev in za upoštevanje predpisov o varstvu pri delu. Opozarja na kodeks etike. Sodeluje pri preizkušanju praktičnega znanja in usposobljenosti.
Kaj vključuje razvoj kadrov?

-usposabljanje-kontinuirano strokovno izpopolnjevanje (dovoljenje za delo – licenca) -karierni razvoj -napredovanje, nazadovanje -premeščanje-odpuščanje.
Kaj je kariera? Je prehajanje medicinskih sester na zahtevnejši nivo delovanja, na različna področja zdravstvene nege ali na položaje, torej po vertikalni in horizontalni poti. Kariero lahko gradimo na vzpenjanju po vodstveni lestvici ali pa s specializacijo na posameznem strokovnem področju. Kariera so vsa dela, ki jih posameznik opravlja v svojem poklicnem življenju.
Naštej dejavnike, ki določajo posameznikovo karierno sidro?

Karierno sidro je nekakšna posameznikova podoba o sebi, njegov lasten pogled na to, kaj hoče in v čem je dober. Z zadovoljevanjem kariernega sidra posameznik uresničuje svojo samopodobo.Je model za oblikovanje in načrtovanje osebne kariere, predstavlja področje, ki ima za posameznika tak pomen, da se mu nebi nikakor odrekel.

Tehnično funkcionalna sposobnost  je značilna za posameznika, katerim delo predstavlja izziv, med delom se ne smejo dolgočasiti. Pri  managerski sposobnosti posamezniki stremijo k napredovanju, vodenju, visoki ravni odgovornosti. Samostojni posamezniki želijo jasno opisano in časovno določeno delo na svojem strokovnem področju. Pri varnosti je posameznik pripravljen predati svojemu delodajalcu odgovornost za upravljanje svoje kariere.

Posamezniki s podjetniško ustvarjalnostjo imajo potrebo po ustvarjanju novih organizacij in lastnih poslov.
Za poslanstvo je značilno, da posameznik s svojim delovanjem vpliva na organizacijo v kateri je zaposlen.

Za posameznike, ki preizkušajo svoje zmogljivosti in za katere je uspeh premagovanje nemogočih ovir je značilno karierno sidro čisti izziv.
Pri življenjskem slogu si posameznik želi odnosa, ki odseva spoštovanje do osebnih in družinskih zadev ter omogoča pristno pogajanje o psihološki pogodbi (zaposleni predstavlja kakšne so njegove dolžnosti in dolžnosti organizacije, to ni nikjer zapisano – enostranska pogodba).
Sistematizacija dela je predpisan organizacijski splošni akt, s katerim se razčleni celoten delovni proces organizacije na delne delovne procese, praviloma na opravila. v aktu se opišejo vsi podatki, ki so pomembni za izvajanje dela oziroma opravil ter omogočajo tudi presojo njihove zahtevnosti. na podlagi podatkov, ki jih vsebuje sistematizacija določimo število potrebnih delavcev, njihovo sestavo po usposobljenosti, delovne lastnosti. na podlagi sistematizacije v organizaciji poteka sprejemanje in razporejanje delavcev na delo ter tudi oblikovanje programov internega in eksternega usposabljanja delavcev.

Uspešnost pomeni rezultat dela, ki ga v delovnem procesu dosega posamezni delavec, skupina ali tim
Za delovno uspešnost je potrebno delo dobro poznati in biti motiviran zanj, hkrati pa še delati, delovati in narediti- samo delati brez narediti je premalo
Zagotovljen uspeh posameznik doseže, če so izpolnjeni naslednji pogoji: spoznati stroko, poznati načine za reševanje problemov, znati in biti sposoben uresničiti nalogo, hoteti uresničiti nalogo z željo in prizadevanjem doseči njeno uspešno izvedbo

Pri ocenjevanju delovne uspešnosti je potrebno, da je sistem ocenjevanja pravičen, saj se vse pogosto zgodi, da se ocenjuje »po obrazih« ne pa po dejansko opravljenem delu Nadrejeni mora : sprejemati delo, strokovno usposobljenost in kariero, opraviti letni razgovor

Ocenjevane delovne uspešnosti poteka: na podlagi delovnih rezultatov (delovna uspešnost), letno ocenjevanje delavca

Kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti so lahko: kvalitativne in kvantitativne narave.

Kaj je redni letni razgovor? Letni razgovor je poglobljen pogovor med vodjo in sodelavcem, ko se pogovorita o vsem, kar bi utegnilo izboljšati njun odnos, pogoje za delo ter motivacijo in uspešnost sodelavca. Je pregled preteklosti, sedanjosti in načrtov za prihodnost. Izvaja se redno v enakih časovnih obdobjih, toda najmanj enkrat letno.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja