Organizacija in management v zdravstveni negi 2012 vaja

Kaj je vodenje?

Je motiviranje in usmerjanje ljudi k zastavljenim ciljem.

Organizacija zdravstvene nege v Sloveniji

–        Medicinska sestra na ministrstvu za zdravje

–        Predstavnik/ca zdravstvene nege v Zdravstvenem svetu

–        Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego

–        Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

–        Sindikat delavcev v zdravstveni negi

Preberi več o Organizacija in management v zdravstveni negi 2012 vaja

Organizacija in management 2012 vaja


Cilji organiziranja – da je vsak pacient obravnavan tako, da je čimprej dosežena njegova neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti; da so zadovoljene vse njegove psihične, fizične, socialne in duhovne potrebe; da je obravnavan sistematično in načrtovano po procesni metodi dela;

Preberi več o Organizacija in management 2012 vaja

Organizacija in management v ZN vaja

management-v-zdravstveni-negi-in-zdravstvuTeorija sistema!

SISTEM

o  sestav, ureditev, red, ustroj, načrt;

o  skupek načel kot temelj kake vede (filozofski sistem);

o  povezanost sestavin v enotno delovanje (živčni sistem-živčevje, prebavni sistem-prebavila); oblika, način ustroja, organiziranje nečesa (volilni sistem).

o  Ne glede na to katera teorija prevladuje, imajo vse enoten okvir – SISTEM.


Naloge zdravstvene nege na pedagoškem področju!

o  organiziranje,vodenje in izvajanje izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja;

Preberi več o Organizacija in management v ZN vaja