Enterobakterije, Acinetobacter baumannii in Pseudomonas aeruginosa

Hitro naraščajoča odpornost po Gramu negativnih bakterij je danes eden največjih problemov antibiotičnega zdravljenja. 1. V Sloveniji so že nekaj let pogoste enterobakterije, ki izločajo betalaktamaze razširjenega spektra (ESBL). Njihovo število vztrajno narašča. Slovenska oznaka ESBL je udomačena in enaka mednarodni oznaki. 2.

V zadnjih letih se pojavljajo različni po Gramu negativni bacili, ki so odporni proti karbapenemom. Lahko izločajo karbapenemaze, ali pa so odporni zaradi drugih mehanizmov odpornosti. Namen tega besedila je predvsem opredelitev in označevanje epidemiološko posebej pomembnih, proti karbapenemom odpornih izolatov po Gramu negativnih aerobnih bacilov.

Navedene so tudi preiskave nadzornih kužnin na te bakterije. Ukrepi za preprečevanje širjenja različno odpornih bakterij so lahko različni, zato je potrebno izolat nedvoumno označiti, opozoriti, da gre za pomembno odpornost – oznakam, kraticam ob izolatu, pravimo značilnost izolata. Oznake se lahko spreminjajo v toku mikrobiološkega postopka, odvisno od podatkov, znanih v določenem trenutku. Oznake in opredelitve morajo biti enotne v celotni državi – splošno sprejetih oznak v svetu ni.

Neposredni stik Najpomembnejši in najpogostejši način prenosa bolnišničnih okužb.
Kapljični prenos Do kapljičnega prenosa lahko pride, kadar pride oseba v stik s kapljicami, ki jih okuženi izkašlja, izkiha ali ki nastanejo pri določenih posegih, npr. pri bronhoskopiji, ali pa nastanejo že pri samem govoru. Tak prenos je značilen za majhne razdalje. Preberi več o Enterobakterije, Acinetobacter baumannii in Pseudomonas aeruginosa

ESBL in bolnišnične okužbe

BOLNIŠNIČNE INFEKCIJE so okužbe, ki so v neposrednji vzorčni zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike, zdravljenja, zdr. nege, rehabilitacije ali drugih postopkov v zdr. dejavnosti (Skubic, 1999).

ESBL pozitivne bakterije so lahko prisotne v prebavilih bolnika, ne da bi to zdravstveni delavci vedeli. Zato je izvajanje standardnih ukrepov pri vsem našem delu bistveno za obvladovanje teh mikroorganizmov (MZZ, 2010).

Medicinska sestra ima pri vsakdanjem delu največ kontakta z bolnikom s tem pa se izpostavlja morebitni okužbi ali paprenosu okužbe na ostale paciente v sobi ali oddelku (Črnila, Habjanič in Novak, 2010).

DEJAVNIKI TVEGANJA ZA POJAV BAKTERIJ, KI IZLOČAJO ESBL

 • Dolgotrajno bolnišnično zdravljenje
 • Prisotnost vstavljenih katetrov (urinski, arterijski/CVK);
 • Umetno predihavanje;
 • Nedoslednost ZD pri razkuževanju rok;
 • Prenatrpanost bolniških sob in pomanjkanje zdravstvenega osebja.

Preberi več o ESBL in bolnišnične okužbe

Plan zaupanja med medicinsko sestro, starši in otrokom

Upoštevajte:
– vsak otrok je individuum
– izražajmo se prisrčno čuteče
– vzpostavimo očesni kontakt
– uporabimo aktivno tehniko poslušanja
– uporabljajte preprost jezik
– poskrbimo ustrezne informacije
– informacije podajte na pozitiven način, brez kritičnosti

– hkrati povejte eno ali dve informacije, ne več
– informacije naj bodo uporabne
– pomagajte in pokažite tudi praktično
– ne ukazujte, samo predlagajte
– spodbujajmo starše in otroka k spraševanju
– sprejmimo kar starši in otrok mislijo in občutijo
– opazite in pohvalite, kar so starši in otrok naredili ali delajo pozitivno

Vloge medicinske sestre v pediatrični zdravstveni negi

VLOGE MS V PEDIATRIČNI ZN (Peplau)
– vloga tujke
– vloga vodje in izvajalke ZN in zdravstvene vzgoje
– vloga osebe, ki daje otroku in staršem informacije
– vloga zagovornika
– vloga učiteljice
– vloga svetovalke
– vlogo nadomestne osebe
– vlogo raziskovalke
– vlogo politične delavk

Sobivanje matere in otroka:
– Mati se lahko takoj odzove na otrokov jok
– Otroci manj jokajo
– Stik med otrokom in materjo je tesnejši in pristnejši: pogled iz oči v oči, telesni stik navezanost matere in otroka
– Omogočen je stik z ostalimi družinskimi člani
– Večji občutek varnosti pri materi
– Otroci so hranjeni po želji
– Dojenje se lažje vzpostavi in vzdržuje Preberi več o Vloge medicinske sestre v pediatrični zdravstveni negi

Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 2.del

1. Kako se imenuje tretja faza teoretičnega modela H. Peplau in kaj se v tej fazi dogaja s pacientom.
Faza orientacije
– MS in B/V sta si ob srečanjih tujca
– vzpostavljanje med-osebnega odnosa in zaupanja – B/V sprejeti kot partnerja
– ustvarjanje terapevtskega ozračja
– pomoč B/V pri orientaciji, informacije
– opazovanje in ocena B/V stanja
– vloga MS skrbi za terapevtsko okolje, izvaja Zn, nadomestna oseba, zagovornica, oseba z informavijami

2. Faza indentifikacije
– B/V postaja jasno, kaj se z njim dogaja
– odnos med MS in B/V se poglablja
– B/V se identificira z MS
– išče rešitve za svoje probleme, o tem razpravlja z MS
– medosebni odnos se lahko razvije v različne smeri
– vloga MS: učiteljica, oseba z informacijami

3. Faza interakcije
– B/V ima že jasno izoblikovano sliko glede svoje bolezni
– prevzema aktivno vlogo v terapevtskem procesu
– išče informacije in izkorišča vse možne vire pomoči
– v proces ZN vključuje svojce
– MS vzpodbuja neodvisnost in aktivnost B/V
– Vloga MS: svetovalka, oseba z informacijami, vodja Preberi več o Psihiatrična zdravstvena nega vprašanja in odgovori 2.del

Izpit iz higiene

 1. DEFINICIJA HIGIENE S KRATKIM KOMENTARJEM

 

Higiena je medicinska veda, ki ima svojo vsebino, pristop in metode dela.

Proučuje zdravstveno stanje prebivalstva, ter pojav in gibanje bolezni v posamezni populaciji in pri posamezniku v povezanosti z dejavniki življenjskega okolja.

Oblikuje navodila (splošna in specialna) za varovanje in krepitev zdravja in delovne sposobnosti posameznika in populacije.

Cilj je razvijanje najvišje možne oblike fizične, psihične in socialne blaginje človeka v danih razmerah.

Raziskuje vplive dejavnikov naravnega okolja na biološko vrednost in zdravje prebivalstva, na telesni, psihični in socialni razvoj človeka ter njegovo produktivnost zato, da oblikuje navodila za zdravo in varno življenje.

Skrbi zlasti za zdravstveno ogrožene skupine prebivalstva, ki so bolj izpostavljeni negativnim dejavnikom okolja.

FIZIOLOŠKO ANATOMSKA DEFINICIJA; je kakovost telesa, ko uspešno reagira na zunanje in notranje dražljaje brez funkcionalnih in drugih motenj.

Skuša preprečevati bolezni in nezgode in omogoča harmoničen telesni razvoj in psihofizično zdravje človeka.

Daje predloge za saniranje negativnih vplivov okolja, odpravlja nezdrave navade in zagotavlja zdrave.

V vsakem okolju išče koristne in škodljive dejavnike, ki vplivajo pozitivno ali negativno na zdravje in prav tako poskuša odpraviti negativno.

Preberi več o Izpit iz higiene

Vprašanja in odgovori ter izbrane teme iz higiene z ekologijo

iz gr. χε τεχνε χυγιειν (iz χυγιες – zdrav) – nauk o ohranitvi zdravja

 • higiena je medicinska veda, ki ima svojo vsebino, pristop in metode dela
 • preučuje
  • zdravstveno stanje prebivalstva v interakciji z vplivi okolja
  • celo življenje in dejavnosti človeka (spremlja, raziskuje, opredeljuje)
  • pojav in gibanje bolezni v posamezni populaciji in pri posamezniku v povezavi z dejavniki okolja
  • vplive dejavnikov okolja (naravnega, socialno-ekonomskega) na biološko vrednost in zdravje prebivalstva (telesni, psihični in socialni razvoj človeka in njegova produktivnost)
  • v vsakem okolju išče koristne in škodljive dejavnike, ki vplivajo pozitivno ali negativno na zdravje
 • oblikuje
  • ukrepe za varovanje zdravja
  • navodila (splošna in specialna) za ohranitev in krepitev zdravja in delovne sposobnosti posameznika in populacije
  • navodila za zdravo in vrano življenje
  • predloge za saniranje negativnih vplivov okolja
 • cilj
  • razvijanje najvišje možne oblike fizične, psihične in socialne blaginje človeka v danih razmerah
  • odpravljanje negativnih dejavnikov za zdravje
  • preprečevanje bolezni in nezgod
  • harmoničen telesni razvoj in psihofizično zdravje človeka
  • odpravljanje nezdravih navad in zagotavljanje zdravih
 • skrbi
  • zlasti za zdravstveno ogrožene skupine prebivalstva, ki so bolj izpostavljeni negativnim dejavnikom okolja (nekateri tukaj razumejo predvsem uboge pasivne kadilce, ki zaradi nas kadilcev trpijo hude muke, op.a.)

Preberi več o Vprašanja in odgovori ter izbrane teme iz higiene z ekologijo