Etični vidiki sodelovanja v zdravstvu

Uspešnost sodelovanja med zaposlenimi vpliva na izzide zdravljenja (Baggs, 1994, Baggs, 1995, Larson, 1999, Kramer in Schmalenberg, 2003, Kaissi in sod. 2003, Zwarenstein in Bryant, 2004). Zaradi te, dokaj pozne, a izjemno pomembne ugotovitve, je dandanes posameznik v zdravstvenem timu  postavljen pred moralno zahtevo, da  kar najbolje sodeluje s prav vsemi svojimi sodelavci.

 

Premik (2006) postavlja sodelovanje v zdravstvenem timu v kontekst etike, ko pravi: »Prepričan sem, da se bo razvoj etike v prihodnje dopolnjeval z načeli o medsebojnih odnosih med zdravniki in drugimi poklici v zdravstvu, zlasti s pozitivnega vidika timskega dela kot delovne in etične vrednote (spoštovanje, priznanje, upoštevanje, naklonjenost, zaupanje, podpora, strpnost, usklajenost, sodelovanje, inovativnost ipd.). Vsekakor je temeljna premisa vseh teh odnosov v tem, da potrebujemo več etike kot etičnih kodeksov.« Preberi več o Etični vidiki sodelovanja v zdravstvu

Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

1.    Opredelitev osnovnih pojmov.
•     FILOZOFIJA:
•    Je veda ki preučuje naravo sveta, njegov ustroj, položaj človeka.
•     Je ljubezen do modrosti, resnice, teoretično razmišljanje in praktično ravnanje.
•    Je znanost-refleksija vsakdanjega življenja
•    pomeni ljubezen do modrosti, resnice; teoretsko mišljenje in razmišljanje; fil.kot znanost.

•    MORALA izhaja iz latinske besede »mores«, ki pomeni navada, šega
Lat. Mors: šega, navada, običaj, moralis: naraven
je skupek načel in pravil obnašanja, ki jih sprejmejo člani   skupine
Vrednotijo, katero dejanje je DOBRO – SLABO
je ravnanje posameznika in njegovo obnašanje Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi zapiski in gradivo

Etika – bistvo

 Kaj za vas pomeni pojem morala? Razložite razliko med etiko in moralo. Kaj za vas pomeni pojem etika?

Morala iz latinske besede mos, pomeni značaj, ravnanje, življenje

Je pojem, ki se uporablja za opis obstoječih družbenih pravil in standardov, brez katerih si ne  moremo zamišljati neke stabilne družbe. -Vezana je na prostor in čas. Je niz pravil obnašanja, ki posamezniku pomagajo razlikovati med dobrim in slabim, medtem ko je etika teoretično vrednotenje moralnih pravil.

Etika je iz grške besede ethos, ki pomeni bivališče, dežela, navada, šege, običaji.

Preberi več o Etika – bistvo

Etika in filozofija zdravstvene nege gradivo in zapiski

1. VREDNOTE

Vrednote so splošne kategorije pojavov, ki jih ocenjujemo kot dobre in zaželene.
Opredelimo jih lahko kot prepričanja o tem kaj je dobro in kaj ni, kaj je prav in kaj ni in kaj je vredno ceniti in kaj ne. Pomembne so zato ker vplivajo na odločitve in dejanja, vključno z etičnimi odločitvami.

Preberi več o Etika in filozofija zdravstvene nege gradivo in zapiski

Etika in filozofija v zdravstveni negi z zdravstveno zakonodajo

1. Opišite razliko med pojmoma »etika« in »morala« (primerjajte ju, navedite, kateri pojem je širši in zakaj, navedite primera za oba pojma).

MORALA
moralnost se nanaša na način vedenja določene skupine, posameznika, institucije in poudarja vidik dolžnosti, zapovedi, norm.

Preberi več o Etika in filozofija v zdravstveni negi z zdravstveno zakonodajo

Etika in filozofija zdravstvene nege z zakonodajo

  1. Primerjava med pojmoma etika in morala.

Etika je človekova moralna zavest, zavest o moralnih vrednotah in vrlinah, o dobrem in pravilnem, zavest o tem, da imamo določene obveznosti in dolžnosti.

Preberi več o Etika in filozofija zdravstvene nege z zakonodajo