Etika v zdravstvu 2016

400 let – visokošolski študij

Univerza v Ljubljani: 1920

1. predavanje filozofije: Maribor

UNIVERZA – vesoljnost, univerzalnost

Universitas – skupnost à univerzalni pojem/koncept

Nastanek univerze v 11 – 12. Stoletju, samostanske lekarne

Od Grkov izhaja univerzalnost pojmov

 

POJEM ETIKA (ETHOS)

Ø  Pomeni navado, običaj, stil življenja.

Ø  Pomeni naravnanost na dobro.

Ø  Postala je temeljna filozofska veda, naravnana k razlikovanju med dobrim in slabim.

Ø  Je temeljna filozoska veda, naravnana na dobro.

Preberi več o Etika v zdravstvu 2016

Etika in filozofija v zdravstveni negi 2016 vprašanja in odgovori

  1. Argumentiraj zakaj je zdravstvena nega moralno etična disciplina?

ZN je etična disciplina,ker je povezana s stalnim presojanjem o dobrem, pravilnem in koristnem. Temelji na etični vrednosti skrbi in pomoči sočloveku. Usmerja jo Kodeks etike. Izvajalec ZN je v svoji vlogi profesionalen in etični subjekt.

  1. Naštej 6 modelov morale, ki so pomembni za zdravstveno nego.

Individualizem in kolektivizem, racionalni paternalizem, liberalizem, eudajmonizem, utilitarizem.

  1. Na kratko opredeli paternalizem in liberalizem in navedi primer v zdravstvu.

Paternalizem, v katerem nekdo z dobrim namenom penaša vrednote, ki jih posreduje na drugega, ki jih potrebuje. Te vrednote so ljubezen, spoštovanje, pogum itd. Liberalizem izpostavlja kot vrednoto človekovo svobodo in pravico, da odloča kaj se bo z njim zgodilo.

  1. Na kratko opredeli egoizem ali altroizem v zdravstvu.

Altruizem izhaja iz krščanske morale in etike. Poudarja nesebičnost, ljubezen do bližnjega in upošteva korist drugih. Je nasprotje egoizma. V odnosu medicinska sestra-pacient, pomeni egoizem gledanje na pacientove potrebe izključno iz vidika zdravstvenega delavca, česar seveda ne moremo opredeliti kot želen model obnašanja. Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 2016 vprašanja in odgovori

Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

1.    Opredelitev osnovnih pojmov.
•     FILOZOFIJA:
•    Je veda ki preučuje naravo sveta, njegov ustroj, položaj človeka.
•     Je ljubezen do modrosti, resnice, teoretično razmišljanje in praktično ravnanje.
•    Je znanost-refleksija vsakdanjega življenja
•    pomeni ljubezen do modrosti, resnice; teoretsko mišljenje in razmišljanje; fil.kot znanost.

•    MORALA izhaja iz latinske besede »mores«, ki pomeni navada, šega
Lat. Mors: šega, navada, običaj, moralis: naraven
je skupek načel in pravil obnašanja, ki jih sprejmejo člani   skupine
Vrednotijo, katero dejanje je DOBRO – SLABO
je ravnanje posameznika in njegovo obnašanje Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

Etika – bistvo

 Kaj za vas pomeni pojem morala? Razložite razliko med etiko in moralo. Kaj za vas pomeni pojem etika?

Morala iz latinske besede mos, pomeni značaj, ravnanje, življenje

Je pojem, ki se uporablja za opis obstoječih družbenih pravil in standardov, brez katerih si ne  moremo zamišljati neke stabilne družbe. -Vezana je na prostor in čas. Je niz pravil obnašanja, ki posamezniku pomagajo razlikovati med dobrim in slabim, medtem ko je etika teoretično vrednotenje moralnih pravil.

Etika je iz grške besede ethos, ki pomeni bivališče, dežela, navada, šege, običaji.

Preberi več o Etika – bistvo

Etika in filozofija v zdravstveni negi 3.del

etika-v-zdravstveni-negi.jpg61. Katera tri področja zadeva filozofija zdravstvene nege?

Filozofija zdravstvene nege zadeva tri področja:

• PACIENTA;

• MEDICINSKO SESTRO;

• ZDRAVSTVENO NEGO.

Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 3.del

Etika in filozofija v zdravstveni negi 1.del

aristotel.jpg1. Kaj je morala?

Je latinskega izvora in pomeni mos, moris, moralis (običaj, navada), v širšem pomenu kot odnos do lepega, pravilnega.

Beseda morala pomeni:

– vse, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega ali slabega; lahko se nanaša na nazor, nosilca ali na kakšno področje delovanja, življenja;

– priznavanje, izpopolnjevanje tega, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi glede na kaj;

– načelo, stališče;
Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi 1.del