Arhiv za ‘Organizacija in management v ZN’
1 marca, 2012Organizacija in management 2012 vaja


Cilji organiziranja – da je vsak pacient obravnavan tako, da je čimprej dosežena njegova neodvisnost pri opravljanju osnovnih življenjskih aktivnosti; da so zadovoljene vse njegove psihične, fizične, socialne in duhovne potrebe; da je obravnavan sistematično in načrtovano po procesni metodi dela;

Preberi več…


18 septembra, 2011Organizacija, managment in vodenje v zdravstvu in ZN 2011

Kaj je organizacija?

Povezovanje ljudi, da izvajajo določene aktivnosti, za to pa potrebujejo resurse, za doseganje ciljev. Organizacija kot živ organizem.

Preberi več…


25 avgusta, 2009Organizacija in management v ZN vaja

management-v-zdravstveni-negi-in-zdravstvuTeorija sistema!

SISTEM

o  sestav, ureditev, red, ustroj, načrt;

o  skupek načel kot temelj kake vede (filozofski sistem);

o  povezanost sestavin v enotno delovanje (živčni sistem-živčevje, prebavni sistem-prebavila); oblika, način ustroja, organiziranje nečesa (volilni sistem).

o  Ne glede na to katera teorija prevladuje, imajo vse enoten okvir – SISTEM.


Naloge zdravstvene nege na pedagoškem področju!

o  organiziranje,vodenje in izvajanje izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja;

Preberi več…


28 junija, 2009Organizacija in management v zdravstveni negi zapiski 1.del

management-v-zdravstvu-1

Motivacijska teorija

 • Maslowova teorija potreb je pomagala managerjem prepoznati, da so posamezniki kompleksna bitja z mnogimi potrebami, ki jih motivirajo v določenem času. Postalo je tudi jasno, da je motivacija notranja in, če je potrebno povečati produktivnost, mora management pomagati zaposlenim zadovoljiti potrebe na najnižjem nivoju.

Herzbergova motivacijsko higienska teorija

 • Dvofaktorska teorija – higieniki , motivatorji
 • Higieniki so dejavniki okolja, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso prisotni, a ne povzročajo zadovoljstva, če so prisotni – denar, položaj, varnost, politika, delovne razmere, organizacija

Preberi več…


28 junija, 2009Organizacija in management v zdravstveni negi zapiski

management-v-zdravstvu-in-zdravstveni-negi

Kaj je organizacija?

 • organizacijski sistem
 • socialni sistem
 • subjekt
 • proces

Kaj je management?

 • načrtovanje
 • organiziranje
 • vodenje
 • kontroliranje

Preberi več…


27 junija, 2009Organizacija in management v zdravstvu in zdravstveni negi 1.del

management-v-zdravstvu

 1. Kaj je učinkovitost?

Je razmerje izidov delovanja organizacije in vložkov, ki jih prejema ter pove, ali dela organizacija prav po notranjih merilih.

Efikasnost – učinkovitost se izrazi v nizu kvantitativnih kazalcev, torej merljivih količin, kot so npr. produktivnost, rentabilnost,  ekonomičnost…

 1. Kaj je informacijska zmogljivost kanala (kateri ima največjo in najmanjšo informacijsko zmogljivost)?

–          Je količina informacij, ki jo je mogoče prenašati po komunikacijskem kanalu.

Preberi več…


27 junija, 2009Organizacija management in vodenje v zdravstvu in zdravstveni negi

organizacija-in-manegement-v-zdravstveni-negi

 1. Kaj je organizacija ZN v SLO?
  • Medicinska sestra na ministrstvu za zdravje
  • Predstavnik/ca zdravstvene nege v Zdravstvenem svetu
  • Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno nego
  • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
  • Sindikat delavcev v zdravstveni negi
 1. 3 naloge zbornice-zveze in strokovnega kolegija?

ZBORNICA:

 • Ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
 • Skrbi za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji
 • Sodeluje pri pripravi zakonov in predpisov s področja zdravstvene in babiške nege, zdravstvenega varstva, regulativov v zdravstveni dejavnosti.
 • Oblikuje programe pripravništva in nadzira njihovo izvajanje
 • Sindikat delavcev v zdravstveni negi

Preberi več…